جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

میوه فروشی های تهران

میوه فروشی جانبو (گیشا)

پر‌طرفدارها

سیب زمینی

سیب زمینی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

موز ممتاز

موز ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۷,۵۰۰ ۲۶,۱۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

لبو

لبو

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۴,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۹,۰۰۰ ۱۸,۰۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

پرتقال

پرتقال

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۳,۰۰۰ ۲۱,۸۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۶,۰۰۰ ۴۳,۷۰۰ تومان

کیوی اقتصادی

کیوی اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۸,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

خرمالو اقتصادی

خرمالو اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۱,۰۰۰ ۲۹,۴۵۰ تومان

نارنگی اقتصادی

نارنگی اقتصادی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

میوه

انار ممتاز

انار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

به اصفهان درجه ۱

به اصفهان درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

گلابی بیروتی ممتاز

گلابی بیروتی ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۹۰,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

موز ممتاز

موز ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۷,۵۰۰ ۲۶,۱۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

انگور بی دانه زرد ممتاز

انگور بی دانه زرد ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۲,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۴,۰۰۰ ۶۰,۸۰۰ تومان

انگور بی دانه قرمز ممتاز

انگور بی دانه قرمز ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۳,۰۰۰ ۳۱,۳۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

هندوانه

هندوانه

۴ تا ۵ کیلوگرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

۵ تا ۶ کیلوگرم

۵
۵۸,۰۰۰ ۵۵,۱۰۰ تومان

۶ تا ۷ کیلوگرم

۵
۶۸,۰۰۰ ۶۴,۶۰۰ تومان

۷ تا ۸ کیلوگرم

۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

سیب زرد ممتاز

سیب زرد ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۶,۰۰۰ ۲۴,۷۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

سیب قرمز ممتاز

سیب قرمز ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۷,۰۰۰ ۲۵,۶۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

پرتقال

پرتقال

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۳,۰۰۰ ۲۱,۸۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۶,۰۰۰ ۴۳,۷۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۹,۰۰۰ ۱۸,۰۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۴,۰۰۰ ۴۱,۸۰۰ تومان

کیوی

کیوی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۱,۰۰۰ ۱۹,۹۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۲,۰۰۰ ۳۹,۹۰۰ تومان

خرمالو

خرمالو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۲,۵۰۰ ۲۱,۳۷۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

میوه اقتصادی

خرمالو اقتصادی

خرمالو اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۵,۵۰۰ ۱۴,۷۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۱,۰۰۰ ۲۹,۴۵۰ تومان

کیوی اقتصادی

کیوی اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۸,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۶,۰۰۰ ۳۴,۲۰۰ تومان

لیمو شیرین اقتصادی

لیمو شیرین اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۷,۵۰۰ ۱۶,۶۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

نارنگی اقتصادی

نارنگی اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۵,۰۰۰ ۱۴,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰ تومان

پرتقال اقتصادی

پرتقال اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۵,۵۰۰ ۱۴,۷۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۱,۰۰۰ ۲۹,۴۵۰ تومان

موز اقتصادی

موز اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۳,۵۰۰ ۲۲,۳۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۷,۰۰۰ ۴۴,۶۵۰ تومان

صیفی جات

سیب زمینی

سیب زمینی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۱,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۹,۷۵۰ ۹,۲۶۳ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۹,۵۰۰ ۱۸,۵۲۵ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۹,۵۰۰ ۹,۰۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۹,۰۰۰ ۱۸,۰۵۰ تومان

پیاز قرمز

پیاز قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۱,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۹,۵۰۰ ۹,۰۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۹,۰۰۰ ۱۸,۰۵۰ تومان

بادمجان

بادمجان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۲,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۴,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰ تومان

کدو

کدو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۹,۷۵۰ ۹,۲۶۳ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۹,۵۰۰ ۱۸,۵۲۵ تومان

فلفل دلمه ای سبز ممتاز

فلفل دلمه ای سبز ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۲,۵۰۰ ۲۱,۳۷۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۵,۰۰۰ ۴۲,۷۵۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی ممتاز

فلفل دلمه ای رنگی ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۳۴,۵۰۰ ۳۲,۷۷۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۶۹,۰۰۰ ۶۵,۵۵۰ تومان

شلغم

شلغم

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۲,۵۰۰ ۱۱,۸۷۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۵,۰۰۰ ۲۳,۷۵۰ تومان

لبو

لبو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۲,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۴,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰ تومان

گوجه زیتونی

گوجه زیتونی

۵۰۰ گرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

بلال مکزیکی

بلال مکزیکی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۹,۵۰۰ ۱۸,۵۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

کدو حلوایی

کدو حلوایی

۲.۵ تا ۳ کیلوگرم

۵
۶۲,۵۰۰ ۵۹,۳۷۵ تومان

۳ تا ۴ کیلوگرم

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

خیار گلخانه‌ ای

خیار گلخانه‌ ای

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۲,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۴,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰ تومان

فلفل شیرین سبز

فلفل شیرین سبز

۵۰۰ گرم

۵
۲۷,۰۰۰ ۲۵,۶۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵
۵۴,۰۰۰ ۵۱,۳۰۰ تومان

فلفل تند سبز

فلفل تند سبز

یک بسته

۵
۳۸,۰۰۰ ۳۶,۱۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۲۴,۰۰۰ ۲۲,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۴۸,۰۰۰ ۴۵,۶۰۰ تومان

نارنج

نارنج

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۴,۰۰۰ ۱۳,۳۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۵۰۰ گرم

۵
۳۷,۵۰۰ ۳۵,۶۲۵ تومان

۱ کیلوگرم

۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

هویج

هویج

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۷,۲۵۰ ۶,۸۸۸ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۴,۵۰۰ ۱۳,۷۷۵ تومان

صیفی جات اقتصادی

سیب زمینی اقتصادی

سیب زمینی اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۸,۲۵۰ ۷,۸۳۸ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۶,۵۰۰ ۱۵,۶۷۵ تومان

پیاز زرد اقتصادی

پیاز زرد اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۶,۲۵۰ ۵,۹۳۸ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۲,۵۰۰ ۱۱,۸۷۵ تومان

پیاز سفید اقتصادی

پیاز سفید اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۵,۷۵۰ ۵,۴۶۳ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۱,۵۰۰ ۱۰,۹۲۵ تومان

پیاز قرمز اقتصادی

پیاز قرمز اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۸,۷۵۰ ۸,۳۱۳ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۷,۵۰۰ ۱۶,۶۲۵ تومان

گوجه فرنگی اقتصادی

گوجه فرنگی اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۹,۰۰۰ ۸,۵۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۸,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰ تومان

بادمجان اقتصادی

بادمجان اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۱,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

کدو اقتصادی

کدو اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۸,۷۵۰ ۸,۳۱۳ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۷,۵۰۰ ۱۶,۶۲۵ تومان

شلغم اقتصادی

شلغم اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۱,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

لبو اقتصادی

لبو اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۱,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان

خیار اقتصادی

خیار اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۸,۷۵۰ ۸,۳۱۳ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۷,۵۰۰ ۱۶,۶۲۵ تومان

فلفل شیرین اقتصادی

فلفل شیرین اقتصادی

۵۰۰ گرم

۵
۲۵,۵۰۰ ۲۴,۲۲۵ تومان

۱ کیلوگرم

۵
۵۱,۰۰۰ ۴۸,۴۵۰ تومان

لیمو ترش اقتصادی

لیمو ترش اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۱۹,۵۰۰ ۱۸,۵۲۵ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۹,۰۰۰ ۳۷,۰۵۰ تومان

هویج اقتصادی

هویج اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۶,۲۵۰ ۵,۹۳۸ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۲,۵۰۰ ۱۱,۸۷۵ تومان

سبزیجات

گل کلم

گل کلم

۱.۵ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۳۵,۰۰۰ ۳۳,۲۵۰ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۵۰۰ گرم

۵
۷,۲۵۰ ۶,۸۸۸ تومان

۱ کیلوگرم

۵
۱۴,۵۰۰ ۱۳,۷۷۵ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۵
۷,۲۵۰ ۶,۸۸۸ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵
۱۴,۵۰۰ ۱۳,۷۷۵ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۵
۱۱,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵
۲۲,۰۰۰ ۲۰,۹۰۰ تومان