جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

پروتئینی های کرج

سوپر پروتئین آرزین

کالباس و ژامبون

کالباس خشک گوشت ۶۰ درصد آندره

کالباس خشک گوشت 60 درصد آندره

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان

کالباس خشک گوشت ۵۵ درصد مطهر

کالباس خشک گوشت 55 درصد مطهر

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

کالباس خشک گوشت ۷۰ درصد مطهر

کالباس خشک گوشت 70 درصد مطهر

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

کالباس خشک گوشت ممتاز ۸۰ درصد مطهر

کالباس خشک گوشت ممتاز 80 درصد مطهر

۱ کیلوگرم

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

کالباس خانواده مرغ ۹۰ درصد آندره

یک عدد کالباس خانواده مرغ ۹۰ درصد رولی
کالباس خانواده مرغ 90 درصد آندره

۵۰۰ گرم

۶۵,۵۰۰ تومان

کالباس پپرونی ۷۰ درصد مطهر

کالباس پپرونی 70 درصد مطهر

۱ کیلوگرم

۱۲۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۲,۵۰۰ تومان

کالباس قارچ و مرغ ۷۰ درصد مطهر

کالباس قارچ و مرغ 70 درصد مطهر

۱ کیلوگرم

۱۳۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۷,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ ۶۰ درصد آندره

ژامبون مرغ 60 درصد آندره

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

ژامبون مرغ ۹۰ درصد آندره

ژامبون مرغ 90 درصد آندره

۱ کیلوگرم

۱۴۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۷۰,۰۰۰ تومان

سوسیس و هات داگ

هات داگ ۷۰% گوشت ممتاز مطهر

هات داگ 70% گوشت ممتاز مطهر

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

سوسیس مخصوص بندری مطهر

سوسیس مخصوص بندری مطهر

۱ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰ تومان

سوسیس کوکتل گوشت ۵۵ درصد مطهر

سوسیس کوکتل گوشت 55 درصد مطهر

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

سوسیس کوکتل گوشت ۷۰ درصد مطهر

سوسیس کوکتل گوشت 70 درصد مطهر

۱ کیلوگرم

۱۱۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۵,۰۰۰ تومان

سوسیس کوکتل گوشت دودی ۷۰ درصد مطهر

سوسیس کوکتل گوشت دودی 70 درصد مطهر

۱ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۵,۰۰۰ تومان

سوسیس کوکتل پنیری ۷۰ درصد مطهر

سوسیس کوکتل پنیری 70 درصد مطهر

۱ کیلوگرم

۱۲۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۰,۰۰۰ تومان

سوسیس آلمانی ۴۰ درصد مطهر

سوسیس آلمانی 40 درصد مطهر

۱ کیلوگرم

۵۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سوسیس آلمانی ۴۰ درصد آندره

سوسیس آلمانی 40 درصد آندره

۱ کیلوگرم

۷۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۳۵,۰۰۰ تومان

سوسیس روسی ۴۰ درصد آندره

سوسیس روسی 40 درصد آندره

۱ کیلوگرم

۵۶,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۲۸,۰۰۰ تومان

سوسیس هات داگ ممتاز ۷۰ درصد آندره

سوسیس هات داگ ممتاز 70 درصد آندره

۱ کیلوگرم

۱۳۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۶۵,۰۰۰ تومان

سوسیس بلغاری ۸۰ درصد مطهر

سوسیس بلغاری 80 درصد مطهر

۱ کیلوگرم

۸۵,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۴۲,۵۰۰ تومان

سوسیس کوکتل هاوایی ۹۰ درصد آندره

سوسیس کوکتل هاوایی 90 درصد آندره

۱ کیلوگرم

۱۱۸,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۹,۰۰۰ تومان

سوسیس انگشتی ۷۰ درصد مطهر

سوسیس انگشتی 70 درصد مطهر

۱ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰ تومان

۵۰۰ گرم

۵۰,۰۰۰ تومان