جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو جوجه کباب

۱۶۰گرم جوجه کباب، ۳۶۰ گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی ۲۰%خارجی)، باظرف آلومنیوم
چلو جوجه کباب
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

چلو کباب میکس

میکس کوبیده و جوجه، با برنج ، ۱سیخ کوبیده ۱۴۰ گرمی، ۱ سیخ جوجه کباب ۱۶۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی، ۲۰%خارجی)باظرف آلوم...
چلو کباب میکس
۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

چلو کتف کبابی

چلو کتف کبابی
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰گرمی، دورچین
خوراک کباب کوبیده
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

با برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
چلو خورشت قورمه سبزی
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

با برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
زرشک پلو با مرغ
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

چلو کباب تابه ای

با برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
چلو کباب تابه ای
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی (یک سیخ)
۵
۶,۰۰۰ ۵,۷۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

جوجه کباب (یک سیخ)
۵
۳۲,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۵
۳۲,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

خوراک کباب تابه ای

خوراک کباب تابه ای
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۱سیخ جوجه کباب۱۶۰گرمی، بادورچین
خوراک جوجه کباب
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

چلو بال کبابی

چلو بال کبابی
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۱سیخ جوجه کباب ۳۰۰گرمی، بادورچین
خوراک جوجه کباب مخصوص
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

خوراک کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، دورچین
خوراک کوبیده مخصوص
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

خوراک کباب میکس

۱سیخ کوبیده۱۴۰ گرمی،۱سیخ جوجه کباب ۱۶۰گرمی بادورچین
خوراک کباب میکس
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

خوراک کتف

۶عدد کتف بادورچین
خوراک کتف
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

خوراک بال کبابی

۶عدد بال بادورچین
خوراک بال کبابی
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

چلو کره

۳۶۰گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی، ۲۰%خارجی)، باظرف آلومنیوم
چلو کره
۵
۲۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۱سیخ کوبیده ۱۴۰گرمی، ۳۶۰ گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی ۲۰%خارجی)، باظرف آلومنیوم
چلو کباب کوبیده
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

چلو جوجه کباب

۱۶۰گرم جوجه کباب، ۳۶۰ گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی ۲۰%خارجی)، باظرف آلومنیوم
چلو جوجه کباب
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

چلو کباب میکس

میکس کوبیده و جوجه، با برنج ، ۱سیخ کوبیده ۱۴۰ گرمی، ۱ سیخ جوجه کباب ۱۶۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی، ۲۰%خارجی)باظرف آلوم...
چلو کباب میکس
۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)، باظرف آلومنیوم
چلو کباب کوبیده مخصوص
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

چلو کباب

چلو کتف کبابی

چلو کتف کبابی
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

چلو بال کبابی

چلو بال کبابی
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده مخصوص

۲سیخ کباب کوبیده ۱۴۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)، باظرف آلومنیوم
چلو کباب کوبیده مخصوص
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

چلو کباب میکس

میکس کوبیده و جوجه، با برنج ، ۱سیخ کوبیده ۱۴۰ گرمی، ۱ سیخ جوجه کباب ۱۶۰ گرمی، ۳۶۰ گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی، ۲۰%خارجی)باظرف آلوم...
چلو کباب میکس
۵
۷۷,۰۰۰ ۷۳,۱۵۰ تومان

چلو جوجه کباب

۱۶۰گرم جوجه کباب، ۳۶۰ گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی ۲۰%خارجی)، باظرف آلومنیوم
چلو جوجه کباب
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

چلو کباب کوبیده

۱سیخ کوبیده ۱۴۰گرمی، ۳۶۰ گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی ۲۰%خارجی)، باظرف آلومنیوم
چلو کباب کوبیده
۵
۵۵,۰۰۰ ۵۲,۲۵۰ تومان

چلو کره

۳۶۰گرم برنج مخلوط ( ۸۰% ایرانی، ۲۰%خارجی)، باظرف آلومنیوم
چلو کره
۵
۲۸,۰۰۰ ۲۶,۶۰۰ تومان

خوراک

خوراک بال کبابی

۶عدد بال بادورچین
خوراک بال کبابی
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

خوراک کتف

۶عدد کتف بادورچین
خوراک کتف
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

خوراک کباب میکس

۱سیخ کوبیده۱۴۰ گرمی،۱سیخ جوجه کباب ۱۶۰گرمی بادورچین
خوراک کباب میکس
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

خوراک کوبیده مخصوص

۲ سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، دورچین
خوراک کوبیده مخصوص
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب مخصوص

۱سیخ جوجه کباب ۳۰۰گرمی، بادورچین
خوراک جوجه کباب مخصوص
۵
۶۲,۰۰۰ ۵۸,۹۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

۱سیخ جوجه کباب۱۶۰گرمی، بادورچین
خوراک جوجه کباب
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

خوراک کباب کوبیده

یک سیخ کباب کوبیده مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰گرمی، دورچین
خوراک کباب کوبیده
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

خوراک کباب تابه ای

خوراک کباب تابه ای
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا مخصوص

خوراک ماهی قزل آلا مخصوص
۵۹,۰۰۰ تومان

خوراک ماهی قزل آلا معمولی

خوراک ماهی قزل آلا معمولی
۴۵,۰۰۰ تومان

خوراک مرغ

خوراک مرغ
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

کباب کوبیده (یک سیخ)

کباب کوبیده (یک سیخ)
۵
۳۲,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

جوجه کباب (یک سیخ)

جوجه کباب (یک سیخ)
۵
۳۲,۰۰۰ ۳۰,۴۰۰ تومان

گوجه کبابی (یک سیخ)

گوجه کبابی (یک سیخ)
۵
۶,۰۰۰ ۵,۷۰۰ تومان

غذای ایرانی

چلو ماهی مخصوص

با برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
چلو ماهی مخصوص
۶۸,۰۰۰ تومان

چلو کباب تابه ای

با برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
چلو کباب تابه ای
۵
۵۰,۰۰۰ ۴۷,۵۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ

با برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
زرشک پلو با مرغ
۵
۶۵,۰۰۰ ۶۱,۷۵۰ تومان

چلو ماهی معمولی

با برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
چلو ماهی معمولی
۶۰,۰۰۰ تومان

خورشت

خورشت قیمه (اضافه)

خورشت قیمه (اضافه)
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

با برنج ( ۸۰% ایرانی ۲۰%هندی)
چلو خورشت قورمه سبزی
۵
۵۲,۰۰۰ ۴۹,۴۰۰ تومان

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۵
۳۷,۰۰۰ ۳۵,۱۵۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

شرکتی
سالاد فصل
۱۰,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی
ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

نان

یک عدد نان لواش
نان
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۳,۵۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

لیموناد شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
لیموناد شیشه ای

خوشگوار

۱۲,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۷,۵۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۷,۰۰۰ تومان