جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

شیرینی فروشی های تهران

قنادی اصل تبریز (درختی)

شیرینی تر

شیرینی اصل تبریزی

± ۵۰ گرم،تشکیل شده از: اسفنج شکلاتی، خامه شکلاتی
شیرینی اصل تبریزی

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

شیرینی فیفا شکلاتی

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: اسفنج شکلاتی، خامه، دکور متغیر
شیرینی فیفا شکلاتی

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۷ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی قیفی ناپلئونی

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: خامه تازه
شیرینی قیفی ناپلئونی

۱ کیلوگرم (۱۲ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۶ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی تر ریز شکلاتی براونی

± ۵۰ گرم، شکلات براونی
شیرینی تر ریز شکلاتی براونی

۱ کیلوگرم (۱۶ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۸ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی سفید

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: خامه وانیلی، دکور توت فرنگی ، اسفنج وانیلی، دکور متغییر،
شیرینی سفید

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۹ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی شکری سفید

± ۵۰ گرم، طبخ با کره، روکش شکر
شیرینی شکری سفید

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۶۵,۰۰۰ تومان

ردولوت ریز

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: اسفنج ردولوت، خامه
ردولوت ریز

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۹ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی تر ریز شکلاتی

± ۵۰ گرم، طرح دکور متغیر
شیرینی تر ریز شکلاتی

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی تر ریز نسکافه ای

± ۵۰ گرم، طرح دکور متغیر
شیرینی تر ریز نسکافه ای

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

سبد نان خامه ای

± ۵۰ گرم، نان خامه ای ریز تزیین با خامه و شکلات نوتلا
سبد نان خامه ای

۷۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نان خامه ای

± ۵۰ گرم، خامه تازه، خامه وانیلی، نان
نان خامه ای

۱ کیلوگرم (۱۸ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۸ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی نان خامه ای برشی

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: خامه تازه، نان
شیرینی نان خامه ای برشی

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۷ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

ناپلئونی

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: خامه وانیلی ، پودر ناپلیون
ناپلئونی

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۷ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی شکلاتی برانی مستطیل

± ۵۰ گرم، شکلات براونی
شیرینی شکلاتی برانی مستطیل

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی بلک وارس نسکافه ای

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: اسفنج نسکافه ای، خامه نسکافه
شیرینی بلک وارس نسکافه ای

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی خامه ای قیفی

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: خامه وانیلی، ناپلیون
شیرینی خامه ای قیفی

۱ کیلوگرم (۱۲ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۶ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

لطیفه ساده

± ۵۰ گرم، نان لطیفه، خامه
لطیفه ساده

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی تر

± ۵۰ گرم، دکور متغیر
شیرینی تر

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

مکزیکی مخلوط

± ۵۰ گرم، مخلوط خامه سفید و شکلاتی
مکزیکی مخلوط

۱ کیلوگرم (۱۲ الی ۱۵ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۷ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

رولت

رولت شکلاتی کوچک

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: اسفنج شکلاتی، خامه شکلاتی
رولت شکلاتی کوچک

۱ کیلوگرم (۱۸ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

رولت خامه ای سفید

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: اسفنج وانیلی، خامه تازه
رولت خامه ای سفید

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۷ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی رولتی شکلاتی

± ۵۰ گرم، خامه شکلاتی
شیرینی رولتی شکلاتی

۱ کیلوگرم (۱۸ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی رولتی ناپلئونی

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: اسفنج وانیلی با پودر ناپلیون
شیرینی رولتی ناپلئونی

۱ کیلوگرم (۱۸ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۸ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی رولتی ساده

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: اسفنج وانیلی خامه وانیلی،
شیرینی رولتی ساده

۱ کیلوگرم (۱۲ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۶ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی رولتی قهوه

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: اسفنج وانیلی، تزیین پودر قهوه
شیرینی رولتی قهوه

۱ کیلوگرم (۱۸ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی رولتی کاکائویی

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از:اسفنج شکلاتی، خامه شکلاتی، تزیین شکلات
شیرینی رولتی کاکائویی

۱ کیلوگرم (۱۸ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

پای

پای آجیلی

± ۵۰ گرم، فنجانی، تزیین با آجیل
پای آجیلی

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پای سیب یک نفره

± ۵۰ گرم، طبخ با کره
پای سیب یک نفره

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

پای سیب گرد

± ۵۰ گرم، سیب ، اسفنجی
پای سیب گرد

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

تارت

تارت کره ای

± ۵۰ گرم، اسفنج بیسکوییتی با دکور تکه های میوه
تارت کره ای

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

تارت سیب خاک قندی

± ۵۰ گرم، سیب، روکش خاک قند
تارت سیب خاک قندی

۱ کیلوگرم (۴ عدد)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۲ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

تارت سیب

± ۵۰ گرم، نان تارت، سیب
تارت سیب

۱ کیلوگرم (۴ عدد)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۲ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

تارت ریز

± ۵۰ گرم، دکور متغییر، فنجونی با تزیین میوه
تارت ریز

۱.۳۰۰ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

تارت توت فرنگی

± ۵۰ گرم، یک نفره، ± ۵۰ گرم، پایه بیسکوییت، کرمفیل
تارت توت فرنگی

کوچک (۳۰۰ گرم)

۳۶,۰۰۰ تومان

شیرینی خشک

ماکارون

یک بسته کوچک، تشکیل شده از: خمیر بادام
ماکارون

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۲۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی مکزیکی سفید

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: اسفنج وانیلی با کشمش
شیرینی مکزیکی سفید

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۷ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی نازک تبریزی ساده

± ۵۰ گرم، شیرینی چای
شیرینی نازک تبریزی ساده

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی با خاک قند

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: کرم، نان دانمارکی
شیرینی دانمارکی با خاک قند

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی سوخاری

± ۵۰ گرم، بیسکویتی سوخاری
شیرینی سوخاری

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

میکادو

± ۵۰ گرم، بیسکویت میکادو
میکادو

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی لوتکا

± ۵۰ گرم، طبخ با کره
شیرینی لوتکا

۱ کیلوگرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی عسلی تخت پسته

± ۵۰ گرم، تزیین عسل و پسته
شیرینی عسلی تخت پسته

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ناپلئون سه گوش

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: نان ناپلیون، خامه وانیلی
شیرینی ناپلئون سه گوش

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی نازک کره ای ساده

± ۵۰ گرم، طبخ با کره
شیرینی نازک کره ای ساده

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی نازک کره ای پسته ای

± ۵۰ گرم، شیرینی چای
شیرینی نازک کره ای پسته ای

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی تخت بادام

± ۵۰ گرم، طبخ با کره، تزیین بادام
شیرینی تخت بادام

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی تخت گردو

± ۵۰ گرم، طبخ با کره، تزیین گردو
شیرینی تخت گردو

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی بادامی تک گردو

± ۵۰ گرم، طبخ با کره
شیرینی بادامی تک گردو

۱ کیلوگرم (۴۰ عدد)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۲۰ عدد)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

شیرینی بادامی تک پسته

± ۵۰ گرم، طبخ با کره
شیرینی بادامی تک پسته

۱ کیلوگرم (۴۰ عدد)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۲۰ عدد)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

شیرینی بادامی تک تخمه

± ۵۰ گرم، طبخ با کره
شیرینی بادامی تک تخمه

۱ کیلوگرم (۴۰ عدد)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۲۰ عدد)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

شیرینی بادامی تک مخلوط

± ۵۰ گرم، طبخ با کره
شیرینی بادامی تک مخلوط

۱ کیلوگرم (۴۰ عدد)

۲۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی مخلوط

± ۵۰ گرم، ترکیب شیرینی دانمارکی
شیرینی دانمارکی مخلوط

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی دنیش

± ۵۰ گرم، ترکیب شیرینی دانمارکی
شیرینی دانمارکی دنیش

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی شکری

± ۵۰ گرم، دکور متغییر
شیرینی دانمارکی شکری

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی دونات کرمدار

± ۵۰ گرم، پیراشکی با کرم
شیرینی دونات کرمدار

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی ساق عروس کرمدار پسته

± ۵۰ گرم، با کرمفیل
شیرینی ساق عروس کرمدار پسته

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی عسلی گردویی تخت

± ۵۰ گرم، تزیین عسل و گردو
شیرینی عسلی گردویی تخت

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی آجیلی پر پسته

± ۵۰ گرم، تزیین پسته
شیرینی آجیلی پر پسته

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۷ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی آجیلی پر مخلوط

± ۵۰ گرم، تزیین با مغزیجات
شیرینی آجیلی پر مخلوط

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۷ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پاپیونی خاک قندی

± ۵۰ گرم، روکش خاک قند
شیرینی پاپیونی خاک قندی

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی دانمارکی کنجدی

± ۵۰ گرم، روکش کنجد
شیرینی دانمارکی کنجدی

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی اصل تبریزی

± ۵۰ گرم
شیرینی اصل تبریزی

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی آلمانی کاکائویی

± ۵۰ گرم، دکور متغییر
شیرینی آلمانی کاکائویی

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی آلمانی گردو

± ۵۰ گرم، دکور متغییر
شیرینی آلمانی گردو

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

کیک یزدی

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: اسفنج وانیلی
کیک یزدی

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۴۵,۰۰۰ تومان

کوکی

کوکی کشمشی
کوکی

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۰,۰۰۰ تومان

شکری ساده

± ۵۰ گرم، طبخ با کره
شکری ساده

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۶۵,۰۰۰ تومان

شکری شکلاتی

± ۵۰ گرم، شیرینی چای
شکری شکلاتی

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۶۵,۰۰۰ تومان

پیراشکی

± ۵۰ گرم، کرمدار می باشد
پیراشکی

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پاپیونی ساده

± ۵۰ گرم، طبخ با کره
شیرینی پاپیونی ساده

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی زبان

± ۵۰ گرم، طبخ با کره
شیرینی زبان

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۶۵,۰۰۰ تومان

تیتابی

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: اسفنج وانیلی، خامه
تیتابی

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۷ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

دانمارکی ساده

± ۵۰ گرم، کرمدار تریین ساده
دانمارکی ساده

۱ کیلوگرم (۱۸ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۹ عدد)

۵۰,۰۰۰ تومان

پادرازی

± ۵۰ گرم، طبخ با کره
پادرازی

۱ کیلوگرم (۳۰ عدد)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۵ عدد)

۶۵,۰۰۰ تومان

عسلی تخت بادام

± ۵۰ گرم، طبخ با کره، روکش عسل و بادام
عسلی تخت بادام

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نارگیلی

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: پودر نارگیل
شیرینی نارگیلی

۱ کیلوگرم (۱۸ عدد)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۹ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

قرابیه اصل تبریز

±± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: دکور پسته ای، با خمیر بادام
قرابیه اصل تبریز

۱ کیلوگرم (۱۵ عدد)

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۹ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی سوئیسی

± ۵۰ گرم، دکور متغییر، دکور با آجیل، بیسکویتی
شیرینی سوئیسی

۱ کیلوگرم (۲۵ عدد)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۲ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

آلمانی پسته

± ۵۰ گرم، تزیین پسته
آلمانی پسته

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

مارسبانی

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: خمیر بادام
مارسبانی

۱ کیلوگرم (۱۸ عدد)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۹ عدد)

۷۵,۰۰۰ تومان

باقلوا استانبولی

± ۵۰ گرم، گردویی پسته ای
باقلوا استانبولی

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۵,۰۰۰ تومان

شیرینی کشمشی

± ۵۰ گرم، دارای کشمش
شیرینی کشمشی

۱ کیلوگرم (۳۵ عدد)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۷ عدد)

۶۵,۰۰۰ تومان

موکا مستطیل ساده

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: اسفنج نسکافه، روکش کارامل
موکا مستطیل ساده

۱ کیلوگرم (۲۰ عدد)

۱۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۰ عدد)

۷۸,۰۰۰ تومان

کیک

کیک هویجی

± ۵۰ گرم، اسلایسی، تشکیل شده از: هویج، گردو، اسفنجی
کیک هویجی

۱ کیلوگرم (۸ عدد)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

کیک نوتلایی

در ۲ مدل گرد و مربع، قابلیت نوشتن ندارد، مخصوص ۲ نفر،
کیک نوتلایی

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

کیک رولتی ناپلئونی

طرح دکور متنوع
کیک رولتی ناپلئونی

۱.۲۰۰ تا ۱.۳۰۰ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

کیک ردولوت

دکور متغییر، تشکیل شده از: اسفنج ردولوت، خامه وانیلی، وزن ۱,۳۰۰ تا ۱,۴۰۰ کیلوگرم مناسب برای ۱۰ نفر، وزن ۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم، مناسب برای ...
کیک ردولوت

۱.۳۰۰ تا ۱.۴۰۰ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کیک نسکافه

دکور متغیر، تشکیل شده از: اسفنج نسکافه، با تزیین کارامل توت فرنگی، وزن ۱,۳۰۰ تا ۱,۴۰۰: مناسب برای ۱۰ نفر، وزن ۴۰۰ تا ۵۰۰: مناسب برای...
کیک نسکافه

۱.۳۰۰ تا ۱.۴۰۰ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

طرح دکور متنوع، تشکیل شده از: اسفنج شکلاتی، با طعم نوتلا، وزن ۲.۳۰۰ تا ۲.۴۰۰ کیلوگرم مناسب برای ۱۵ تا ۱۸نفر، .وزن ۱,۴۰۰ تا ۱.۵۰۰ ک...
کیک شکلاتی

۲.۳۰۰ تا ۲.۴۰۰ کیلوگرم

ناموجود

۱.۴۰۰ تا ۱.۵۰۰ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کیک وانیلی

طرح دکور متنوع، تشکیل شده از: اسفنج وانیلی، خامه وانیلی، موز، گردو، وزن ۲:۳۰۰ تا ۲:۴۰۰ کیلوگرم: مناسب برای ۱۵ نفر، وزن ۱ کیلوگرم ...
کیک وانیلی

۲.۳۰۰ تا ۲.۴۰۰ کیلوگرم

۳۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی گردویی ماکاتی نوتلا

طرح دکور متنوع ، تشکیل شده از: اسفنج شکلاتی، خامه شکلاتی، موز گردو، با طعم نوتلا، وزن ۲ کیلوگرم : مناسب برای ۱۵ نفر، وزن ۱,۳۰۰ تا ۱...
 کیک شکلاتی گردویی ماکاتی نوتلا

۲ کیلوگرم

ناموجود

۱.۳۰۰ تا ۱.۴۰۰ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی گردویی ماکاتی

طرح دکور متنوع ، تشکیل شده از: اسفنج شکلاتی، خامه شکلاتی، موز گردو، با طعم نوتلا، وزن ۲ کیلوگرم : مناسب برای ۱۵ نفر، وزن ۱,۳۰۰ تا ۱...
 کیک شکلاتی گردویی ماکاتی

۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کیک اصل تبریز

± ۵۰ گرم، طرح دکور متنوع
کیک اصل تبریز

۱.۳۰۰ تا ۱.۴۰۰ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

کیک نسکافه ای با ژله کارامل

± ۵۰ گرم، طرح دکور متنوع، تشکیل شده از: اسفنج نسکافه، خامه نسکافه، موز گردو، مناسب برای ۱۰ نفر
کیک نسکافه ای با ژله کارامل

۱.۴۰۰ تا ۱.۵۰۰ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کیک وانیلی با تزئین توت فرنگی

± ۵۰ گرم، طرح دکور متغیر تشکیل شده از: اسفنج وانیلی، خامه وانیلی با تزیین توت فرنگی
کیک وانیلی با تزئین توت فرنگی

۶۰۰ گرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی گرد

دکور متغییر، تشکیل شده از: شکلات نوتلا، موز، گردو، اسفنج شکلاتی، مناسب برای ۱۰ نفر
کیک شکلاتی گرد

۱.۳۰۰ الی ۱.۴۰۰ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

کیک ناپلئونی

تشکیل شده از: نان وانیلی، موز، گردو، خامه وانیلی وزن ۱تا ۱.۱۰۰: مناسب برای ۱۰ نفر، وزن ۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم: مناسب برای ۵ نفر، دکور متغ...
کیک ناپلئونی

۱ تا ۱.۱۰۰ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

چیز کیک سفید

± ۵۰ گرم، تشکیل شده از: پنیر خامه ای، اسفنج
چیز کیک سفید

۱ کیلوگرم (۸ عدد)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۴ عدد)

۸۵,۰۰۰ تومان

کیک صبحانه بزرگ

اسفنجی،دارای گردو و کشمش
کیک صبحانه بزرگ

۱ عدد

۶۵,۰۰۰ تومان

کیک صبحانه کوچک

اسفنجی،دارای گردو و کشمش
کیک صبحانه کوچک

۱ عدد

۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی جات سنتی

باقلوا لبنانی

باقلوا لبنانی

۱.۳۰۰ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

باقلوا لبنانی کریستالی

باقلوا لبنانی کریستالی

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پنجره ای گل کوچک

یک بسته، سایز کوچک
شیرینی پنجره ای گل کوچک

۱۳۰,۰۰۰ تومان

شیرینی پنجره ای گل بزرگ

یک بسته، سایز بزرگ
شیرینی پنجره ای گل بزرگ

۱۵۰,۰۰۰ تومان

زولبیا و بامیه

± ۵۰ گرم، دارای شهد عسل
زولبیا و بامیه

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

نان فطیر زعفرانی

یک بسته،
نان فطیر زعفرانی

۳ عدد

۳۰,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی گرد

± ۵۰ گرم، طبخ با کره
سوهان عسلی گرد

۱ کیلوگرم (۳۵ عدد)

۲۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم (۱۷ عدد)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

شیرینی نخودچی

± ۵۰ گرم، طبخ با کره
شیرینی نخودچی

۴۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

نان اهری اصل تبریز

± ۵۰ گرم، با زنجبیل
نان اهری اصل تبریز

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

نان گاتا اصل تبریز

± ۵۰ گرم، ساده کره ای
نان گاتا اصل تبریز

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

لوازم تولد

تاپر happy birthday

تاپر happy birthday

۱۵,۰۰۰ تومان

شمع ستاره رنگی

یک بسته
شمع ستاره رنگی

۵ عدد

۲۰,۰۰۰ تومان

وارمر قلبی

یک بسته
وارمر قلبی

۵۰ عدد

۱۰۰,۰۰۰ تومان

وارمر سفید

یک بسته
وارمر سفید

۵۰ عدد

۱۵۰,۰۰۰ تومان

شمع مدادی رنگی بلند

یک بسته
شمع مدادی رنگی بلند

۲۰,۰۰۰ تومان

برف شادی

برف شادی

۱ عدد

۲۵,۰۰۰ تومان

کاغذ پرون دلار

کاغذ پرون دلار

۱ عدد

۲۵,۰۰۰ تومان

کاغذ پرون رنگی

کاغذ پرون رنگی

۱ عدد

۲۵,۰۰۰ تومان

شمع موزیکال

شمع موزیکال

۱ عدد

۴۵,۰۰۰ تومان

شمع (Happy Birthday)

یک بسته
شمع (Happy Birthday)

۱۵,۰۰۰ تومان

شمع قلبی

یک بسته
شمع قلبی

۱۵,۰۰۰ تومان

شمع عدد

یک بسته
شمع عدد

۸,۰۰۰ تومان

شمع علامت سوال

شمع علامت سوال

۱ عدد

۸,۰۰۰ تومان

بادکنک

بادکنک

۱ عدد

۵,۰۰۰ تومان

آبشار بزرگ

یک بسته
آبشار بزرگ

۶ عدد

۵۰,۰۰۰ تومان