جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

آجیل چهار مغز شور

پسته با پوست شور، بادام هندی، بادام درختی، فندوق
آجیل چهار مغز شور

۲۵۰ گرم

۱۳۰,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۱,۵۰۰ تومان

بادام هندی شور

بادام هندی شور

۲۵۰ گرم

۱۴۹,۲۵۰ تومان

آجیل سلامت

نخودچی، شاهدانه، گندمک، عدس برشته، مغز کازو
آجیل سلامت

۱ کیلوگرم

۱۵۴,۰۰۰ تومان

تخمه کدو دو آتیشه

تخمه کدو دو آتیشه

۵۰۰ گرم

۱۱۳,۵۰۰ تومان

پسته احمد آقایی شور

پسته احمد آقایی شور

۲۵۰ گرم

۱۷۹,۵۰۰ تومان

مغز بادام شور

مغز بادام شور

۲۵۰ گرم

۱۰۸,۷۵۰ تومان

پسته اکبری شور اعلا

پسته اکبری شور اعلا

۲۵۰ گرم

۲۰۳,۰۰۰ تومان

آجیل خام

پسته اکبری خام دستچین

پسته اکبری
پسته اکبری خام دستچین

۱ کیلوگرم

۸۱۲,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۲۰۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰۶,۰۰۰ تومان

آجیل سلامت

نخودچی، شاهدانه، گندمک، عدس برشته، مغز کازو
آجیل سلامت

۲۵۰ گرم

۳۸,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۷,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۵۴,۰۰۰ تومان

بادام هندی خام

بادام هندی خام

۲۵۰ گرم

۱۴۹,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۹۷,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی خام اعلاء

پسته احمد آقایی خام اعلاء

۲۵۰ گرم

۱۷۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۱۸,۰۰۰ تومان

پسته فندوقی خام

پسته فندوقی خام

۲۵۰ گرم

۱۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۰۸,۰۰۰ تومان

بادام پوست کاغذی خام

بادام پوست کاغذی خام

۲۵۰ گرم

۸۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۸,۰۰۰ تومان

کازو با پوست خام

کازو با پوست خام

۲۵۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

آجیل شور

آجیل چهار مغز شور

پسته با پوست شور، بادام هندی، بادام درختی، فندوق
آجیل چهار مغز شور

۲۵۰ گرم

۱۳۰,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۶۱,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۲۳,۰۰۰ تومان

بادام هندی شور

بادام هندی شور

۲۵۰ گرم

۱۴۹,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۹۸,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۹۷,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور اعلا

پسته اکبری شور اعلا

۲۵۰ گرم

۲۰۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۰۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۱۲,۰۰۰ تومان

پسته احمد آقایی شور

پسته احمد آقایی شور

۲۵۰ گرم

۱۷۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۱۸,۰۰۰ تومان

پسته اکبری شور زعفرانی

پسته اکبری شور زعفرانی

۲۵۰ گرم

۲۰۷,۶۲۵ تومان

۵۰۰ گرم

۴۱۵,۲۵۰ تومان

۱ کیلوگرم

۸۳۰,۵۰۰ تومان

بادام پوست کاغذی شور

بادام پوست کاغذی شور

۲۵۰ گرم

۸۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۶۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۲۸,۰۰۰ تومان

کازو با پوست شور

کازو با پوست شور

۲۵۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۸,۰۰۰ تومان

مغزیجات

مغز بادام شور

مغز بادام شور

۲۵۰ گرم

۱۰۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۳۵,۰۰۰ تومان

مغز بادام خام

مغز بادام خام

۲۵۰ گرم

۱۰۸,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۳۵,۰۰۰ تومان

مغز فندوق شور

مغز فندوق شور

۲۵۰ گرم

۱۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۰۸,۰۰۰ تومان

مغز فندوق خام

مغز فندوق خام

۲۵۰ گرم

۱۵۲,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۰۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۶۰۸,۰۰۰ تومان

مغز الوک

مغز الوک

۲۵۰ گرم

۴۰,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۱,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۳,۰۰۰ تومان

مغز پسته کوهی

مغز پسته کوهی

۲۵۰ گرم

۱۴۱,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸۲,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۶۴,۰۰۰ تومان

مغز گردو

مغز گردو

۲۵۰ گرم

۱۰۳,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۰۶,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۱۲,۰۰۰ تومان

مغز گردو سوپر ممتاز ایرانی

مغز گردو سوپر ممتاز ایرانی

۲۵۰ گرم

۱۴۲,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۵۷۰,۰۰۰ تومان

مغز کازو شور

مغز کازو شور

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

مغز کازو آستانه

مغز کازو آستانه

۲۵۰ گرم

۴۳,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۷,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۷۵,۰۰۰ تومان

تخمه

تخمه هندوانه دو آتیشه

تخمه هندوانه دو آتیشه

۲۵۰ گرم

۵۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۶,۰۰۰ تومان

تخمه هندوانه شور

تخمه هندوانه شور

۲۵۰ گرم

۵۶,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

تخمه هندوانه گلپری

تخمه هندوانه گلپری

۲۵۰ گرم

۵۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۸,۰۰۰ تومان

تخمه کدو دو آتیشه

تخمه کدو دو آتیشه

۲۵۰ گرم

۵۶,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۳,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۷,۰۰۰ تومان

تخمه کدو دو اتیشه ریز

تخمه کدو دو اتیشه ریز

۲۵۰ گرم

۵۷,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۴,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۸,۰۰۰ تومان

تخمه کدو ساده

تخمه کدو ساده

۲۵۰ گرم

۵۳,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۶,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۳,۰۰۰ تومان

تخمه کدو آویشنی

تخمه کدو آویشنی

۲۵۰ گرم

۵۶,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۱۳,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۶,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان اعلا

تخمه آفتابگردان اعلا

۲۵۰ گرم

۳۳,۲۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۶,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۳,۰۰۰ تومان

تخمه آفتابگردان کم نمک

تخمه آفتابگردان کم نمک

۲۵۰ گرم

۳۴,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۹,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

خشکبار

خلال بادام

خلال بادام

۲۵۰ گرم

۱۰۶,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۱۳,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۲۷,۰۰۰ تومان

خلال پسته

خلال پسته

۲۵۰ گرم

۳۷۷,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۵۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱,۵۱۰,۰۰۰ تومان

انجیر پرک درجه یک

انجیر پرک درجه یک

۲۵۰ گرم

۱۱۱,۷۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۲۳,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۴۴۷,۰۰۰ تومان

انجیر تازه

انجیر تازه

۲۵۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۵۹,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۱۸,۰۰۰ تومان