جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

پروتئینی های شیراز

ماهی و میگوی خوزستان

ماهی و میگو

ماهی شعری

قابل ارایه به صورت ماهی با سر و دم و استخوان، ماهی بدون سر و دم و استخوان و تیغ، خرد شده (برش فیله ای)، خرد شده (برش عرضی)، خرد شد...
ماهی شعری

۱ تا ۱.۵۰۰ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ماهی شوریده

مناسب برای انواع خوراک دریایی به صورت گریل، سرخ شده و کبابی ارایه به صورت شکم خالی به درخواست شما در بسته بندی بهداشتی
ماهی شوریده

۱ کیلوگرم

۲۴۰,۰۰۰ تومان

ماهی حلوا سیاه

مناسب پخت ماهی شکم پر، قلیه و انواع غذای دریایی ارایه به صورت فیله شده
ماهی حلوا سیاه

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ماهی هامور

مناسب پخت ماهی شکم پر، قلیه و انواع غذای دریایی ارایه به صورت فیله شده
ماهی هامور

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ماهی قباد

قابل ارایه به صورت ماهی با سر و دم و استخوان، ماهی بدون سر و دم و استخوان و تیغ، خرد شده (برش فیله ای)، خرد شده (برش عرضی)، خرد شد...
ماهی قباد

۱ تا ۱.۵۰۰ کیلوگرم

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ماهی شیر

شیر قلاب بوشهری
ماهی شیر

۱ کیلوگرم

۲۷۰,۰۰۰ تومان

ماهی لقمه

ماهی لقمه

۱ کیلوگرم

۲۸۰,۰۰۰ تومان

ماهی سرخو اصلی

ماهی سرخو اصلی

۱ کیلوگرم

۲۳۵,۰۰۰ تومان

ماهی راشگو

قابل ارایه به صورت ماهی با سر و دم و استخوان، ماهی بدون سر و دم و استخوان و تیغ، خرد شده (برش فیله ای)، خرد شده (برش عرضی)، خرد ش...
ماهی راشگو

۱ کیلوگرم

۳۰۰,۰۰۰ تومان

ماهی سنگسر

قابل ارایه به صورت ماهی با سر و دم و استخوان، ماهی بدون سر و دم و استخوان و تیغ، خرد شده (برش فیله ای)، خرد شده (برش عرضی)، خرد ش...
ماهی سنگسر

۱ کیلوگرم

۲۰۰,۰۰۰ تومان

ماهی چنگو دم زرد

قابل ارایه به صورت ماهی با سر و دم و استخوان، ماهی بدون سر و دم و استخوان و تیغ، خرد شده (برش فیله ای)، خرد شده (برش عرضی)، خرد ش...
ماهی چنگو دم زرد

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

ماهی قزل آلا

قابل ارایه به صورت ماهی با سر و دم و استخوان، ماهی بدون سر و دم و استخوان و تیغ، خرد شده (برش فیله ای)، خرد شده (برش عرضی)، خرد ش...
ماهی قزل آلا

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

ماهی خارو

قابل ارایه به صورت ماهی با سر و دم و استخوان، ماهی بدون سر و دم و استخوان و تیغ، خرد شده (برش فیله ای)، خرد شده (برش عرضی)، خرد ش...
ماهی خارو

۱ کیلوگرم

۱۷۰,۰۰۰ تومان

ماهی سرخو

قابل ارایه به صورت ماهی با سر و دم و استخوان، ماهی بدون سر و دم و استخوان و تیغ، خرد شده (برش فیله ای)، خرد شده (برش عرضی)، خرد ش...
ماهی سرخو

۱ کیلوگرم

۲۳۵,۰۰۰ تومان

ماهی شانک

قابل ارایه به صورت ماهی با سر و دم و استخوان، ماهی بدون سر و دم و استخوان و تیغ، خرد شده (برش فیله ای)، خرد شده (برش عرضی)، خرد ش...
ماهی شانک

۱ کیلوگرم

۲۲۰,۰۰۰ تومان

ماهی سکن

قابل ارایه به صورت ماهی با سر و دم و استخوان، ماهی بدون سر و دم و استخوان و تیغ، خرد شده (برش فیله ای)، خرد شده (برش عرضی)، خرد ش...
ماهی سکن

۱ کیلوگرم

۲۱۰,۰۰۰ تومان

ماهی حلوای بحرینی

قابل ارایه به صورت ماهی با سر و دم و استخوان، ماهی بدون سر و دم و استخوان و تیغ، خرد شده (برش فیله ای)، خرد شده (برش عرضی)، خرد ش...
ماهی حلوای بحرینی

۱ کیلوگرم

۲۳۰,۰۰۰ تومان

شاه میگو

قابل ارایه به صورت کامل، پاک شده (بدون سر)، پاک شده (بدون رگ و پوست) به درخواست شما
شاه میگو

۱ کیلوگرم

۳۵۰,۰۰۰ تومان