جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

شیرینی تر مخلوط

نان خامه ای، رولت، لطفیه گردویی
شیرینی تر مخلوط

یک کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

± ۵۰ گرم
کیک شکلاتی

۲ کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (مناسب برای ۳ نفر)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۱ کیلوگرم (۱۲ عدد)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

± ۵۰ گرم
باقلوا استانبولی

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خامه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نان خامه ای

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم، طرح دکور متغیر
شیرینی رولت

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۱ کیلوگرم (۳۵ عدد)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کیک نوتلا

± ۵۰ گرم، طرح دکور متغیر
کیک نوتلا

۱.۲۰۰ کیلوگرم (مناسب برای ۵ نفر)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی آلمانی

± ۵۰ گرم
شیرینی آلمانی

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

کیک وانیلی

کیک وانیلی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۷۰۰ گرم (مناسب برای ۶ نفر)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

حلوا و خرما

حلوا و خرما مغزدار

± ۵۰ گرم
حلوا و خرما مغزدار

یک جعبه (۷۰ عدد)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

سینی حلوا میکس مخصوص

± ۵۰ گرم
سینی حلوا میکس مخصوص

یک جعبه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

حلوا و خرما مخلوط مغزدار مخصوص

± ۵۰ گرم
حلوا و خرما مخلوط مغزدار مخصوص

یک جعبه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

خرما با مغز گردو مخصوص

± ۵۰ گرم
خرما با مغز گردو مخصوص

یک جعبه

۲۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

شیرینی تر مخلوط

نان خامه ای، رولت، لطفیه گردویی
شیرینی تر مخلوط

یک کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم، طرح دکور متغیر
شیرینی رولت

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت شکلاتی لاکچری

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت شکلاتی لاکچری

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۵۰۰ گرم (۶ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۲ عدد)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خامه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نان خامه ای

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر دسری

± ۵۰ گرم، طرح دکور متغیر
شیرینی تر دسری

۵۰۰ گرم (۵ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۰ عدد)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پای هلو

± ۵۰ گرم
پای هلو

۵۰۰ گرم (۷ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۵۰۰ گرم (۷ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

تارت میوه ای

± ۵۰ گرم
تارت میوه ای

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

تارت مغزدار مخصوص

± ۵۰ گرم
تارت مغزدار مخصوص

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم، طرح دکور متغیر
شیرینی دانمارکی

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۴۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی ساق عروس

± ۵۰ گرم
شیرینی ساق عروس

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی صدفی

± ۵۰ گرم
شیرینی صدفی

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نازک کره ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نازک کره ای

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای آجیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای آجیلی

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی سوئیسی

± ۵۰ گرم
شیرینی سوئیسی

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی آلمانی

± ۵۰ گرم
شیرینی آلمانی

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی آلمانی مغزدار

± ۵۰ گرم
شیرینی آلمانی مغزدار

۱.۲۰۰ کیلوگرم (۴۰ عدد)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان پاپیون

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان پاپیون

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی شکری

± ۵۰ گرم
شیرینی شکری

۵۰۰ گرم (۲۰ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۴۰ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۵۰۰ گرم (۲۰ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۴۰ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی فرانتینه

± ۵۰ گرم
شیرینی فرانتینه

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۵۰۰ گرم (۱۷ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۳۵ عدد)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۵۰۰ گرم (۱۷ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۳۵ عدد)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی قرابیه

± ۵۰ گرم
شیرینی قرابیه

۵۰۰ گرم (۶ عدد)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۲ عدد)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کیک

کیک تولد

اسفنج وانیلی، مغز گردو، روکش متغییر خامه ای، شکلاتی، نسکافه ای، قهوه، دکور متغییر
کیک تولد

۲ کیلوگرم (مناسب برای ۱۰ تا ۱۲ نفر)

۳۸۰,۰۰۰ تومان

کیک نوتلا

± ۵۰ گرم، طرح دکور متغیر
کیک نوتلا

۱.۲۰۰ کیلوگرم (مناسب برای ۵ نفر)

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

اسفنج شکلاتی، ± ۵۰ گرم
کیک شکلاتی

۵۰۰ گرم (مناسب برای ۳ نفر)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰ تومان

کیک وانیلی

کیک وانیلی

۱.۵ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۷۰۰ گرم (مناسب برای ۶ نفر)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کیک وانیلی با روکش شکلاتی

کیک وانیلی با روکش شکلاتی

۱.۲۰۰ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کیک رنگین کمانی بزرگ

± ۵۰ گرم
کیک رنگین کمانی بزرگ

۱.۶۰۰ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کیک زانت

± ۵۰ گرم
کیک زانت

۶۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کیک نسکافه ای

کیک نسکافه ای

بزرگ

۳۸۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۵۰,۰۰۰ تومان

چیز کیک

± ۵۰ گرم
چیز کیک

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

کیک اسلایسی

کیک صبحانه

± ۵۰ گرم
کیک صبحانه

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کیک مارسبانی

± ۵۰ گرم
کیک مارسبانی

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۴۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی جات سنتی

شیرینی عسلی بادامی

± ۵۰ گرم
شیرینی عسلی بادامی

۵۰۰ گرم (۱۷ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۳۵ عدد)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

± ۵۰ گرم
باقلوا استانبولی

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

شکلات

شکلات نوروز

± ۵۰ گرم
شکلات نوروز

۲۵۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

شکلات روشن

± ۵۰ گرم
شکلات روشن

۲۵۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

شکلات ویفر روسی

± ۵۰ گرم
شکلات ویفر روسی

۲۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ

± ۵۰ گرم
شکلات تلخ

۲۵۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

شکلات مغز فندق

± ۵۰ گرم
شکلات مغز فندق

۲۵۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

پشمک حاج عبدالله

± ۵۰ گرم
پشمک حاج عبدالله

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

آجیل

آجیل چهار مغز شور

بادام هندی، بادام درختی، فندق، پسته، ± ۵۰ گرم
آجیل چهار مغز شور

۲۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸۰,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام

بادام هندی، بادام درختی، فندق، پسته، ± ۵۰ گرم
آجیل چهار مغز خام

۲۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸۰,۰۰۰ تومان

پسته شور

± ۵۰ گرم
پسته شور

۲۵۰ گرم

۱۶۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵۰,۰۰۰ تومان

پسته خام

± ۵۰ گرم
پسته خام

۲۵۰ گرم

۱۶۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۵۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینی شور

± ۵۰ گرم
بادام زمینی شور

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

بادام زمینی خام

± ۵۰ گرم
بادام زمینی خام

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

بادام درختی شور

± ۵۰ گرم
بادام درختی شور

۲۵۰ گرم

۸۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

بادام درختی خام

± ۵۰ گرم
بادام درختی خام

۲۵۰ گرم

۸۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور

± ۵۰ گرم
بادام هندی شور

۲۵۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۲۰,۰۰۰ تومان

 بادام منقا شور

± ۵۰ گرم
 بادام منقا شور

۲۵۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

بادام منقا شور

± ۵۰ گرم
بادام منقا شور

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

بادام منقا خام

± ۵۰ گرم
بادام منقا خام

۲۵۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

مغزیجات

مغز گردو سفید

± ۵۰ گرم
مغز گردو سفید

۲۵۰ گرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان

تخمه ژاپنی

± ۵۰ گرم
تخمه ژاپنی

۲۵۰ گرم

۸۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو

± ۵۰ گرم
تخمه کدو

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو دو آتشه

± ۵۰ گرم
تخمه کدو دو آتشه

۲۵۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان

± ۵۰ گرم
تخمه آفتابگردان

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خشکبار

توت خشک

± ۵۰ گرم
توت خشک

۲۵۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۳۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک پرک

± ۵۰ گرم
انجیر خشک پرک

۲۵۰ گرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان

مویز شاهانی

± ۵۰ گرم
مویز شاهانی

۲۵۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان