جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

۱.۵ لیتر

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

آب انار

آب انار طبیعی
آب انار

۱.۵ لیتر

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

آب آناناس

آب آناناس طبیعی
آب آناناس

۱.۵ لیتر

۱۸۰,۰۰۰ تومان

شیر موز

میکس شیر، موز
شیر موز

۱.۵ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

آب آلبالو طبیعی
آب آلبالو

۱.۵ لیتر

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

آب زغال اخته

آب زغال اخته طبیعی
آب زغال اخته

۱.۵ لیتر

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

آب آلو جنگلی

آب آلو جنگلی طبیعی
آب آلو جنگلی

۱.۵ لیتر

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

شیرموز خرما

میکس شیر، موز، خرما
شیرموز خرما

۱.۵ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

شیر موز نارگیل خرما

شیر، موز، نارگیل، خرما
شیر موز نارگیل خرما

۱.۵ لیتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

آب انار

آب انار طبیعی
آب انار

۱.۵ لیتر

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

۱.۵ لیتر

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

آب آلبالو طبیعی
آب آلبالو

۱.۵ لیتر

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

آب آلو جنگلی

آب آلو جنگلی طبیعی
آب آلو جنگلی

۱.۵ لیتر

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

آب تمر هندی

آب تمر هندی طبیعی
آب تمر هندی

۱.۵ لیتر

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

آب زغال اخته

آب زغال اخته طبیعی
آب زغال اخته

۱.۵ لیتر

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

آب زرد آلو

آب زرد آلو طبیعی
آب زرد آلو

۱.۵ لیتر

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

آب زرشک

آب زرشک طبیعی
آب زرشک

۱.۵ لیتر

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس طبیعی
آب کرفس

۱.۵ لیتر

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

آب هندوانه طبیعی
آب هندوانه

۱.۵ لیتر

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

آبمیوه طبیعی

آب انار

آب انار طبیعی
آب انار

۱.۵ لیتر

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

آب هویج طبیعی

آب هویج طبیعی
آب هویج طبیعی

۱.۵ لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

آب انبه

آب انبه طبیعی
آب انبه

۱.۵ لیتر

۱۸۰,۰۰۰ تومان

آب پرتقال

آب پرتقال طبیعی
آب پرتقال

۱.۵ لیتر

۱۰
۱۰۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ تومان

آب آلبالو

آب آلبالو طبیعی
آب آلبالو

۱.۵ لیتر

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

آب آناناس

آب آناناس طبیعی
آب آناناس

۱.۵ لیتر

۱۸۰,۰۰۰ تومان

آب شاتوت

آب شاتوت طبیعی
آب شاتوت

۱.۵ لیتر

۹۰,۰۰۰ تومان

آب آلو جنگلی

آب آلو جنگلی طبیعی
آب آلو جنگلی

۱.۵ لیتر

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

آب تمر هندی

آب تمر هندی طبیعی
آب تمر هندی

۱.۵ لیتر

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

آب زغال اخته

آب زغال اخته طبیعی
آب زغال اخته

۱.۵ لیتر

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

آب زرد آلو

آب زرد آلو طبیعی
آب زرد آلو

۱.۵ لیتر

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

آب زرشک

آب زرشک طبیعی
آب زرشک

۱.۵ لیتر

۱۰
۸۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

آب سیب

آب سیب طبیعی
آب سیب

۱.۵ لیتر

۶۰,۰۰۰ تومان

آب کرفس

آب کرفس طبیعی
آب کرفس

۱.۵ لیتر

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

آب هندوانه طبیعی
آب هندوانه

۱.۵ لیتر

۱۰
۶۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰ تومان

میکس شیر

شیرموز خرما

میکس شیر، موز، خرما
شیرموز خرما

۱.۵ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

شیر موز

میکس شیر، موز
شیر موز

۱.۵ لیتر

۸۰,۰۰۰ تومان

شیر موز نارگیل خرما

شیر، موز، نارگیل، خرما
شیر موز نارگیل خرما

۱.۵ لیتر

۱۵۰,۰۰۰ تومان