جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

نارنگی

نارنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۷,۰۰۰ ۲۰,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۳,۵۰۰ ۱۰,۱۲۵ تومان

پرتقال

پرتقال

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۳۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۴,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۸,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

خیار

خیار

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

هویج

هویج

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

موز

موز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۷,۰۰۰ تومان

گلابی

گلابی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۷,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

نارنگی

نارنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۷,۰۰۰ ۲۰,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۳,۵۰۰ ۱۰,۱۲۵ تومان

خرمالو کن ممتاز

خرمالو کن ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۲۳,۰۰۰ ۱۷,۲۵۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۴,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۸,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ تومان

پرتقال

پرتقال

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۳۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

کیوی

کیوی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۳,۵۰۰ ۱۰,۱۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۷,۰۰۰ ۲۰,۲۵۰ تومان

لیمو ترش

لیمو ترش

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۳,۵۰۰ ۱۰,۱۲۵ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵
۲۷,۰۰۰ ۲۰,۲۵۰ تومان

میوه

نارنگی

نارنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۷,۰۰۰ ۲۰,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۳,۵۰۰ ۱۰,۱۲۵ تومان

خرمالو کن ممتاز

خرمالو کن ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۲۳,۰۰۰ ۱۷,۲۵۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۴,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۸,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ تومان

پرتقال

پرتقال

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۵,۰۰۰ ۱۱,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۳۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰ تومان

سیب قرمز

سیب قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زرد

سیب زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

سیب سبز

سیب سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۰,۰۰۰ تومان

موز

موز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۷,۰۰۰ تومان

کیوی

کیوی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۵
۱۳,۵۰۰ ۱۰,۱۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵
۲۷,۰۰۰ ۲۰,۲۵۰ تومان

انگور

انگور

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

گلابی

گلابی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۷,۰۰۰ تومان

انار

انار

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

صیفی جات

پیاز زرد درجه ۱

پیاز زرد درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸,۰۰۰ تومان

بادمجان رسمی

بادمجان رسمی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶,۹۰۰ تومان

شلغم ممتاز

شلغم ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز درجه ۱

لوبیا سبز درجه 1

۱ کیلوگرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

سیر خشک همدان

سیر خشک همدان

۲۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۴۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

قارچ

قارچ

۲۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۸,۰۰۰ تومان

فلفل تند سوزنی

فلفل تند سوزنی

۲۵۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

خیار

خیار

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

بادمجان

بادمجان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

کدو سبز

کدو سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۰,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

هویج

هویج

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز

پیاز قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

لیمو ترش

لیمو ترش

۵۰۰ گرم

۲۵
۱۳,۵۰۰ ۱۰,۱۲۵ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵
۲۷,۰۰۰ ۲۰,۲۵۰ تومان

سبزیجات

کلم سنگ

کلم سنگ

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۶,۵۰۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۲۰,۰۰۰ تومان

کاهو پیچ

کاهو پیچ

۱ کیلوگرم

۲۱,۰۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۱ کیلوگرم

۱۰,۰۰۰ تومان