طرح همکاران اسنپ‌فود

(از محل کار خود سفارش دهید و تخفیف بگیرید)

اطلاعـــات محل کــــار خود را وارد کنیــــد و از ۲۵٪ تخفیف
برای تمام سفارش های غذا به نشانی محل کار خود لذت ببرید.
(تاریخ اتمام طرح: پایان پاییز)

برخی شرکت‌های عضو طرح همکاران اسنپ‌فود