جست‌وجو در اسنپ‌فود

شاخه گل

گلایل سفید

 گلایل سفید

یک شاخه

۴۰,۰۰۰ تومان

آفتابگردان

آفتابگردان

یک شاخه

۵۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی سفید درجه ۱

 رز هلندی سفید درجه 1

یک شاخه

۴۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی صورتی درجه ۱

رز هلندی صورتی درجه 1

یک شاخه

۴۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی بنفش درجه ۱

رز هلندی بنفش درجه 1

یک شاخه

۴۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی زرد درجه ۱

 رز هلندی زرد درجه 1

یک شاخه

۴۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی قرمز درجه ۱

رز هلندی قرمز درجه 1

یک شاخه

۴۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی لب ماتیکی درجه ۱

رز هلندی لب ماتیکی درجه 1

یک شاخه

۴۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی سفید درجه ۲

رز هلندی سفید درجه 2

یک شاخه

۳۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی صورتی درجه ۲

رز هلندی صورتی درجه 2

یک شاخه

۳۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی بنفش درجه ۲

رز هلندی بنفش درجه 2

یک شاخه

۳۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی زرد درجه ۲

رز هلندی زرد درجه 2

یک شاخه

۳۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی قرمز درجه ۲

رز هلندی قرمز درجه 2

یک شاخه

۳۰,۰۰۰ تومان

رز هلندی لب ماتیکی درجه ۲

رز هلندی لب ماتیکی درجه 2

یک شاخه

۳۰,۰۰۰ تومان

رز قرمز ایرانی

رز قرمز ایرانی

یک شاخه

۲۰,۰۰۰ تومان

آلسترومریا صورتی

 آلسترومریا صورتی

یک شاخه

۴۰,۰۰۰ تومان

آلسترومریا زرد

 آلسترومریا زرد

یک شاخه

۴۰,۰۰۰ تومان

آلسترومریا قرمز

 آلسترومریا قرمز

یک شاخه

۴۰,۰۰۰ تومان

آلسترومریا نارنجی

آلسترومریا نارنجی

یک شاخه

۴۰,۰۰۰ تومان

آلسترومریا سفید

آلسترومریا سفید

یک شاخه

۴۰,۰۰۰ تومان

لیلیوم صورتی

 لیلیوم صورتی

یک شاخه

۱۷۰,۰۰۰ تومان

لیلیوم سفید

 لیلیوم سفید

یک شاخه

۱۷۰,۰۰۰ تومان

لیلیوم زرد

 لیلیوم زرد

یک شاخه

۱۷۰,۰۰۰ تومان

لیلیوم گلبهی

لیلیوم گلبهی

یک شاخه

۱۷۰,۰۰۰ تومان

آنتوریوم صورتی

آنتوریوم صورتی

یک شاخه

۷۰,۰۰۰ تومان

آنتوریوم قرمز

 آنتوریوم قرمز

یک شاخه

۷۰,۰۰۰ تومان

آنتوریوم بنفش

آنتوریوم بنفش

یک شاخه

۷۰,۰۰۰ تومان

آنتوریوم سفید

آنتوریوم سفید

یک شاخه

۷۰,۰۰۰ تومان

آنتوریوم زرشکی

 آنتوریوم زرشکی

یک شاخه

۷۰,۰۰۰ تومان

آنتوریوم لب ماتیکی

آنتوریوم لب ماتیکی

یک شاخه

۷۰,۰۰۰ تومان

دسته گل

دسته گل رز مینیاتوری نارنجی

دسته گل رز مینیاتوری نارنجی

یک دسته

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دسته گل رز مینیاتوری سفید

دسته گل رز مینیاتوری سفید

یک دسته

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دسته گل رز مینیاتوری قرمز

دسته گل رز مینیاتوری قرمز

یک دسته

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دسته گل رز مینیاتوری زرد

دسته گل رز مینیاتوری زرد

یک دسته

۱۰۰,۰۰۰ تومان

دسته گل داوودی قرمز

دسته گل داوودی قرمز

یک دسته

۷۰,۰۰۰ تومان

دسته گل داوودی بنفش

دسته گل داوودی بنفش

یک دسته

۷۰,۰۰۰ تومان

دسته گل داوودی سفید

دسته گل داوودی سفید

یک دسته

۷۰,۰۰۰ تومان

دسته گل داوودی نارنجی

دسته گل داوودی نارنجی

یک دسته

۷۰,۰۰۰ تومان

دسته گل داوودی زرد

دسته گل داوودی زرد

یک دسته

۷۰,۰۰۰ تومان

دسته گل لیسیانتوس بنفش

دسته گل لیسیانتوس بنفش

یک دسته

۶۰,۰۰۰ تومان

دسته گل لیسیانتوس کرم

دسته گل لیسیانتوس کرم

یک دسته

۶۰,۰۰۰ تومان

دسته گل لیسیانتوس صورتی

دسته گل لیسیانتوس صورتی

یک دسته

۶۰,۰۰۰ تومان

دسته گل لیسیانتوس سفید

دسته گل لیسیانتوس سفید

یک دسته

۶۰,۰۰۰ تومان

سبد گل

سبد گل داوودی

سبد گل داوودی

یک عدد

۲۰۰,۰۰۰ تومان

سبد گل آنتوریوم و لیلیوم و رز

سبد گل آنتوریوم و لیلیوم و رز

یک عدد

۵۰۰,۰۰۰ تومان

سبد گل آنتوریوم و لیلیوم و آلسترومرریا

سبد گل آنتوریوم و لیلیوم و آلسترومرریا

یک عدد

۷۰۰,۰۰۰ تومان

سبد گل ارکیده و لیلیوم و آلسترومرریا

سبد گل ارکیده و لیلیوم و آلسترومرریا

یک عدد

۱۰۰,۰۰۰ تومان

سبد گل داوودی و رز

سبد گل داوودی و رز

یک عدد

۴۰۰,۰۰۰ تومان

گل و گیاه آپارتمانی

گلدان بن سای

گلدان بن سای

سایز ۲۴

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سایز ۱۶

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

سایز ۱۲

۷۰۰,۰۰۰ تومان

سایز ۸

۵۰۰,۰۰۰ تومان

گلدان ارکیده

گلدان ارکیده

دو شاخه

۷۰۰,۰۰۰ تومان

یک شاخه

۵۰۰,۰۰۰ تومان

گلدان آنتوریوم قرمز

گلدان آنتوریوم قرمز

یک عدد

۴۵۰,۰۰۰ تومان

گلدان بنجامین

گلدان بنجامین

یک عدد

۵۰۰,۰۰۰ تومان