جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

موز

موز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۰,۵۰۰ تومان

خیار محلی

خیار محلی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۴۴,۸۰۰ ۴۰,۳۲۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۲۳,۰۰۰ تومان

سیب زرد

سیب دماوند، ممتاز
سیب زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

پرتقال

پرتقال

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۲۶,۰۰۰ ۲۳,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

خیار اصفهان

خیار اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

بادمجان

بادمجان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

انگور رطبی

انگور رطبی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

خرمالو درجه ۱

خرمالو درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

کیوی درجه ۱

کیوی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۲۷,۰۰۰ ۲۴,۳۰۰ تومان

لیمو شیرین درهم

لیمو شیرین درهم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۱,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰ تومان

خرمالو درجه ۲

خرمالو درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

گریپ فروت

گریپ فروت

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۴۳,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۲۲,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰ تومان

پرتقال شمال

پرتقال شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۱,۸۰۰ ۱۹,۶۲۰ تومان

پرتقال

پرتقال

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۲۶,۰۰۰ ۲۳,۴۰۰ تومان

پرتقال نافی

پرتقال شمالی آبدار
پرتقال نافی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۸,۰۰۰ ۲۵,۲۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۴۴,۸۰۰ ۴۰,۳۲۰ تومان

لیمو شیرین

ممتاز درجه ۱
لیمو شیرین

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۲۶,۵۰۰ ۲۳,۸۵۰ تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۲۲,۵۰۰ ۲۰,۲۵۰ تومان

لیمو ترش

لیمو ترش

۵۰۰ گرم

۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

خشکبار

گردو ایرانی اعلاء

گردو ایرانی درجه ۱ اعلا
گردو ایرانی اعلاء

۱ کیلوگرم

۲۱۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

خرما قصبک درجه یک

خرما قصبک درجه یک

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

میوه

انگور رطبی

انگور رطبی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

خرمالو درجه ۱

خرمالو درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

نارگیل درجه ۱

نارگیل درجه 1

یک عدد

۴۵,۰۰۰ تومان

خرمالو ممتاز

خرمالو ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۹,۸۰۰ تومان

به اصفهان درجه ۱

به اصفهان درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۸۰۰ تومان

کیوی درجه ۱

کیوی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۲۷,۰۰۰ ۲۴,۳۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

خربزه مشهدی ممتاز

خربزه مشهدی ممتاز

۳ تا ۴ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۴ تا ۵ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

طالبی جانا

طالبی جانا

۲ تا ۲.۵ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱.۵ تا ۲ کیلوگرم

۴۶,۰۰۰ تومان

آناناس ممتاز

آناناس ممتاز

۲ تا ۲.۲۰۰ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

طالبی آبگیری

طالبی آبگیری

۲ تا ۲.۵ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۲.۵ تا ۳ کیلوگرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۳ تا ۴ کیلوگرم

۴۲,۰۰۰ تومان

۱ تا ۱.۵ کیلوگرم

۱۷,۰۰۰ تومان

آناناس فیلیپینی

آناناس فیلیپینی

۱.۸۰۰ تا ۲ کیلوگرم

۱۵۸,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین درهم

لیمو شیرین درهم

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۱,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰ تومان

خرمالو درجه ۲

خرمالو درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ تومان

گریپ فروت

گریپ فروت

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۴۳,۰۰۰ ۳۸,۷۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۲۲,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰ تومان

پرتقال شمال

پرتقال شمال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۱,۸۰۰ ۱۹,۶۲۰ تومان

گلابی درجه ۱

گلابی درجه 1

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۸,۰۰۰ تومان

پرتقال

پرتقال

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۲۶,۰۰۰ ۲۳,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

پرتقال نافی

پرتقال شمالی آبدار
پرتقال نافی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۲۸,۰۰۰ ۲۵,۲۰۰ تومان

سیب زرد

سیب دماوند، ممتاز
سیب زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

سیب قرمز

سیب قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

انار

انار دونه مشکی سوپر لوکس شیراز
انار

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۲۳,۰۰۰ ۲۰,۷۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۴۴,۸۰۰ ۴۰,۳۲۰ تومان

لیمو شیرین

ممتاز درجه ۱
لیمو شیرین

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۲۶,۵۰۰ ۲۳,۸۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۳,۰۰۰ تومان

گلابی

گلابی بیروتی، ممتاز
گلابی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

موز

موز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۰,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۹,۸۰۰ تومان

آناناس

آناناس

۱ تا ۱.۲۰۰ کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

انگور سیاه

انگور سیاه

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

صیفی جات

خیار اصفهان

خیار اصفهان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

فلفل تند سوزنی

فلفل تند سوزنی

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

لبو درجه ۱

لبو درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز درجه ۲

فلفل دلمه ای سبز درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

بادمجان درجه ۲

بادمجان درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

ذرت مکزیکی

ذرت مکزیکی

۳ عدد

۳۳,۰۰۰ تومان

شلغم ممتاز

شلغم ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

پیاز زرد درجه ۱

پیاز زرد درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰
۴۴,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰
۲۲,۵۰۰ ۲۰,۲۵۰ تومان

لیمو ترش

لیمو ترش

۵۰۰ گرم

۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

فلفل شیرین سوزنی

فلفل شیرین سوزنی

۴۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی درجه ۲

گوجه فرنگی درجه 2

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای قرمز

فلفل دلمه ای قرمز

یک بسته

۲۲,۰۰۰ تومان

فلفل تند سبز اصفهان

فلفل تند سبز اصفهان

۱ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

نارنج درجه ۱

نارنج درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

سیر تازه

سیر تازه

۱ کیلوگرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

خیار محلی

خیار بوته ای، درجه ۱
خیار محلی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

درجه ۱
گوجه فرنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

گوجه گیلاسی

گوجه زیتونی سوپر لوکس بسته بندی ۴۵۰ گرم
گوجه گیلاسی

۵۰۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

درجه ۱
سیب زمینی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۴,۸۰۰ تومان

پیاز قرمز

درجه ۱
پیاز قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

بادمجان

بادمجان شیرین قلمی درجه ۱
بادمجان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

کدو سبز

کدو سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

هویج

هویج

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۵,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز

لوبیا سبز

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۱,۰۰۰ تومان

سبزیجات

سبزی خوردن

سبزی خوردن

۱ کیلوگرم

۲۶,۵۰۰ تومان

کرفس

کرفس

۱ کیلوگرم

۱۷,۰۰۰ تومان

کلم قمری

کلم قمری

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

ترب سیاه

ترب سیاه

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سبزی قورمه

سبزی قورمه

۱ کیلوگرم

۲۶,۰۰۰ تومان

سبزی نعنا

سبزی نعنا

۱ کیلوگرم

۲۲,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱,۴۰۰ تومان

سبزی آش

سبزی آش

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی کوکو

سبزی کوکو

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی دلمه

سبزی دلمه

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی کوفته

سبزی کوفته

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

اسفناج

اسفناج

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی پلو

سبزی پلو

۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

کاهو فرانسوی ممتاز

کاهو فرانسوی ممتاز

۱ کیلوگرم

۴۹,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳,۰۰۰ تومان

کاهو پیچ

کاهو پیچ

۵۰۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲,۰۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۵۰۰ گرم

۹,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹,۰۰۰ تومان

گل کلم

گل کلم

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی

کلم بروکلی

۵۰۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰ تومان

سبزی قلیه ماهی

سبزی قلیه ماهی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سبزی سوپ

سبزی سوپ

۱ کیلوگرم

۲۲,۰۰۰ تومان

صیفی جات اقتصادی

کدو اقتصادی

کدو اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

بادمجان اقتصادی

بادمجان اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

پیاز اقتصادی

پیاز اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی اقتصادی

سیب زمینی اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز اقتصادی

فلفل دلمه ای سبز اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

شلغم اقتصادی

شلغم اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

میوه خاص

بکرایی

بکرایی

۱ کیلوگرم

۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

محصولات خانگی

زعفران استهبان درجه یک

زعفران استهبان درجه یک

نیم گرم

۴۰,۰۰۰ تومان