جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

بستنی سنتی

± ۵۰ گرم
بستنی سنتی

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

± ۵۰ گرم
ماست موسیر

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

± ۵۰ گرم
ماست چکیده

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

سرشیر

سرشیر

۲۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

ماست گاوی

± ۵۰ گرم
ماست گاوی

۲.۳۰۰ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۷۰۰ کیلوگرم

۵۷,۰۰۰ تومان

بستنی حصیری

بستنی حصیری

۷ عدد

۸۰,۰۰۰ تومان

پنیر سوپر لیقوان

± ۵۰ گرم
پنیر سوپر لیقوان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پنیر تبریز

± ۵۰ گرم
پنیر تبریز

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ماست گاومیش

± ۵۰ گرم
ماست گاومیش

۱.۲۰۰ گیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

خامه محلی

± ۵۰ گرم
خامه محلی

۵۰۰ گرم

۶۱,۰۰۰ تومان

کشک محلی

± ۵۰ گرم
کشک محلی

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

پنیر لاکتیکی

± ۵۰ گرم
پنیر لاکتیکی

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

پنیر

پنیر سوپر لیقوان

± ۵۰ گرم
پنیر سوپر لیقوان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پنیر تبریز

± ۵۰ گرم
پنیر تبریز

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پنیر سفید

± ۵۰ گرم
پنیر سفید

۱ کیلوگرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

پنیر لاکتیکی

± ۵۰ گرم
پنیر لاکتیکی

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

پنیر بلغاری

± ۵۰ گرم
پنیر بلغاری

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

شیر

شیر گاوی

± ۵۰ گرم
شیر گاوی

۳ کیلوگرم

۵۷,۰۰۰ تومان

۴ کیلوگرم

۷۶,۰۰۰ تومان

۲ کیلوگرم

۳۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹,۰۰۰ تومان

ماست

ماست گاوی

± ۵۰ گرم
ماست گاوی

۳.۹۰۰ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۲.۳۰۰ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱.۷۰۰ کیلوگرم

۵۷,۰۰۰ تومان

۹۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

ماست گاومیش

± ۵۰ گرم
ماست گاومیش

۱.۲۰۰ گیلوگرم

۸۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

± ۵۰ گرم
ماست موسیر

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

ماست چکیده

± ۵۰ گرم
ماست چکیده

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

دوغ

دوغ محلی

± ۵۰ گرم
دوغ محلی

۲ کیلوگرم

۳۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری محلی

دوغ ترش گازدار یا دوغ بدون گاز توسط مشتری محترم مشخص شود.
دوغ بطری محلی

۱.۵ لیتر

۲۶,۰۰۰ تومان

۴ لیتر

۷۰,۰۰۰ تومان

سایر فرآورده های لبنی

کشک محلی

± ۵۰ گرم
کشک محلی

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

سرشیر

سرشیر

۲۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

خامه محلی

± ۵۰ گرم
خامه محلی

۵۰۰ گرم

۶۱,۰۰۰ تومان

۱۸۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

بستنی و فالوده

بستنی سنتی

± ۵۰ گرم
بستنی سنتی

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴,۰۰۰ تومان

بستنی دستگاهی شیری

± ۵۰ گرم
بستنی دستگاهی شیری

۹۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

بستنی دستگاهی شیری شکلاتی

± ۵۰ گرم
بستنی دستگاهی شیری شکلاتی

۹۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

بستنی حصیری

بستنی حصیری

۷ عدد

۸۰,۰۰۰ تومان

فالوده سنتی ساده

± ۵۰ گرم
فالوده سنتی ساده

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

شیره و ارده

ارده یزد

ارده یزد

۴۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۷۰۰ گرم

۱۱۲,۰۰۰ تومان

حلوا ارده یزد

حلوا ارده یزد

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

۸۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

نان و شیرینی

نان خشک یزدی۷۰۰گرمی

نان به صورت خرد شده میباشد
نان خشک یزدی700گرمی
۵۵,۰۰۰ تومان

سایر

سمنو سنتی

± ۵۰ گرم
سمنو سنتی

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان