جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

± ۵۰ گرم
شیرینی تر مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم

۱۰۳,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

تزیین بر اساس موجودی ویترین
کیک شکلاتی

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۶۵,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۴۰,۰۰۰ تومان

فوق بزرگ

۲۹۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱ کیلوگرم

۱۰۳,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

± ۵۰ گرم، شهد شیر عسل
باقلوا استانبولی

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خامه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نان خامه ای

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تر

شیرینی نان خامه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نان خامه ای

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی تر مخلوط

± ۵۰ گرم
شیرینی تر مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی لطیفه

± ۵۰ گرم
شیرینی لطیفه

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی قیفی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی قیفی

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئونی

± ۵۰ گرم
شیرینی ناپلئونی

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی رولت

± ۵۰ گرم
شیرینی رولت

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی تی تابی

± ۵۰ گرم
شیرینی تی تابی

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی خامه ای مخصوص

± ۵۰ گرم
شیرینی خامه ای مخصوص

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی فرانسوی مغز دار (برانوگ)

± ۵۰ گرم
شیرینی فرانسوی مغز دار (برانوگ)

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تارت ریز

± ۵۰ گرم
شیرینی تارت ریز

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

شیرینی خشک مخلوط

± ۵۰ ۴نوع شیرینی خشک بر اساس تنوع موجود در ویترین
شیرینی خشک مخلوط

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

شیرینی گردویی

± ۵۰ گرم
شیرینی گردویی

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم
شیرینی زبان

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۷,۵۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی مخصوص

± ۵۰ گرم
شیرینی دانمارکی مخصوص

۱ کیلوگرم

۱۰۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

شیرینی شکری

± ۵۰ گرم
شیرینی شکری

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی نازک کره ای

± ۵۰ گرم
شیرینی نازک کره ای

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی دادلی

± ۵۰ گرم
شیرینی دادلی

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی آلمانی و سوئیسی

± ۵۰ گرم
شیرینی آلمانی و سوئیسی

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی کره ای میوه ای

± ۵۰ گرم
شیرینی کره ای میوه ای

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی هزار لا کره ای

± ۵۰ گرم
شیرینی هزار لا کره ای

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی لوتکا

± ۵۰ گرم
شیرینی لوتکا

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی شاه پسند

± ۵۰ گرم
شیرینی شاه پسند

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی پاستیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی پاستیلی

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم
کیک یزدی

۱ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم

۱۰۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۱,۰۰۰ تومان

پای سیب

± ۵۰ گرم
پای سیب

۱ کیلوگرم

۱۰۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۱,۰۰۰ تومان

کیک شیرازی

± ۵۰ گرم
کیک شیرازی

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم
شیرینی نارگیلی

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

شیرینی قرابیه

± ۵۰ گرم
شیرینی قرابیه

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

شیرینی لوکوم

± ۵۰ گرم
شیرینی لوکوم

۱ کیلوگرم

۲۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۹,۰۰۰ تومان

کوکی فندقی

± ۵۰ گرم، شکر قهوه ای,کره نیوزلندی,شکلات بلوکولاد, آرد گندم,مغز آجیل,آرد جو, پودر کاکایو
کوکی فندقی

۱ کیلوگرم

۲۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۹,۰۰۰ تومان

کوکی چاکلت چیپس

± ۵۰ گرم، شکر قهوه ای,کره نیوزلندی,شکلات بلوکولاد, آرد گندم,مغز آجیل,آرد جو, پودر کاکایو شکر قهوه ای، کره نیوزلندی، شکلات بلوکولاد...
کوکی چاکلت چیپس

۱ کیلوگرم

۲۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۹,۰۰۰ تومان

کوکی اسکار گردو

± ۵۰ گرم، شکر قهوه ای، کره نیوزلندی، شکلات بلوکولاد، آرد گندم، مغز آجیل، آرد جو، پودر کاکایو
کوکی اسکار گردو

۱ کیلوگرم

۲۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۹,۰۰۰ تومان

کوکی توت مویز

± ۵۰ گرم، شکر قهوه ای، کره نیوزلندی، شکلات بلوکولاد، آرد گندم، مغز آجیل، آرد جو، پودر کاکایو
کوکی توت مویز

۱ کیلوگرم

۲۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۹,۰۰۰ تومان

کیک صبحانه

± ۵۰ گرم، تقریبا ۱۶ برش
کیک صبحانه

۱ کیلوگرم

۱۳۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شیرینی نخودچی

± ۵۰ گرم
شیرینی نخودچی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۷۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

± ۵۰ گرم، شهد شیر عسل
باقلوا استانبولی

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی کوچک

باقلوا استانبولی کوچک
۱۲۰,۰۰۰ تومان

کیک

کیک شکلاتی

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک شکلاتی

فوق بزرگ

۲۹۰,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۴۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۶۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

کیک وانیلی مغزدار

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک وانیلی مغزدار

فوق بزرگ

۲۹۰,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۴۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۶۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

کیک نسکافه گردو

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک نسکافه گردو

فوق بزرگ

۲۹۰,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۴۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۶۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۲۱۰,۰۰۰ تومان

کیک دونفره وانیلی

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک دونفره وانیلی
۸۵,۰۰۰ تومان

کیک دونفره شکلاتی

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک دونفره شکلاتی
۸۵,۰۰۰ تومان

کیک دونفره نسکافه

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک دونفره نسکافه
۸۵,۰۰۰ تومان

کیک دونفره نوتلا

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک دونفره نوتلا
۹۰,۰۰۰ تومان

کیک کاپوچینو نیم کیلوگرم

کیک کاپوچینو نیم کیلوگرم
۶۹,۰۰۰ تومان

کیک نوتلا

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک نوتلا

کوچک

۱۷۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۱۰,۰۰۰ تومان

کیک ردولوت

کیک ردولوت

کوچک

۱۴۰,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۷۵,۰۰۰ تومان

کیک کاپوچینو

یک کیلوگرم، تقریبا ۱۶ برش
کیک کاپوچینو
۱۳۸,۰۰۰ تومان

کیک هویج

یک کیلوگرم، تقریبا ۱۲ برش
کیک هویج
۱۳۸,۰۰۰ تومان

کیک هویج نیم کیلوگرم

کیک هویج نیم کیلوگرم
۶۹,۰۰۰ تومان

کیک نارگیل

یک کیلوگرم، تقریبا ۱۲ برش
کیک نارگیل
۱۳۸,۰۰۰ تومان

کیک نارگیل نیم کیلوگرم

کیک نارگیل نیم کیلوگرم
۶۹,۰۰۰ تومان

کیک زعفران

یک کیلوگرم، تقریبا ۲۰ برش
کیک زعفران
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کیک زعفران نیم کیلوگرم

کیک زعفران نیم کیلوگرم
۸۰,۰۰۰ تومان

کیک دبل چاکلت

یک کیلوگرم، تقریبا ۱۲ برش
کیک دبل چاکلت
۱۶۰,۰۰۰ تومان

کیک دبل چاکلت نیم کیلوگرم

کیک دبل چاکلت نیم کیلوگرم
۸۰,۰۰۰ تومان

چیز کیک رویال

یک کیلوگرم، تقریبا ۱۴ برش
چیز کیک رویال
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چیز کیک رویال نیم کیلوگرم

چیز کیک رویال نیم کیلوگرم
۸۰,۰۰۰ تومان

چیز کیک خامه ای

یک کیلوگرم، تقریبا ۱۲ برش
چیز کیک خامه ای
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چیز کیک خامه ای نیم کیلوگرم

چیز کیک خامه ای نیم کیلوگرم
۸۰,۰۰۰ تومان

کیک بره

کیک ۲۲۰ گرمی
کیک بره
۳۰,۰۰۰ تومان

کیک بستنی

تزیین بر اساس تنوع موجود در ویترین
کیک بستنی

کوچک

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بزرگ

۱۵۰,۰۰۰ تومان

دسر

دسر نوتلا اسلایسی

یک عدد
دسر نوتلا اسلایسی
۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تارت توت فرنگی

یک عدد
شیرینی تارت توت فرنگی
۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تارت نوتلا

یک عدد
شیرینی تارت نوتلا
۳۰,۰۰۰ تومان

پلمبر

پلمبر

کوچک

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی سنتی

باقلوا لبنانی

باقلوا لبنانی
باقلوا لبنانی

۷۵۰ گرم (۳۵ تا ۴۰ عدد)

۹۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خرمایی

شیرینی نان خرمایی
۸۳,۰۰۰ تومان

شیرینی قطاب یزدی

شیرینی قطاب یزدی
۱۲۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پنجره ای

۴۵۰ گرم
شیرینی پنجره ای
۱۰۱,۰۰۰ تومان

بیسکویت جو بدون قند

بیسکویت جو بدون قند کامور
بیسکویت جو بدون قند
۴۵,۵۰۰ تومان

بیسکویت بدون قند

بیسکویت بدون قند کامور
بیسکویت بدون قند
۴۵,۵۰۰ تومان

شیرینی نان برنجی زعفرانی

شیرینی نان برنجی زعفرانی
۱۱۳,۰۰۰ تومان

شیرینی کاک

شیرینی کاک
۱۱۳,۰۰۰ تومان