جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

میوه فروشی های تهران

میوه فروشی جانبو (گیشا)

پر‌طرفدارها

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

پرتقال

پرتقال

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

خیار گلخانه‌ ای

خیار گلخانه‌ ای

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

موز ممتاز

موز ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

میوه

انار ممتاز

انار ممتاز

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

به اصفهان درجه ۱

به اصفهان درجه 1

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

پرتقال ناول

پرتقال ناول

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

موز ممتاز

موز ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۸۲,۰۰۰ تومان

سیب زرد ممتاز

سیب زرد ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

سیب قرمز ممتاز

سیب قرمز ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۴,۰۰۰ تومان

پرتقال

پرتقال

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

نارنگی

نارنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۸,۰۰۰ تومان

لیمو شیرین

لیمو شیرین

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۴,۰۰۰ تومان

کیوی

کیوی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

میوه اقتصادی

کیوی اقتصادی

کیوی اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۲,۰۰۰ تومان

نارنگی اقتصادی

نارنگی اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

پرتقال اقتصادی

پرتقال اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

صیفی جات

سیب زمینی

سیب زمینی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

پیاز زرد

پیاز زرد

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

پیاز سفید

پیاز سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۸,۵۰۰ تومان

پیاز قرمز

پیاز قرمز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

گوجه فرنگی

گوجه فرنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

بادمجان

بادمجان

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

کدو

کدو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۹,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای سبز ممتاز

فلفل دلمه ای سبز ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

فلفل دلمه ای رنگی ممتاز

فلفل دلمه ای رنگی ممتاز

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۶۹,۰۰۰ تومان

شلغم

شلغم

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۵,۰۰۰ تومان

لبو

لبو

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

گوجه زیتونی

گوجه زیتونی

۵۰۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

بلال مکزیکی

بلال مکزیکی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

کدو حلوایی

کدو حلوایی

۲.۵ تا ۳ کیلوگرم

۶۲,۵۰۰ تومان

۳ تا ۴ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

خیار گلخانه‌ ای

خیار گلخانه‌ ای

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

فلفل شیرین سبز

فلفل شیرین سبز

۵۰۰ گرم

۲۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۴,۰۰۰ تومان

فلفل تند سبز

فلفل تند سبز

یک بسته

۳۸,۰۰۰ تومان

لیمو ترش سنگی

لیمو ترش سنگی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

سیر خشک

سیر خشک

۵۰۰ گرم

۳۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰ تومان

هویج

هویج

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۷,۰۰۰ تومان

صیفی جات اقتصادی

گوجه فرنگی اقتصادی

گوجه فرنگی اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

بادمجان اقتصادی

بادمجان اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

شلغم اقتصادی

شلغم اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

لبو اقتصادی

لبو اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۱,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

فلفل شیرین اقتصادی

فلفل شیرین اقتصادی

۵۰۰ گرم

۲۵,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۱,۰۰۰ تومان

لیمو ترش اقتصادی

لیمو ترش اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

هویج اقتصادی

هویج اقتصادی

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۶,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

سبزیجات

گل کلم

گل کلم

۱.۵ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کاهو پیچ

کاهو پیچ

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

کلم قرمز

کلم قرمز

۵۰۰ گرم

۷,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴,۵۰۰ تومان

کلم سفید

کلم سفید

۵۰۰ گرم ± ۲۵ گرم

۷,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم ± ۵۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

کاهو رسمی

کاهو رسمی

۵۰۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸,۰۰۰ تومان