جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آجیل چهار مغز شور

پسته با پوست شور، بادام هندی، بادام درختی، فندوق
آجیل چهار مغز شور

۲۵۰ گرم

۱۰۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۳۸,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور

بادام هندی شور

۲۵۰ گرم

۱۰۶,۲۵۰ تومان

پسته احمد آقایی شور

پسته احمد آقایی شور

۲۵۰ گرم

۱۲۳,۷۵۰ تومان

پسته اکبری شور اعلا

پسته اکبری شور اعلا

۲۵۰ گرم

۱۴۳,۷۵۰ تومان

تخمه هندوانه شور

تخمه هندوانه شور

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

انجیر تازه

انجیر تازه

۵۰۰ گرم

۱۳۷,۰۰۰ تومان

مغز فندوق خام

مغز فندوق خام

۲۵۰ گرم

۹۶,۲۵۰ تومان

آجیل خام

آجیل سلامت

نخودچی، شاهدانه، گندمک، عدس برشته، مغز کازو
آجیل سلامت

۲۵۰ گرم

۳۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام

بادام هندی خام

۲۵۰ گرم

۱۰۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۱۵,۰۰۰ تومان

پسته اکبری خام دستچین

پسته اکبری خام دستچین

۲۵۰ گرم

۱۴۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸۷,۵۰۰ تومان

پسته اکبری خام دستچین

پسته اکبری خام دستچین

۱ کیلوگرم

۵۷۵,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی خام اعلاء

پسته احمد آقایی خام اعلاء

۲۵۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۰۰,۰۰۰ تومان

پسته فندوقی خام

پسته فندوقی خام

۲۵۰ گرم

۱۰۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۵,۰۰۰ تومان

بادام پوست کاغذی خام

بادام پوست کاغذی خام

۲۵۰ گرم

۷۱,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۳,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۷,۰۰۰ تومان

کازو با پوست خام

کازو با پوست خام

۲۵۰ گرم

۳۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

آجیل شور

آجیل چهار مغز شور

پسته با پوست شور، بادام هندی، بادام درختی، فندوق
آجیل چهار مغز شور

۲۵۰ گرم

۱۰۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۳۸,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور

بادام هندی شور

۲۵۰ گرم

۱۰۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۵,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور اعلا

پسته اکبری شور اعلا

۲۵۰ گرم

۱۴۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۷۵,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی شور

پسته احمد آقایی شور

۲۵۰ گرم

۱۲۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۹۵,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور زعفرانی

پسته اکبری شور زعفرانی

۲۵۰ گرم

۱۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۹۶,۰۰۰ تومان

بادام پوست کاغذی شور

بادام پوست کاغذی شور

۲۵۰ گرم

۶۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۷۸,۰۰۰ تومان

کازو با پوست شور

کازو با پوست شور

۲۵۰ گرم

۳۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

مغزیجات

مغز بادام شور

مغز بادام شور

۲۵۰ گرم

۹۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶۵,۰۰۰ تومان

مغز بادام خام

مغز بادام خام

۲۵۰ گرم

۹۱,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۶۵,۰۰۰ تومان

مغز فندوق شور

مغز فندوق شور

۲۵۰ گرم

۹۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۸۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۷۵,۰۰۰ تومان

مغز فندوق خام

مغز فندوق خام

۲۵۰ گرم

۹۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۸۵,۰۰۰ تومان

مغز الوک

مغز الوک

۲۵۰ گرم

۳۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

مغز پسته کوهی

مغز پسته کوهی

۲۵۰ گرم

۱۳۳,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۶,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۳۳,۰۰۰ تومان

مغز گردو

مغز گردو

۲۵۰ گرم

۸۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۷۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۵۵,۰۰۰ تومان

مغز گردو سوپر ممتاز ایرانی

مغز گردو سوپر ممتاز ایرانی

۲۵۰ گرم

۱۲۱,۶۲۵ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴۳,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۸۶,۵۰۰ تومان

مغز کازو شور

مغز کازو شور

۲۵۰ گرم

۳۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۸,۰۰۰ تومان

مغز کازو آستانه

مغز کازو آستانه

۲۵۰ گرم

۳۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه هندوانه دو آتیشه

تخمه هندوانه دو آتیشه

۲۵۰ گرم

۵۱,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۶,۰۰۰ تومان

تخمه هندوانه شور

تخمه هندوانه شور

۲۵۰ گرم

۴۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

تخمه هندوانه گلپری

تخمه هندوانه گلپری

۲۵۰ گرم

۵۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

تخمه کدو دو آتیشه

تخمه کدو دو آتیشه

۲۵۰ گرم

۵۱,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۳,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۷,۰۰۰ تومان

تخمه کدو دو اتیشه ریز

تخمه کدو دو اتیشه ریز

۲۵۰ گرم

۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۰۸,۰۰۰ تومان

تخمه کدو ساده

تخمه کدو ساده

۲۵۰ گرم

۴۸,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۶,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۳,۰۰۰ تومان

تخمه کدو آویشنی

تخمه کدو آویشنی

۲۵۰ گرم

۴۹,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۹۶,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان اعلا

تخمه آفتابگردان اعلا

۲۵۰ گرم

۳۱,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۲۶,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان کم نمک

تخمه آفتابگردان کم نمک

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

خشکبار

خلال بادام

خلال بادام

۲۵۰ گرم

۹۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۹۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۸۵,۰۰۰ تومان

خلال پسته

خلال پسته

۲۵۰ گرم

۳۰۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان

انجیر پرک درجه یک

انجیر پرک درجه یک

۲۵۰ گرم

۱۰۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۴,۰۰۰ تومان

انجیر تازه

انجیر تازه

۲۵۰ گرم

۶۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۷۴,۰۰۰ تومان