نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

نان سنگک

سنگک سنتی ساده

یک عدد
سنگک سنتی ساده
۴,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی دو رو کنجد

یک عدد
سنگک سنتی دو رو کنجد
۶,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی خشخاشی

یک عدد
سنگک سنتی خشخاشی
۱۵,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی پر کنجد

یک عدد
سنگک سنتی پر کنجد
۱۱,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سیاه دانه

یک عدد
سنگک سنتی سیاه دانه
۱۱,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبزیجات

یک عدد
سنگک سنتی سبزیجات
۸,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی سبوس دار

یک عدد، یک رو سبوس، یک رو کنجد
سنگک سنتی سبوس دار
۷,۰۰۰ تومان

سنگک سنتی چند مغز ویژه

یک عدد، زیره، شوید، سیاه دانه، سبوس، کنجد
سنگک سنتی چند مغز ویژه
۱۱,۰۰۰ تومان

آرد و سبوس

آرد سنگک

یک کیلوگرم
آرد سنگک
۹,۰۰۰ تومان