جست‌وجو در اسنپ‌فود

پاستا

پاستا ﭘﻨﻪ باسس پستو

پاستا ﭘﻨﻪ باسس پستو
۴۲,۰۰۰ تومان

پاستا راوﯾﻮﻟﯽ

پاستا راوﯾﻮﻟﯽ
۳۷,۰۰۰ تومان

پاستا اﺳﭙﺎﮔﺘﯽ

پاستا اﺳﭙﺎﮔﺘﯽ
۳۸,۰۰۰ تومان

پاستا ﭘﻨﻪ آﻟﻔﺮدو

پاستا ﭘﻨﻪ آﻟﻔﺮدو
۴۰,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

ﻟﻤﺐ ﺷﻨﮏ

ﻟﻤﺐ ﺷﻨﮏ
۸۵,۰۰۰ تومان

رﯾﺐ دودی

رﯾﺐ دودی
۷۲,۰۰۰ تومان

ﻓﯿﻠﻪ ﻣﯿﻨﯿﻮن ﺑﺎ ﺳﺲ ﭘﭙﺮﮐﺮن

ﻓﯿﻠﻪ ﻣﯿﻨﯿﻮن ﺑﺎ ﺳﺲ ﭘﭙﺮﮐﺮن
۸۵,۰۰۰ تومان

ریب آی

ریب آی
۷۵,۰۰۰ تومان

مرغ کاری

مرغ کاری
۴۵,۰۰۰ تومان

اﺳﺘﺎف ﭼﯿﮑﻦ

اﺳﺘﺎف ﭼﯿﮑﻦ
۴۲,۰۰۰ تومان

غذای دریایی

ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ

ﺷﺎه ﻣﯿﮕﻮ
۷۵,۰۰۰ تومان

شیرماهی گریل

شیرماهی گریل
۶۵,۰۰۰ تومان

ﺳﻠﻤﻮن ﮔﺮﯾﻞ

ﺳﻠﻤﻮن ﮔﺮﯾﻞ
۷۰,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

فیله کباب

فیله کباب
۴۸,۰۰۰ تومان

کته استیک ترافل

کته استیک ترافل
۸۰,۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص ترافل

جوجه کباب مخصوص ترافل
۴۰,۰۰۰ تومان

کباب ترش

کباب ترش
۴۹,۰۰۰ تومان

ته چین مرغ

ته چین مرغ
۳۷,۰۰۰ تومان

سوشی

سوشی ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ

سوشی ﻓﯿﻼدﻟﻔﯿﺎ
۴۲,۰۰۰ تومان

سوشی دراﮔﻮن

سوشی دراﮔﻮن
۴۰,۰۰۰ تومان

سوشی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ

سوشی ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ
۳۸,۰۰۰ تومان

سوشی ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت

سوشی ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت
۳۰,۰۰۰ تومان

سوشی ﺗﻤﭙﻮرا

سوشی ﺗﻤﭙﻮرا
۴۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

قارچ وحشی

قارچ وحشی
۱۷,۰۰۰ تومان

سوپ روز

سوپ روز
۱۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۲۰,۰۰۰ تومان

کالاماری

کالاماری
۳۰,۰۰۰ تومان

مزه

مزه
۱۰,۰۰۰ تومان

پنیرسوخاری

پنیرسوخاری
۱۸,۰۰۰ تومان

جگرمرغ

جگرمرغ
۲۵,۰۰۰ تومان

کرب

کرب
۲۵,۰۰۰ تومان

سالادها

سالاد روکلا بادرسینگ پرتقال

سالاد روکلا بادرسینگ پرتقال
۳۲,۰۰۰ تومان

سالاد کاهو با سس مخصوص

سالاد کاهو با سس مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

سالاد اسفناج

سالاد اسفناج
۳۲,۰۰۰ تومان

کینوا سالاد

کینوا سالاد
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی های طبیعی

ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﺳﯿﺐ و ﻫﻮﯾﺞ

ﭘﺮﺗﻘﺎل و ﺳﯿﺐ و ﻫﻮﯾﺞ
رایگان

ﺳﯿﺐ و ﻫﻠﻮ و زﻧﺠﺒﯿﻞ

ﺳﯿﺐ و ﻫﻠﻮ و زﻧﺠﺒﯿﻞ
رایگان

ﻣﻮﻫﯿﺘﻮ و ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ

ﻣﻮﻫﯿﺘﻮ و ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ
رایگان

ﻟﯿﻤﻮﻧﺎد

ﻟﯿﻤﻮﻧﺎد
رایگان

ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﺳﯿﺐ و ﻣﻮز

ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﺳﯿﺐ و ﻣﻮز
رایگان

ﺳﯿﺐ و ﮐﺮﻓﺲ و ﻟﯿﻤﻮ

ﺳﯿﺐ و ﮐﺮﻓﺲ و ﻟﯿﻤﻮ
رایگان

ﺳﯿﺐ و ﻫﻮﯾﺞ

ﺳﯿﺐ و ﻫﻮﯾﺞ
رایگان

ﻧﺎرﮔﯿﻞ و آﻧﺎﻧﺎس

ﻧﺎرﮔﯿﻞ و آﻧﺎﻧﺎس
رایگان

ﻣﻮﻫﯿﺘﻮ

ﻣﻮﻫﯿﺘﻮ
رایگان

ﺷﺎﺗﻮت و ﭘﺮﺗﻘﺎل و آﻧﺎﻧﺎس

ﺷﺎﺗﻮت و ﭘﺮﺗﻘﺎل و آﻧﺎﻧﺎس
رایگان

ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﻫﻨﺪواﻧﻪ

ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ و ﻫﻨﺪواﻧﻪ
رایگان

آﻟﻮﺋﻪ ورا و ﭘﺮﺗﻘﺎل و آﻧﺎﻧﺎس

آﻟﻮﺋﻪ ورا و ﭘﺮﺗﻘﺎل و آﻧﺎﻧﺎس
رایگان

قهوه

قهوه ﻓﺮﻧﭻ ﭘﺮس

قهوه ﻓﺮﻧﭻ ﭘﺮس
رایگان

قهوه اﯾﺮوﭘﺮس

قهوه اﯾﺮوﭘﺮس
رایگان

قهوه ﺳﺎﯾﻔﻮن

قهوه ﺳﺎﯾﻔﻮن
رایگان

قهوه ﮐﻤﮑﺲ

قهوه ﮐﻤﮑﺲ
رایگان

اسموتی

اسموتی ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮐﯿﻮی

اسموتی ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﯽ ﮐﯿﻮی
رایگان

اسموتی ﻧﻌﻨﺎ وﺳﯿﺐ و ﮐﯿﻮی

اسموتی ﻧﻌﻨﺎ وﺳﯿﺐ و ﮐﯿﻮی
رایگان

اسموتی ﺷﺎﺗﻮت اﻧﺒﻪ

اسموتی ﺷﺎﺗﻮت اﻧﺒﻪ
رایگان

اسموتی اﺳﺘﻮاﯾﯽ

اسموتی اﺳﺘﻮاﯾﯽ
رایگان

اسموتی ﻫﻠﻮ و اﻧﺒﻪ و ﻣﻮز

اسموتی ﻫﻠﻮ و اﻧﺒﻪ و ﻣﻮز
رایگان

اسموتی ﻣﻮز ﺷﮑﻼت

اسموتی ﻣﻮز ﺷﮑﻼت
رایگان

دسر

ﮐﯿﮏ ﭘﺴﺘﻪ

ﮐﯿﮏ ﭘﺴﺘﻪ
۱۸,۰۰۰ تومان

واﯾﺖ ﭼﺎﮐﻠﺖ ﻓﺎﻧﺪاﻧﺖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻨﯽ واﻧﯿﻞ

واﯾﺖ ﭼﺎﮐﻠﺖ ﻓﺎﻧﺪاﻧﺖ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻨﯽ واﻧﯿﻞ
۱۹,۰۰۰ تومان

ﺗﺎرت ﻟﯿﻤﻮ

ﺗﺎرت ﻟﯿﻤﻮ
۱۵,۰۰۰ تومان

ﮐﯿﮏ رد وﻟﻮت

ﮐﯿﮏ رد وﻟﻮت
۱۵,۰۰۰ تومان

ﭼﯿﺰ ﮐﯿﮏ

ﭼﯿﺰ ﮐﯿﮏ
۱۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه گازدار

نوشابه گازدار
رایگان

Efes

Efes
رایگان

Perrler

Perrler
رایگان

دوغ

دوغ
رایگان

آب معدنی

آب معدنی
رایگان

نوشیدنی های گرم

رﯾﺴﺘﺮﺗﻮ

رﯾﺴﺘﺮﺗﻮ
رایگان

آﯾﺲ ﻻﺗﻪ

آﯾﺲ ﻻﺗﻪ
رایگان

آﻓﻮﮔﺎﺗﻮ

آﻓﻮﮔﺎﺗﻮ
رایگان

ﻫﺎت ﭼﺎﮐﻠﺖ

ﻫﺎت ﭼﺎﮐﻠﺖ
رایگان

واﯾﺖ ﭼﺎﮐﻠﺖ

واﯾﺖ ﭼﺎﮐﻠﺖ
رایگان

ﻗﻬﻮه ﺗﺮک

ﻗﻬﻮه ﺗﺮک
رایگان

ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ

ﮐﺎﭘﻮﭼﯿﻨﻮ
رایگان

ﻻﺗﻪ

ﻻﺗﻪ
رایگان

اﺳﭙﺮﺳﻮ ﻣﺎﮐﯿﺎﺗﻮ

اﺳﭙﺮﺳﻮ ﻣﺎﮐﯿﺎﺗﻮ
رایگان

اﺳﭙﺮﺳﻮ

اﺳﭙﺮﺳﻮ
رایگان

آﻣﺮﯾﮑﺎﻧﻮ

آﻣﺮﯾﮑﺎﻧﻮ
رایگان

ﮐﺎراﻣﻞ ﻣﺎﮐﯿﺎﺗﻮ

ﮐﺎراﻣﻞ ﻣﺎﮐﯿﺎﺗﻮ
رایگان

دوﭘﯿﻮ

دوﭘﯿﻮ
رایگان

ﻣﻮﮐﺎ

ﻣﻮﮐﺎ
رایگان

میلک شیک

ﺷﺎﺗﻮت ﮐﺮﻧﺒﺮی

ﺷﺎﺗﻮت ﮐﺮﻧﺒﺮی
رایگان

ﺗﯿﺮاﻣﯿﺴﻮ

ﺗﯿﺮاﻣﯿﺴﻮ
رایگان

ﮐﺮه ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ

ﮐﺮه ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ
رایگان

ﺑﺮاﻧﯽ ﮐﯿﮏ واﻧﯿﻞ

ﺑﺮاﻧﯽ ﮐﯿﮏ واﻧﯿﻞ
رایگان

واﻧﯿﻞ

واﻧﯿﻞ
رایگان

اﻧﺒﻪ

اﻧﺒﻪ
رایگان

ﺷﮑﻼت

ﺷﮑﻼت
رایگان

ﻧﻮﺗﻼ

ﻧﻮﺗﻼ
رایگان

توت فرنگی

توت فرنگی
رایگان

ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ

ﻧﺴﮑﺎﻓﻪ
رایگان

دمنوش

ﭼﺎی ﺟﺎدوی ﺑﺎﻟﯽ

ﭼﺎی ﺟﺎدوی ﺑﺎﻟﯽ
رایگان

ﭼﺎی ﺳﺒﺰ

ﭼﺎی ﺳﺒﺰ
رایگان

زﻋﻔﺮان ﻫﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ

زﻋﻔﺮان ﻫﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺎرﻧﺞ
رایگان

ﭼﺎی ﺗﺮش و ﺑﻪ ﻟﯿﻤﻮ

ﭼﺎی ﺗﺮش و ﺑﻪ ﻟﯿﻤﻮ
رایگان

ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و اﺳﻄﻮﺧﻮدوس و ﮔﻞ ﮔﺎوزﺑﺎن

ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و اﺳﻄﻮﺧﻮدوس و ﮔﻞ ﮔﺎوزﺑﺎن
رایگان

ﭼﺎی ﻣﺮاﮐﺸﯽ

ﭼﺎی ﻣﺮاﮐﺸﯽ
رایگان

دارﭼﯿﻦ و زﻧﺠﻨﯿﻞ و ﮔﻞ ﺳﺮخ

دارﭼﯿﻦ و زﻧﺠﻨﯿﻞ و ﮔﻞ ﺳﺮخ
رایگان

ﭼﺎی ﺳﺒﺰ، ﺑﻪ

ﭼﺎی ﺳﺒﺰ، ﺑﻪ
رایگان