جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

شیرینی کشمشی

شیرینی کشمشی

یک کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

شیرینی ناپلئونی

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

نان خامه ای

نان خامه ای

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

شیرینی رولت

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

شیرینی لطیفه

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پای سیب

شیرینی پای سیب

یک کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر

شیرینی تر

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی گل محمدی

شیرینی گل محمدی

یک کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی قرابیه

شیرینی قرابیه

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ساقه عروس

شیرینی ساقه عروس

یک کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تر

نان خامه ای بلند

نان خامه ای بلند

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نان خامه ای

نان خامه ای

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی معجونی

گردو، نارگیل، خامه،
شیرینی معجونی

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

شیرینی رولت

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر میوه ای با طعم توت فرنگی

شیرینی تر میوه ای با طعم توت فرنگی

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی مکزیکی تر کاری

شیرینی مکزیکی تر کاری

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

شیرینی لطیفه

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

شیرینی ناپلئونی

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نان خامه ای موزی

نان خامه ای موزی

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر

شیرینی تر

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت آلبالویی

شیرینی رولت آلبالویی

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی گل محمدی

شیرینی گل محمدی

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ساقه عروس

شیرینی ساقه عروس

۵۰۰ گرم

۷۰۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی مارسبانی کره ای

شیرینی مارسبانی کره ای

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان پاپیون

شیرینی زبان پاپیون

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای آجیلی

شیرینی کره ای آجیلی

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی آلمانی مشهدی

شیرینی آلمانی مشهدی

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی پفکی گردویی

شیرینی پفکی گردویی

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی باقلوا استانبولی

شیرینی باقلوا استانبولی

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پای سیب

شیرینی پای سیب

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

شیرینی نارگیلی

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

شیرینی کشمشی

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

شیرینی گردویی

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

شیرینی قرابیه

شیرینی قرابیه

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

یک کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کیک زعفرانی

کیک زعفرانی

یک کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کیک نارگیلی

کیک نارگیلی

یک کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کیک

مینی کیک نوتلا

مینی کیک نوتلا

۱۷۰,۰۰۰ تومان

مینی کیک مغزدار

مینی کیک مغزدار

۱۵۵,۰۰۰ تومان

کیک خامه ای

کیک خامه ای

۱.۵ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان