جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

آب میوه بستنی فروشی های تهران

آبمیوه بستنی شاهو (شیراز جنوبی)

پر‌طرفدارها

آب هویج طبیعی

۱.۵ لیتر
آب هویج طبیعی

بطری خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

۱.۵ لیتر
آب سیب

بطری خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

آب انار

۱.۵ لیتر
آب انار

بطری خانواده

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

آب طالبی

۱.۵ لیتر
آب طالبی

بطری خانواده

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

آب انبه

۰.۵ لیتری
آب انبه

بطری کوچک

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

آب آناناس

۰.۵ لیتری
آب آناناس

بطری کوچک

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

۱.۵ لیتر
آب هندوانه

بطری خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی

بستنی سنتی
بستنی سنتی

مخصوص نیم کیلو

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

مخصوص یک کیلویی

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

آب کرفس

۱.۵ لیتر
آب کرفس

بطری خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

آب زرشک

۱.۵ لیتر
آب زرشک

بطری خانواده

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

۱.۵ لیتر
آب آلبالو

بطری خانواده

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

آب پرتقال درجه یک

۱.۵ لیتر
آب پرتقال درجه یک

بطری خانواده

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب پوست هندوانه

آب پوست هندوانه
آب پوست هندوانه

بطری کوچک

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

آب انبه

۰.۵ لیتری
آب انبه

بطری کوچک

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

آب آناناس

۰.۵ لیتری
آب آناناس

بطری کوچک

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰ تومان

آب پرتقال درجه یک

۰.۵ لیتری
آب پرتقال درجه یک

بطری کوچک

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

آب انار

۰.۵ لیتری
آب انار

بطری کوچک

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

آب شاتوت

۰.۵ لیتری
آب شاتوت

بطری کوچک

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

آب توت فرنگی

۰.۵ لیتری
آب توت فرنگی

بطری کوچک

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

آب سیب

۰.۵ لیتری
آب سیب

بطری کوچک

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

آب هویج طبیعی

۰.۵ لیتری
آب هویج طبیعی

بطری کوچک

۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

آب کرفس

۰.۵ لیتری
آب کرفس

بطری کوچک

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

۰.۵ لیتری
آب آلبالو

بطری کوچک

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

آب زرشک

۰.۵ لیتری
آب زرشک

بطری کوچک

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

آب زغال اخته

۰.۵ لیتری
آب زغال اخته

بطری کوچک

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

آب لیمو شیرین

۰.۵ لیتری
آب لیمو شیرین

بطری کوچک

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۱۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰ تومان

آب گریپ فروت

۰.۵ لیتری
آب گریپ فروت

بطری کوچک

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۹۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰ تومان

آب طالبی

۰.۵ لیتری
آب طالبی

بطری کوچک

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۹۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

۰.۵ لیتری
آب هندوانه

بطری کوچک

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

آب استوایی

۰.۵ لیتر
آب استوایی

بطری کوچک

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه موز و انبه

۰.۵ لیتر
ترکیب آبمیوه موز و انبه

بطری کوچک

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه انبه و پرتقال

۰.۵ لیتر
ترکیب آبمیوه انبه و پرتقال

بطری کوچک

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه کرفس و لیمو ترش

۰.۵ لیتر
ترکیب آبمیوه کرفس و لیمو ترش

بطری کوچک

۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه هویج و انبه

۰.۵ لیتر
ترکیب آبمیوه هویج و انبه

بطری کوچک

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه هویج و پرتقال

۰.۵ لیتر
ترکیب آبمیوه هویج و پرتقال

بطری کوچک

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه آناناس و انبه

۰.۵ لیتر
ترکیب آبمیوه آناناس و انبه

بطری کوچک

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه موز و آناناس

۰.۵ لیتر
ترکیب آبمیوه موز و آناناس

بطری کوچک

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب و پرتقال

۰.۵ لیتر
ترکیب آبمیوه سیب و پرتقال

بطری کوچک

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه پرتقال، آناناس و توت فرنگی

۰.۵ لیتر
ترکیب آبمیوه پرتقال، آناناس و توت فرنگی

بطری کوچک

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه آناناس و شاتوت

۰.۵ لیتر
ترکیب آبمیوه آناناس و شاتوت

بطری کوچک

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه آناناس، موز و سیب

۰.۵ لیتر
ترکیب آبمیوه آناناس، موز و سیب

بطری کوچک

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب و موز

۰.۵ لیتر
ترکیب آبمیوه سیب و موز

بطری کوچک

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه سیب و هویج

۰.۵ لیتر
ترکیب آبمیوه سیب و هویج

بطری کوچک

۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه پرتقال، گریپ فروت و لیمو شیرین

۰.۵ لیتر
ترکیب آبمیوه پرتقال، گریپ فروت و لیمو شیرین

بطری کوچک

۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه پرتقال و انار

۰.۵ لیتر
ترکیب آبمیوه پرتقال و انار

بطری کوچک

۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه پرتقال و شاتوت

۰.۵ لیتر
ترکیب آبمیوه پرتقال و شاتوت

بطری کوچک

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه پرتقال و توت فرنگی

۰.۵ لیتر
ترکیب آبمیوه پرتقال و توت فرنگی

بطری کوچک

۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۲۲۰,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰ تومان

ترکیب آبمیوه طالبی و انبه

۰.۵ لیتر
 ترکیب آبمیوه طالبی و انبه

بطری کوچک

۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

آبمیوه قرمز

آب تمشک بطری نیم لیتری

آب تمشک بطری نیم لیتری
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

آب تمشک بطری ۱,۵ لیتری

آب تمشک بطری ۱,۵ لیتری
۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

آب زرشک آلبالو

۰.۵ لیتر
آب زرشک آلبالو

بطری کوچک

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

آب انار شاتوت

۰.۵ لیتر
آب انار شاتوت

بطری کوچک

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

آب انار آلبالو

۰.۵ لیتر
آب انار آلبالو

بطری کوچک

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

آب انار زرشک

۰.۵ لیتر
آب انار زرشک

بطری کوچک

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

آب انار شاتوت زرشک

۰.۵ لیتر
آب انار شاتوت زرشک

بطری کوچک

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

آب انار زغال اخته توت فرنگی

۰.۵ لیتر
آب انار زغال اخته توت فرنگی

بطری کوچک

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

آب انار آلبالو شاتوت

۰.۵ لیتر
آب انار آلبالو شاتوت

بطری کوچک

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

رد میکس پنج میوه

۰.۵ لیتر
رد میکس پنج میوه

بطری کوچک

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

آب تمشک توت فرنگی زرشک

۰.۵ لیتر
آب تمشک توت فرنگی زرشک

بطری کوچک

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

آب آلو جنگلي

۰.۵ لیتر
آب آلو جنگلي

بطری کوچک

۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

بطری خانواده

۱۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ تومان

عرقیجات و محصولات ارگانیک

عرق خار شتر

یک لیتر
عرق خار شتر
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

عرق کاسنی

یک لیتر
عرق کاسنی
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

عرق شاتره

یک لیتر
عرق شاتره
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

عرق نعنا

یک لیتر
عرق نعنا
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

آب لیمو ۱۰۰% طبیعی

۱.۵ لیتری
آب لیمو 100% طبیعی
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

آبغوره ۱۰۰% طبیعی

۱.۵ لیتری
آبغوره 100% طبیعی
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

عرق بیدمشک ۱۰۰% طبیعی

۱.۵ لیتری
عرق بیدمشک 100% طبیعی
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

عرق بهارنارنج ۱۰۰% طبیعی

یک لیتر
عرق بهارنارنج 100% طبیعی
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

روغن زیتون ۱۰۰% طبیعی

۱/۲ لیتری
روغن زیتون 100% طبیعی
۱۰
۴۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ تومان

قهوه

اسپرسو سینگل

۴۰ میلی لیتر
اسپرسو سینگل
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

اسپرسو دوبل

۶۰ میلی لیتر
اسپرسو دوبل
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

اسپرسو لانگو

۴۰ میلی لیتر
اسپرسو لانگو
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

کافه لاته

۳۶۰ میلی لیتر
کافه لاته
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

کاپوچینو

۳۶۰ میلی لیتر
کاپوچینو
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

موکا

۳۶۰ میلی لیتر
موکا
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

ماکیاتو

۳۶۰ میلی لیتر
ماکیاتو
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو

۳۶۰ میلی لیتر
کارامل ماکیاتو
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

چای لاته

۳۶۰ میلی لیتر
چای لاته
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

آمریکانو

۳۶۰ میلی لیتر
آمریکانو
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

شیر کاکایو

۳۶۰ میلی لیتر
شیر کاکایو
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

شیر داغ

۳۶۰ میلی لیتر
شیر داغ
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

نسکافه گلد

۳۶۰ میلی لیتر
نسکافه گلد
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

هات چاکلت

۳۶۰ میلی لیتر
هات چاکلت
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

آفوگاتو

۳۶۰ میلی لیتر
آفوگاتو
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

آیس موکا

۳۶۰ میلی لیتر
آیس موکا
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

آیس لاته

۳۶۰ میلی لیتر
آیس لاته
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

آیس کافی

۳۶۰ میلی لیتر
آیس کافی
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

ویتامینه

ویتامینه مخصوص شاهو

۵۰۰ میلی لیتر، خرما، تکه های شکلات، انجیر، پودر نارگیل، کنجد، بستنی، گردو، پسته، خامه
ویتامینه مخصوص شاهو
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

معجون استانبولی

۵۰۰ میلی لیتر، بستنی انبه، هلو، تکه های بیسکوییت، خامه، آناناس، پسته، گردو، توت فرنگی
معجون استانبولی
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

شیر پسته

۵۰۰ میلی لیتر
شیر پسته
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

شیر پسته انبه

۵۰۰ میلی لیتر
شیر پسته انبه
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

شیر پسته شاتوت

۵۰۰ میلی لیتر
شیر پسته شاتوت
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

موز پسته شکلات

۵۰۰ میلی لیتر
موز پسته شکلات
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

انبه ویتامینه

۵۰۰ میلی لیتر
انبه ویتامینه
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

شاتوت ویتامینه

۵۰۰ میلی لیتر
شاتوت ویتامینه
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

موز پسته ویتامینه

۵۰۰ میلی لیتر
موز پسته ویتامینه
۱۰
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰ تومان

شیر موز دوبل

۵۰۰ میلی لیتر
شیر موز دوبل
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

شیر خرما

۵۰۰ میلی لیتر
شیر خرما
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

شیر موز خرما

۵۰۰ میلی لیتر
شیر موز خرما
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

شاتوت پسته توت فرنگی

۵۰۰ میلی لیتر
شاتوت پسته توت فرنگی
۱۰
۹۵,۰۰۰ ۸۵,۵۰۰ تومان

شیر نارگیل

۵۰۰ میلی لیتر
شیر نارگیل
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

شیر موز نارگیل

۵۰۰ میلی لیتر
شیر موز نارگیل
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

شیر توت فرنگی

۵۰۰ میلی لیتر
شیر توت فرنگی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

شیر انبه

۵۰۰ میلی لیتر
شیر انبه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

شیر موز شکلات

۵۰۰ میلی لیتر
شیر موز شکلات
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

شیر هویج

۵۰۰ میلی لیتر
شیر هویج
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

شیر طالبی

۵۰۰ میلی لیتر
شیر طالبی
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

شیر موز

۵۰۰ میلی لیتر
شیر موز
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

گلاسه

کافه گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
کافه گلاسه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

شکلات گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
شکلات گلاسه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

انبه گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
انبه گلاسه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

آناناس گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
آناناس گلاسه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

پرتقال گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
پرتقال گلاسه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

انار گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
انار گلاسه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

شاتوت گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
شاتوت گلاسه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

توت فرنگی گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
توت فرنگی گلاسه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

آلبالو گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
آلبالو گلاسه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

زرشک گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
زرشک گلاسه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

موز گلاسه

۵۰۰ میلی لیتر
موز گلاسه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

میلک شیک

شیک فندوق مخصوص

۵۰۰ میلی لیتر
شیک فندوق مخصوص
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

شیک بادام زمینی

۵۰۰ میلی لیتر
شیک بادام زمینی
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

شیک نوتلا

۵۰۰ میلی لیتر
شیک نوتلا
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

شیک چیپس کارامل

۵۰۰ میلی لیتر
شیک چیپس کارامل
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

شیک دارک

۵۰۰ میلی لیتر
شیک دارک
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

شیک وانیل

۵۰۰ میلی لیتر
شیک وانیل
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

شیک وانیل پسته

۵۰۰ میلی لیتر
شیک وانیل پسته
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

شیک کره گردو

۵۰۰ میلی لیتر
شیک کره گردو
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

شیک انبه

۵۰۰ میلی لیتر
شیک انبه
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

شیک شاتوت

۵۰۰ میلی لیتر
شیک شاتوت
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

شیک وانیل کیک

۵۰۰ میلی لیتر
شیک وانیل کیک
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

شیک توت فرنگی

۵۰۰ میلی لیتر
شیک توت فرنگی
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

شیک موز شکلات

۵۰۰ میلی لیتر
شیک موز شکلات
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

شیک استوایی

۵۰۰ میلی لیتر
شیک استوایی
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

شیک شکلات تکه

۵۰۰ میلی لیتر
شیک شکلات تکه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

شیک کیت کت

۵۰۰ میلی لیتر
شیک کیت کت
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

شیک تیرامیسو

۵۰۰ میلی لیتر
شیک تیرامیسو
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

شیک موکا

۵۰۰ میلی لیتر
شیک موکا
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

شیک اسپرسو دوبل

۵۰۰ میلی لیتر
شیک اسپرسو دوبل
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

آیس پک

آیس پک فندوق مخصوص

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک فندوق مخصوص
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

آیس پک بادام زمینی مخصوص

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک بادام زمینی مخصوص
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

آیس پک نوتلا مخصوص

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک نوتلا مخصوص
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

آیس پک چیپس کارامل

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک چیپس کارامل
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

آیس پک دارک

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک دارک
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

آیس پک وانیل

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک وانیل
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

آیس پک وانیل پسته

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک وانیل پسته
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

آیس پک کره گردو

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک کره گردو
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

آیس پک انبه

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک انبه
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

آیس پک شاتوت

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک شاتوت
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

آیس پک وانیل کیک

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک وانیل کیک
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

آیس پک موز شکلات

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک موز شکلات
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

آیس پک استوایی

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک استوایی
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

آیس پک شکلات تکه

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک شکلات تکه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

آیس پک کیت کت

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک کیت کت
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

آیس پک کارامل کیک

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک کارامل کیک
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

آیس پک تیرامیسو

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک تیرامیسو
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

آیس پک موکا

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک موکا
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

آیس پک اسپرسو دوبل

۵۰۰ میلی لیتر
آیس پک اسپرسو دوبل
۱۰
۵۵,۰۰۰ ۴۹,۵۰۰ تومان

فالوده

فالوده توت فرنگی

۵۰۰ گرم، فالوده به همراه آب توت فرنگی و بستنی توت فرنگی
فالوده توت فرنگی
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

فالوده ترش ویژه

۵۰۰ گرم، فالوده ترش ویژه، قیصی، لواشک، آلو، آلوجنگلی، یک اسکوپ بستنی ترش
فالوده ترش ویژه
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

فالوده شیرازی

۵۰۰ میلی لیتر
فالوده شیرازی
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

فالوده بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
فالوده بستنی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

فالوده شاتوتی

۵۰۰ میلی لیتر
فالوده شاتوتی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

فالوده طالبی

۵۰۰ میلی لیتر
فالوده طالبی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

فالوده نعنایی

۵۰۰ میلی لیتر
فالوده نعنایی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

فالوده موهیتو

۵۰۰ میلی لیتر
فالوده موهیتو
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

فالوده انبه

۵۰۰ میلی لیتر
فالوده انبه
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

شربت سکنجبین اعلا (یک لیتر)

شربت سکنجبین اعلا (یک لیتر)
۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

شربت خاک شیر

شربت خاک شیر
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

شربت لیموناد

شربت لیموناد
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

آبمیوه بستنی

هویج بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
هویج بستنی
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

طالبی بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
طالبی بستنی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

شاتوت بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
شاتوت بستنی
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

توت فرنگی بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
توت فرنگی بستنی
۱۰
۴۵,۰۰۰ ۴۰,۵۰۰ تومان

موز بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
موز بستنی
۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

پرتقال بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
پرتقال بستنی
۱۰
۶۵,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰ تومان

آلبالو بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
آلبالو بستنی
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

انبه بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
انبه بستنی
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

انار بستنی

۵۰۰ میلی لیتر
انار بستنی
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

بستنی

بسته یخ شیش کیلویی

بسته یخ شیش کیلویی
بسته یخ شیش کیلویی
۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

بستنی سنتی

بستنی سنتی
بستنی سنتی

مخصوص کاسه ای یک نفره

۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

مخصوص نیم کیلو

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

مخصوص یک کیلویی

۱۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ تومان

نان بستنی (بسته ای)

نان بستنی گرد، ۲۰ عدد
نان بستنی (بسته ای)
۱۰
۵۰,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ تومان

چای و دمنوش

چای سیاه

چای سیاه، نبات، قند
چای سیاه
۱۰
۳۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

سرویس چای دارچین

چای سیاه، دارچین، نبات، قند
سرویس چای دارچین
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

سرویس چای زعفران

چای، زعفران، نبات، قند
سرویس چای زعفران
۱۰
۴۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ تومان

دسر

کیک گردویی

یک اسلایس
کیک گردویی
۶۰,۰۰۰ تومان

کیک سیب

یک اسلایس
کیک سیب
۶۰,۰۰۰ تومان

کیک شکلاتی

یک اسلایس
کیک شکلاتی
۶۰,۰۰۰ تومان

وافل

یک عدد
وافل
۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

ذرت

۴۰۰گرم
ذرت
۱۰
۷۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

اسنک

۲عدد (۴اسلایس)
اسنک
۱۰
۸۵,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان