جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

پروتئینی های تبریز

سوپر گوشت عبدالله زاده

گوشت گوسفندی

گوشت گوسفندی خورشتی

برش خورشتی گوشت گوسفندی مناسب خورشت و انواع غذای ایرانی و فرنگی قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
گوشت گوسفندی خورشتی

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

ماهیچه ران یا دست، کم چرب مناسب انواع غذاهای پرطرفدار ایرانی مانند باقالی پلو با ماهیچه قابل ارایه در بسته بندی های بهداشتی
ماهیچه گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۶۰,۰۰۰ تومان

گوشت گوساله

گوشت گوساله خورشتی

کشتار تازه مناسب انواع غذاهای گوشتی و ایرانی قابل ارایه به صورت خورشتی در بسته بندی بهداشتی
گوشت گوساله خورشتی

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۵۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

ران گوساله

بافت کمی سفت و بدون چربی مناسب برای انواع خورشت، سوپ و حلیم قابل ارایه به صورت خرد شده در بسته بندی بهداشتی
ران گوساله

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده

چرخ کرده ران گوسفندی و گوساله با چربی

مخلوط ران گوساله و ران گوسفندی با چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بس...
چرخ کرده ران گوسفندی و گوساله با چربی

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده راسته گوسفندی و گوساله با چربی

مخلوط راسته گوساله و راسته گوسفندی با چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما د...
چرخ کرده راسته گوسفندی و گوساله با چربی

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده قلوه گاه گوسفندی و گوساله با چربی

مخلوط قلوه گاه گوساله و قلوه گاه گوسفندی با چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست...
چرخ کرده قلوه گاه گوسفندی و گوساله با چربی

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده ران گوسفندی و گوساله بدون چربی

مخلوط ران گوساله و ران گوسفندی بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در ...
چرخ کرده ران گوسفندی و گوساله بدون چربی

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده راسته گوسفندی و گوساله بدون چربی

مخلوط راسته گوساله و راسته گوسفندی بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما...
چرخ کرده راسته گوسفندی و گوساله بدون چربی

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده قلوه گاه گوسفندی و گوساله بدون چربی

مخلوط قلوه گاه گوساله و قلوه گاه گوسفندی بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خوا...
چرخ کرده قلوه گاه گوسفندی و گوساله بدون چربی

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده ران گوسفندی با چربی

ران گوسفندی چرخ شده با چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، کباب تابه ای قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در ...
چرخ کرده ران گوسفندی با چربی

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده راسته گوسفندی با چربی

راسته گوسفندی چرخ شده با چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، کباب تابه ای قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما د...
چرخ کرده راسته گوسفندی با چربی

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده قلوه گاه گوسفندی با چربی

قلوه گاه گوسفندی چرخ شده با چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، کباب تابه ای قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شم...
چرخ کرده قلوه گاه گوسفندی با چربی

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده ران گوسفندی بدون چربی

ران گوسفندی چرخ شده بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، کباب تابه ای قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما د...
چرخ کرده ران گوسفندی بدون چربی

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده راسته گوسفندی بدون چربی

راسته گوسفندی چرخ شده بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، کباب تابه ای قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما...
چرخ کرده راسته گوسفندی بدون چربی

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده قلوه گاه گوسفندی بدون چربی

قلوه گاه گوسفندی چرخ شده بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی، کباب تابه ای قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست ...
چرخ کرده قلوه گاه گوسفندی بدون چربی

۵۰۰ گرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده ران گوساله با چربی

ران گوساله با چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بندی بهداشتی
چرخ کرده ران گوساله با چربی

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده راسته گوساله با چربی

راسته گوساله با چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بندی بهداشتی
چرخ کرده راسته گوساله با چربی

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده قلوه گاه گوساله با چربی

قلوه گاه گوساله با چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بندی بهداشتی
چرخ کرده قلوه گاه گوساله با چربی

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده ران گوساله بدون چربی

ران گوساله بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بندی بهداشتی
چرخ کرده ران گوساله بدون چربی

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده راسته گوساله بدون چربی

راسته گوساله بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بندی بهداشتی
چرخ کرده راسته گوساله بدون چربی

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

چرخ کرده قلوه گاه گوساله بدون چربی

قلوه گاه گوساله بدون چربی مناسب همبرگر، کباب کوبیده، شامی قابل ارایه به تعداد دفعات چرخ گوشت به در خواست شما در بسته بندی بهداش...
چرخ کرده قلوه گاه گوساله بدون چربی

۵۰۰ گرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

کله پاچه و سیرابی

کله پاچه گوسفندی

پرچرب ارایه به صورت پاک شده در بسته بندی بهداشتی به درخواست شما
کله پاچه گوسفندی

یک دست کامل

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پاچه گوسفندی

پرچرب ارایه به صورت پاک شده در بسته بندی بهداشتی به درخواست شما
پاچه گوسفندی

یک عدد

۱۲۰,۰۰۰ تومان

سیرابی گوسفندی

پرچرب ارایه به صورت پاک شده در بسته بندی بهداشتی به درخواست شما
سیرابی گوسفندی

یک عدد

۷۰,۰۰۰ تومان

سیرابی گوساله

پرچرب ارایه به صورت پاک شده در بسته بندی بهداشتی به درخواست شما
سیرابی گوساله

یک عدد

۸۰,۰۰۰ تومان

دل و جگر

جگر گوسفندی

مناسب کبابی و خوراک ارایه به صورت خرد شده به در خواست شما
جگر گوسفندی

۵۰۰ گرم

۱۵۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

جگر گوساله

مناسب کبابی و خوراک ارایه به صورت خرد شده به در خواست شما
جگر گوساله

۵۰۰ گرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان