جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

خوراک جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک جوجه کباب ممتاز
۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب معمولی
۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کباب میکس مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۲۰گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب میکس مخصوص
۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

یک سیخ کباب نگین دار کوبیده ۱۶۰ گرمی، ۵۰ گرم سینه مرغ نگینی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک کباب نگینی
۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ گوجه کامل کبابی (۵ عدد)
گوجه کبابی (یک سیخ)
۲۰
۱۴,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک جوجه کباب ممتاز
۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۲۰ گرمی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک جوجه کباب مخصوص
۲۰
۷۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک جوجه کباب معمولی
۲۰
۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک کباب کوبیده
۲۰
۶۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک کباب لقمه
۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک کباب میکس مخصوص
۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب میکس معمولی
۲۰
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک کباب میکس معمولی
۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۲۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب مخصوص
۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب معمولی
۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب ممتاز
۲۰
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۸۰گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب لقمه
۲۰
۱۰۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

یک سیخ کباب نگین دار کوبیده ۱۶۰ گرمی، ۵۰ گرم سینه مرغ نگینی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب نگینی
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۳۰گرم برنج ایرانی
چلو ساده
۲۰
۴۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ تومان

چلو کباب

چلو کباب بختیاری

یک سیخ کباب بختیاری ۲۵۰گرمی، میکس کباب برگ گوشت گوسفندی و جوجه کباب سینه مرغ، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب بختیاری
۱۷۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب برگ ممتاز
۱۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب برگ مخصوص
۱۶۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۲۰گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب میکس مخصوص
۲۰
۱۱۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب میکس معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب میکس معمولی
۲۰
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان

چلو کباب نگینی

یک سیخ کباب نگین دار کوبیده ۱۶۰ گرمی، ۵۰ گرم سینه مرغ نگینی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب نگینی
۲۰
۱۲۰,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ تومان

چلو کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۸۰گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو کباب لقمه
۲۰
۱۰۵,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب ممتاز
۲۰
۱۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب معمولی
۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۲۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو جوجه کباب مخصوص
۲۰
۹۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک کباب برگ مخصوص

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۰۰گرمی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک کباب برگ مخصوص
۱۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک کباب برگ ممتاز

یک سیخ کباب برگ گوشت گوسفندی ۲۵۰ گرمی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک کباب برگ ممتاز
۱۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه ۱۵۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک کباب میکس معمولی
۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب میکس مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۲۰ گرمی، یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۷۵ گرمی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک کباب میکس مخصوص
۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب نگینی

یک سیخ کباب نگین دار کوبیده ۱۶۰ گرمی، ۵۰ گرم سینه مرغ نگینی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک کباب نگینی
۲۰
۸۵,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

خوراک کباب لقمه

یک سیخ کباب لقمه گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک کباب لقمه
۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده گوشت گوسفندی ۱۵۰ گرمی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک کباب کوبیده
۲۰
۶۵,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک جوجه کباب معمولی
۲۰
۶۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۲۰ گرمی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک جوجه کباب مخصوص
۲۰
۷۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب ممتاز

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۵۰ گرمی، گوجه، لیمو، فلفل
خوراک جوجه کباب ممتاز
۲۰
۷۵,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

یک سیخ گوجه کامل کبابی (۵ عدد)
گوجه کبابی (یک سیخ)
۲۰
۱۴,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰ تومان

چلو ساده

۳۳۰گرم برنج ایرانی
چلو ساده
۲۰
۴۰,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار
سالاد فصل
۱۵,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

شرکتی، یک نفره
زیتون پرورده
۱۵,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی، یک نفره
ماست موسیر
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

پپسی

۷,۲۰۰ تومان

میرندا

۷,۲۰۰ تومان

سون آپ

۷,۲۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

میرندا

۱۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

سیب

۱۷,۰۰۰ تومان

هلو

۱۷,۰۰۰ تومان

لیمو

۱۷,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۷,۰۰۰ تومان

دوغ خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ خوشگوار

کوچک

۱۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۹,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۵۰۰ تومان