جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ذرت، زیتون، قارچ، هویج، نخود فرنگی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت مرغ رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۴۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۹۶,۵۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت بوقلمون رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا بوقلمون ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سالامی مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سالامی ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میلانو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، مرغ رست شده، میکس گوشت گوساله و گوسفندی چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا میلانو ایتالیایی

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۶۱,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۲۵,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر ایتالیایی

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص بنتو ایتالیایی (A)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ۶۰%، ژامبون گوشت ۸۰%، سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخصوص بنتو ایتالیایی (A)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۰۵,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۷۳,۵۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط ایتالیایی (A)

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ ۶۰%، ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مخلوط ایتالیایی (A)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۹۸,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۶۲,۵۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۱۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی (A)

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا پپرونی ایتالیایی (A)

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن دودی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن مرغ دودی، بیکن گوشت دودی، سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا بیکن دودی ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۲۴,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سالامی مخصوص، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سالامی ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت بوقلمون رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا بوقلمون ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۲۱,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۵۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت مرغ رست شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا مرغ و قارچ ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۱۹,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۹۶,۵۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا میلانو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، مرغ رست شده، میکس گوشت گوساله و گوسفندی چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا میلانو ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۲۵,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۰۷,۰۰۰ تومان

سه نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۶۱,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، میکس گوشت گوساله و گوسفندی چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا بلونیز ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۱۲۹,۵۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۲۱۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ذرت، زیتون، قارچ، هویج، نخود فرنگی، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا سبزیجات ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا قارچ و پنیر ایتالیایی

یک نفره (۲۳ سانتی متری)

۸۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا جوان ایتالیایی (A)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۲۳ سانتی متری، ژامبون مرغ ۶۰%، ژامبون گوشت ۸۰%، سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا، سس مخصوص
پیتزا جوان  ایتالیایی (A)
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ رست بیف

۵۰ گرم گوشت رست شده گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ رست بیف
۸۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ بوقلمون

۶۰ گرم گوشت رست شده بوقلمون، پنیر پیتزا، قارچ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ بوقلمون
۸۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ مرغ

۶۰ گرم مرغ رست شده، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ مرغ
۸۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۲ عدد فیله مرغ سوخاری، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ فیله سوخاری
۷۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ بنتو

یک عدد هات داگ مخصوص ۷۰%، کاهو، گوجه فرنگی، پنیر,قارچ بلنچ.خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ بنتو
۷۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ پنیری

یک عدد هات داگ مخصوص ۷۰%، پنیر موزارلا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ پنیری
۶۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۳ ورق ژامبون مرغ تنوری، ۳ ورق ژامبون گوشت تنوری، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون تنوری
۶۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات رویال

یک عدد هات داگ مخصوص ۷۰%، ۲ و نیم ورق مخلوط ژامبون مرغ و ژامبون گوشت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ هات رویال
۶۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ مخصوص ۷۰%، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ هات داگ
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۶ ورق ژامبون مرغ، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۵۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۶ ورق ژامبون گوشت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۵۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون میکس (سرد)

۳ ورق ژامبون مرغ، ۳ ورق ژامبون گوشت، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان فرانسوی
ساندویچ ژامبون میکس (سرد)
۵۴,۰۰۰ تومان

پیش غذا

ژله میوه ای

میوه ای
ژله میوه ای
۲۰,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

ژامبون، ماکارونی شکلی، خیارشور، ذرت، نخودفرنگی، سس مخصوص، ادویه مخصوص، گوجه گیلاسی
سالاد ماکارونی
۴۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۳۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده پنیری

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ کرده پنیری
۴۹,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده ویژه

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ کرده ویژه
۵۵,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد ژامبون

کاهو، گوجه فرنگی، خیار، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، زیتون، سس مخصوص
سالاد ژامبون
۳۸,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه فرنگی، خیار، سس سفید
سالاد فصل
۳۷,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم، هویج، سس سفید کم چرب
سالاد کلم
۳۳,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۷,۹۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای
۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای
۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه گازدار میوه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه گازدار میوه ای
۱۳,۵۰۰ تومان