جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس ناپولی، ژامبون گوشت و مرغ ۸۰%، پنیر میکس، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا مخلوط آمریکایی

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

یک نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس ناپولی، ژامبون پپرونی، پنیر میکس، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس ناپولی، گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر میکس، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس ناپولی، گوشت چرخ کرده، پنیر میکس، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس ناپولی، مرغ ریش شده، پنیر میکس، قارچ، دلمه، زیتون
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

یک نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ

یک عدد سوسیس هات داگ دمس ۸۰%، سس مخصوص، چیپس، پنیر، قارچ، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا ویژه سفارت

خمیر پیتزا آمریکایی ۴۰ سانتی متری، گوشت رست بیف، مرغ چیکن، گوشت چرخی ،ژامبون ،سس ناپولی،پنیر پیتزا، زیتون، فلفل دلمه ای، قارچ
پیتزا ویژه سفارت
۲۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی سفارت

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت ساله ریش ریش شده، مرغ ریش ریش شده، سس ناپولی، پنیر میکس، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا مخصوص آمریکایی سفارت

یک نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۱۵
۱۸۰,۰۰۰ ۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس ناپولی، گوشت گوساله ریش ریش شده، پنیر میکس، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس ناپولی، گوشت چرخ کرده، پنیر میکس، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۹۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۱۵
۱۷۰,۰۰۰ ۱۴۴,۵۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس ناپولی، مرغ ریش ریش شده، پنیر میکس، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۱۵
۱۶۵,۰۰۰ ۱۴۰,۲۵۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس ناپولی، ژامبون پپرونی، پنیر میکس، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۱۵
۱۶۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس ناپولی، ژامبون گوشت و مرغ ۸۰%، پنیر میکس، قارچ، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۶ سانتی متری)

۱۵
۱۵۰,۰۰۰ ۱۲۷,۵۰۰ تومان

برگر

برگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، گوجه فرنگی، کاهو خیارشور، نان مک دونالد
برگر مخصوص
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

برگر ویژه سفارت

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۱۰۰گرم گردو.سس مخصوص، گوجه فرنگی، کاهو خیارشور، نان مک دونالد
برگر ویژه سفارت
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

برگر مخصوص سفارت

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر گودا، سس مخصوص، سبزی، گوجه فرنگی، قارچ، نان مک دونالد
برگر مخصوص سفارت
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

میکس برگر و فیله مرغ گریل

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۱۳۰گرم فیله مرغ گریل، پنیر گودا، سس مخصوص، سبزی، گوجه فرنگی، نان مک دونالد
میکس برگر و فیله مرغ گریل
۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، قارچ مزه دار شده، سس مخصوص، سبزی، گوجه فرنگی، نان مک دونالد
قارچ برگر
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر گودا، سس مخصوص، چیپس، قارچ، نان مک دونالد
چیز برگر
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

برگر دوبل

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، پنیر گودا، سس مخصوص، سبزی، گوجه فرنگی، قارچ، نان مک دونالد
برگر دوبل
۱۵
۱۴۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

برگر ساده

یک عدد همبرگر شرکتی ۶۰%، سس مخصوص، سبزی، گوجه فرنگی، نان مک دونالد
برگر ساده
۱۵
۴۰,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویج کتلت

۳برگ کتلت بزرگ، سس مخصوص، چیپس، گوجه، خیارشور، کاهو، نان هات داگ
ساندویج کتلت
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل نان کوتاه

فلافل، سس مخصوص، گوجه، کاهو، چیپس، خیارشور
ساندویچ فلافل نان کوتاه
۱۵
۳۸,۰۰۰ ۳۲,۳۰۰ تومان

ساندویچ فلاسیس نان کوتاه

فلافل، سوسیس مخصوص، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، پیازجعفری، چیپس
ساندویچ فلاسیس نان کوتاه
۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

ساندویچ بانی فلافل نان کوتاه

فلافل، ژامبون گوشت، خیارشور، سس مخصوص، گوجه، پیازجعفری، چیپس
ساندویچ بانی فلافل نان کوتاه
۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت نان کوتاه

ژامبون گوشت، سس مخصوص، چیپس، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ ژامبون گوشت نان کوتاه
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس مخصوص نان کوتاه

سوسیس کوکتل مخصوص، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، چیپس
ساندویچ سوسیس مخصوص نان کوتاه
۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری نان کوتاه

بندری، گوجه، خیارشور، کاهو
ساندویچ سوسیس بندری نان کوتاه
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ بندری با پنیر نان کوتاه

بندری، پنیرپیتزا، گوجه، خیارشور، چیپس
ساندویچ بندری با پنیر نان کوتاه
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ نان کوتاه

فیله مرغ، گوجه، خیارشور، قارچ، سس مخصوص، کاهو
ساندویچ فیله مرغ نان کوتاه
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ کتلت نان کوتاه

کتلت، خیارشور، سس مخصوص، گوجه، کاهو، چیپس
ساندویچ کتلت نان کوتاه
۱۵
۴۵,۰۰۰ ۳۸,۲۵۰ تومان

ساندویچ کتلت ویژه نان کوتاه

کتلت، سوسیس مخصوص، گوجه، کاهو، خیارشور، سس مخصوص
ساندویچ کتلت ویژه نان کوتاه
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ فلافل مخصوص

۶ قرص فلافل، گوجه فرنگی، خیارشور، پیاز، جعفری، سس، نان هات داگ
ساندویچ فلافل مخصوص
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ ورق ژامبون ۸۰%، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس، نان هات داگ
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس مخصوص

یک عدد سوسیس، گوجه فرنگی، خیارشور، کاهو، سس، نان هات داگ
ساندویچ سوسیس مخصوص
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

سوسیس بندری، خیارشور،گوجه فرنگی، کاهو،سس، نان هات داگ
ساندویچ سوسیس بندری
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری با پنیر

سوسیس بندری، چیپس، پنیر، سس، نان هات داگ
ساندویچ بندری با پنیر
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

فیله مرغ، خیارشور، گوجه فرنگی، کاهو، سس، نان هات داگ
ساندویچ فیله مرغ
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

تنوری ها

ساندویچ رست بیف تنوری

گوشت ریش ریش شده، سس مخصوص، چیپس، پنیر، قارچ، نان هات داگ
ساندویچ رست بیف تنوری
۱۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۰۲,۰۰۰ تومان

میکس برگر و فیله تنوری

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۳۰ گرمی، ۱۵۰گرم فیله مزه دار شده، سس مخصوص، چیپس، پنیر، قارچ، نان مک دونالد
میکس برگر و فیله تنوری
۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ تنوری

۲۰۰ گرم فیله مرغ مزه دار شده، سس مخصوص، چیپس، پنیر، قارچ، نان هات داگ
ساندویچ فیله مرغ تنوری
۱۵
۱۰۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ تومان

برگر دوبل تنوری

۲ عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۲۵۰گرمی، سس مخصوص، چیپس، پنیر، قارچ، نان مک دونالد
برگر دوبل تنوری
۱۵
۱۳۰,۰۰۰ ۱۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ

یک عدد سوسیس هات داگ دمس ۸۰%، سس مخصوص، چیپس، پنیر، قارچ، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ
۱۵
۱۱۵,۰۰۰ ۹۷,۷۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ نان کوتاه

هات داگ ۷۰دمس، سس مخصوص، چیپس، پنیر پیتزا
ساندویچ هات داگ تنوری با قارچ نان کوتاه
۱۵
۸۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ویژه تنوری

۶ قرص فلافل، چیپس، قارچ، پنیر پیتزا، نان هات داگ
ساندویچ فلافل ویژه تنوری
۱۵
۶۵,۰۰۰ ۵۵,۲۵۰ تومان

ساندویچ کالباس تنوری

۴ ورق ژامبون گوشت ۸۰%، سس مخصوص، چیپس، پنیر، قارچ، نان هات داگ
ساندویچ کالباس تنوری
۱۵
۷۵,۰۰۰ ۶۳,۷۵۰ تومان

ساندویچ فلافل تنوری نان کوتاه

فلافل، سس مخصوص، چیپس، قارچ، پنیرپیتزا
ساندویچ فلافل تنوری نان کوتاه
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس تنوری نان کوتاه

ژامبون گوشت، سس مخصوص، چیپس، پنیرپیتزا، قارچ
ساندویچ کالباس تنوری نان کوتاه
۱۵
۶۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه سفارت نان کوتاه

هات داگ ۷۰ درصد دمس، گوشت رست بیف، قارچ، پنیرپیتزا، چیپس، سس مخصوص
ساندویچ هات داگ ویژه سفارت نان کوتاه
۱۵
۹۰,۰۰۰ ۷۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص سفارت نان کوتاه

هات داگ ۷۰درصد دمس، ژامبون گوشت، پنیرپیتزا، سس مخصوص، چیپس
ساندویچ هات داگ مخصوص سفارت نان کوتاه
۱۵
۸۵,۰۰۰ ۷۲,۲۵۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد سوسیس هات داگ دمس ۸۰%، گوشت ریش ریش شده گوساله، سس مخصوص، چیپس، پنیر، قارچ، نان هات داگ
ساندویچ هات داگ ویژه
۱۵
۱۳۵,۰۰۰ ۱۱۴,۷۵۰ تومان

پیش غذا

سمبوسه مخصوص سفارت

یک عدد، سیب زمینی، سبزی معطر، سس تند .بالا ۱۰عدد ارسال میشود
سمبوسه مخصوص سفارت
۱۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه سفارت

سیب زمینی ویژه سفارت
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر

سیب زمینی سرخ کرده ویزه، ژامبون، پنیر
سیب زمینی سرخ کرده با پنیر
۱۵
۷۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

سیب زمینی سرخ کرده ویزه
سیب زمینی سرخ کرده
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

سالاد

سالاد فصل

خیار، گوجه فرنگی، کاهو، سس
سالاد فصل
۱۵
۵۰,۰۰۰ ۴۲,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی پپسی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی پپسی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده پپسی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده پپسی
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

۳۰۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

لیمو

۱۰,۰۰۰ تومان

هلو

۱۰,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۰,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

۱.۵ لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای آبعلی

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ شیشه ای آبعلی
۱۲,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان