نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

موز

± ۵۰ گرم
موز

۵۰۰ گرم

۱۷,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۴,۸۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۲۵,۹۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۱ کیلو گرم

۳۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸,۵۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۱ کیلو گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

نارنگی شمال

± ۵۰ گرم
نارنگی شمال

۱ کیلوگرم

۲۵,۵۰۰ تومان

قارچ

± ۵۰ گرم، قارچ فله ای
قارچ

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۳,۵۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای سبز

۱ کیلوگرم

۲۴,۸۰۰ تومان

خیار رسمی

± ۵۰ گرم
خیار رسمی

۱ کیلوگرم

۱۹,۹۰۰ تومان

گوجه

± ۵۰ گرم
گوجه

۱ کیلوگرم

۱۷,۹۰۰ تومان

پرتقال جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال جنوب

۱ کیلوگرم

۳۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

میوه

بلوط تازه ۳۰۰گرم

بلوط تازه 300گرم
۷۸,۵۰۰ تومان

نارگیل تازه ۱ عدد

نارگیل تازه ۱ عدد
۳۹,۸۰۰ تومان

به اصفهان ۴۰۰گرم تا ۵۵۰گرم

به اصفهان ۴۰۰گرم تا ۵۵۰گرم
۱۷,۵۰۰ تومان

به اصفهان ۷۵۰گرم تا۹۵۰گرم

به اصفهان ۷۵۰گرم تا۹۵۰گرم
۳۴,۰۰۰ تومان

ازگیل تازه ۳۰۰گرم

ازگیل تازه ۳۰۰گرم
۱۹,۸۰۰ تومان

نارنگی معمولی ۱کیلوگرم

نارنگی معمولی 1کیلوگرم
۱۹,۸۰۰ تومان

کیوی توسرخ ۵۰۰گرم

کیوی توسرخ ۵۰۰گرم
۴۸,۰۰۰ تومان

نارنگی یافا اکیلو گرم متوسط

نارنگی یافا ریز
نارنگی یافا اکیلو گرم متوسط
۲۹,۸۰۰ تومان

نارنگی پیچ ۱کیلو گرم

نارنگی پیچ ۱کیلو گرم
۳۶,۸۰۰ تومان

پرتقال تامسون ابگیری ۵کیلو گرم

پرتقال تامسون ابگیری 5کیلو گرم
۸۵,۵۰۰ تومان

موز

± ۵۰ گرم
موز

۵۰۰ گرم

۱۷,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۴,۸۰۰ تومان

سیب قرمز

± ۵۰ گرم
سیب قرمز

۵۰۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلو گرم

۳۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸,۵۰۰ تومان

سیب سبز ایرانی

± ۵۰ گرم
سیب سبز ایرانی

۵۰۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلو گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

سیب سفید دماوندی درجه یک

± ۵۰ گرم. سیب دو رنگ ارومیه
سیب سفید دماوندی درجه یک

۱ کیلو گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

سیب سفید دماوندی

± ۵۰ گرم. سیب دو رنگ ارومیه
سیب سفید دماوندی

۵۰۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلو گرم

۳۴,۸۰۰ تومان

سیب آبگیری

± ۵۰ گرم
سیب آبگیری

۱ کیلوگرم

۱۴,۸۰۰ تومان

انار آبگیری

± ۵۰ گرم
انار آبگیری

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۱۸,۵۰۰ تومان

انار شیرازی

± ۵۰ گرم، انار ملس
انار شیرازی

۹۰۰ گرم تا ۱ کیلوگرم

۳۳,۰۰۰ تومان

انار دماوندی

انار دماوندی

۹۰۰ تا ۱کیلو گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

لیموشیرین آبگیری

± ۵۰ گرم
لیموشیرین آبگیری

۱ کیلو گرم

۲۱,۹۰۰ تومان

لیموشیرین

± ۵۰ گرم
لیموشیرین

۵۰۰ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلو گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸,۵۰۰ تومان

خرمالو کن

± ۵۰ گرم
خرمالو کن

۵۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلو گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

زالزالک

یک بسته
زالزالک

۳۰۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

پرتقال شمال

± ۵۰ گرم
 پرتقال شمال

۵۰۰ گرم

۱۲,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵,۸۰۰ تومان

پرتقال خونی

± ۵۰ گرم
پرتقال خونی

۱ کیلوگرم

۳۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

پرتقال آبگیری

± ۵۰ گرم
پرتقال آبگیری

۵۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴,۵۰۰ تومان

پرتقال جنوب

± ۵۰ گرم
پرتقال جنوب

۵۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹,۵۰۰ تومان

پرتقال ناول

± ۵۰ گرم
پرتقال ناول

۱ کیلوگرم

۴۹,۸۰۰ تومان

نارنگی شمال

± ۵۰ گرم
نارنگی شمال

۵۰۰ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵,۵۰۰ تومان

گریپ فروت

± ۵۰ گرم
گریپ فروت

۱ کیلوگرم

۱۸,۵۰۰ تومان

گلابی بیروتی

± ۵۰ گرم
گلابی بیروتی

۱ کیلوگرم

۷۵,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

کیوی درشت

± ۵۰ گرم
کیوی درشت

۵۰۰ گرم

۱۸,۷۵۰ تومان

کیوی اعلا

± ۵۰ گرم
کیوی اعلا

۱ کیلوگرم

۳۷,۵۰۰ تومان

انگور شاهرودی

± ۵۰ گرم
انگور شاهرودی

۵۰۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹,۵۰۰ تومان

انگور بی دانه سفید

انگور بی دانه سفید

۵۰۰ گرم

۲۴,۹۰۰ تومان

انگور دون شده

± ۵۰ گرم
انگور دون شده

۱ کیلوگرم

۱۰,۰۰۰ تومان

انجیر سیاه تازه

± ۵۰ گرم
انجیر سیاه تازه

۵۰۰ گرم

۳۵,۸۰۰ تومان

انجیر سیاه

± ۵۰ گرم
انجیر سیاه

۱ کیلوگرم

۶۹,۸۰۰ تومان

توت فرنگی گلخانه ای

± ۵۰ گرم
توت فرنگی گلخانه ای

۲۵۰ گرم

۴۵,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۲,۰۰۰ تومان

آلو سیاه

± ۵۰ گرم
آلو سیاه

۵۰۰ گرم

۲۴,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸,۵۰۰ تومان

طالبی

± ۵۰ گرم
طالبی

۲,۵۰۰ کیلوگرم

۷۹,۵۰۰ تومان

هندوانه

± ۵۰ گرم
هندوانه

۶ تا ۷۵۰۰ کیلوگرم

۸۹,۵۰۰ تومان

۸ کیلوگرم

۱۲۴,۰۰۰ تومان

۹ تا ۱۰.۵ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

آوکادو

یک عدد
آوکادو

یک عدد

۶۹,۵۰۰ تومان

فیسالیس

یک بسته
فیسالیس

یک بسته ای

۱۹,۹۰۰ تومان

صیفی جات

لیمو ترش ریز لایم کوات ۵۰۰کرم

لیمو ترش ریز لایم کوات 500کرم
۲۹,۸۰۰ تومان

کلم بروکسل ۵۰۰گرم

کلم بروکسل 500گرم
۲۹,۸۰۰ تومان

ترپ سیاه ۵۰۰ گرم

ترپ سیاه 500 گرم
۱۳,۸۰۰ تومان

نارنج ۱ کیلو گرم

آبدار
نارنج ۱ کیلو گرم
۱۴,۵۰۰ تومان

نارنج ۵۰۰گرم

ابدار
نارنج 500گرم
۸,۵۰۰ تومان

گوجه درجه ۲ (گوجه ربی)

گوجه درجه 2 (گوجه ربی)
۶,۹۰۰ تومان

ترپ سفید تازه ۵۰۰گرم

ترپ سفید تازه 500گرم
۱۱,۹۰۰ تومان

هویج زردک ایرانی ۵۰۰گرم

هویج زردک ایرانی 500گرم
۱۱,۹۰۰ تومان

کاهو فرانسوی ۳۰۰گرمی

کاهو فرانسوی 300گرمی
۴۵,۰۰۰ تومان

کلم بروکلی۹۰۰گرم تا۱گرم

کلم بروکلی۹۰۰گرم تا۱گرم
۳۴,۸۰۰ تومان

لوبیا سبز تازه ۱کیلوگرم

لوبیا سبز تازه 1کیلوگرم
۲۵,۸۰۰ تومان

لوبیا خردشده تازه ۱کیلوگرم

لوبیا خردشده تازه ۱کیلوگرم
۳۹,۵۰۰ تومان

کدو حلوایی ۳کیلو تا۴کیلوگرم

کدو حلوایی 3کیلو تا4کیلوگرم
۵۸,۰۰۰ تومان

گوجه

± ۵۰ گرم
گوجه

۵۰۰ گرم

۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷,۹۰۰ تومان

گوجه فرنگی گلخانه ای

± ۵۰ گرم
گوجه فرنگی گلخانه ای

۵۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۹,۹۰۰ تومان

گوجه گیلاسی

یک بسته
گوجه گیلاسی

یک بسته (۴۰۰ گرم)

۲۹,۸۰۰ تومان

خیار سالادی

± ۵۰ گرم
خیار سالادی

۱ کیلوگرم

۹,۹۰۰ تومان

خیار گلخانه ای

± ۵۰ گرم
خیار گلخانه ای

۵۰۰ گرم

۷,۶۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴,۹۰۰ تومان

خیار رسمی

± ۵۰ گرم
خیار رسمی

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹,۹۰۰ تومان

خیار خیارشوری ریز

± ۵۰ گرم
خیار خیارشوری ریز

۱ کیلوگرم

۱۹,۹۰۰ تومان

سیب زمینی درشت

± ۵۰ گرم
سیب زمینی درشت

۱ تا ۱۲۰۰ کیلوگرم

۱۰,۹۰۰ تومان

سیب زمینی استامبولی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی استامبولی

۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

سیب زمینی

± ۵۰ گرم
سیب زمینی

۵۰۰ گرم

۶,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲,۸۰۰ تومان

۱ کیلو گرم

± ۵۰ گرمپیاز درشت
۱ کیلو گرم
۷,۹۰۰ تومان

پیاز ریز

± ۵۰ گرم
پیاز ریز

۱ کیلوگرم

۵,۹۰۰ تومان

پیاز زرد

± ۵۰ گرم
پیاز زرد

۵۰۰ گرم

۵,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۰,۹۰۰ تومان

پیاز سفید

± ۵۰ گرم
پیاز سفید

۵۰۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پیاز قرمز

± ۵۰ گرم
پیاز قرمز

۵۰۰ گرم

۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲,۰۰۰ تومان

لیمو ترش شیرازی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش شیرازی

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

± ۵۰ گرم
لیمو ترش سنگی

۱ کیلوگرم

۲۵,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

لیموترش شیرازی

لیموترش شیرازی

۱ کیلو گرم

۵۹,۸۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۳۰۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

فلفل تند

فلفل تند

۲۰۰ گرم

۸,۰۰۰ تومان

فلفل پاپریکا شیرین

فلفل پاپریکا شیرین

۳۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

فلفل شیرین

فلفل شیرین

۲۰۰ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای سبز

۵۰۰ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴,۸۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی

± ۵۰ گرم
فلفل دلمه ای رنگی

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۹,۸۰۰ تومان

بادمجان دلمه ای

± ۵۰ گرم
بادمجان دلمه ای

۵۰۰ گرم

۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶,۵۰۰ تومان

بادمجان

± ۵۰ گرم
بادمجان

۵۰۰ گرم

۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶,۸۰۰ تومان

کدو حلوایی

± ۵۰ گرم
کدو حلوایی

۱,۷۰۰ تا ۲,۲۰۰ کیلوگرم

۳۴,۹۰۰ تومان

کدو

± ۵۰ گرم
کدو

۵۰۰ گرم

۹,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸,۸۰۰ تومان

هویج

± ۵۰ گرم
هویج

۵۰۰ گرم

۷,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴,۹۰۰ تومان

هویج مخصوص آبگیری

± ۵۰ گرم، هویج آبگیری شکسته
هویج مخصوص آبگیری

۱ کیلوگرم

۸,۸۰۰ تومان

سیر همدان

± ۵۰ گرم
سیر همدان

۵۰۰ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۹,۸۰۰ تومان

باقالی سبز کاشان

± ۵۰ گرم
باقالی سبز کاشان

۱ کیلوگرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

لوبیا سبز قیطونی

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز قیطونی

۵۰۰ گرم

۱۲,۸۰۰ تومان

بلال شیرین

± ۵۰ گرم
بلال شیرین

۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

شلغم

± ۵۰ گرم
شلغم

۵۰۰ گرم

۷,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴,۹۰۰ تومان

لبو

± ۵۰ گرم
لبو

۵۰۰ گرم

۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلو گرم

۱۷,۵۰۰ تومان

قارچ

± ۵۰ گرم، قارچ فله ای
قارچ

۱ کیلوگرم

۶۳,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۱۴,۹۰۰ تومان

زنجبیل

زنجبیل

۲۰۰ گرم

۳۹,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷۸,۰۰۰ تومان

سبزیجات

شوید خرد شده ۱ کیلو گرم

 شوید خرد شده 1 کیلو گرم
۲۱,۸۰۰ تومان

اسفناج خرد شده ۱ کیلوگرم

اسفناج خرد شده 1 کیلوگرم
۲۱,۸۰۰ تومان

جعفری خرد شده ۱ کیلو گرم

جعفری خرد شده 1 کیلو گرم
۲۱,۸۰۰ تومان

کرفس سرخ شده ۵۰۰گرم

کرفس سرخ شده 500گرم
۲۲,۵۰۰ تومان

کرفس سرخ شده با نعناع و جعفری

کرفس سرخ شده با نعناع و جعفری

۵۰۰ گرم

۳۳,۸۰۰ تومان

سبزی سوپ

سبزی سوپ

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

سیر تازه با برگ سبز

سیر تازه با برگ سبز

دسته ای

۹,۸۰۰ تومان

کاهو رسمی

± ۵۰ گرم
کاهو رسمی

۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم

۱۲,۹۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴,۹۰۰ تومان

کاهو پیچ

± ۵۰ گرم
کاهو پیچ

۱ کیلوگرم

۱۴,۹۰۰ تومان

کاهو پیچ پاک شده

± ۵۰ گرم
کاهو پیچ پاک شده

۶۰۰ تا ۷۰۰ گرم

۱۲,۹۰۰ تومان

کلم سفید

± ۵۰ گرم
کلم سفید

۱ کیلوگرم

۱۵,۸۰۰ تومان

کلم قرمز

± ۵۰ گرم
کلم قرمز

۱ کیلوگرم

۱۷,۸۰۰ تومان

کلم بروکلی

± ۵۰ گرم
کلم بروکلی

۳۰۰ تا ۵۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

گل کلم

± ۵۰ گرم
گل کلم

۵۰۰ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱,۸۰۰ تومان

کرفس

± ۵۰ گرم
کرفس

۱ کیلوگرم

۱۴,۹۰۰ تومان

کرفس خورد شده

± ۵۰ گرم
کرفس خورد شده

۵۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سبزی قرمه

± ۵۰ گرم
سبزی قرمه

۱ کیلوگرم

۲۱,۸۰۰ تومان

سبزی قرمه سرخ شده

± ۵۰ گرم
سبزی قرمه سرخ شده

۵۰۰ گرم

۳۳,۸۰۰ تومان

سبزی آش خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی آش خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۱,۸۰۰ تومان

سبزی کوکو خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی کوکو خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۱,۸۰۰ تومان

سبزی دلمه خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی دلمه خرد شده

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

نعنا جعفری خرد شده

± ۵۰ گرم
نعنا جعفری خرد شده

۵۰۰ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

جعفری خشک شده

جعفری خشک شده

۲۰۰ گرم

۴۵,۵۰۰ تومان

گشنیز خشک شده

گشنیز خشک شده

۲۰۰ گرم

۴۴,۸۰۰ تومان

ریحان خشک شده

ریحان خشک شده

۲۰۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

شوید خشک شده

شوید خشک شده

۲۰۰ گرم

۴۵,۵۰۰ تومان

نعنا خشک شده

نعنا خشک شده

۲۰۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

اسفناج پاک کرده

اسفناج پاک کرده

یک بسته

۱۶,۵۰۰ تومان

سبزی جعفری پاک کرده

سبزی جعفری پاک کرده

یک بسته

۱,۸۵۰ تومان

سبزی شنبلیله پاک کرده

سبزی شنبلیله پاک کرده

یک بسته

۳,۰۰۰ تومان

سبزی شوید پاک کرده

سبزی شوید پاک کرده

یک بسته

۱,۸۵۰ تومان

سبزی نعنا پاک کرده

سبزی نعنا پاک کرده

یک بسته

۱,۸۵۰ تومان

سبزی تره پاک کرده

سبزی تره پاک کرده

یک بسته

۱,۸۵۰ تومان

سبزی مرزه پاک کرده

سبزی مرزه پاک کرده

یک بسته

۲,۰۰۰ تومان

سبزی شاهی پاک کرده

سبزی شاهی پاک کرده

یک بسته

۱,۸۵۰ تومان

سبزی گشنیز پاک کرده

سبزی گشنیز پاک کرده

یک بسته

۱,۸۵۰ تومان

پیازچه پاک کرده

پیازچه پاک کرده

یک بسته

۱,۸۵۰ تومان

ریحان سبز

ریحان سبز

یک بسته

۳,۹۰۰ تومان

تربچه

یک بسته
تربچه

یک بسته

۱,۸۵۰ تومان

برگ مو

± ۵۰ گرم
برگ مو

یک بسته (۶۵۰ گرم)

۳۳,۵۰۰ تومان

سبزی پلو خرد شده

± ۵۰ گرم
سبزی پلو خرد شده

۱ کیلوگرم

۲۱,۸۰۰ تومان

محصولات خانگی

برگ مو تازه ۵۰۰گرم

برگ خوب و نرم و پهن
برگ مو تازه ۵۰۰گرم
۵۹,۸۰۰ تومان

سیب خشک شده ۱۰۰گرم

سیب خشک شده 100گرم
۹,۵۰۰ تومان

سرکه انگور خانگی یک نیم لیتری

سرکه انگور خانگی یک نیم لیتری
۳۹,۸۰۰ تومان

بادمجان کبابی ۵۰۰گرم

بادمجان کبابی 500گرم
۲۳,۵۰۰ تومان

بادمجان سرخ کرده ۵۰۰گرم

بادمجان سرخ کرده 500گرم
۲۳,۵۰۰ تومان

روغن زیتون درجه یک۹۰۰گرمی

روغن زیتون درجه یک900گرمی
۱۷۵,۰۰۰ تومان

روغن زیتون درجه یک ۴۵۰گرمی

روغن زیتون درجه یک 450گرمی
۸۸,۰۰۰ تومان

رب خانگی

± ۵۰ گرم
رب خانگی

۱,۱۰۰ گرم

۵۹,۸۰۰ تومان

رب نارنج

± ۵۰ گرم
رب نارنج

۵۰۰ گرم

۸۹,۵۰۰ تومان

رب انار ساحره

± ۵۰ گرم
رب انار ساحره

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

آبغوره خانگی

آبغوره خانگی

۱ لیتر

۳۳,۵۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۳۹,۵۰۰ تومان

آبلیمو خانگی

آبلیمو خانگی

۱ لیتر

۳۹,۹۰۰ تومان

آب نارنج

تازه
آب نارنج

۱ لیتر

۳۹,۰۰۰ تومان

سرکه سیب

تازه
سرکه سیب

۱ لیتر

۳۹,۸۰۰ تومان

لوبیا سبز خورد شده

± ۵۰ گرم
لوبیا سبز خورد شده

۵۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

نخود سبز پاک شده

± ۵۰ گرم، فریز میباشد
نخود سبز پاک شده

۵۰۰ گرم

۳۵,۸۰۰ تومان

ذرت نیم پز

± ۵۰ گرم
ذرت نیم پز

۵۰۰ گرم

۳۹,۹۰۰ تومان

بادمجان سرخ شده

± ۵۰ گرم
بادمجان سرخ شده

۱ کیلوگرم

۴۲,۵۰۰ تومان

بادمجان کبابی

± ۵۰ گرم
بادمجان کبابی

۱ کیلوگرم

۴۲,۵۰۰ تومان

پیاز سرخ شده خلالی

پیاز سرخ شده خلالی

۴۰۰ گرم

۴۶,۵۰۰ تومان

پیاز سرخ شده نگینی

پیاز سرخ شده نگینی

۴۰۰ گرم

۴۶,۵۰۰ تومان

سیر داغ

سیر داغ

۱۰۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

کشک محلی

کشک محلی

۴۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

آبمیوه و کمپوت میوه

آب انار تازه و طبیعی نیم لیتری

آب انار تازه و طبیعی نیم لیتری
۳۵,۰۰۰ تومان

آب گریپ فروت نیم لیتری

آب گریپ فروت نیم لیتری
۲۵,۰۰۰ تومان

انار دون شده با گل پر۲۰۰گرمی

انار دون شده با گل پر۲۰۰گرمی
۳۵,۵۰۰ تومان

آب پرتقال تازه و طبیعی نیم لیتری

آب پرتقال تازه و طبیعی نیم لیتری
۲۹,۵۰۰ تومان

آب نارنج تازه نیم لیتری

تمیز کامل بهداشتی
آب نارنج تازه نیم لیتری
۱۹,۹۰۰ تومان

کمپوت آناناس

± ۵۰ گرم، شرکتی
کمپوت آناناس

۵۶۵ گرم

۵۵,۸۰۰ تومان

۲۲۰ گرم

۳۴,۹۰۰ تومان

خشکبار

خرمای مضافتی بم ۶۵۰گرم

خرمای مضافتی بم 650گرم
۴۳,۵۰۰ تومان

کشمش محلی ۳۰۰گرم

کشمش محلی  300گرم
۳۵,۰۰۰ تومان

مغز گردو ۱۰۰گرم

مغز گردو 100گرم
۳۳,۸۰۰ تومان

بادام خلال شده ۱۰۰گرم

بادام خلال شده 100گرم
۱۷,۵۰۰ تومان

پسته خلال شده ۱۰۰گرم

پسته خلال شده 100گرم
۳۵,۸۰۰ تومان

بادام زمینی ۵۰۰گرم

بادام زمینی 500گرم
۷۴,۸۰۰ تومان

نبات

نبات

۳۰۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

گل گاوزبان

گل گاوزبان

۳۵ گرم

۳۳,۸۰۰ تومان

اسپند

اسپند

۱۰۰ گرم

۱۳,۸۰۰ تومان

پودر نارگیل

پودر نارگیل

۱۰۰ گرم

۱۵,۸۰۰ تومان

تخم گشنیز

تخم گشنیز

۱۰۰ گرم

۱۵,۵۰۰ تومان

پوست پرتقال خشک شده

پوست پرتقال خشک شده

۱۵۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

تخم شربتی

تخم شربتی

۱۰۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

چوب دارچین سنتی

چوب دارچین سنتی

۵۰ گرم

۱۳,۸۰۰ تومان

آلبالو خشک

± ۵۰ گرم
آلبالو خشک

۵۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

برگ زردآلو سایه آفتابی

± ۵۰ گرم
برگ زردآلو سایه آفتابی

۵۰۰ گرم

۷۸,۰۰۰ تومان

برگه زردالو

± ۵۰ گرم
برگه زردالو

۵۰۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

گردو با پوست

± ۵۰ گرم
گردو با پوست

۱ کیلوگرم

۱۸۹,۰۰۰ تومان

گردو با پوست کاغذی

± ۵۰ گرم
گردو با پوست کاغذی

۵۰۰ گرم

۹۵,۰۰۰ تومان

انجیر خشک ریجاب

± ۵۰ گرم، نرم
انجیر خشک ریجاب

یک بسته (۷۰۰ گرمی)

۱۲۹,۵۰۰ تومان

خرما عسلی

خرما عسلی

یک بسته

۳۴,۸۰۰ تومان

خرما کبکاب

± ۵۰ گرم
خرما کبکاب

۱۲۰۰ کیلوگرم

۵۰,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

± ۵۰ گرم
خرما زاهدی

۵۰۰ گرم

۲۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۷,۵۰۰ تومان

ادویه و چاشنی و مخلفات غذا

برگ آویشن ۵۰گرم

برگ آویشن 50گرم
۴۸,۰۰۰ تومان

تخم مرغ محلی ۱عدد

تخم مرغ محلی همدان
تخم مرغ محلی 1عدد
۳,۵۰۰ تومان

گلپر ۵۰گرم

گلپر 50گرم
۱۴,۸۰۰ تومان

روغن زیتون بی بو ۹۴۰گرمی

روغن زیتون بی بو 940گرمی
۱۷۸,۰۰۰ تومان

روغن زیتون بی بو ۴۵۰گرمی

روغن زیتون بی بو 450گرمی
۸۸,۰۰۰ تومان

برنج ایرانی

± ۵۰ گرم
برنج ایرانی

۵۰۰ گرم

۵۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلو گرم

۵۸,۵۰۰ تومان

زرشک

زرشک

۳۰۰ گرم

۴۵,۸۰۰ تومان

تمر هندی

تمر هندی

بسته (۲۵۰ گرم)

۲۲,۵۰۰ تومان

آرد نخودچی

آرد نخودچی

۲۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

گوجه فرنگی خشک شده

گوجه فرنگی خشک شده

۱۵۰ گرم

۳۸,۵۰۰ تومان

آلو خورشتی

آلو خورشتی

۳۰۰ گرم

۵۶,۰۰۰ تومان

سویا درجه یک

سویا درجه یک

۳۰۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

خرمایی دشتستان

خرمایی دشتستان

۱ کیلو گرم

۳۹,۹۰۰ تومان

باقالی رشتی

باقالی رشتی

۵۰۰ گرم

۲۹,۸۰۰ تومان

جو پرک

جو پرک

۲۰۰ گرم

۱۲,۸۰۰ تومان

باقالی کاشان

باقالی کاشان

۵۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

لیمو عمانی

لیمو عمانی

۱۵۰ گرم

۲۹,۹۰۰ تومان

پودر سیر

پودر سیر

۱۰۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

پودر فلفل سیاه

پودر فلفل سیاه

۱۰۰ گرم

۲۵,۸۰۰ تومان

پودر زنجبیل

پودر زنجبیل

۷۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

پودر دارچین

یک بسته
پودر دارچین

۱۰۰ گرم

۲۲,۸۰۰ تومان

گل بهار نارنج

گل بهار نارنج

۳۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

زیره سیاه

زیره سیاه

۵۰ گرم

۱۸,۵۰۰ تومان

زیره سبز

خانگی
زیره سبز

۵۰ گرم

۱۳,۸۰۰ تومان

نشاسته گندم

خانگی
نشاسته گندم

۲۰۰ گرم

۹,۸۰۰ تومان

جوش شیرین

جوش شیرین

۱۵۰ گرم

۷,۵۰۰ تومان

زرد چوبه

زرد چوبه

۱۰۰ گرم

۱۲,۸۰۰ تومان

هل سبز اعلا

هل سبز اعلا

۱ بسته

۱۹,۸۰۰ تومان

زعفران قائنات

زعفران قائنات

۰.۵ مثقال

۹۸,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

ترشی فلفل همدانی کباب شده ۵۰۰گرم

ترشی فلفل همدانی کباب شده 500گرم
۴۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده ۵۰۰گرم

زیتون پرورده 500گرم
۷۴,۵۰۰ تومان

ترشی شور۴کیلو گرم

ترشی شور۴کیلو گرم
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ترشی شور ۱۰کیلوگرم

ترشی شور 10کیلوگرم
۱۹۹,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط زاچکان ۷۰۰گرم

ترشی مخلوط زاچکان ۷۰۰گرم
۲۳,۰۰۰ تومان

ترشی مخلوط زاچکان۵۰۰گرم

ترشی مخلوط زاچکان۵۰۰گرم
۱۹,۰۰۰ تومان

سرکه سفید۳ لیتری

سرکه سفید3 لیتری
۳۰,۰۰۰ تومان

ترشی آلبالو ۸۰۰گرم

ترشی آلبالو 800گرم
۹۸,۵۰۰ تومان

رب انار شیرین ۸۰۰گرم

رب انار شیرین 800گرم
۹۸,۵۰۰ تومان

ترشی مخلوط ۱,۴۰۰گرمی

ترشی مخلوط 1400گرمی
۴۹,۵۰۰ تومان

ترشی مخلوط دبه۱۰کیلوی

ترشی مخلوط دبه10کیلوی
۲۰۹,۰۰۰ تومان

سیر ترشی زاچکان ۵۰۰گرمی

سیر ترشی زاچکان 500گرمی
۲۵,۰۰۰ تومان

بیبی کرن فلفلی

بیبی کرن فلفلی
۶۵,۸۰۰ تومان

بیبی کرن سرکه ای

یک بسته
بیبی کرن سرکه ای
۵۹,۸۰۰ تومان

خیارشور همدان

خیارشور همدان

۵۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

ترشی بامیه بطری

ترشی بامیه بطری

۹۰۰ گرم

۳۸,۵۰۰ تومان

ترشی فلفل همدان شیرین

ترشی فلفل همدان شیرین

۴۰۰ گرم

۱۹,۸۰۰ تومان

سیر ترشی صدفی

سیر ترشی صدفی

۱ کیلو گرم

۳۴,۸۰۰ تومان

ترشی انبه

ترشی انبه

۹۳,۵۰۰ تومان

ترشی بادمجان

ترشی بادمجان

۱ کیلو گرم

۵۹,۸۰۰ تومان

غوره

± ۵۰ گرم
غوره

۱ کیلوگرم

۴۹,۵۰۰ تومان

سیر ترشی همدان

± ۵۰ گرم
سیر ترشی همدان

۵۰۰ گرم

۳۴,۰۰۰ تومان

خیار شور محلی

± ۵۰ گرم
خیار شور محلی

۱.۵ لیتر

۳۴,۸۰۰ تومان

خیارشور

± ۵۰ گرم
خیارشور

۱ کیلوگرم

۳۹,۸۰۰ تومان

زیتون بی هسته

± ۵۰ گرم
زیتون بی هسته

۹۰۰ گرم

۸۱,۰۰۰ تومان

زیتون

± ۵۰ گرم
زیتون

۹۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

سیر صدفی

سیر صدفی

۹۰۰ گرم

۴۸,۵۰۰ تومان

مربا و عسل

عسل گشنیز ۴۳۰گرم

معجون عسل و ارده
عسل گشنیز 430گرم
۸۵,۰۰۰ تومان

عسل گون آویشن

عسل گون آویشن

۵۰۰ گرم

۷۵,۸۰۰ تومان

۱ کیلو گرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

عسل سیاه دانه

± ۵۰ گرم
عسل سیاه دانه

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

عسل گون

± ۵۰ گرم
عسل گون

۵۰۰ گرم

۶۹,۸۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

عسل کنار

± ۵۰ گرم
عسل کنار

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

عسل رژیمی

± ۵۰ گرم
عسل رژیمی

۱ کیلوگرم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

عسل آویشن

± ۵۰ گرم
عسل آویشن

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵,۸۰۰ تومان

عرقیجات و شربت ها

شربت گل سرخ

شربت گل سرخ

۱ لیتر

۴۹,۸۰۰ تومان

شربت سکنجبین

شربت سکنجبین

۱ لیتر

۴۹,۸۰۰ تومان

شربت زعفرانی

شربت زعفرانی

۱ لیتر

۴۹,۸۰۰ تومان

گلاب دو آتیشه

گلاب دو آتیشه

۱ لیتر

۸۹,۰۰۰ تومان

گلاب ممتاز

گلاب ممتاز

۱ لیتر

۸۵,۰۰۰ تومان

عرق بیدمشک

عرق بیدمشک

۱ لیتر

۴۵,۰۰۰ تومان

عرق نعنا

عرق نعنا

۱ لیتر

۴۵,۵۰۰ تومان

عرق بهارنارنج

عرق بهارنارنج

۱ لیتر

۴۸,۵۰۰ تومان

عرق کاسنی

عرق کاسنی

۱ لیتر

۴۲,۸۰۰ تومان

عرق شاطره

عرق شاطره

۱ لیتر

۳۹,۵۰۰ تومان

عرق هل

عرق هل

۱ لیتر

۵۹,۵۰۰ تومان

روغن طبیعی و شیره

روغن حیوانی

± ۵۰ گرم
روغن حیوانی

۷۰۰ گرم

۱۶۹,۰۰۰ تومان

شیره انگور همدان

± ۵۰ گرم
شیره انگور همدان

۱ کیلوگرم

۱۱۹,۹۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۹,۸۰۰ تومان