جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

پروتئینی های اصفهان

سوپر گوشت خان سالار

گوشت گوسفندی

ران بره با دنبه

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (با استخوان)، پاک شده (بدون استخوان)، پاک شده (خرد شده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده ...
ران بره با دنبه

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ران بره بدون دنبه

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (با استخوان)، پاک شده (بدون استخوان)، پاک شده (خرد شده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده ...
ران بره بدون دنبه

۵۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (با استخوان)، پاک شده (بدون استخوان)، پاک شده (خرد شده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده ...
ماهیچه گوسفندی با استخوان

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ران گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (با استخوان)، پاک شده (بدون استخوان)، پاک شده (خرد شده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده ...
ران گوسفندی با استخوان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

سردست گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (با استخوان)، پاک شده (بدون استخوان)، پاک شده (خرد شده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده ...
سردست گوسفندی با استخوان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

راسته گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (با استخوان)، پاک شده (بدون استخوان)، پاک شده (خرد شده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده ...
راسته گوسفندی با استخوان

۵۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت) به درخواست شما
دنبه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله

مغز ران گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (خرد شده)، خرد شده (خورشتی ریز)، خرد شده (خورشتی درشت) به درخواست شما
مغز ران گوساله

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ شده

گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت یک بار چرخ شده، دو بار چرخ شده، سه بار چرخ شده به درخواست شما
گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت یک بار چرخ شده، دو بار چرخ شده، سه بار چرخ شده به درخواست شما
گوشت چرخ کرده گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ شده مخصوص کوبیده

مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی
گوشت چرخ شده مخصوص کوبیده

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

گوشت شتر و شترمرغ

ران و راسته شترمرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (با استخوان)، پاک شده (بدون استخوان)، خرد شده (خورشتی درشت)، خرد شده (خورشتی ریز) به در...
ران و راسته شترمرغ

۵۰۰ گرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

کله پاچه و سیرابی

کله پاچه گوسفندی

یک دست کامل، یک عدد کله گوسفندی، ۴ عدد پاچه گوسفندی، ۲ عدد چشم، یک عدد مغز گوسفندی
کله پاچه گوسفندی

یک دست کامل

۱۶۰,۰۰۰ تومان

سیرابی گوسفندی

سیرابی گوسفندی

یک عدد

۴۰,۰۰۰ تومان

دل و جگر

جگر گوسفندی

± ۵۰ گرم
جگر گوسفندی

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان