جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های رشت

دانته (فودکورت دیلمان)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط آمریکایی

کوکتل، ژامبون، گوشت چرخ کرده، سالامی، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر گودا
پیتزا مخلوط آمریکایی

(۳۵ سانتی متری)

۲۰۸,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

(۲۵ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله رست بیف شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

(۳۵ سانتی متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت چرخ شده گوساله، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

(۳۵ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله اسلایس شده، فیله مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا میکس آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

(۳۵ سانتی متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا برتولی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، اسلایس مرغ گریل، ژامبون، سالامی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا برتولی آمریکایی

(۳۵ سانتی متری)

۲۰۸,۰۰۰ تومان

(۲۵ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پبتزا اسپشیال آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، اسلایس گوشت گوساله، سالامی، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر گودا
پبتزا اسپشیال آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

(۳۵ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر بیف آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت دونر کباب، رست بیف، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا دونر بیف آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

(۳۵ سانتی متری)

۲۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دنیزلی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، اسلایس دونر کباب، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا دنیزلی آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

(۳۵ سانتی متری)

۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله رست بیف شده، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا رست بیف آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

(۳۵ سانتی متری)

۲۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت چرخ شده گوساله، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۱۲۲,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

(۳۵ سانتی متری)

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا برتولی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، اسلایس مرغ گریل، ژامبون، سالامی، قارچ، زیتون، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا برتولی آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

(۳۵ سانتی متری)

۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، گوشت گوساله اسلایس شده، فیله مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا میکس آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

(۳۵ سانتی متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن تندوری آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن تندوری آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

(۳۵ سانتی متری)

۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کوردبا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی، پپرونی، قارچ، زیتون، پنیر پیتزا
پیتزا کوردبا پپرونی آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۳۶,۰۰۰ تومان

(۳۵ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

کوکتل، ژامبون، گوشت چرخ کرده، سالامی، فلفل دلمه ای، زیتون، پنیر گودا
پیتزا مخلوط آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

(۳۵ سانتی متری)

۲۰۸,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی پلاس کالزونه

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۵ سانتی متری، سالامی، ژامبون گوشت، پپرونی، گوشت چرخ شده، پنیر گودا، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا یونانی پلاس کالزونه

(۲۵ سانتی متری)

۱۳۷,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو کالزونه

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۵ سانتی متری، سالامی، اسلایس گوشت، پپرونی، پنیر پارمسان ، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا شیکاگو کالزونه

(۲۵ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا دونر بیف کالزونه

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۵ سانتی متری، دونر گوشت، رست بیف، پنیر گودا، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا
پیتزا دونر بیف کالزونه

(۲۵ سانتی متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن کالزونه

خمیر پیتزا دست ساز آمریکایی ۲۵ سانتی متری، مرغ گریل، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر گودا، پنیر پیتزا
پیتزا چیکن کالزونه

(۲۵ سانتی متری)

۱۲۰,۰۰۰ تومان

(۲۸ سانتی متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

کیک پیتزا

پیتزا سوپر مینی کیک دانته

خمیر پیتزا کلاسیک ۱۸ سانتی متری ۱۵۰ گرم برگر ذغالی، پپرونی، سالامی، چوریستو، ۳ اسلایس پنیر گودا، قارچ، ژامبون گوشت
پیتزا سوپر مینی کیک دانته
۱۳۷,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ذغالی

یک عدد برگر ذغالی دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
برگر ذغالی
۸۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر ذغالی

یک عدد برگر ذغالی دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
چیز برگر ذغالی
۸۵,۰۰۰ تومان

اسموکی برگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، سس باربیکیو، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
اسموکی برگر ذغالی
۸۷,۰۰۰ تومان

قارچ برگر ذغالی

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
قارچ برگر ذغالی
۹۴,۰۰۰ تومان

برگر با سس قارچ

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، سس قارچ، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
برگر با سس قارچ
۱۰۲,۰۰۰ تومان

دبل چیز برگر ذغالی

دو عدد برگر ذغالی دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، نان گرد
دبل چیز برگر ذغالی
۱۳۶,۰۰۰ تومان

کریسپی برگر

۱۵۰ گرم برگر ذغالی، سینه سوخاری، ۲ ورق پنیر گودا
کریسپی برگر
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ دونر میکس

۱۲۰ گرم دونر مخلوط گوشت و مرغ، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ دونر میکس
۸۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۸۰ گرم گوشت گوساله رست بیف، قارچ، پنیر، پیاز جعفری، گوجه، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ رست بیف
۹۷,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس (۴ تکه)

۴ عدد فیله مرغ استریپس، سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، نان بروچن
فیله استریپس (۴ تکه)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

فیله استریپس (۶ تکه)

۶ عدد فیله مرغ استریپس، سیب زمینی سرخ کرده، سس مخصوص، نان بروچن
فیله استریپس (۶ تکه)
۱۹۰,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد سزار

یک عدد سینه مرغ گریل مزه دار شده، کاهو، نان کروتن، پنیر پارمزان، گوجه گیلاسی، زیتون، سس سزار
سالاد سزار
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۳۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ شده
۵۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۲,۰۰۰ تومان

ایپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

ساده

۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۶,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۳ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان