جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس (سرد)

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، ژامبون گوشت ۹۰% میکاییلیان، چیپس، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به...
ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس (سرد)

یک نفره

۱۹۸,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، چیپس، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوچک

۹۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هیولا بیکن (سرد)

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، ژامبون گوشت ۹۰% میکاییلیان، ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، چیپس، هالوپینو، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخ...
ساندویچ هیولا بیکن (سرد)

یک نفره

۲۶۸,۰۰۰ تومان

کوچک

۱۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوچک

۸۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت سفید ران گوساله ریش ریش شده، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ رست بیف

کوچک

۱۴۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط (سرد)

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، ژامبون گوشت ۹۰% میکاییلیان، ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، ژامبون گوشت ۹۰%، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس م...
ساندویچ مخلوط (سرد)

یک نفره

۱۴۲,۰۰۰ تومان

کوچک

۹۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

کوچک

۸۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ شکارچیان نود و هشت

سوسیس چوریتسو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ شکارچیان نود و هشت

یک نفره

۱۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ کوکتل آرژانتینی

کوچک

۸۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوکتل بخارپز ممتاز میکاییلیان، چیپس، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ مخصوص کوکتل آرژانتینی

کوچک

۹۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ شکارچیان نود و هشت

سوسیس چوریتسو، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ شکارچیان نود و هشت

کوچک

۱۳۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ شکارچیان نود و هشت مخصوص

سوسیس چوریتسو، چیپس، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ شکارچیان نود و هشت مخصوص

کوچک

۱۴۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

گوشت سفید ران گوساله ریش ریش شده، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ رست بیف

کوچک

۱۴۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۱۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ وجیتاس (سرد)

سیب زمینی، سبزیجات معطر، چیپس، پنیر، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ وجیتاس (سرد)
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

کوچک

۸۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (سرد)

ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، ژامبون مرغ و بیکن تکه ای، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخا...
ساندویچ ژامبون مرغ ویژه (سرد)

کوچک

۹۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخلوط (سرد)

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، ژامبون گوشت ۹۰% میکاییلیان، ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، ژامبون گوشت ۹۰%، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس م...
ساندویچ مخلوط (سرد)

کوچک

۹۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن بره (سرد)

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، ژامبون گوشت ۹۰% میکاییلیان، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخا...
ساندویچ بیکن بره (سرد)

کوچک

۱۱۷,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۶۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس (سرد)

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، ژامبون گوشت ۹۰% میکاییلیان، چیپس، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به...
ساندویچ بیکن مخصوص باماهاس (سرد)

کوچک

۱۳۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هیولا بیکن (سرد)

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، ژامبون گوشت ۹۰% میکاییلیان، ژامبون مرغ ۹۰% میکاییلیان، چیپس، هالوپینو، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخ...
ساندویچ هیولا بیکن (سرد)

کوچک

۱۹۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هالوچیز کن (سرد)

بیکن بره ۹۰% میکاییلیان، ژامبون گوشت ۹۰% میکاییلیان، پنیر مخصوص، هالوپینو، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت...
ساندویچ هالوچیز کن (سرد)

کوچک

۱۲۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۷۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ نوروزی باماهاس (سرد)

ژامبون گوشت نوروزی ۹۰% میکاییلیان، چیپس، پیاز و جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، نان باگت، سرویس اضافه به انتخاب شما
ساندویچ نوروزی باماهاس (سرد)

کوچک

۱۶۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۲۲۹,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا با سس آلفردو

پاستا، فیله مرغ طعم دار شده، سس آلفردو، سرویس اضافه به انتخاب شما
پاستا با سس آلفردو

کوچک

۱۱۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۶۴,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سوییسی

سیب زمینی، ماست، پیازچه، خیارشور، سس مخصوص باماهاس، دست ساز (یک نفره)
سالاد سوییسی
۲۴,۰۰۰ تومان

ترشی تند هالوپینو

فلفل هالوپینو، ادویه مخصوص باماهاس، دست ساز (یک نفره)
ترشی تند هالوپینو
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک اکساب

۳۳۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک اکساب
۶,۰۰۰ تومان