نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خرما پیارم

خرما پیارم

یک کیلو

۱۵۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۷۵,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور

بادام هندی شور

یک کیلو

۴۴۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۲۲۰,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز شور

آجیل چهار مغز شور

نیم کیلو

۲۳۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۶۰,۰۰۰ تومان

عناب

عناب

یک کیلو

۱۳۰,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز خام

آجیل چهار مغز خام

نیم کیلو

۲۵۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام

بادام هندی خام

نیم کیلو

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور

پسته اکبری شور

نیم کیلو

۲۳۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۶۰,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی خام

پسته احمد آقایی خام

نیم کیلو

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پسته اکبری خام

پسته اکبری خام

یک کیلو

۴۶۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۲۳۰,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان شور

تخمه آفتابگردان شور

یک کیلو

۱۲۰,۰۰۰ تومان

آجیل مخلوط

آجیل کلاسیک

آجیل کلاسیک

نیم کیلو

۱۶۲,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۳۲۵,۰۰۰ تومان

آجیل نمکی

آجیل نمکی

نیم کیلو

۲۰۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۰۰,۰۰۰ تومان

آجیل دو آتیشه

آجیل دو آتیشه

نیم کیلو

۲۰۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۰۰,۰۰۰ تومان

آجیل ویژه

آجیل ویژه

یک کیلو

۴۸۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۲۴۲,۵۰۰ تومان

آجیل شیرین با پوست

آجیل شیرین با پوست

یک کیلو

۳۱۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۵۵,۰۰۰ تومان

آجیل شیرین مغز

آجیل شیرین مغز

نیم کیلو

۱۹۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۳۸۰,۰۰۰ تومان

آجیل تواضع

آجیل تواضع

نیم کیلو

۲۰۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۱۰,۰۰۰ تومان

آجیل چهار مغز شور

آجیل چهار مغز شور

نیم کیلو

۲۳۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۶۰,۰۰۰ تومان

آجیل پنج مغز شور

آجیل پنج مغز شور

۲۵۰ گرم

۱۰۲,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۲۰۵,۰۰۰ تومان

آجیل رویال

آجیل رویال

۲۵۰ گرم

۱۲۱,۲۵۰ تومان

نیم کیلو

۲۴۲,۵۰۰ تومان

آجیل رژیمی

آجیل رژیمی

نیم کیلو

۳۴,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۶۸,۰۰۰ تومان

آجیل شور تبریز

آجیل شور تبریز

نیم کیلو

۱۷۷,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۳۵۵,۰۰۰ تومان

سبد آجیل

کادویی
سبد آجیل

شماره ۳

۳۰۰,۰۰۰ تومان

شماره ۱۲

۲۵۰,۰۰۰ تومان

شماره ۱۳

۴۵۰,۰۰۰ تومان

شماره ۱۶

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آجیل میکس بری (۲۵۰ گرم)

۲۵۰ گرم
آجیل میکس بری (250 گرم)
۷۰,۰۰۰ تومان

آجیل شور

پسته اکبری بوداده بی نمک

پسته اکبری بوداده بی نمک

نیم کیلو

۲۳۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۶۰,۰۰۰ تومان

بادام ایرانی شور

بادام ایرانی شور

نیم کیلو

۲۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۲۰,۰۰۰ تومان

بادام کاغذی شور

بادام کاغذی شور

نیم کیلو

۱۳۷,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۲۷۵,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی شور

پسته احمد آقایی شور

نیم کیلو

۲۰۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۰۰,۰۰۰ تومان

پسته اکبری زعفرانی

پسته اکبری زعفرانی

۲۵۰ گرم

۱۲۲,۵۰۰ تومان

نیم کیلو

۲۴۵,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور

پسته اکبری شور

نیم کیلو

۲۳۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۶۰,۰۰۰ تومان

پسته اکبری ۲ شور (نیم کیلو)

پسته اکبری 2 شور (نیم کیلو)
۲۱۰,۰۰۰ تومان

پسته کله قوچی شور

پسته کله قوچی شور

نیم کیلو

۲۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۸۰,۰۰۰ تومان

مغز پسته شور

مغز پسته شور

نیم کیلو

۲۹۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۵۸۰,۰۰۰ تومان

پسته فندقی شور

پسته فندقی شور

نیم کیلو

۱۴۹,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۹۸,۰۰۰ تومان

بادام گل شور

بادام گل شور

نیم کیلو

۱۷۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۳۵۰,۰۰۰ تومان

پسته شامی (بادام زمینی)

پسته شامی (بادام زمینی)

نیم کیلو

۶۷,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۱۳۵,۰۰۰ تومان

مغز فندق شور

درشت
مغز فندق شور

نیم کیلو

۱۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۳۶۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۳۶۰,۰۰۰ تومان

فندق با پوست شور

فندق با پوست شور

نیم کیلو

۱۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۸۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور

بادام هندی شور

نیم کیلو

۲۲۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۴۰,۰۰۰ تومان

نخودچی شور (نیم کیلو)

نخودچی شور (نیم کیلو)
۳۸,۰۰۰ تومان

نخودچی دو آتیشه (نیم کیلو)

نخودچی دو آتیشه (نیم کیلو)
۳۸,۰۰۰ تومان

آجیل خام

آجیل چهار مغز خام

آجیل چهار مغز خام

نیم کیلو

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام (نیم کیلو)

نیم کیلو
بادام هندی خام (نیم کیلو)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

بادام ایرانی خام

بادام ایرانی خام

نیم کیلو

۲۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۲۰,۰۰۰ تومان

پسته اکبری خام

پسته اکبری خام

نیم کیلو

۲۳۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۶۰,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی خام

پسته احمد آقایی خام

نیم کیلو

۲۰۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۰۰,۰۰۰ تومان

پسته کله قوچی خام

پسته کله قوچی خام

نیم کیلو

۲۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۸۰,۰۰۰ تومان

مغز پسته خام

مغز پسته خام

نیم کیلو

۲۹۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۵۸۰,۰۰۰ تومان

گردو

گردو

نیم کیلو

۱۹۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۳۸۰,۰۰۰ تومان

بادام گل خام

بادام گل خام

نیم کیلو

۱۷۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۳۵۰,۰۰۰ تومان

فندق با پوست خام

فندق با پوست خام

نیم کیلو

۱۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۸۰,۰۰۰ تومان

مغز فندق دو آتیشه

مغز فندق دو آتیشه

نیم کیلو

۱۸۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۳۶۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام

بادام هندی خام

نیم کیلو

۲۲۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۴۰,۰۰۰ تومان

بادام گل دو آتیشه (نیم کیلو)

بادام گل دو آتیشه (نیم کیلو)
۱۷۵,۰۰۰ تومان

بادام هندی دو آتیشه (نیم کیلو)

بادام هندی دو آتیشه (نیم کیلو)
۲۲۰,۰۰۰ تومان

بادام هندی زعفرانی (نیم کیلو)

بادام هندی زعفرانی (نیم کیلو)
۲۲۵,۰۰۰ تومان

بادام هندی باربیکیو (نیم کیلو)

بادام هندی باربیکیو (نیم کیلو)
۲۲۵,۰۰۰ تومان

مغز فندق خام

مغز فندق خام

یک کیلو

۵۶۰,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۲۸۰,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه کدو گوشتی با طعم قره قروت

تخمه کدو گوشتی با طعم قره قروت

نیم کیلو

۸۴,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۱۶۹,۰۰۰ تومان

مغز تخمه کدو شور

مغز کدو گوشتی
مغز تخمه کدو شور

نیم کیلو

۸۶,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۷۲,۰۰۰ تومان

مغز تخمه کدو خام

مغز کدو گوشتی
مغز تخمه کدو خام

نیم کیلو

۸۶,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۷۲,۰۰۰ تومان

تخمه سه مغز

تخمه سه مغز

نیم کیلو

۸۴,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۶۸,۰۰۰ تومان

تخمه کدو مشهدی

با طعم قره قروت
تخمه کدو مشهدی

نیم کیلو

۵۷,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۱۱۵,۰۰۰ تومان

تخمه کدو گوشتی شور

تخمه کدو گوشتی شور

نیم کیلو

۸۴,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۱۶۹,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان شور

تخمه آفتابگردان شور

نیم کیلو

۶۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۲۰,۰۰۰ تومان

تخمه سیاه

تخمه سیاه

نیم کیلو

۴۸,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۹۶,۰۰۰ تومان

تخمه جاپونی شور

تخمه جاپونی شور

نیم کیلو

۸۸,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۷۶,۰۰۰ تومان

تخمه جاپونی گلپر

تخمه جاپونی گلپر

نیم کیلو

۸۸,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۷۶,۰۰۰ تومان

تخمه مشهدی شور

تخمه مشهدی شور

نیم کیلو

۸۴,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۱۶۹,۰۰۰ تومان

تخمه سفيد خانگی

تخمه سفيد خانگی

نیم کیلو

۵۴,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۰۸,۰۰۰ تومان

خشکبار

مغز لیمو (۲۵۰ گرم)

مغز لیمو (250 گرم)
۷۸,۷۵۰ تومان

خرما خاسویی

خرما خاسویی

نیم کیلو

۳۴,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۶۸,۰۰۰ تومان

تخم کتان بوداده (۲۵۰ گرم)

تخم کتان بوداده (250 گرم)
۱۲,۰۰۰ تومان

شاهدانه شور (۲۵۰ گرم)

شاهدانه شور (250 گرم)
۲۴,۵۰۰ تومان

نوقا گردو و پسته

یک بسته
نوقا گردو و پسته
۹۹,۰۰۰ تومان

سمنو خانگی

یک بسته ۵۰۰ گرم
سمنو خانگی
۲۸,۰۰۰ تومان

گلسرخ برگ (۱۰۰ گرمی)

گلسرخ برگ (100 گرمی)
۲۶,۰۰۰ تومان

نوقا با شیره انگور

یک بسته ۶۰۰
نوقا با شیره انگور
۸۸,۰۰۰ تومان

شیره انگور

۴۵۰ گرم
شیره انگور
۵۰,۰۰۰ تومان

شیره انگور ملایر (نیم کیلو)

۵۰۰ گرم
شیره انگور ملایر (نیم کیلو)
۵۷,۰۰۰ تومان

شیره خرما

۴۵۰ گرم
شیره خرما
۲۲,۰۰۰ تومان

رب نارنج (نیم کیلو)

۵۰۰ گرم
رب نارنج (نیم کیلو)
۲۲,۰۰۰ تومان

رب انار (نیم کیلو)

۵۰۰ گرم
رب انار (نیم کیلو)
۳۷,۰۰۰ تومان

گل سرخ غنچه (۹۰ گرم)

بسته بندی
گل سرخ غنچه (90 گرم)
۴۲,۰۰۰ تومان

خاکشیر (نیم کیلو)

خاکشیر (نیم کیلو)
۶۰,۰۰۰ تومان

تخم شربت (۱۰۰ گرم)

تخم شربت (100 گرم)
۱۱,۵۰۰ تومان

سیاهدانه (۱۰۰ گرم)

سیاهدانه (100 گرم)
۱۴,۰۰۰ تومان

موسیر خشک (۲۵۰ گرم)

موسیر خشک (250 گرم)
۶۷,۵۰۰ تومان

زنجبیل حبه (۲۵۰ گرم)

زنجبیل حبه (250 گرم)
۶۵,۰۰۰ تومان

نبات زرد فله ای

نبات زرد فله ای

نیم کیلو

۱۶,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۳۲,۰۰۰ تومان

باقالی سبز درشت

باقالی سبز درشت

نیم کیلو

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۲۰,۰۰۰ تومان

سنجد

سنجد

نیم کیلو

۹۹,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۹۸,۰۰۰ تومان

کشک تنقلاتی

کشک تنقلاتی

نیم کیلو

۵۲,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۱۰۵,۰۰۰ تومان

لیمو عمانی

لیمو عمانی

نیم کیلو

۶۹,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۳۸,۰۰۰ تومان

کشمش پلویی

کشمش پلویی

نیم کیلو

۲۷,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۵۴,۰۰۰ تومان

کشمش مویز

کشمش فخری
کشمش مویز

نیم کیلو

۷۸,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۵۶,۰۰۰ تومان

کشمش ملایری اعلا

کشمش ملایری اعلا

نیم کیلو

۶۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۲۰,۰۰۰ تومان

کشمش سبز

کشمش سبز

نیم کیلو

۶۴,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۲۸,۰۰۰ تومان

کشمش شانی

کشمش شانی

نیم کیلو

۹۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خرما پیارم

خرما پیارم

نیم کیلو

۷۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۵۰,۰۰۰ تومان

آلو بیرجندی اعلا

آلو بیرجندی اعلا

نیم کیلو

۱۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۸۰,۰۰۰ تومان

انجیر شیرازی

انجیر شیرازی

نیم کیلو

۱۹۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۳۸۰,۰۰۰ تومان

زرشک اعلا

پفکی
زرشک اعلا

یک کیلو

۱۲۸,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۶۴,۰۰۰ تومان

خرما زاهدی

خرما زاهدی

نیم کیلو

۲۴,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۸,۰۰۰ تومان

لواشک نارتام

۵۰۰ گرم
 لواشک نارتام
۲۴,۵۰۰ تومان

توت ویژه

توت ویژه

نیم کیلو

۲۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۴۲۰,۰۰۰ تومان

توت سوپر

توت سوپر

نیم کیلو

۱۲۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۵۰,۰۰۰ تومان

توت فوق ممتاز

توت فوق ممتاز

نیم کیلو

۱۹۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۳۸۰,۰۰۰ تومان

خلال پسته

خلال پسته

۲۰۰ گرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۳۲۰,۰۰۰ تومان

خلال بادام

خلال بادام

۲۰۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۱۷۰,۰۰۰ تومان

لیمو مغز

لیمو مغز

نیم کیلو

۱۶۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۳۲۰,۰۰۰ تومان

نبات سفید فله

نبات سفید فله

نیم کیلو

۱۶,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۳۲,۰۰۰ تومان

لواشک لوله ای

بسته
لواشک لوله ای
۱۷,۰۰۰ تومان

نبات زعفرانی چوبی (بزرگ)

پایتخت
نبات زعفرانی چوبی (بزرگ)
۶۴,۲۰۰ تومان

نبات سفید (یک جعبه)

شاخه سحر خیز
نبات سفید (یک جعبه)
۴۴,۵۰۰ تومان

نبات سفید چوبی (بزرگ)

پایتخت
نبات سفید چوبی (بزرگ)
۵۷,۲۰۰ تومان

خرما رطب

یک جعبه
خرما رطب
۴۰,۰۰۰ تومان

کشک مایع وکیوم پاستوریزه

۳۰۰ گرم
کشک مایع وکیوم پاستوریزه
۱۱,۰۰۰ تومان

میوه خشک

حبه عناب و سنجد

یک بسته ۱۵۵ گرم
حبه عناب و سنجد
۲۸,۰۰۰ تومان

حبه عناب و توت

یک بسته ۱۵۵ گرم
حبه عناب و توت
۲۸,۰۰۰ تومان

میوه پرتقال (۱۵۰ گرم)

۱۵۰ گرم
میوه پرتقال (150 گرم)
۲۲,۲۰۰ تومان

میوه حبه استوایی (نیم کیلو)

نیم کیلو
میوه حبه استوایی (نیم کیلو)
۱۴۵,۰۰۰ تومان

آلبالو قرمز (نیم کیلو)

نیم کیلو
آلبالو قرمز (نیم کیلو)
۳۸,۰۰۰ تومان

میوه حبه طبیعی (نیم کیلو)

نیم کیلو
میوه حبه طبیعی (نیم کیلو)
۵۲,۵۰۰ تومان

گوجه فرنگی خشک (۲۵۰ گرم)

۲۵۰ گرم
گوجه فرنگی خشک (250 گرم)
۵۰,۰۰۰ تومان

پیاز خشک پولکی (۲۵۰ گرم)

۲۵۰ گرم
پیاز خشک پولکی (250 گرم)
۲۷,۵۰۰ تومان

خلال نارنج شیرین شده (۲۵۰ گرم)

۲۵۰ گرم
خلال نارنج شیرین شده (250 گرم)
۳۳,۰۰۰ تومان

خلال نارنج شیرین مخلوط (۲۵۰ گرم)

۲۵۰ گرم
خلال نارنج شیرین مخلوط (250 گرم)
۴۰,۰۰۰ تومان

میوه مخلوط

اسلایسی
میوه مخلوط

۴۰۰ گرم

۱۳۲,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم

۶۶,۰۰۰ تومان

میوه انبه

میوه انبه

۲۵۰ گرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

نیم کیلو

۴۳۰,۰۰۰ تومان

آلو طرقبه

آلو طرقبه

نیم کیلو

۱۱۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ذغال اخته

ذغال اخته

نیم کیلو

۶۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۲۰,۰۰۰ تومان

میوه کرنبری

میوه کرنبری

نیم کیلو

۱۴۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۸۰,۰۰۰ تومان

آلبالو خشکه

آلبالو خشکه

نیم کیلو

۳۸,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۷۶,۰۰۰ تومان

برگه آلو طرقبه

برگه آلو طرقبه

نیم کیلو

۸۸,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۷۶,۰۰۰ تومان

برگه زردآلو

برگه ممتاز
برگه زردآلو

نیم کیلو

۱۰۱,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۰۲,۰۰۰ تومان

برگه هلو خشک

کاملا خشک و مخصوص خیساندن
برگه هلو خشک

نیم کیلو

۷۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۵۰,۰۰۰ تومان

گوجه جنگلی

گوجه جنگلی

نیم کیلو

۴۴,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۸۹,۰۰۰ تومان

گوجه برغانی

گوجه برغانی

نیم کیلو

۵۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۰۰,۰۰۰ تومان

لیمو اسلایس

لیمو اسلایس

نیم کیلو

۹۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۸۰,۰۰۰ تومان

قیسی آفتابی با هسته

قیسی آفتابی با هسته

نیم کیلو

۱۱۰,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۲۲۱,۰۰۰ تومان

قیسی

قیسی

نیم کیلو

۱۰۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۲۱۰,۰۰۰ تومان

عناب

عناب

نیم کیلو

۶۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۳۰,۰۰۰ تومان

آلو بخارا

آلو بخارا

نیم کیلو

۷۰,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۴۰,۰۰۰ تومان

سبد آجیل شماره ۱۰

کادویی
سبد آجیل شماره ۱۰
۱۹۰,۰۰۰ تومان

انجیر کرمانشاه (نیم کیلو)

نیم کیلو
انجیر کرمانشاه (نیم کیلو)
۷۰,۰۰۰ تومان

میوه خرمالو (۳۰۰ گرم)

میوه خشک
میوه خرمالو (300 گرم)
۶۶,۰۰۰ تومان

میوه نارگیل اسلایس (۲۵۰ گرم)

۲۵۰ گرم
میوه نارگیل اسلایس (250 گرم)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

میوه آلو قرمز (۲۰۰ گرم)

۲۰۰ گرم
میوه آلو قرمز (200 گرم)
۵۶,۰۰۰ تومان

میوه آناناس (۲۰۰گرم)

۲۰۰ گرم
میوه آناناس (200گرم)
۱۷۶,۰۰۰ تومان

میوه توت فرنگی (۱۵۰ گرم)

میوه
میوه توت فرنگی (150 گرم)
۸۴,۰۰۰ تومان

میوه سیب (۲۰۰ گرم)

۲۰۰گرم
میوه سیب (200 گرم)
۳۶,۰۰۰ تومان

میوه کیوی (۲۵۰ گرم)

۲۵۰ گرم
میوه کیوی (250 گرم)
۶۰,۰۰۰ تومان

میوه هلو (۲۵۰ گرم)

۲۵۰ گرم
میوه هلو (250 گرم)
۸۰,۰۰۰ تومان

میوه موز (۲۰۰ گرم)

۲۰۰ گرم
میوه موز (200 گرم)
۷۴,۰۰۰ تومان

زعفران

زعفران

یک بسته
زعفران

یک مثقال

۱۹۰,۰۰۰ تومان

۲ مثقال

۳۹۵,۰۰۰ تومان

۵ مثقال

۹۸۰,۰۰۰ تومان

یک گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

۲ گرم

۹۶,۰۰۰ تومان

۳ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

زعفران خاتم

یک بسته
زعفران خاتم

یک مثقال

۲۰۵,۰۰۰ تومان

۵ گرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

زعفران اطلسی

یک ظرف
زعفران اطلسی

۶ گرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

۱۲ گرم

۴۵۰,۰۰۰ تومان

زعفران کادویی

یک مثقال
زعفران کادویی
۱۹۸,۰۰۰ تومان

شیرینی

شیرینی توت رنگی

شیرینی توت رنگی
شیرینی توت رنگی
۸۵,۰۰۰ تومان

باسلوق مراغه شیره انگور (یک بسته)

۴۰۰ گرم
باسلوق مراغه شیره انگور (یک بسته)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

باسلق شاخه

باسلق شاخه

نیم کیلو

۴۲,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

باسلق لقمه

باسلق لقمه

نیم کیلو

۴۲,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۸۵,۰۰۰ تومان

نقل گردو

نقل گردویی گل سرخی
نقل گردو

نیم کیلو

۶۵,۰۰۰ تومان

نقل بادام

نقل بادام

نیم کیلو

۵۸,۰۰۰ تومان

بادام سوخته

بادام سوخته

۲۵۰ گرم

۴۸,۰۰۰ تومان

پولکی

یک جعبه
پولکی

لیمویی

۳۰,۰۰۰ تومان

زعفرانی

۳۰,۰۰۰ تومان

مسقطی گل سرخی

مسقطی گل سرخی

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۱۰,۰۰۰ تومان

مسقطی فله چهر مغز

مسقطی فله چهر مغز

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۱۰,۰۰۰ تومان

برنجی

یک جعبه
برنجی

ساده

۵۵,۰۰۰ تومان

زعفرانی

۵۶,۰۰۰ تومان

پشمک دو سر پیچ شکلاتی

پشمک دو سر پیچ شکلاتی

نیم کیلو

۳۲,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۶۵,۰۰۰ تومان

پشمک دو سر پیچ میوه ای

نیم کیلو
پشمک دو سر پیچ میوه ای

نیم کیلو

۳۲,۵۰۰ تومان

یک کیلو

۶۵,۰۰۰ تومان

آبنبات قیچی هلدار (نیم کیلو)

آبنبات قیچی هلدار (نیم کیلو)
۳۵,۰۰۰ تومان

آبنبات قیچی پسته ای

حدودا ۴۰۰ گرم
آبنبات قیچی پسته ای
۳۷,۰۰۰ تومان

آبنبات قیچی هل دار تسبیحی (نیم کیلو)

نیم کیلو
آبنبات قیچی هل دار تسبیحی (نیم کیلو)
۳۵,۰۰۰ تومان

آبنبات زنجبیلی (۲۵۰ گرم)

۲۵۰ گرم
آبنبات زنجبیلی (250 گرم)
۱۳,۷۵۰ تومان

آبنبات قره قروتی بسته ای

حدودا ۴۰۰ گرم
آبنبات قره قروتی بسته ای
۱۲,۰۰۰ تومان

نقل پسته ای (۲۵۰ گرم)

۲۵۰ گرم
نقل پسته ای (250 گرم)
۴۱,۰۰۰ تومان

باقلوا کره ای

یک جعبه
باقلوا کره ای
۷۲,۰۰۰ تومان

قطاب یزدی

یک جعبه
قطاب یزدی
۵۶,۰۰۰ تومان

کاک

یک جعبه
کاک
۵۴,۰۰۰ تومان

سوهان لقمه اصفهان

یک بسته
سوهان لقمه اصفهان
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوهان لقمه خودکار

۵۰۰ گرمی
سوهان لقمه خودکار

۱ بسته

۱۱۳,۰۰۰ تومان

سوهان باقلوایی خودکار

سوهان باقلوایی خودکار

۱ جعبه

۱۳۵,۰۰۰ تومان

سوهان تخت خودکار

سوهان تخت خودکار

۵۰۰ گرم

۱۱۳,۰۰۰ تومان

سوهان کنجدی

یک بسته
سوهان کنجدی
۲۶,۰۰۰ تومان

سوهان گردویی

یک بسته
سوهان گردویی
۴۷,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی خلالی

یک بسته
سوهان عسلی خلالی
۵۰,۰۰۰ تومان

سوهان عسلی مخلوط

یک بسته
سوهان عسلی مخلوط
۷۸,۰۰۰ تومان

سوهان حبه خودکار

سوهان حبه خودکار

۱ بسته

۱۳۵,۰۰۰ تومان

شیرینی برشتوک

یک جعبه
شیرینی برشتوک
۶۴,۰۰۰ تومان

شیرینی خانگی تواضع

یک جعبه
شیرینی خانگی تواضع
۷۸,۰۰۰ تومان

شیرینی کرکی اصفهان

۶۰۰ گرمی
شیرینی کرکی اصفهان
۶۵,۰۰۰ تومان

شیرینی قزوین

یک جعبه
شیرینی قزوین
۷۳,۰۰۰ تومان

شیرینی کسمه

شیرینی کسمه
۴۴,۰۰۰ تومان

پفک گردویی

جعبه ای
پفک گردویی
۵۲,۰۰۰ تومان

شیرینی نخودچی

یک جعبه
شیرینی نخودچی
۶۰,۰۰۰ تومان

شیرینی توت سفید

شیرینی توت سفید
۸۵,۰۰۰ تومان

لوز بادام زعفرانی

یک بسته
لوز بادام زعفرانی
۱۲۵,۰۰۰ تومان

حلوا زنجبیلی قالبی

یک جعبه
حلوا زنجبیلی قالبی
۶۵,۰۰۰ تومان

ریس دو رنگ

۲ رنگ ۷۰۰گرم
ریس دو رنگ
۷۰,۰۰۰ تومان

نوقا (بزرگ)

۷۰۰ گرم
نوقا (بزرگ)
۱۲۵,۰۰۰ تومان

عسلی شش مغز

یک جعبه
عسلی شش مغز
۸۰,۰۰۰ تومان

پشمک یزد

یک جعبه
پشمک یزد
۳۲,۰۰۰ تومان

پشمک لقمه ساده

جعبه ای
پشمک لقمه ساده
۳۸,۰۰۰ تومان

عسل بی موم تواضع

یک شیشه
عسل بی موم تواضع
۸۵,۰۰۰ تومان

حلوا یزد (کوچک)

یک بسته
حلوا یزد (کوچک)
۴۵,۰۰۰ تومان

ارده (کوچک)

یک ظرف
ارده (کوچک)
۵۳,۶۰۰ تومان

گز لقمه بلداجی

لقمه ۴۲% پسته
گز لقمه بلداجی
۱۶۳,۰۰۰ تومان

گز لقمه ۳۸٪ کرمانی

پسته
گز لقمه ۳۸٪ کرمانی
۱۷۶,۰۰۰ تومان

گز آردی پسته کرمانی ۴۲%

فوق ممتاز
گز آردی پسته کرمانی ۴۲%
۱۹۳,۰۰۰ تومان

گز کرمانی ۴۲% لقمه پسته

گز کرمانی 42% لقمه پسته
۱۹۳,۰۰۰ تومان

گز کرمانی ۴۲% لقمه بادام

گز کرمانی 42% لقمه بادام
۱۵۲,۰۰۰ تومان

گز کرمانی آردی ۴۲% بادام

گز کرمانی آردی 42% بادام
۱۵۲,۰۰۰ تومان

گز کرمانی لقمه پسته و بادام

گز کرمانی لقمه پسته و بادام
۱۲۱,۰۰۰ تومان

باقلوا یزد (کوچک)

یک جعبه
باقلوا یزد (کوچک)
۷۵,۰۰۰ تومان

شیرینی قرابیه (یک کیلو)

یک کیلو
شیرینی قرابیه (یک کیلو)
۱۳۸,۰۰۰ تومان

شیرینی هفت لوز گرد

شیرینی یزد
شیرینی هفت لوز گرد
۹۰,۰۰۰ تومان

باقلوا قزوین مخصوص

کریستال
باقلوا قزوین مخصوص
۱۱۰,۰۰۰ تومان

نقل بیدمشک (نیم کیلو)

نیم کیلو
نقل بیدمشک (نیم کیلو)
۶۵,۰۰۰ تومان

مسقطی زرشک

مسقطی زرشک

نیم کیلو

۵۵,۰۰۰ تومان

یک کیلو

۱۱۰,۰۰۰ تومان