نسخه ازمایشی وب‌سایت جدید اسنپ‌فود پیش‌روی شماست! با ثبت‌بازخورد در بهبود آن شریک شوید.

جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

فیله ساده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
فیله ساده مرغ

۹۰۰ گرم

۶۹,۷۰۰ تومان

سینه شنیسلی بدون بازو مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، استیکی، خرد شده نواری باریک مخصوص چیکن استرگانف با بهترین کیفیت
سینه شنیسلی بدون بازو مرغ

۱.۸ کیلوگرم

۱۴۱,۸۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۰۰ تومان

ران مرغ پاک شده بی پوست

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ران مرغ پاک شده بی پوست

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

ساق ران بی پوست مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ساق ران بی پوست مرغ

۹۰۰ گرم

۵۳,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت و استیکی با بهترین کیفیت
ماهیچه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

سینه بی پوست با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه بی پوست با استخوان مرغ

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

خورشتی ممتاز گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، ران و کف بی استخوان گوسفندی
خورشتی ممتاز گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۸۷,۳۳۰ تومان

قارچ صدفی

قارچ صدفی

۴۰۰ گرم

۳۱,۳۷۵ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
گردن گوسفندی

۱.۵ کیلوگرم

۲۱۳,۳۹۰ تومان

مغز ران با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
مغز ران با استخوان مرغ

۹۰۰ گرم

۴۷,۸۸۰ تومان

ران گوساله بدون استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده، خرد شده خورشتی ریز و درشت و خرد شده نواری باریک مخصوص بیف ...
ران گوساله بدون استخوان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

بسته بندی شرکتی

گوشت خورشتی گوسفندی منجمد

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی و منجمد،گوشت ایرانی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
گوشت خورشتی گوسفندی منجمد

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۶۹,۰۰۰ تومان

گوشت خورشتی گوساله منجمد

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی و منجمد،گوشت ایرانی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
گوشت خورشتی گوساله منجمد

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۷۰,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی مرغ

± ۵۰ گرم، بسته بندی شرکتی،تولید بصورت کاملا بهداشتی
جوجه کبابی سینه زعفرانی مرغ

یک بسته (۹۰۰ گرم)

۷۰,۹۰۰ تومان

گوشت قرمز

قلوه گاه بدون استخوان گوساله

± ۵۰ گرم
قلوه گاه بدون استخوان گوساله

۱ کیلوگرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

گوشت چرخ کرده مخلوط ۱ کیلوگرم

بسته بندی شرکنی
گوشت چرخ کرده مخلوط 1 کیلوگرم
۱۳۷,۵۵۰ تومان

شاندیز راسته گوسفندی ساده ۱ کیلوگرم

شاندیز راسته گوسفندی ساده 1 کیلوگرم
۱۹۱,۵۰۰ تومان

ران گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، چرخ کرده و خرد شده خورشتی ریز و درشت با بهترین کیفیت
ران گوسفندی با استخوان

۳ کیلوگرم

۵۱۰,۰۰۰ تومان

قلوه گاه ممتاز گوسفندی زی خوراک

± ۵۰ گرم، کامل، چرخ کرده، با بهترین کیفیت
قلوه گاه ممتاز گوسفندی زی خوراک

۱ کیلوگرم

۱۳۲,۰۰۰ تومان

خورشتی ممتاز گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، ران و کف بی استخوان گوسفندی
خورشتی ممتاز گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۸۷,۳۳۰ تومان

راسته گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
راسته گوسفندی با استخوان

۱ کیلوگرم

۱۴۴,۳۷۰ تومان

سر دست گوسفندی با استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده ، چرخ کرده و خرد شده خورشتی ریز و درشت با بهترین کیفیت
سر دست گوسفندی با استخوان

۲ کیلوگرم

۳۳۰,۰۰۰ تومان

گردن گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
گردن گوسفندی

۱.۵ کیلوگرم

۲۱۳,۳۹۰ تومان

ماهیچه گوسفندی

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت و استیکی با بهترین کیفیت
ماهیچه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۲۲۵,۰۰۰ تومان

آبگوشتی با دنبه گوسفندی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
آبگوشتی با دنبه گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۴۲,۲۶۰ تومان

سردست بی استخوان گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده ، خرد شده خورشتی ریز و درشت و خرد شده نواری باریک مخصوص بیف...
سردست بی استخوان گوساله

۱ کیلوگرم

۱۸۸,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۴,۳۰۰ تومان

ران گوساله بدون استخوان

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده ، خرد شده خورشتی ریز و درشت و خرد شده نواری باریک مخصوص بیف...
ران گوساله بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۰,۰۰۰ تومان

مغز راسته گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت پاک شده و خرد نشده، استیکی، چرخ کرده و خرد شده خورشتی ریز و درشت با بهترین کیفیت
مغز راسته گوساله

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

فیله گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، چرخ کرده و خرد شده خورشتی ریز و درشت با بهترین کیفیت
فیله گوساله

۱ کیلوگرم

۲۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ماهیچه گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت و استیکی با بهترین کیفیت
ماهیچه گوساله

۱ کیلوگرم

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خورشتی گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
خورشتی گوساله

۱ کیلوگرم

۱۷۱,۵۷۰ تومان

قلم گوساله

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
قلم گوساله

۲ کیلوگرم

۱۹,۰۰۰ تومان

چرخ کرده گوساله ممتاز

± ۵۰ گرم، خورده گوشت گوساله و گوسفندی، قابل ارایه بصورت یک بار، دو بار و سه بار چرخ کرده با بهترین کیفیت
چرخ کرده گوساله ممتاز

۱ کیلوگرم

۱۷۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۷,۰۰۰ تومان

چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت یک بار، دو بار و سه بار چرخ کرده با بهترین کیفیت،
چرخ کرده مخلوط گوسفندی و گوساله

۱ کیلوگرم

۱۳۷,۵۵۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۹,۵۰۰ تومان

شاندیز راسته گوسفندی کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شاندیز راسته گوسفندی کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۱۹۱,۵۰۰ تومان

چنجه راسته گوساله کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات با بهترین کیفیت
چنجه راسته گوساله کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۰۷,۵۰۰ تومان

چنجه فیله گوساله کبابی طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات با بهترین کیفیت
چنجه فیله گوساله کبابی طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۷۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ران شتر مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، پاک شده و خرد نشده، خرد شده خورشتی ریز و درشت، با بهترین کیفیت، گوشت گرم شترمرغ
ران شتر مرغ

۱ کیلوگرم

۱۹۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۹۹,۰۰۰ تومان

مرغ، جوجه و بوقلمون

سینه شنیسلی بی بازو مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه به صورت کامل، نواری، چرخ کرده و استیکی، با بهترین کیفیت
سینه شنیسلی بی بازو مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی ران سیر و کره

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سیر تازه، کره، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات با بهترین کیفیت، بسته بندی
جوجه کبابی ران سیر و کره

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۲۰ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی ران مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
جوجه کبابی ران مکزیکی

۹۰۰ گرم

۵۸,۷۵۲ تومان

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

سینه شنیسلی بدون بازو مرغ

± ۵۰ گرم، قابل ارایه بصورت کامل، استیکی، خرد شده نواری باریک مخصوص چیکن استرگانف با بهترین کیفیت
سینه شنیسلی بدون بازو مرغ

۱.۸ کیلوگرم

۱۴۱,۸۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۷۰,۹۰۰ تومان

بازو ساده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بازو ساده مرغ

۹۰۰ گرم

۳۴,۶۰۰ تومان

۹۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

ران مرغ پاک شده بی پوست

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ران مرغ پاک شده بی پوست

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۸۹,۰۰۰ تومان

مغز ران با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
مغز ران با استخوان مرغ

۹۰۰ گرم

۴۷,۸۸۰ تومان

ساق ران بی پوست مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ساق ران بی پوست مرغ

۹۰۰ گرم

۵۳,۴۰۰ تومان

سینه بی پوست با استخوان مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه بی پوست با استخوان مرغ

۱.۸۰۰ کیلوگرم

۱۰۸,۰۰۰ تومان

شنیسل ران با آرد مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شنیسل ران با آرد مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

شنیسل سینه با آرد مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
شنیسل سینه با آرد مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

فیله ساده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
فیله ساده مرغ

۹۰۰ گرم

۶۹,۷۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه تندوری

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه تندوری

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه مکزیکی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص مکزیکی، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه مکزیکی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه زعفرانی

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه زعفرانی

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه سیر و کره

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با سیر تازه، کره، پیاز، نمک، فلفل و سایر ادویه جات با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه سیر و کره

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه باربیکیو

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص باربیکیو، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه باربیکیو

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۰۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه سبزیجات

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، سیر و سبزیجات تازه، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه سبزیجات

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

جوجه کبابی سینه لاری

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، ادویه مخصوص لاری، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت
جوجه کبابی سینه لاری

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۹,۴۰۰ تومان

بال ساده مرغ

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بال ساده مرغ

۹۰۰ گرم

۴۱,۲۰۰ تومان

استیک سینه زعفرانی مرغ

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، پیاز، نمک و فلفل با بهترین کیفیت، اماده طبخ
استیک سینه زعفرانی مرغ

۱ کیلوگرم

۷۸,۸۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۷,۱۵۰ تومان

جوجه محلی وکیوم کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، منجمد
جوجه محلی وکیوم کالی

یک بسته

۱۱۵,۰۰۰ تومان

بلدرچین منجمد ۷۰۰ گرم کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
بلدرچین منجمد ۷۰۰ گرم کالی

یک بسته (۷۰۰ گرم)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

کبک منجمد ۸۰۰-۹۰۰ گرمی کالی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت منجمد
کبک منجمد 800-900 گرمی کالی

یک بسته (۸۰۰ تا ۹۰۰ گرم)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

ساق بی پوست بوقلمون

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ساق بی پوست بوقلمون

۱ کیلوگرم

۱۱۶,۲۶۰ تومان

سینه بوقلمون بدون پوست با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه بوقلمون بدون پوست با استخوان

۹۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

سینه بوقلمون بدون پوست و استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
سینه بوقلمون بدون پوست و استخوان

۱ کیلوگرم

۹۶,۶۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۸,۳۰۰ تومان

ران بوقلمون با استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ران بوقلمون با استخوان

۱ کیلوگرم

۵۹,۰۰۰ تومان

ران بوقلمون بدون استخوان

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ران بوقلمون بدون استخوان

۱ کیلوگرم

۱۳۴,۸۲۰ تومان

ناگت مرغ زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، محصول تهیه شده از سینه مرغ محصول به صورت منجمد نیمه آماده عرضه میشود و با سرخ کردن در روغن داغ قابل مص...
ناگت مرغ زی خوراک

۴۵۰ گرم

۵۹,۴۰۰ تومان

ناگت مرغ و پنیر زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
ناگت مرغ و پنیر زی خوراک

۴۵۰ گرم

۵۵,۱۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن فارسی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چیکن پاپ کورن فارسی

۴۰۰ گرم

۶۵,۸۰۰ تومان

چیکن پاپ کورن پنیری فارسی

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
چیکن پاپ کورن پنیری فارسی

۴۰۰ گرم

۷۲,۵۰۰ تومان

ماهی و میگو

میگو پاک شده ۳۰-۲۱ زی خوراک

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
میگو پاک شده 30-21 زی خوراک

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۱۹۳,۰۰۰ تومان

میگو بی رگ و پوست

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، سایز ۴۰-۵۰، منجمد
میگو بی رگ و پوست

یک بسته (۵۰۰ گرم)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

یک بسته (۱ کیلوگرم)

۳۹۰,۰۰۰ تومان

استیک و برگر

استیک راسته گوساله ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
استیک راسته گوساله ساده

۱ کیلوگرم

۲۴۲,۳۴۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۱,۱۷۰ تومان

استیک راسته گوساله طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، نمک، فلفل، پودر سیر، زردچوبه و سایر ادویه جات با بهترین کیفیت
استیک راسته گوساله طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۵۲,۳۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۲۶,۱۵۰ تومان

استیک فیله مینیون گوساله طعم دار

± ۵۰ گرم، طعم دار شده با روغن، زعفران، نمک، فلفل، پودر سیر، زردچوبه و سایر ادویه جات با بهترین کیفیت
استیک فیله مینیون گوساله طعم دار

۱ کیلوگرم

۲۹۴,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۷,۰۰۰ تومان

استیک فیله مینیون گوساله ساده

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت
استیک فیله مینیون گوساله ساده

۱ کیلوگرم

۲۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۱۴۵,۰۰۰ تومان

چرخ کرده همبرگری

± ۵۰ گرم، با بهترین کیفیت، ۳ عدد همبرگر ویژه در مجموع ۵۰۰ گرم همبرگر خانگی ویژه ۱۰۰% گوشت (منجمد)
چرخ کرده همبرگری

۴ عدد (۵۰۰ گرم)

۸۵,۰۰۰ تومان

دل و جگر

جگر و دل و قلوه ممتاز گوسفندی

± ۵۰ گرم، دل، قلوه، جگر
جگر و دل و قلوه ممتاز گوسفندی

۱ کیلوگرم

۱۹۰,۰۰۰ تومان

قارچ و تخم مرغ

قارچ صدفی

قارچ صدفی

۴۰۰ گرم

۳۱,۳۷۵ تومان

۲۰۰ گرم

۱۵,۹۵۰ تومان

کله پاچه و سیرابی

کله پاچه گوسفندی

کله، مغز، ۴ عدد پاچه، منجمد
کله پاچه گوسفندی

یک دست کامل

۱۱۵,۰۰۰ تومان

سوسیس و کالباس

کالباس لبرکیزه اسپریچو

کالباس لبرکیزه اسپریچو

۲۵۰ گرم

۶۲,۰۰۰ تومان

کالباس استیک گوشت اسپریچو

۹۰ درصد
کالباس استیک گوشت اسپریچو

۲۵۰ گرم

۸۱,۵۰۰ تومان

کالباس استیک بوقلمون اسپریچو

کالباس استیک بوقلمون اسپریچو

۲۵۰ گرم

۶۴,۰۰۰ تومان

کوردن بلو اسپریچو

کوردن بلو اسپریچو

۴۰۰ تا ۴۲۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

سوسیس فرانکفورتر اسپریچو

سوسیس فرانکفورتر اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۵,۵۰۰ تومان

سوسیس انگلیسی اسپریچو

سوسیس انگلیسی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۷,۵۰۰ تومان

کالباس سالامی اسپریچو

کالباس سالامی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۷۱,۰۰۰ تومان

سوسیس کابانوسی اسپریچو

سوسیس کابانوسی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۸۱,۵۰۰ تومان

سوسیس بلونیا اسپریچو

سوسیس بلونیا اسپریچو

۳۳۰ گرم

۶۱,۰۰۰ تومان

کالباس اشپک اسپریچو

کالباس اشپک اسپریچو

۲۵۰ گرم

۸۰,۵۰۰ تومان

کالباس پپرونی اسپریچو

کالباس پپرونی اسپریچو

۲۵۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

کالباس مرغ ۶۰% فارسی

کالباس مرغ 60% فارسی

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

مواد غذایی منجمد و نیمه آماده

کباب لقمه ۷۰% زی خوراک

± ۵۰ گرم
کباب لقمه 70% زی خوراک

۴۰۰ گرم

۷۵,۸۰۰ تومان

لقمه گوشت زی خوراک

± ۵۰ گرم
لقمه گوشت زی خوراک

۴۵۰ گرم

۷۳,۵۰۰ تومان

سیب زمینی وجز نوبر سبز (منجمد)

سیب زمینی وجز نوبر سبز (منجمد)

۹۰۰ گرم

۳۷,۸۵۰ تومان

سبزی قورمه نوبر سبز (منجمد)

سبزی قورمه نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

سبزی کوکو نوبر سبز (منجمد)

سبزی کوکو نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

سبزی ماهی نوبر سبز (منجمد)

سبزی ماهی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

کرفس نوبر سبز (منجمد)

کرفس نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۳,۴۵۰ تومان

نخودفرنگی نوبر سبز (منجمد)

نخودفرنگی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۷,۹۵۰ تومان

ذرت دانه شده نوبر سبز (منجمد)

ذرت دانه شده نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۶,۵۰۰ تومان

مخلوط سبزیجات زیبا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، ذرت)

مخلوط سبزیجات زیبا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج، ذرت)

۴۰۰ گرم

۳۲,۹۰۰ تومان

مخلوط سبزیجات ساینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج)

مخلوط سبزیجات ساینا منجمد نوبر سبز (نخودفرنگی، هویج)

۴۰۰ گرم

۲۳,۹۰۰ تومان

لوبیا سبز نوبر سبز (منجمد)

لوبیا سبز نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

باقالا لپه نوبر سبز (منجمد)

باقالا لپه نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

سبزی نعناع و جعفری سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

سبزی نعناع و جعفری سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سبزی قورمه سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

سبزی قورمه سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

آلبالو با هسته نوبر سبز (منجمد)

آلبالو با هسته نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

توت فرنگی نوبر سبز (منجمد)

توت فرنگی نوبر سبز (منجمد)

۴۰۰ گرم

۳۵,۵۰۰ تومان

تمشک نوبر سبز

تمشک نوبر سبز

۳۰۰ گرم

۳۹,۸۵۰ تومان

بامیه نوبر سبز

بامیه نوبر سبز

۴۰۰ گرم

۲۹,۵۰۰ تومان

پیاز خلالی سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

پیاز خلالی سرخ شده نوبر سبز (منجمد)

۱۵۰ گرم

۳۴,۵۰۰ تومان

لقمه پیتزا ۴۵۰ گرمی زی خوراک

محصول تهیه شده از گوشت گوساله و پنیر پیتزا محصول به صورت منجمد خام عرضه میشود و نیاز به سرخ کردن در روغن داغ دارد.
لقمه پیتزا  450 گرمی زی خوراک

۴۵۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

لقمه مرغ ۴۵۰ گرمی زی خوراک

محصول تهیه شده از سینه مرغ و سبزیجات .محصول به صورت منجمد خام عرضه میشود و نیاز به سرخ کردن در روغن داغ دارد.
لقمه مرغ 450 گرمی زی خوراک

۴۵۰ گرم

۶۵,۲۰۰ تومان

برگر سیب زمینی با پنیر ۴۵۰ گرمی زی خوراک

محصول تهیه شده از سیب زمینی بدون گوشت و مناسب برای پیش غذا و مهمانیها .محصول به صورت منجمد نیمه آماده عرضه میشود و با سرخ کردن در...
برگر سیب زمینی با پنیر 450 گرمی زی خوراک

۴۵۰ گرم

۳۷,۰۰۰ تومان

فلافل کنجدی زی خوراک

محصول تهیه شده از نخود اصل کرمانشاهی(بدون تقلب و استفاده از سیب زمینی) و تزیین شده با کنجد محصول به صورت منجمد نیمه آماده عرضه می...
فلافل کنجدی زی خوراک

۵۰۰ گرم

۳۳,۱۰۰ تومان

سمبوسه آبادانی زی خوراک

محصول تهیه شده از سیب زمینی و سبزیجات .محصول به صورت منجمد خام عرضه میشود و نیاز به سرخ کردن تا پختن کامل دارد.
سمبوسه آبادانی زی خوراک

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی نیمه آماده پریس (منجمد)

سیب زمینی نیمه آماده پریس (منجمد)

۷۵۰ گرم

۲۷,۴۰۰ تومان

کوکو سبزی فارسی

کوکو سبزی فارسی

۴۰۰ گرم

۴۱,۰۰۰ تومان

کتلت گوشت فارسی

کتلت گوشت فارسی

۴۰۰ گرم

۷۴,۸۰۰ تومان

لازانیا گوشت فارسی

لازانیا گوشت فارسی

۵۰۰ گرم

۸۳,۵۰۰ تومان

سبزی قورمه سرخ شده فارسی

سبزی قورمه سرخ شده فارسی

۵۰۰ گرم

۷۹,۹۰۰ تومان

سس، چاشنی و ادویه

سس باربیکیو بطری دایره ای کاله

سس باربیکیو بطری دایره ای کاله

۳۷۵ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

سس ساندویچ بطری دایره ای کاله

سس ساندویچ بطری دایره ای کاله

۳۳۵ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

سس تاتار بوئینگی بطری کاله

سس تاتار بوئینگی بطری کاله

۲۳۰ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

سس سماق بطری کاله

سس سماق بطری کاله

۲۵۰ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

سس نعناع بطری کاله

سس نعناع بطری کاله

۲۵۰ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

سس انار سالادی بطری کاله

سس انار سالادی بطری کاله

۲۳۰ گرم

۱۹,۵۰۰ تومان

سس سالاد هزار جزیره دلپذیر

سس سالاد هزار جزیره دلپذیر

۴۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب زعفرانی ALLSPICE

 چاشنی جوجه کباب زعفرانی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب بندری ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب بندری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب شاندیزی ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب شاندیزی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب عشایری ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب عشایری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی جوجه کباب جنگلی ALLSPICE

چاشنی جوجه کباب جنگلی ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی کباب لاری ALLSPICE

چاشنی کباب لاری ALLSPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

چاشنی کباب ترش ALISPICE

چاشنی کباب ترش ALISPICE

۲۵۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

کچاپ پلی اتیلن بیژن

کچاپ پلی اتیلن بیژن

۲۹۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۵۵۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

کچاپ تند پلی اتیلن بیژن

کچاپ تند پلی اتیلن بیژن

۵۵۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

سس بالزامیک بیژن (پت)

سس بالزامیک بیژن (پت)

۵۰۵ گرم

۲۲,۰۰۰ تومان

سس هزار جزیره بیژن (پت)

سس هزار جزیره بیژن (پت)

۵۱۰ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

سس خردل پلی اتیلن بیژن

سس خردل پلی اتیلن بیژن

۲۵۵ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

سس ایتالیایی بدون چربی بیژن (پت)

سس ایتالیایی بدون چربی بیژن (پت)

۵۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

سس سالاد با ماست بیژن (پت)

سس سالاد با ماست بیژن (پت)

۵۰۰ گرم

۱۹,۹۰۰ تومان

سس مایونز چیلی کاله

سس مایونز چیلی کاله

۴۲۵ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

پودر چاشنی خورشتی پت مزید

پودر چاشنی خورشتی پت مزید

۵۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی سیب زمینی کلرادو پت مزید

پودر چاشنی سیب زمینی کلرادو پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر سیر پت مزید

پودر سیر پت مزید

۴۴ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر پاپریکا مجارستانی پت مزید

پودر پاپریکا مجارستانی پت مزید

۳۵ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر پیاز زرد پت مزید

پودر پیاز زرد پت مزید

۴۴ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی سالاد و اوریگان پت مزید

پودر چاشنی سالاد و اوریگان پت مزید

۴۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

پودر سماق دودی پت مزید

پودر سماق دودی پت مزید

۳۵ گرم

۱۶,۵۰۰ تومان

پودر آویشن پت مزید

پودر آویشن پت مزید

۲۱ گرم

۱۴,۰۰۰ تومان

پودر فلفل قرمز کشمیری پت مزید

پودر فلفل قرمز کشمیری پت مزید

۳۹ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

پودر فلفل سیاه پت مزید

پودر فلفل سیاه پت مزید

۴۳ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

پودر زردچوبه پت مزید

پودر زردچوبه پت مزید

۴۳ گرم

۱۰,۵۰۰ تومان

پودر گرانول فلفل سیاه پت مزید

پودر گرانول فلفل سیاه پت مزید

۵۰ گرم

۲۰,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی گوشت چرخ کرده پت مزید

پودر چاشنی گوشت چرخ کرده پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر سماق قرمز پت مزید

پودر سماق قرمز پت مزید

۳۵ گرم

۱۳,۵۰۰ تومان

پودر مرینیت ماهی و میگو پت مزید

پودر مرینیت ماهی و میگو پت مزید

۵۰ گرم

۱۲,۵۰۰ تومان

پودر کاخون گرانول پت مزید

پودر کاخون گرانول پت مزید

۵۰ گرم

۱۶,۰۰۰ تومان

پودر کاری پت مزید

پودر کاری پت مزید

۳۵ گرم

۱۴,۵۰۰ تومان

پودر تندوری پت مزید

پودر تندوری پت مزید

۳۸ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

پودر چاشنی پیتزا و پاستا پت مزید

پودر چاشنی پیتزا و پاستا پت مزید

۲۵ گرم

۱۰,۰۰۰ تومان

پودر تاکو مکزیگی پت مزید

پودر تاکو مکزیگی پت مزید

۵۰ گرم

۱۱,۵۰۰ تومان

پودر دارچین پت مزید

پودر دارچین پت مزید

۳۳ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

پودر سوخاری پانکو وایت

پودر سوخاری پانکو وایت

۱ کیلوگرم

۶۴,۵۰۰ تومان

پودر سوخاری ساده پانکو

پودر سوخاری ساده پانکو

۲۰۰ گرم

۱۸,۶۰۰ تومان

پودر سوخاری اسپایسی پانکو

پودر سوخاری اسپایسی پانکو

۲۰۰ گرم

۱۸,۸۰۰ تومان

نمک دریایی پاکتی دلفین

نمک دریایی پاکتی دلفین

۹۰۰ گرم

۱۸,۰۰۰ تومان

نمک دریایی قوطی دلفین

نمک دریایی قوطی دلفین

۲۵۰ گرم

۱۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۴,۰۰۰ تومان

کنسرو، سالاد و غذای آماده

کنسرو ماهی تون در روغن طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن طبیعت

۱۸۰ گرم

۳۱,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با شوید طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با شوید طبیعت

۱۸۰ گرم

۳۳,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل قرمز طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با فلفل قرمز طبیعت

۱۸۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با لوبیا چیتی طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با لوبیا چیتی طبیعت

۱۸۰ گرم

۲۳,۰۰۰ تومان

کنسرو ماهی تون در روغن با سیر و فلفل طبیعت

کنسرو ماهی تون در روغن با سیر و فلفل طبیعت

۱۸۰ گرم

۳۰,۰۰۰ تومان

ترشیجات و شوریجات

زیتون شور ویژه با هسته بیژن (شیشه ای)

زیتون شور ویژه با هسته بیژن (شیشه ای)

۶۸۰ گرم

۶۸,۰۰۰ تومان

زیتون شور با هسته درشت بیژن (شیشه ای)

زیتون شور با هسته درشت بیژن (شیشه ای)

۶۸۰ گرم

۵۸,۰۰۰ تومان

نان

نان نیمه آماده پیتزا پمینا

نان نیمه آماده پیتزا پمینا

۴۸۰ گرم

۱۷,۹۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشیدنی انرژی زا هایپ ام اف پی شیشه (مشکی)

نوشیدنی انرژی زا هایپ ام اف پی شیشه (مشکی)

۲۵۰ میلی لیتر

۱۷,۰۳۱ تومان

نوشیدنی انرژی زا هایپ ام اف پی (مشکی)

 نوشیدنی انرژی زا هایپ ام اف پی (مشکی)

۲۵۰ میلی لیتر

۱۷,۰۳۱ تومان

نوشیدنی انرژی زا هایپ ام اف پی (مشکی)

نوشیدنی انرژی زا هایپ ام اف پی (مشکی)

۵۰۰ میلی لیتر

۳۰,۰۰۰ تومان

نوشابه کولا پت کوکا کولا

نوشابه کولا پت کوکا کولا

۱,۵۰۰ سی سی

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه کولا زیرو پت کوکا کولا

نوشابه کولا زیرو پت کوکا کولا

۱,۵۰۰ سی سی

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه پرتقالی پت فانتا

نوشابه پرتقالی پت فانتا

۱,۵۰۰ سی سی

۱۴,۳۰۰ تومان

نوشابه لیمویی پت فانتا

نوشابه لیمویی پت فانتا

۱,۵۰۰ سی سی

۱۴,۵۰۰ تومان

نوشابه کولا قوطی کوکا کولا

نوشابه کولا قوطی کوکا کولا

۳۳۰ سی سی

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه کولا زیرو قوطی کوکا کولا

نوشابه کولا زیرو قوطی کوکا کولا

۳۳۰ سی سی

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه پرتقالی قوطی فانتا

نوشابه پرتقالی قوطی فانتا

۳۳۰ سی سی

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه لیمویی قوطی اسپرایت

نوشابه لیمویی قوطی اسپرایت

۳۳۰ سی سی

۸,۱۰۰ تومان

نوشابه کولا شیشه کوکا کولا

نوشابه کولا شیشه کوکا کولا

۲۵۰ سی سی

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه لیمویی شیشه اسپرایت

نوشابه لیمویی شیشه اسپرایت

۲۵۰ سی سی

۶,۵۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا شاتل

نوشیدنی انرژی زا شاتل

۲۵۰ میلی لیتر

۱۰,۲۱۸ تومان

۵۰۰ میلی لیتر

۱۹,۱۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا هپی لایف

نوشیدنی انرژی زا هپی لایف

۵۰۰ میلی لیتر

۲۴,۰۰۰ تومان

نکتار هلو میهن

نکتار هلو میهن

یک لیتر

۲۸,۰۰۰ تومان

نکتار پرتقال پالپ دار میهن

نکتار پرتقال پالپ دار میهن

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

نکتار آلبالو میهن

نکتار آلبالو میهن

یک لیتر

۳۲,۰۰۰ تومان

نکتار آناناس میهن

نکتار آناناس میهن

یک لیتر

۴۰,۰۰۰ تومان

آبمیوه پرتقال پالپ دار میهن

آبمیوه پرتقال پالپ دار میهن

یک لیتر

۳۵,۰۰۰ تومان

دوغ میهن

دوغ میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ نعناع میهن

دوغ نعناع میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ سنتی میهن

دوغ سنتی میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ محلی میهن

دوغ محلی میهن

۱.۵ لیتر

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشابه پت ميرندا پرتقالي

نوشابه پت ميرندا پرتقالي

۱.۵ لیتر

۱۴,۰۰۰ تومان

ماست، پنیر و لبنیات

پنیر سفید پرستاره میهن

پنیر سفید پرستاره میهن

۴۰۰ گرم

۲۷,۹۰۰ تومان

شکلات صبحانه فندوقی لاوتلا میهن

شکلات صبحانه فندوقی لاوتلا میهن

۳۵۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

ماست ست کم چرب میهن

ماست ست کم چرب میهن

۱,۵۰۰ گرم

۲۲,۵۰۰ تومان

کره پاستوریزه میهن

کره پاستوریزه میهن

۵۰ گرم

۷,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گرم

۱۳,۰۰۰ تومان

۲۵۰ گرم

۳۲,۵۰۰ تومان

سایر

برنج ایرانی طارم هاشمی ممتاز طبیعت

برنج ایرانی طارم هاشمی ممتاز طبیعت

۵ کیلوگرم

۲۸۶,۶۰۰ تومان

روغن زیتون تصفیه شده بی بو OAB

روغن زیتون تصفیه شده بی بو OAB

۵۰۰ میلی لیتر

۱۲۰,۰۰۰ تومان