نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب هویج

آب هویج طبیعی
آب هویج

۱.۵ لیتر

۷۷,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر

۳۷,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۳۵,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب طبیعی
آب سیب

۱.۵ لیتر

۸۲,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار طبیعی
آب انار

۱ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه طبیعی
آب انبه

۴۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

آب آناناس

آب آناناس طبیعی
آب آناناس

۱.۵ لیتر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب انار

آب انار طبیعی
آب انار

۴۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آب آناناس

آب آناناس طبیعی
آب آناناس

۴۵۰ میلی لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۴۰,۰۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس طبیعی
آب کرفس

۴۵۰ میلی لیتر

۲۲,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۷۷,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه طبیعی
آب انبه

۴۵۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آب طالبی

آب طالبی طبیعی
آب طالبی

۴۵۰ میلی لیتر

۲۲,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۷۷,۰۰۰ تومان

آب هلو

آب هلو طبیعی
آب هلو

۴۵۰ میلی لیتر

۲۷,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۶۸,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۹۵,۰۰۰ تومان

آب شاتوت

آب شاتوت طبیعی
آب شاتوت

۴۵۰ میلی لیتر

۲۹,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۱۰,۰۰۰ تومان

آب توت فرنگی

آب توت فرنگی طبیعی
آب توت فرنگی

۴۵۰ میلی لیتر

۲۹,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۷۳,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۰۲,۰۰۰ تومان

آب هویج

آب هویج طبیعی
آب هویج

۴۵۰ میلی لیتر

۲۲,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۵۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۷۷,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب طبیعی
آب سیب

۴۵۰ میلی لیتر

۲۲,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۸۲,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر

۳۷,۰۰۰ تومان

۱ لیتر

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۳۵,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

۴۵۰ میلی لیتر٬ آب هندوانه طبیعی
آب هندوانه
۲۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

ترکیب آب سیب و کرفس

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه سیب و کرفس
ترکیب آب سیب و کرفس
۲۳,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب و شاتوت

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه سیب و شاتوت
ترکیب آبمیوه سیب و شاتوت
۲۷,۰۰۰ تومان

ترکیب آب لیمو و کرفس

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه لیمو و کرفس
ترکیب آب لیمو و کرفس
۲۴,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب و کیوی

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه سیب و کیوی
ترکیب آبمیوه سیب و کیوی
۲۷,۰۰۰ تومان

ترکیب آب پرتقال و کرفس

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه پرتقال و کرفس
ترکیب آب پرتقال و کرفس
۲۷,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب و لیمو

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه سیب و لیمو
ترکیب آبمیوه سیب و لیمو
۲۷,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه لیمو ترش و پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه لیموترش و پرتقال
ترکیب آبمیوه لیمو ترش و پرتقال
۳۴,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه هلو و انبه

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه هلو و انبه
ترکیب آبمیوه هلو و انبه
۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انبه و توت فرنگی

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه انبه و توت فرنگی
ترکیب آبمیوه انبه و توت فرنگی
۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه شاتوت و انبه

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه شاتوت و انبه
ترکیب آبمیوه شاتوت و انبه
۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه شاتوت، سیب و هلو

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه سیب و هلو
ترکیب آبمیوه شاتوت، سیب و هلو
۲۸,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه پرتقال و انبه

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه پرتقال و انبه
ترکیب آبمیوه پرتقال و انبه
۳۴,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب و پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه سیب و پرتقال
ترکیب آبمیوه سیب و پرتقال
۳۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه توت فرنگی و پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه توت فرنگی و پرتقال
ترکیب آبمیوه توت فرنگی و پرتقال
۳۲,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب، لیمو و پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه سیب و لیمو و پرتقال
ترکیب آبمیوه سیب، لیمو و پرتقال
۳۲,۰۰۰ تومان

ترکیب آب پرتقال، لیمو و نعنا

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه پرتقال و لیمو و نعناع
ترکیب آب پرتقال، لیمو و نعنا
۳۴,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه شاتوت و انار

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه شاتوت و انار
ترکیب آبمیوه شاتوت و انار
۳۲,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه شاتوت و پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه شاتوت و پرتقال
ترکیب آبمیوه شاتوت و پرتقال
۳۲,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه شاتوت و توت فرنگی

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه شاتوت و توت فرنگی
ترکیب آبمیوه شاتوت و توت فرنگی
۳۲,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه آلبالو، سیب و هلو

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه سیب و هلو
ترکیب آبمیوه آلبالو، سیب و هلو
۲۸,۰۰۰ تومان

ترکیب آب سیب، لیمو و نعنا

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه سیب و لیمو و نعناع
ترکیب آب سیب، لیمو و نعنا
۲۸,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه توت فرنگی، انبه و پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه توت فرنگی و انبه و پرتقال
ترکیب آبمیوه توت فرنگی، انبه و پرتقال
۳۷,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انار، سیب و پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه سیب و پرتقال و انار
ترکیب آبمیوه انار، سیب و پرتقال
۳۴,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه شاتوت، لیمو و پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه شاتوت و لیمو و پرتقال
ترکیب آبمیوه شاتوت، لیمو و پرتقال
۳۴,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب و موز

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه سیب و موز
ترکیب آبمیوه سیب و موز
۲۷,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انار، لیمو و پرتقال

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه انار و لیمو و پرتقال
ترکیب آبمیوه انار، لیمو و پرتقال
۳۴,۰۰۰ تومان

منوی ویژه

لیموناد

۴۵۰ میلی لیتر٬ سودا٬ شکر٬ لیموترش
لیموناد
۲۷,۰۰۰ تومان

ملوناد

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه هندوانه٬ پرتقال٬ توت فرنگی٬ لیموترش
ملوناد
۳۰,۰۰۰ تومان

ویتامیکس

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس لیمو ترش، کرفس، عسل، سیب
ویتامیکس
۲۷,۰۰۰ تومان

هشت میوه

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس آبمیوه شاتوت، توت فرنگی، انبه، آناناس، موز، پرتقال، سیب، انار
هشت میوه
۳۰,۰۰۰ تومان

گرین جویس

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس کرفس، زنجبیل، لیمو ترش، نعنا، سیب، عسل
گرین جویس
۳۰,۰۰۰ تومان

ژولیت

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر، توت فرنگی، موز، خامه، شکلات
ژولیت
۳۰,۰۰۰ تومان

چری بری

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر، شاتوت، آلبالو، خامه، موز
چری بری
۳۲,۰۰۰ تومان

پاور فلای

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس انبه، شاتوت، لیمو، پرتقال
پاور فلای
۳۴,۰۰۰ تومان

مینت بری

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس توت فرنگی، سیب، نعنا، لیمو
مینت بری
۳۲,۰۰۰ تومان

میکس شیر

شیر موز

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر و موز
شیر موز
۲۲,۰۰۰ تومان

شیر موز مخصوص

۴۵۰ میلی لیتر، میکس مغز گردو، مغز بادام، مغز پسته، موز، عسل، خامه
شیر موز مخصوص
۳۱,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر و نارگیل
شیر نارگیل
۲۲,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل مخصوص

۴۵۰ میلی لیتر، میکس نلرگیل٬ مغز گردو، مغز بادام، مغز پسته، موز، عسل، خامه
شیر نارگیل مخصوص
۳۱,۰۰۰ تومان

شیر موز نارگیل

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر٬ موز٬ نارگیل
شیر موز نارگیل
۲۲,۰۰۰ تومان

شیر طالبی

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر و طالبی
شیر طالبی
۲۲,۰۰۰ تومان

شیر موز انبه

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر٬ موز٬ انبه
شیر موز انبه
۲۵,۰۰۰ تومان

شیر موز انبه مخصوص

۴۵۰ میلی لیتر، شیر٬ مغز گردو، مغز بادام، مغز پسته، موز، عسل، خامه
شیر موز انبه مخصوص
۳۱,۰۰۰ تومان

ترکیب شیر و کره بادام زمینی

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر و کره بادام زمینی
ترکیب شیر و کره بادام زمینی
۲۷,۰۰۰ تومان

شیر بادام زمینی مخصوص

۴۵۰ میلی لیتر، شیر٬ مغز گردو، مغز بادام، مغز پسته، موز، عسل، خامه
شیر بادام زمینی مخصوص
۳۱,۰۰۰ تومان

ترکیب شیر و خرمالو

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر و خرمالو
ترکیب شیر و خرمالو
۲۴,۰۰۰ تومان

شیر موز پسته

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر٬ موز٬ مغز پسته
شیر موز پسته
۲۵,۰۰۰ تومان

شیر موز پسته مخصوص

۴۵۰ میلی لیتر، میکس شیر٬ مغز گردو، مغز بادام، مغز پسته، موز، عسل، خامه
شیر موز پسته مخصوص
۳۲,۰۰۰ تومان

شیر پسته نارگیل

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر٬ نارگیل٬ مغز پسته
شیر پسته نارگیل
۲۵,۰۰۰ تومان

شیر پسته نارگیل مخصوص

۴۵۰ میلی لیتر، میکس شیر٬ مغز گردو، مغز بادام، مغز پسته، موز، عسل، خامه
شیر پسته نارگیل مخصوص
۳۲,۰۰۰ تومان

شیر خرما

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر و خرما
شیر خرما
۲۲,۰۰۰ تومان

شیر بادام

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر و بادام زمینی
شیر بادام
۲۷,۰۰۰ تومان

ترکیب شیر و شاتوت

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر و شاتوت
ترکیب شیر و شاتوت
۲۷,۰۰۰ تومان

شیر توت فرنگی

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر و توت فرنگی
شیر توت فرنگی
۲۶,۰۰۰ تومان

شیر انبه

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر و انبه
شیر انبه
۲۷,۰۰۰ تومان

شیر انبه مخصوص

۴۵۰ میلی لیتر، میکس شیر٬ مغز مغز گردو، مغز بادام، مغز پسته، موز، عسل، خامه
شیر انبه مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

شیر پسته خرما

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر٬ مغز پسته٬ خرما
شیر پسته خرما
۲۷,۰۰۰ تومان

شیر پسته

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر و پسته
شیر پسته
۲۷,۰۰۰ تومان

شیر پسته مخصوص

۴۵۰ میلی لیتر، میکس شیر٬ مغز گردو، مغز بادام، مغز پسته، موز، عسل، خامه
شیر پسته مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

شیر پسته انبه

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر٬ مغز پسته٬ انبه
شیر پسته انبه
۲۷,۰۰۰ تومان

شیر پسته انبه مخصوص

۴۵۰ میلی لیتر، میکس شیر٬ مغز گردو، مغز بادام، مغز پسته، موز، عسل، خامه
شیر پسته انبه مخصوص
۳۵,۰۰۰ تومان

آیس پک

آیس پک شکلاتی

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر٬ پودر شکلات٬ بستنی شکلاتی٬ خامه٬ تکه های موز٬ اسمارتیز
آیس پک شکلاتی
۲۸,۰۰۰ تومان

آیس پک نسکافه

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر٬ پودر نسکافه٬ بستنی نسکافه٬ خامه٬ تکه های موز٬ اسمارتیز
آیس پک نسکافه
۲۸,۰۰۰ تومان

آیس پک شاتوت

۴۵۰ میلی لیتر٬ میکس شیر٬ شاتوت٬ بستنی شاتوت٬ خامه٬ تکه های موز٬ اسمارتیز
آیس پک شاتوت
۲۸,۰۰۰ تومان

شیک و گلاسه

شکلات گلاسه

۴۵۰ میلی لیتر، بستنی شکلاتی٬ شیر٬ شکر٬ خامه
شکلات گلاسه
۲۷,۰۰۰ تومان

کافه گلاسه

۴۵۰ میلی لیتر، شیر٬ شکر٬ خامه٬ بستنی به انتخاب شما
کافه گلاسه
۲۸,۰۰۰ تومان

شیک طالبی

۴۵۰ میلی لیتر٬ شیر٬ طالبی٬ شکر٬ خامه٬ بستنی طالبی
شیک طالبی
۲۸,۰۰۰ تومان

شیک شاتوت

۴۵۰ میلی لیتر٬ شیر٬ شاتوت٬ شکر٬ خامه٬ بستنی شاتوت
شیک شاتوت
۲۸,۰۰۰ تومان

شیک شکلاتی

۴۵۰ میلی لیتر٬ شیر٬ پودر شکلات٬ شکر٬ خامه٬ بستنی شکلاتی
شیک شکلاتی
۲۸,۰۰۰ تومان

معجون

معجون خرمالو

۴۵۰ میلی لیتر٬ شیر٬ خرمالو٬ تکه های موز٬ مغز بادام هندی٬ مغز گردو٬ مغز پسته٬ خامه٬ عسل
معجون خرمالو
۳۴,۰۰۰ تومان

معجون شاتوت انبه

۴۵۰ میلی لیتر٬ شیر٬ شاتوت٬ انبه٬ تکه های موز٬ مغز بادام هندی٬ مغز گردو٬ مغز پسته٬ خامه٬ عسل
معجون شاتوت انبه
۳۴,۰۰۰ تومان

معجون موز انبه پسته

۴۵۰ میلی لیتر، شیر، موز، انبه، پسته، تکه های موز، مغز بادام هندی، مغز گردو، مغز پسته، خامه، عسل
معجون موز انبه پسته
۳۴,۰۰۰ تومان

معجون پفسیمو

۴۵۰ میلی لیتر٬ خرمالو، آناناس، شیر، تکه های موز، مغز بادام هندی، مغز گردو، مغز پسته، خامه، عسل
معجون پفسیمو
۳۴,۰۰۰ تومان

معجون جاماییکا

۴۵۰ میلی لیتر٬ آناناس، خرمالو، موز، سیب قرمز، پودر نارگیل.شیر، تکه های موز٬ مغز بادام هندی٬ مغز گردو٬ مغز پسته٬ خامه٬ عسل
معجون جاماییکا
۳۴,۰۰۰ تومان

معجون انرژایزر

۴۵۰ میلی لیتر٬ خرما، خرمالو، آناناس، سیب، میکس مغز، دارچین، تکه های موز٬ مغز بادام هندی٬ مغز گردو٬ مغز پسته٬ خامه٬ عسل
معجون انرژایزر
۳۸,۰۰۰ تومان

معجون افلاطون

۴۵۰ میلی لیتر٬ خرما، شیر٬ پسته، کنجد، پودر نارگیل، پسته، بادام، مغز گردو٬ تکه های موز، خامه، عسل
معجون افلاطون
۳۷,۰۰۰ تومان

آبمیوه بستنی

شیر موز بستنی

۴۵۰ میلی لیتر
شیر موز بستنی
۲۵,۰۰۰ تومان

آب هویج بستنی

۴۵۰ میلی لیتر
آب هویج بستنی
۲۷,۰۰۰ تومان

شیر طالبی بستنی

۴۵۰ میلی لیتر
شیر طالبی بستنی
۲۵,۰۰۰ تومان

آب طالبی بستنی

۴۵۰ میلی لیتر
آب طالبی بستنی
۲۷,۰۰۰ تومان

شیر نارگیل بستنی

۴۵۰ میلی لیتر
شیر نارگیل بستنی
۲۵,۰۰۰ تومان

شیر خرمالو بستنی

۴۵۰ میلی لیتر
شیر خرمالو بستنی
۲۷,۰۰۰ تومان

شیر شاتوت بستنی

۴۵۰ میلی لیتر
شیر شاتوت بستنی
۳۰,۰۰۰ تومان

شیر خرما بستنی

۴۵۰ میلی لیتر
شیر خرما بستنی
۲۷,۰۰۰ تومان

شیر توت فرنگی بستنی

۴۵۰ میلی لیتر
شیر توت فرنگی بستنی
۳۰,۰۰۰ تومان

آب هلو بستنی

۴۵۰ میلی لیتر
آب هلو بستنی
۳۲,۰۰۰ تومان

شیر انبه بستنی

۴۵۰ میلی لیتر
شیر انبه بستنی
۳۳,۰۰۰ تومان

آب توت فرنگی بستنی

۴۵۰ میلی لیتر
آب توت فرنگی بستنی
۳۲,۰۰۰ تومان

آب شاتوت بستنی

۴۵۰ میلی لیتر
آب شاتوت بستنی
۳۲,۰۰۰ تومان

شیر پسته بستنی

۴۵۰ میلی لیتر
شیر پسته بستنی
۳۲,۰۰۰ تومان

آب انبه بستنی

۴۵۰ میلی لیتر
آب انبه بستنی
۳۳,۰۰۰ تومان

آب پرتقال بستنی

۴۵۰ میلی لیتر
آب پرتقال بستنی
۳۷,۰۰۰ تومان