جست‌وجو در اسنپ‌فود

صبحانه

آش شله قلمکار

آش شله قلمکار
۶,۰۰۰ تومان

عدسی

عدسی
۶,۰۰۰ تومان

حلیم

حلیم
۶,۰۰۰ تومان

آش

آش رشته (پرسی)

آش رشته (پرسی)
۶,۰۰۰ تومان

آش رشته (کیلویی)

آش رشته (کیلویی)
۱۰,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار (پرسی)

آش شله قلمکار (پرسی)
۶,۰۰۰ تومان

آش شله قلمکار (کیلویی)

آش شله قلمکار (کیلویی)
۱۰,۰۰۰ تومان

آش دوغ (پرسی)

آش دوغ (پرسی)
۵,۰۰۰ تومان

آش دوغ (کیلویی)

آش دوغ (کیلویی)
۹,۰۰۰ تومان

حلیم

حلیم (پرسی)

حلیم (پرسی)
۶,۰۰۰ تومان

حلیم (کیلویی)

حلیم (کیلویی)
۱۱,۰۰۰ تومان

سوپ

سوپ (پرسی)

سوپ (پرسی)
۵,۰۰۰ تومان

سوپ (کیلویی)

سوپ (کیلویی)
۹,۰۰۰ تومان

عدسی (پرسی)

عدسی (پرسی)
۶,۰۰۰ تومان

عدسی (کیلویی)

عدسی (کیلویی)
۱۰,۰۰۰ تومان