جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

نانوایی های کرج

نان بربری خراسانی

بربری

بربری سنتی ساده

بربری سنتی ساده
۲,۵۰۰ تومان

بربری سنتی کنجدی

بربری سنتی کنجدی
۳,۵۰۰ تومان

بربری سنتی پر کنجد

بربری سنتی پر کنجد
۷,۰۰۰ تومان

بربری سنتی سبزیجات

بربری سنتی سبزیجات
۳,۵۰۰ تومان

بربری سنتی سبزیجات و کنجد

بربری سنتی سبزیجات و کنجد
۷,۰۰۰ تومان

نان سنتی

نان شیرمال کنجدی

نان شیرمال کنجدی
۱۰,۰۰۰ تومان

نان خرمایی

نان خرمایی
۱۲,۰۰۰ تومان

نان قندی

نان قندی
۱۵,۰۰۰ تومان