جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آب هویج طبیعی

آبمیوه طبیعی با هویج اعلا
آب هویج طبیعی

یک لیتری

۱۵
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۶۸,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰ تومان

آب پرتقال

تازه و طبیعی
آب پرتقال

نیم لیتری

۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

آب سیب

آبمیوه طبیعی
آب سیب

یک لیتری

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

آب انار

طبیعی و تازه
آب انار

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

آب طالبی

آبمیوه طبیعی شکر
آب طالبی

یک و نیم لیتری

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

آب انبه

آبمیوه طبیعی شکر
آب انبه

نیم لیتری

۱۵
۶۲,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۰,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

آبمیوه

آب طالبی

آبمیوه طبیعی شکر
آب طالبی

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

آب هویج طبیعی

آبمیوه طبیعی با هویج اعلا
آب هویج طبیعی

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۱۸,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۶۸,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰ تومان

آب پرتقال

تازه و طبیعی
آب پرتقال

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

آب آلبالو

طبیعی
آب آلبالو

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۴۶,۰۰۰ ۳۹,۱۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

آب زرشک

طبیعی
آب زرشک

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۴۶,۰۰۰ ۳۹,۱۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

آب شاتوت

آبمیوه طبیعی شکر
آب شاتوت

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

آب توت فرنگی

ابمیوه طبیعی شکر
آب توت فرنگی

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

آب ذغال اخته

طبیعی
آب ذغال اخته

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۴۶,۰۰۰ ۳۹,۱۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

آب انبه

آبمیوه طبیعی شکر
آب انبه

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۶۲,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۰,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

آب سیب

آبمیوه طبیعی
آب سیب

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

آب کرفس

آبمیوه طبیعی
آب کرفس

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

یک لیتری

ناموجود

یک و نیم لیتری

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

آب آناناس

آبمیوه طبیعی شکر
آب آناناس

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۴۶,۰۰۰ ۳۹,۱۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۱۵
۶۸,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰ تومان

یک لیتر

۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

۱.۵ لیتر

۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

شیرموز

شکر به مقدار مناسب
شیرموز

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۶,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

لیموناد

آب لیموی تازه شکر
لیموناد

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

آب هندوانه

آب میوه طبیعی شکر
آب هندوانه

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

آب انار

طبیعی و تازه
آب انار

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

آب آلو جنگلی

ترش و ملس طبیعی
آب آلو جنگلی

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۴۶,۰۰۰ ۳۹,۱۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

شیرموز نارگیل

شیر نارگیل موز شکر (درصورت نخواستن شکر حتما در توضحات ذکر بفرمایید)
شیرموز نارگیل

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۸,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰ تومان

نیم لیتر

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

یک لیتر

۱۵
۷۸,۰۰۰ ۶۶,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

منوی اقتصادی

آب آلبالو اقتصادی لیوانی

اقتصادی
آب آلبالو اقتصادی لیوانی
۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

آب آلبالو (اقتصادی)

اقتصادی
آب آلبالو (اقتصادی)

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

آب زرشک (اقتصادی)

اقتصادی
آب زرشک (اقتصادی)

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

آب زرشک آلبالو (اقتصادی)

اقتصادی
آب زرشک آلبالو (اقتصادی)

۱.۵ لیتر

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

یک لیتر

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

۳۳۰ میلی لیتر

۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

آب طالبی (اقتصادی)

اقتصادی
آب طالبی (اقتصادی)

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۲۸,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۷۲,۰۰۰ ۶۱,۲۰۰ تومان

آب پرتقال (اقتصادی)

۶۰ درصد آبمیوه طبیعی
آب پرتقال (اقتصادی)

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۶,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

آب شاتوت (اقتصادی)

اقتصادی
آب شاتوت (اقتصادی)

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۶,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

آب توت فرنگی (اقتصادی)

اقتصادی
آب توت فرنگی (اقتصادی)

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۶,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

آب انبه (اقتصادی)

اقتصادی
آب انبه (اقتصادی)

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۴۶,۰۰۰ ۳۹,۱۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

آب هندوانه (اقتصادی)

اقتصادی
آب هندوانه (اقتصادی)

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۱۸,۰۰۰ ۱۵,۳۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۶۸,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰ تومان

آبمیوه ترکیبی

آب سیب هویج

آبمیوه طبیعی
آب سیب هویج

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

آب سیب پرتقال

تازه و طبیعی
آب سیب پرتقال

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۰,۳۰۰ تومان

آب سیب کرفس

آبمیوه طبیعی
آب سیب کرفس

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

آب پرتقال کرفس

تازه و طبیعی
آب پرتقال کرفس

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۴۶,۰۰۰ ۳۹,۱۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

آب هویج پرتقال

تازه و طبیعی
آب هویج پرتقال

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۴۶,۰۰۰ ۳۹,۱۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

آب هویج کرفس

آبمیوه طبیعی
آب هویج کرفس

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

شیر موز هویج

طبیعی
شیر موز هویج

یک لیتری

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

شیر موز انبه

ابمیوه های طبیعی شکر
شیر موز انبه

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

موز انبه

ابمیوه های طبیعی شکر
موز انبه

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

آب انبه آناناس

ابمیوه های طبیعی شکر
آب انبه آناناس

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۴۶,۰۰۰ ۳۹,۱۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۶۸,۰۰۰ ۵۷,۸۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۱۲۸,۰۰۰ ۱۰۸,۸۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

آب پرتقال آناناس

ابمیوه های طبیعی شکر
آب پرتقال آناناس

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۶۲,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۰,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

شیر موز طالبی

ابمیوه های طبیعی شکر
شیر موز طالبی

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۶,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

آب انبه پرتقال

ابمیوه های طبیعی شکر
آب انبه پرتقال

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۵۸,۰۰۰ ۴۹,۳۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۱۰۸,۰۰۰ ۹۱,۸۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۵۸,۰۰۰ ۱۳۴,۳۰۰ تومان

آب زرشک آلبالو

طبیعی
آب زرشک آلبالو

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۴۶,۰۰۰ ۳۹,۱۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

آب شاتوت آلبالو

آبمیوه طبیعی شکر
آب شاتوت آلبالو

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

آب شاتوت زرشک

آبمیوه طبیعی شکر
آب شاتوت زرشک

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

آب شاتوت فرنگی

آبمیوه طبیعی شکر
آب شاتوت فرنگی

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

آب شاتوت ذغال اخته

آبمیوه طبیعی شکر
آب شاتوت ذغال اخته

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

موز آناناس

ابمیوه های ترکیبی شکر
موز آناناس

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

شیرموز هویج

طبیعی
شیرموز هویج

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۶,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

میکس شیر

شیر نارگیل

شیر نارگیل شکر (در صورت نخواستن شکر حتما در توضیحات ذکر کنید).
شیر نارگیل

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

شیر هویج

شیر هویج
شیر هویج

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

شیر طالبی

شیر طالبی شکر
شیر طالبی

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۲,۰۰۰ ۱۸,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۲,۰۰۰ ۲۷,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

شیر انبه

شیر انبه شکر
شیر انبه

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۶۲,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۰,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

شیر شاتوت

شیر شاتوت شکر
شیر شاتوت

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

شیر توت فرنگی

شیر توت فرنگی شکر
شیر توت فرنگی

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

شیر موز

شیر موز شکر به اندازه مناسب
شیر موز

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۳۶,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

شیرموز نارگیل

شیر نارگیل موز شکر (درصورت نخواستن شکر حتما در توضحات ذکر بفرمایید)
شیرموز نارگیل

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۸,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۷۸,۰۰۰ ۶۶,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

شیر پسته نارگیل

شیر پسته بستنی موز کنجد نارگیل عسل خامه
شیر پسته نارگیل

لیوانی

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

شیر موز هویج

شیرموز هویج
شیر موز هویج

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

نیم لیتر

۱۵
۳۶,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰ تومان

یک لیتر

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

شیر موز طالبی

شیرموز طالبی
شیر موز طالبی

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

نیم لیتر

۱۵
۳۶,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰ تومان

یک لیتر

۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

شیر موز انبه

شیرموز انبه
شیر موز انبه

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

نیم لیتر

۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

یک لیتر

۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۳۸,۰۰۰ ۱۱۷,۳۰۰ تومان

کوکتل

کوکتل هاوایی

آناناس، موز، توت فرنگی
کوکتل هاوایی

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۶۲,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۰,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

کوکتل بدروم

آناناس، موز، سیب، انبه
کوکتل بدروم

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۶۲,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۰,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

کوکتل دبل بری

توت فرنگی، شاتوت، سیب، موز
کوکتل دبل بری

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۶۲,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۰,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

کوکتل ترش

زرشک، آلبالو، شاتوت، ذغال اخته
کوکتل ترش

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۶۲,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۰,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

کوکتل ویتامین C

(معجون سرما خوردگی) آناناس، توت فرنگی، پرتقال، سیب، موز
کوکتل ویتامین C

لیوانی (۳۳۰ میلی لیتر)

۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

نیم لیتری

۱۵
۶۲,۰۰۰ ۵۲,۷۰۰ تومان

یک لیتری

۱۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۰,۳۰۰ تومان

یک و نیم لیتری

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

آبمیوه بستنی

آب هویج بستنی ۱نفره

لیوانی با بستنی سنتی
آب هویج بستنی 1نفره
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بسته آب هویج بستنی ۳نفره

شامل ۵۰۰ گرم بستنی سنتی خامه دار، یک لیتر آب هویج تازه، ۳عدد لیوان، قاشق و نی
بسته آب هویج بستنی 3نفره
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

بسته آب هویج بستنی ۵نفره

شامل یک کیلوگرم بستنی سنتی خامه دار، یک و نیم لیتر آب هویج تازه، ۵عدد لیوان، قاشق و نی
بسته آب هویج بستنی 5نفره
۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

آب طالبی بستنی

لیوانی با بستنی سنتی
آب طالبی بستنی

۱نفره

۱۵
۳۶,۰۰۰ ۳۰,۶۰۰ تومان

۳نفره (۵۰۰ گرم بستنی سنتی، یک لیتر آب طالبی)

۱۵
۱۱۲,۰۰۰ ۹۵,۲۰۰ تومان

۵نفره (یک کیلوگرم بستنی سنتی، ۱.۵ لیتر آب طالبی)

۱۵
۱۹۰,۰۰۰ ۱۶۱,۵۰۰ تومان

شیرموز بستنی ۱نفره

لیوانی با بستنی سنتی
شیرموز بستنی 1نفره
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

بسته شیرموز بستنی ۳نفره

شامل ۵۰۰ گرم بستنی سنتی خامه دار، یک لیتر شیرموز تازه، ۳عدد لیوان، قاشق و نی
بسته شیرموز بستنی 3نفره
۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

بسته شیرموز بستنی ۵ نفره

شامل یک کیلوگرم بستنی سنتی خامه دار، یک و نیم لیتر شیرموز تازه، ۵عدد لیوان، قاشق و نی
بسته شیرموز بستنی 5 نفره
۱۵
۲۰۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰ تومان

آب شاتوت بستنی ۱نفره

لیوانی با بستنی سنتی
آب شاتوت بستنی 1نفره
۱۵
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ تومان

بسته آب شاتوت بستنی ۳نفره

شامل ۵۰۰ گرم بستنی سنتی خامه دار، یک لیتر آب شاتوت تازه، ۳عدد لیوان، قاشق و نی
بسته آب شاتوت بستنی 3نفره
۱۵
۱۵۲,۰۰۰ ۱۲۹,۲۰۰ تومان

بسته آب شاتوت بستنی ۵نفره

شامل یک کیلوگرم بستنی سنتی خامه دار، یک و نیم لیتر آب شاتوت تازه، ۵عدد لیوان، قاشق و نی
بسته آب شاتوت بستنی 5نفره
۱۵
۲۳۸,۰۰۰ ۲۰۲,۳۰۰ تومان

آب انبه بستنی ۱نفره

لیوانی با بستنی سنتی
آب انبه بستنی 1نفره
۱۵
۵۲,۰۰۰ ۴۴,۲۰۰ تومان

بسته آب انبه بستنی ۳ نفره

شامل ۵۰۰ گرم بستنی سنتی خامه دار، یک لیتر آب انبه تازه، ۳عدد لیوان، قاشق و نی
بسته آب انبه بستنی 3 نفره
۱۵
۱۷۲,۰۰۰ ۱۴۶,۲۰۰ تومان

بسته آب انبه بستنی ۵نفره

شامل یک کیلوگرم بستنی سنتی خامه دار، یک و نیم لیتر آب انبه تازه، ۵عدد لیوان، قاشق و نی
بسته آب انبه بستنی 5نفره
۱۵
۲۶۸,۰۰۰ ۲۲۷,۸۰۰ تومان

آب توت فرنگی بستنی ۱نفره

لیوانی با بستنی سنتی
آب توت فرنگی بستنی 1نفره
۱۵
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ تومان

بسته آب توت فرنگی بستنی ۳نفره

شامل ۵۰۰ گرم بستنی سنتی خامه دار، یک لیتر آب توت فرنگی تازه، ۳عدد لیوان، قاشق و نی
بسته آب توت فرنگی بستنی 3نفره
۱۵
۱۵۲,۰۰۰ ۱۲۹,۲۰۰ تومان

بسته آب توت فرنگی بستنی ۵نفره

شامل یک کیلوگرم بستنی سنتی خامه دار، یک و نیم لیتر آب توت فرنگی تازه، ۵عدد لیوان، قاشق و نی
بسته آب توت فرنگی بستنی 5نفره
۱۵
۲۳۸,۰۰۰ ۲۰۲,۳۰۰ تومان

آب پرتقال بستنی ۱نفره

لیوانی با بستنی سنتی
آب پرتقال بستنی 1نفره
۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

بسته آب پرتقال بستنی ۳نفره

شامل ۵۰۰ گرم بستنی سنتی خامه دار، یک لیتر آب پرتقال تازه، ۳عدد لیوان، قاشق و نی
بسته آب پرتقال بستنی 3نفره
۱۵
۱۴۵,۰۰۰ ۱۲۳,۲۵۰ تومان

بسته آب پرتقال بستنی ۵نفره

شامل یک کیلوگرم بستنی سنتی خامه دار، یک و نیم لیتر آب پرتقال تازه، ۵عدد لیوان، قاشق و نی
بسته آب پرتقال بستنی 5نفره
۱۵
۲۲۸,۰۰۰ ۱۹۳,۸۰۰ تومان

آیس پک

آیس شکلات

موز اسمارتیز خامه
آیس شکلات
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

آیس نسکافه

موز اسمارتیز خامه
آیس نسکافه
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

آیس وانیل پسته

موز اسمارتیز خامه
آیس وانیل پسته
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

آیس طالبی

موز اسمارتیز خامه
آیس طالبی
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

آیس انبه

موز اسمارتیز خامه
آیس انبه
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

آیس موز شکلات

موز اسمارتیز خامه
آیس موز شکلات
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

آیس شاتوت

موز اسمارتیز خامه
آیس شاتوت
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

آیس ترش

موز خامه
آیس ترش
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

آیس تلخ

موز اسمارتیز خامه
آیس تلخ
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

آیس تیرامیسو

موز اسمارتیز خامه
آیس تیرامیسو
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

آیس کیک وانیل

موز اسمارتیز خامه
آیس کیک وانیل
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

آیس وانیلی

موز اسمارتیز خامه
آیس وانیلی
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

آیس کره گردو

موز اسمارتیز خامه
آیس کره گردو
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

آیس توت فرنگی

موز اسمارتیز خامه
آیس توت فرنگی
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

شیک

شیک نوتلا وانیل

شکلات نوتلا بستنی شیر
شیک نوتلا وانیل
۱۵
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ تومان

شیک نوتلا شکلات

شکلات نوتلا بستنی شیر شکلات
شیک نوتلا شکلات
۱۵
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ تومان

شیک نوتلا نسکافه

شکلات نوتلا بستنی شیر نسکافه
شیک نوتلا نسکافه
۱۵
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ تومان

شیک نوتلا تلخ

شکلات نوتلا بستنی شیر شکلات
شیک نوتلا تلخ
۱۵
۴۸,۰۰۰ ۴۰,۸۰۰ تومان

شیک شکلات

موز خامه
شیک شکلات
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

شیک نسکافه

موز خامه
شیک نسکافه
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

شیک پسته

موز خامه
شیک پسته
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

شیک طالبی

موز خامه
شیک طالبی
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

شیک انبه

موز خامه
شیک انبه
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

شیک شاتوت

موز خامه
شیک شاتوت
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

شیک هویج بستنی

موز خامه
شیک هویج بستنی
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

شیک تیرامیسو

موز خامه
شیک تیرامیسو
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

شیک کیک وانیل

موز خامه
شیک کیک وانیل
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

شیک وانیلی

موز خامه
شیک وانیلی
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

شیک کره گردو

موز خامه
شیک کره گردو
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

شیک شکلات تلخ

موز خامه
شیک شکلات تلخ
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

شیک معجون ترش

موز خامه
شیک معجون ترش
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

شیک موز شکلات

موز خامه
شیک موز شکلات
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

شیک توت فرنگی

موز خامه
شیک توت فرنگی
۱۵
۴۲,۰۰۰ ۳۵,۷۰۰ تومان

فالوده و بستنی

بستنی وانیل شکلات دستگاهی

۳۳۰ میلی لیتر
بستنی وانیل شکلات دستگاهی
۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

بستنی سنتی خامه دار ۴ اسکوپ (۱نفره)

انتخابی
بستنی سنتی خامه دار 4 اسکوپ (1نفره)
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

بستنی سنتی خامه دار

نیم کیلو
بستنی سنتی خامه دار

نیم کیلو

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

بستنی میوه ای مختلف

انتخابی
بستنی میوه ای مختلف

۴ اسکوپ

۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

طعم ۸ اسکوپ

۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

۱۲ اسکوپ

۱۵
۱۰۵,۰۰۰ ۸۹,۲۵۰ تومان

بستنی وانیلی

نیم کیلو
بستنی وانیلی

نیم کیلو

۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۵
۱۱۰,۰۰۰ ۹۳,۵۰۰ تومان

بستنی شکلات تکه ای

نیم کیلو
بستنی شکلات تکه ای

نیم کیلو

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

یک کیلو

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

کیلویی

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

بستنی موز شکلات

نیم کیلو
بستنی موز شکلات

نیم کیلو

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

یک کیلو

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

بستنی وانیل پسته

نیم کیلو
بستنی وانیل پسته

نیم کیلو

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

یک کیلو

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

بستنی شکلات تلخ

نیم کیلو
بستنی شکلات تلخ

نیم کیلو

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

یک کیلو

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

بستنی نسکافه

نیم کیلو
بستنی نسکافه

نیم کیلو

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

یک کیلو

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

بستنی تیرامیسو

نیم کیلو
بستنی تیرامیسو

نیم کیلو

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

یک کیلو

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

بستنی کیک وانیل

نیم کیلو
بستنی کیک وانیل

نیم کیلو

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

یک کیلو

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

بستنی طالبی

نیم کیلو
بستنی طالبی

نیم کیلو

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

یک کیلو

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

بستنی شاتوت

نیم کیلو
بستنی شاتوت

نیم کیلو

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

یک کیلو

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

بستنی معجون ترش

نیم کیلو
بستنی معجون ترش

نیم کیلو

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

یک کیلو

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

بستنی انبه

نیم کیلو
بستنی انبه

نیم کیلو

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

یک کیلو

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

بستنی کره گردو

نیم کیلو
بستنی کره گردو

نیم کیلو

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

یک کیلو

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

بستنی توت فرنگی

نیم کیلو
بستنی توت فرنگی

نیم کیلو

۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

یک کیلو

۱۵
۱۲۵,۰۰۰ ۱۰۶,۲۵۰ تومان

ویتامینه

ویتامینه میکس مخصوص

۴۵۰ میلی لیتر، پسته، گردو، موز، کنجد، نارگیل، عسل، خامه
ویتامینه میکس مخصوص
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

ویتامینه مخصوص شهریور (رویال) یک نفره

موز خامه ژله گردو پسته کنجد نارگیل ویفر عسل
ویتامینه مخصوص شهریور (رویال) یک نفره
۱۵
۹۸,۰۰۰ ۸۳,۳۰۰ تومان

ویتامینه مخصوص شهریور (رویال) خانواده

موز خامه ژله گردو پسته کنجد نارگیل ویفر عسل
ویتامینه مخصوص شهریور (رویال) خانواده
۱۵
۱۸۸,۰۰۰ ۱۵۹,۸۰۰ تومان

شیر پسته مخصوص

پسته، موز، کنجد، نارگیل، عسل، خامه، لیوانی ۴۵۰ میلی لیتر
شیر پسته مخصوص
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

شیرموز پسته مخصوص

پسته، موز، کنجد، نارگیل، عسل، خامه، لیوانی ۴۵۰ میلی لیتر
شیرموز پسته مخصوص
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ذرت

ذرت مکزیکی تازه

لیوان ۳۳۰ سی سی ذرت، قارچ، پنیر، سس، آبلیمو، انواع ادویه
ذرت مکزیکی تازه
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

نوشیدنی گرم

شیرکاکایو گرم

بطری ۲۵۰ سی سی
شیرکاکایو گرم
۱۵
۲۵,۰۰۰ ۲۱,۲۵۰ تومان

کیک و پیراشکی

پیراشکی شکری

بسته ۲ عددی
پیراشکی شکری
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

پیراشکی کرمدار

بسته ۲ عددی
پیراشکی کرمدار
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

پیراشکی شکلاتی

بسته ۲ عددی
پیراشکی شکلاتی
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

پیراشکی لقمه ای

شکلاتی بسته ۲ عددی
پیراشکی لقمه ای
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

کلوچه فومن

تازه و مغزدار (بسته ۴ عددی)
کلوچه فومن
۱۵
۳۵,۰۰۰ ۲۹,۷۵۰ تومان

سایر محصولات

هندوانه اسلایس

تازه در ظرف بزرگ
هندوانه  اسلایس
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

انار دون شده کوچک

تازه در لیوان ۳۳۰ سی سی
انار دون شده کوچک
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

انار دون شده بزرگ

تازه در ظرف بزرگ برای خانواده
انار دون شده بزرگ
۱۵
۱۱۸,۰۰۰ ۱۰۰,۳۰۰ تومان