جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های تهران

دُن ویتو (پدرخوب سابق)

پر‌طرفدارها

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا مخصوص، سس فلفل مکزیکی، پپرونی، فلفل دلمه ای، کنجد، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا پپرونی

۳۴ سانتی متری

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا مخصوص، سس دن ویتو، مغز ران گوساله تنوری ریش ریش شده، قارچ، فلفل، دلمه ای، زیتون اسپانیایی، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا رست بیف

۲۸ سانتی متری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

خمیر پیتزا مخصوص، سس دن ویتو، فیله گوساله تکه ای، قارچ، زیتون اسپانیایی، کره سیر، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا سیر و استیک

۳۴ سانتی متری

۲۱۰,۰۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا مخصوص، سس دن ویتو، گوشت چرخ کرده طعم دار، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا یونانی

۲۸ سانتی متری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا خصوص، سس دن ویتو، ادویه مخصوص، گوجه فرنگی، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا مارگاریتا

۳۴ سانتی متری

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

خمیر پیتزا مخصوص، سس دن ویتو، ژامبون گوشت و مرغ ۹۵% تنوری، پپرونی، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون اسپانیایی، پنیر میکس، سس ...
پیتزا سیسیلی

۳۴ سانتی متری

۲۰۰,۰۰۰ تومان

۲۸ سانتی متری

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا مخصوص، سس دن ویتو، قارچ، کاپاریس، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، کنجد، زیتون اسپانیایی، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا سبزیجات

۲۸ سانتی متری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

خمیر پیتزا مخصوص، سس دن ویتو، سینه بوقلمون فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون اسپانیایی، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا بوقلمون

۳۴ سانتی متری

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا سیسیلی

خمیر پیتزا مخصوص، سس دن ویتو، ژامبون گوشت و مرغ ۹۵% تنوری، پپرونی، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون اسپانیایی، پنیر میکس، سس ...
پیتزا سیسیلی

۲۸ سانتی متری

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا نیویورک

خمیر پیتزا مخصوص، سس دن ویتو، ژامبون گوشت و مرغ ۹۵% تنوری، گوشت چرخ کرده، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا نیویورک

۲۸ سانتی متری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون

خمیر پیتزا مخصوص، سس دن ویتو، سینه بوقلمون فرآوری شده، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون اسپانیایی، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا بوقلمون

۲۸ سانتی متری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا مخصوص، سس دن ویتو، مغز ران گوساله تنوری ریش ریش شده، قارچ، فلفل، دلمه ای، زیتون اسپانیایی، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا رست بیف

۲۸ سانتی متری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

خمیر پیتزا مخصوص، سس دن ویتو، گوشت چرخ کرده طعم دار، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا یونانی

۲۸ سانتی متری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ویکتوریا (قارچ و مرغ)

خمیر پیتزا مخصوص، سس دن ویتو، سینه مرغ طعم دار تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا ویکتوریا (قارچ و مرغ)

۲۸ سانتی متری

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا شیکاگو

خمیر پیتزا مخصوص، سس فلفل مکزیکی (تند)، ژامبون گوشت و مرغ ۹۵% تنوری، پپرونی، سوسیس، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون اسپانیایی، پنیر...
پیتزا شیکاگو

۲۸ سانتی متری

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا مخصوص، سس فلفل مکزیکی، پپرونی، فلفل دلمه ای، کنجد، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا پپرونی

۲۸ سانتی متری

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا مخصوص، سس دن ویتو، قارچ، کاپاریس، فلفل دلمه ای، فلفل هالوپینو، کنجد، زیتون اسپانیایی، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا سبزیجات

۲۸ سانتی متری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا مخصوص، سس دن ویتو، ادویه مخصوص، گوجه فرنگی، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا مارگاریتا

۲۸ سانتی متری

۱۴۵,۰۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک

خمیر پیتزا مخصوص، سس دن ویتو، فیله گوساله تکه ای، قارچ، زیتون اسپانیایی، کره سیر، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا سیر و استیک

۲۸ سانتی متری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دن ویتو اسپشیال

خمیر پیتزا مخصوص، سس دن ویتو، بیکن گوشت و مرغ ۹۵%، فیله گوساله طعم دار تکه ای، قارچ، زیتون اسپانیایی، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا دن ویتو اسپشیال

۲۸ سانتی متری

۱۷۰,۰۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۲۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پستو

خمیر پیتزا مخصوص، سس پستو، فیله مرغ طعم دار تکه ای، قارچ، زیتون اسپانیایی، پنیر میکس، سس یک نفره
پیتزا چیکن پستو

۲۸ سانتی متری

۱۶۰,۰۰۰ تومان

۳۴ سانتی متری

۲۰۰,۰۰۰ تومان

برگر

برگر کلاسیک

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی (گریل شده)، کاهو، گوجه فرنگی، سس بیگ مک، نان گرد فرانسوی، سس یک نفره
برگر کلاسیک
۱۰۰,۰۰۰ تومان

مستر برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی گریل شده، قارچ، پنیر چدار گرم، ژامبون مخلوط گوشت و مرغ تنوری، کاهو، گوجه، سس بیگ مک، نان گرد فران...
مستر برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

یک عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی گریل شده، قارچ، پنیر چدار گرم، کاهو، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد فرانسوی، سس یک نفره
چیز برگر با قارچ
۱۱۰,۰۰۰ تومان

کینگ برگر

۲ عدد برگر گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی گریل شده، پنیر چدار گرم، قارچ، خیارشور، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان گرد فرانسوی، سس یک نفره
کینگ برگر
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ رست بیف تنوری

۱۰۰ گرم مغز ران گوساله ریش ریش شده, قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، سبزیجات تازه، نان مخصوص دن ویتو، سس یک نفره
ساندویچ رست بیف تنوری
۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویکتوریا (مرغ تنوری)

۷۰ گرم سینه مرغ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، نان مخصوص دن ویتو، سس یک نفره
ساندویچ ویکتوریا (مرغ تنوری)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

۲ عدد فیله استریپس سوخاری، سبزیجات مخصوص، سس خیارشور، نان باگت فرانسوی، قارچ، پنیر پیتزا، سس یک نفره
ساندویچ فیله سوخاری
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن پستو

۷۰ گرم سینه مرغ تکه ای، سس پستو، قارچ، پنیر ترکیبی، نان مخصوص دن ویتو، سس یک نفره
ساندویچ چیکن پستو
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ بوقلمون تنوری

۱۰۰ گرم فیله بوقلمون فرآوری شده، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، سبزیجات تازه، نان مخصوص دن ویتو، سس یک نفره
ساندویچ بوقلمون تنوری
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات کورن

یک عدد هات داگ ۹۵%، ذرت، سبزیجات تازه، سس خیار شور، نان باگت فرانسوی، سس یک نفره
ساندویچ هات کورن
۷۰,۰۰۰ تومان

هات داگ تهرانی

هات داگ کلاسیک، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، خیارشور و سس های مخصوص
هات داگ تهرانی
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات بیف دون ویتو

یک عدد هات داگ ۹۵%، گوشت چرخ کرده طعم دار شده، سس سیر، سس خیارشور، نان باگت فرانسوی، سس یک نفره
ساندویچ هات بیف دون ویتو
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پپرونی تنوری

پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، نان مخصوص دن ویتو، سس یک نفره
ساندویچ پپرونی تنوری
۹۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گوشت ۹۵% تنوری، قارچ، پنیر ترکیبی، نان مخصوص دن ویتو، سس یک نفره
ساندویچ ژامبون تنوری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات بیکن

یک عدد هات داگ ۹۵%، بیکن گوشت و مرغ ۹۵%، سس خیارشور، پنیر ترکیبی، تزیین با سبزیجات تازه، نان باگت فرانسوی، سس یک نفره
ساندویچ هات بیکن
۸۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس (پنج تکه)

۵ عدد فیله استریپس، سالاد کلم، سیب زمینی سرخ کرده، سس چیلی تای و سس سیر، سس تک نفره
فیله استریپس (پنج تکه)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار

کاهو پیچ، سینه مرغ گریل شده، نان تست شده، روغن زیتون، پنیر پارمزان، سس سزار
سالاد سزار
۸۰,۰۰۰ تومان

سالاد سبز

کاهو پیچ، کاهو فرانسه، گوجه، پنیر، شاهی، گردو، ریحان، سس مخصوص، چاشنی مخصوص
سالاد سبز
۶۰,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

کلم سفید، هویج رنده شده، سس مخصوص
سالاد کلم
۲۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی تنوری مخصوص

۱۸۰ تا ۲۰۰ گرم سیب زمینی تکه ای تنوری، سوسیس، پنیر میکس، قارچ، ذرت، سس ادویه، سبزیجات معطر، سس تک نفره
سیب زمینی تنوری مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی شسته شده و سرخ شده با پوست، آرد ذرت، آرد گندم، پودر پارمزان، ادویه مخصوص
سیب زمینی سرخ شده
۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۵۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا مخصوص، کره سیر، سبزیجات معطر، کنجد، پنیر میکس
نان سیر
۸۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی کوکاکولا

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی کوکاکولا زیرو
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی فانتا پرتقالی
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۳,۵۰۰ تومان

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

سیب

۱۳,۵۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۸,۰۰۰ تومان

آب معدنی YEN

۶۰۰ میلی لیتر
آب معدنی YEN
۸,۰۰۰ تومان