جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۱.۳۰۰

۱۴۳,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۱ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۳ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱۳۰۰ گرم

۱۸۲,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱.۳۰۰گرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

± ۵۰ گرم
باقلوا استانبولی

۷۵۰ گرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۱.۳۰۰

۱۸۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز شور

آجیل چهار مغز شور، پسته با پوست
آجیل چهار مغز شور

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی لوتکا

± ۵۰ گرم
شیرینی لوتکا

۱.۳۰۰ گرم

۱۵۶,۰۰۰ تومان

شیرینی تر میوه ای

± ۵۰ گرم، کیوی، پرتقال، توت فرنگی، آناناس
شیرینی تر میوه ای

۱.۵۰۰گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۵ تا ۲۰ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی

تخمه کدو گوشتی

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

مغز گردو

مغز گردو

۵۰۰ گرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

حلوا و خرما

خرما پیاروم

خرما پیاروم
خرما پیاروم

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

حلوا مخلوط

± ۵۰ گرم
حلوا مخلوط

جعبه ایی ۷۰ عدد

۱۸۵,۰۰۰ تومان

شکلات و تنقلات

شکلات بیلوردی

شکلات بیلوردی

۱ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

شکلات جرقه ایی بیلوردی

شکلات جرقه ایی بیلوردی

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

آبنبات ترافل خارجی

آبنبات ترافل خارجی

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

آبنبات بیم بوم روشن خارجی

آبنبات بیم بوم روشن خارجی

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات تافی آیدین

شکلات تافی آیدین

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شکلات تخم مرغی آیدین

شکلات تخم مرغی آیدین

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

گز کرمانی مغز پسته

گز کرمانی مغز پسته

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

شومیز طلایی اصل

شومیز طلایی اصل

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

شکلات بیلوردی ۷۰ درصد

شکلات بیلوردی 70 درصد

۱ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

لواشک پذیرایی ستایش

لواشک پذیرایی ستایش

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شکلات خارجی مینت

شکلات خارجی مینت

۱ کیلوگرم

۵۰۰,۰۰۰ تومان

شکلات تافلین روشن

شکلات تافلین روشن

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

شکلات ویفری خارجی آکوها

شکلات ویفری خارجی آکوها

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

شکلات خارجی مغز بادام روشِن

شکلات خارجی مغز بادام روشِن

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

شکلات خارجی مغز بادام روشن نات

شکلات خارجی مغز بادام روشن نات

۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

شکلات خارجی تافی شیری و میوه ایی روشِن

شکلات خارجی تافی شیری و میوه ایی روشِن

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

شکلات تلخ شکوما ۹۹ درصد

شکلات تلخ شکوما 99 درصد

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

شکلات مغزدار شیرین عسل

شکلات مغزدار شیرین عسل

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

شکلات اکسیر مخلوط

شکلات اکسیر مخلوط

۱ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

دراژه رنگی

دراژه رنگی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر و دسری

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۱۳۰۰ گرم

۱۸۲,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۳ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱.۳۰۰گرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۸۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۸ تا ۲۰ عدد)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر میوه ای

± ۵۰ گرم، کیوی، پرتقال، توت فرنگی، آناناس
شیرینی تر میوه ای

۱.۵۰۰گرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۵ تا ۲۰ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی تر نارگیلی

۱.۳۰۰

۱۵۶,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۱.۳۰۰

۱۸۲,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خامه ای ریز

± ۵۰ گرم
شیرینی نان خامه ای ریز

۱.۳۰۰ گرم

۱۸۲,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۲ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خامه ای قارچی

± ۵۰ گرم
شیرینی نان خامه ای قارچی

۱.۳۰۰ گرم

۱۸۲,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۲ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خامه ای ساندویچی

± ۵۰ گرم
شیرینی نان خامه ای ساندویچی

۱.۳۰۰ گرم

۱۸۲,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

رولت

شیرینی رولت درشت

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت درشت

۱.۳۰۰ گرم

۱۸۲,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت ریز

± ۵۰ گرم، مخلوط رولت ساده و کاکایویی
شیرینی رولت ریز

۱.۳۰۰ گرم

۱۸۲,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

± ۵۰ گرم
1 کیلوگرم (15 عدد)

یک کیلو گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی دانمارکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی

۷۵۰گرم

۸۳,۰۰۰ تومان

۱.۳۰۰

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای میوه ای

± ۵۰ گرم، مربا آلبالو، مربا بالنگ، مربا زرد آلو، مربا انبه
شیرینی کره ای میوه ای

۱.۳۰۰ گرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۷۵۰گرم

۸۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۵ تا ۳۰ عدد)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای آجیلی

± ۵۰ گرم، پسته، گردو، بادام، بادام زمینی
شیرینی کره ای آجیلی

۱.۳۰۰

۱۸۲,۰۰۰ تومان

۷۵۰گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۵ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان

۱.۳۰۰

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۸۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۵ عدد)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پاپیونی

± ۵۰ گرم
شیرینی پاپیونی

۷۵۰ گرم

۸۳,۰۰۰ تومان

۱.۳۰۰

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۵ عدد)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی اتریشی

± ۵۰ گرم
شیرینی اتریشی

۱.۳۰۰

۱۵۶,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۸ تا ۲۰ عدد)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی لوتکا

± ۵۰ گرم
شیرینی لوتکا

۲ کیلو گرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۱.۳۰۰ گرم

۱۵۶,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ تا ۳۰ عدد)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی سوئیسی

± ۵۰ گرم
شیرینی سوئیسی

۱.۳۰۰گرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۸۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ تا ۲۵ عدد)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی میکادو

± ۵۰ گرم
شیرینی میکادو

۱.۳۰۰گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۳۰ تا ۳۵ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی عینکی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی عینکی

۱.۳۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی کتابی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی کتابی

۱.۳۰۰ گرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۸۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی شکری

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی شکری

۱.۳۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی کنجدی

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی کنجدی

۱.۳۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی قرابیه

± ۵۰ گرم
شیرینی قرابیه

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۷۵۰ گرم (۱۵ عدد)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

باقلوا

باقلوا زعفرانی

± ۵۰ گرم
باقلوا زعفرانی

۱.۳۰۰ گرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۱۸ تا ۲۰ عدد)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

± ۵۰ گرم
باقلوا استانبولی

۷۵۰ گرم

۱۴۳,۰۰۰ تومان

۱.۳۰۰ گرم

۲۴۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۹۰,۰۰۰ تومان

آجیل

پسته اکبری خام ممتاز

پسته اکبری خام ممتاز
پسته اکبری خام ممتاز

۵۰۰ گرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۴۰,۰۰۰ تومان

پسته کله قوچی شور اعلا

پسته کله قوچی شور اعلا
پسته کله قوچی شور اعلا

۲۵۰ گرم

۱۶۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۳۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۷۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور

بادام هندی شور
بادام هندی شور

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام

بادام هندی خام
بادام هندی خام

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز نمکی (پسته مغز نشده)

آجیل چهار مغز نمکی، پسته با پوست
آجیل چهار مغز نمکی (پسته مغز نشده)

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۵۰۰,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز شور

آجیل چهار مغز شور، پسته با پوست
آجیل چهار مغز شور

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۰۰,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام

آجیل چهار مغز خام، پسته با پوست
آجیل چهار مغز خام

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۰۰,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز شیرین

آجیل چهار مغز شیرین، پسته با پوست
آجیل چهار مغز شیرین

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۰۰,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل مخلوط
آجیل مخلوط

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

بادام منقا شور

بادام منقا شور
بادام منقا شور

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

بادام منقا خام

بادام منقا خام
بادام منقا خام

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

مغزفندق خام درجه یک

مغزفندق خام درجه یک
مغزفندق خام درجه یک

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

مغزفندق شور درجه یک

مغزفندق شور درجه یک
مغزفندق شور درجه یک

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

بادام درختی آمریکایی خام

بادام درختی آمریکایی خام
بادام درختی آمریکایی خام

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

1 کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

۶۵,۰۰۰ تومان

نخودچی شور اعلا ممقان

نخودچی شور اعلا ممقان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

بادام درختی ایرانی

۵۰۰ گرم
بادام درختی ایرانی

۵۰۰ گرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۱۱۳,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان

بادام آستانه شور

بادام آستانه شور
بادام آستانه شور

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

گردو تویسرکان

گردو تویسرکان

۱ کیلوگرم

۴۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پسته کله قوچی خام اعلا

پسته کله قوچی خام اعلا
پسته کله قوچی خام اعلا

۲۵۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۴۰,۰۰۰ تومان

بادام درختی آمریکایی شور

بادام درختی آمریکایی شور
بادام درختی آمریکایی شور

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز نمکی

آجیل چهار مغز نمکی، پسته با پوست
آجیل چهار مغز نمکی

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پسته اکبری خام ممتاز

پسته اکبری خام ممتاز
پسته اکبری خام ممتاز

۲۵۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور ممتاز

پسته اکبری شور ممتاز
پسته اکبری شور ممتاز

۲۵۰ گرم

۱۵۷,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور اعلا

پسته اکبری شور اعلا
پسته اکبری شور اعلا

۲۵۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۴۰,۰۰۰ تومان

پسته شور درجه یک

پسته شور درجه یک

۱ کیلوگرم

۶۷۰,۰۰۰ تومان

پسته شور

پسته شور

۱ کیلوگرم

۶۳۰,۰۰۰ تومان

بادام درختی با پوست خام

بادام درختی با پوست خام

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

بادام آستانه خام

بادام آستانه خام

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

مغزیجات

تخمه کدو گوشتی

تخمه کدو گوشتی

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۲۶۰گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو

مغز گردو

۵۰۰ گرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی شور

تخمه کدو گوشتی شور

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۲۷۰گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی دوآتیشه

تخمه کدو گوشتی دوآتیشه

۵۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

تخمه محبوبی

تخمه محبوبی

۵۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۲۶۰گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

تخمه محبوبی دو آتیشه

تخمه محبوبی دو آتیشه

۵۰۰ گرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

تخمه ژاپنی اعلا

تخمه ژاپنی اعلا

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان شمشیری

تخمه آفتابگردان شمشیری

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

خشکبار

کشمش سبز

کشمش سبز

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۲۶۰گرم

۴۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

توت خشک

توت خشک

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

توت خشک هرات

توت خشک هرات

۵۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک اعلا

انجیر خشک اعلا

۵۰۰ گرم

۲۷۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو گرم

۵۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان