جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

آجیل فروشی های قم

آجیل و خشکبار مزرعه

آجیل خام

تخمه چینی اصل خام

± ۵۰ گرم
تخمه چینی اصل خام

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

پسته اکبری خام

± ۵۰ گرم
پسته اکبری خام

۱ کیلوگرم

۳۷۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۲,۵۰۰ تومان

مغز بادام درختی خام

± ۵۰ گرم
مغز بادام درختی خام

۱ کیلوگرم

۳۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

مغز بادام درختی سنگی درشت درجه یک خام

± ۵۰ گرم
مغز بادام درختی سنگی درشت درجه یک خام

۱ کیلوگرم

ناموجود

۵۰۰ گرم

ناموجود

بادام هندی خام درجه یک

± ۵۰ گرم
بادام هندی خام درجه یک

۱ کیلوگرم

۴۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

بادام درختی پوست کاغذی خام

± ۵۰ گرم
بادام درختی پوست کاغذی خام

۱ کیلوگرم

۲۵۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۷,۵۰۰ تومان

مغز فندق خام

± ۵۰ گرم
مغز فندق خام

۱ کیلوگرم

۳۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۵,۰۰۰ تومان

فندق با پوست شکسته خام

± ۵۰ گرم
فندق با پوست شکسته خام

۱ کیلوگرم

۲۴۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۲,۵۰۰ تومان

آجیل شور

مغز بادام درختی سنگی درشت شور درجه یک

± ۵۰ گرم
مغز بادام درختی سنگی درشت شور درجه یک

۱ کیلوگرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

مغز بادام زمینی شور درجه یک

± ۵۰ گرم
مغز بادام زمینی شور درجه یک

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

بادام درختی پوست کاغذی شور

± ۵۰ گرم
بادام درختی پوست کاغذی شور

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

فندق با پوست شکسته شور

± ۵۰ گرم
فندق با پوست شکسته شور

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

نخودچی شور

± ۵۰ گرم
نخودچی شور

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

خشکبار

انجیر خشک درجه یک

± ۵۰ گرم
انجیر خشک درجه یک

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

انجیر خشک درجه دو

± ۵۰ گرم
انجیر خشک درجه دو

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

مغز گردو درجه یک

۱کیلوگرم
مغز گردو درجه یک

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

گردو با پوست درجه یک

± ۵۰ گرم
گردو با پوست درجه یک

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

بادام درختی پوست کاغذی

± ۵۰ گرم
بادام درختی پوست کاغذی

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کشمش سبز درجه یک

± ۵۰ گرم
کشمش سبز درجه یک

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

گز، سوهان و شکلات

پشمک زنجبیلی دوستی

± ۵۰ گرم
پشمک زنجبیلی دوستی

۱ کیلوگرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

لواشک تخته ای شیخ بابا

± ۵۰ گرم
لواشک تخته ای شیخ بابا

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

سایر

باسلوق گردویی

± ۵۰ گرم
باسلوق گردویی

۱ کیلوگرم

۹۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۷,۵۰۰ تومان