جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی، ۶۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، گوجه ، خیارشور، جعفری، سیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

کته جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل
کته جوجه کباب معمولی
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۶۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

کته خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۶۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی
کته خورشت قورمه سبزی
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل
چلو جوجه کباب معمولی
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

تخفیف‌دارها

کته جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل
کته جوجه کباب معمولی
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ سس پز، ۳۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، پیاز سرخ کرده
زرشک پلو با مرغ (ران)
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

کته خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی، ۶۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی
کته خورشت قیمه سیب زمینی
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۶۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

کته خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۶۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی
کته خورشت قورمه سبزی
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

چلو مرغ با سیب زمینی (سینه)

یک عدد سینه مرغ سس پز ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، پیاز سرخ کرده
چلو مرغ با سیب زمینی (سینه)
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو مرغ با سیب زمینی (ران)

یک عدد ران مرغ سس پز ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، پیاز سرخ کرده
چلو مرغ با سیب زمینی (ران)
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

۳۰۰ گرم سینه مرغ سس پز، ۳۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، پیاز سرخ کرده
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

کته زرشک پلو با مرغ (سینه)

۳۰۰ گرم سینه مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم کته زرشک پلو با برنج ایرانی، پیاز سرخ کرده
کته زرشک پلو با مرغ (سینه)
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

کته جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل
کته جوجه کباب مخصوص
۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

کته زرشک پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم کته زرشک پلو با برنج ایرانی، پیاز سرخ کرده
کته زرشک پلو با مرغ (ران)
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

خوراک مرغ (سینه)

۳۰۰ گرم مرغ سس پز، خیارشور، جعفری، گوجه وسیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد نان لواش
خوراک مرغ (سینه)
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ سس پز ۲۵۰ گرمی، خیارشور، جعفری، گوجه وسیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد نان لواش
خوراک مرغ (ران)
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، گوجه ، خیارشور، جعفری، سیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل
چلو جوجه کباب مخصوص
۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل
چلو جوجه کباب معمولی
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی، ۶۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

چلو کباب

کته جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل
کته جوجه کباب معمولی
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

کته جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل
کته جوجه کباب مخصوص
۵
۱۲۰,۰۰۰ ۱۱۴,۰۰۰ تومان

چلو جوجه کباب معمولی

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل
چلو جوجه کباب معمولی
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

چلو جوجه کباب مخصوص

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۲۰۰ گرمی، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی، گوجه کبابی، فلفل
چلو جوجه کباب مخصوص
۵
۱۰۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ تومان

خوراک

خوراک جوجه کباب

یک سیخ جوجه کباب سینه مرغ ۱۸۰ گرمی، گوجه ، خیارشور، جعفری، سیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد نان لواش
خوراک جوجه کباب
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

خوراک مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ سس پز ۲۵۰ گرمی، خیارشور، جعفری، گوجه وسیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد نان لواش
خوراک مرغ (ران)
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

خوراک مرغ (سینه)

۳۰۰ گرم مرغ سس پز، خیارشور، جعفری، گوجه وسیب زمینی سرخ کرده، ۲ عدد نان لواش
خوراک مرغ (سینه)
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

چلو کره

۳۰۰ گرم برنج ایرانی، کره
چلو کره
۳۰,۰۰۰ تومان

چلو ساده

۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو ساده
۲۸,۰۰۰ تومان

کته قالبی

۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی با ته دیگ نونی وزعفرانی
کته قالبی
۳۸,۰۰۰ تومان

غذای ایرانی

کته زرشک پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم کته زرشک پلو با برنج ایرانی، پیاز سرخ کرده
کته زرشک پلو با مرغ (ران)
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

کته زرشک پلو با مرغ (سینه)

۳۰۰ گرم سینه مرغ سس پز، ۳۵۰ گرم کته زرشک پلو با برنج ایرانی، پیاز سرخ کرده
کته زرشک پلو با مرغ (سینه)
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (ران)

یک عدد ران مرغ سس پز، ۳۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، پیاز سرخ کرده
زرشک پلو با مرغ (ران)
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

زرشک پلو با مرغ (سینه)

۳۰۰ گرم سینه مرغ سس پز، ۳۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، پیاز سرخ کرده
زرشک پلو با مرغ (سینه)
۵
۷۵,۰۰۰ ۷۱,۲۵۰ تومان

چلو مرغ با سیب زمینی (ران)

یک عدد ران مرغ سس پز ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، پیاز سرخ کرده
چلو مرغ با سیب زمینی (ران)
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

چلو مرغ با سیب زمینی (سینه)

یک عدد سینه مرغ سس پز ۲۵۰ گرمی، ۳۰۰ گرم زرشک پلو با برنج ایرانی، پیاز سرخ کرده
چلو مرغ با سیب زمینی (سینه)
۵
۸۵,۰۰۰ ۸۰,۷۵۰ تومان

خورشت

کته خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۶۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی
کته خورشت قورمه سبزی
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قورمه سبزی

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۶۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قورمه سبزی
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

کته خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی، ۶۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی
کته خورشت قیمه سیب زمینی
۵
۷۰,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

چلو خورشت قیمه سیب زمینی

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی، ۶۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ کرده، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت قیمه سیب زمینی
۵
۶۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰ تومان

چلو خورشت هویج

یک پرس خورشت هویج، ۶۰ گرم گوشت گوساله، ۳۰۰ گرم برنج ایرانی
چلو خورشت هویج
ناموجود

خورشت قورمه سبزی (اضافه)

یک پرس خورشت قورمه سبزی، ۶۰ گرم گوشت گوساله
خورشت قورمه سبزی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)

یک پرس خورشت قیمه سیب زمینی، ۶۰ گرم گوشت گوساله، سیب زمینی سرخ کرده
خورشت قیمه سیب زمینی (اضافه)
۴۰,۰۰۰ تومان

خورشت هویج (اضافه)

یک پرس خورشت هویج، ۶۰ گرم گوشت گوساله
خورشت هویج (اضافه)
ناموجود

غذای روزانه

کته خورشت هویج

یک پرس خورشت هویج، ۶۰ گرم گوشت گوساله، ۳۵۰ گرم کته قالبی با برنج ایرانی
کته خورشت هویج
ناموجود

چلو مرغ با هویج(ران)

یک عدد ران مرغ سس پز، هویج، ۳۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
چلو مرغ با هویج(ران)
ناموجود

چلو مرغ با هویج(سینه)

یک عدد سینه مرغ سس پز، هویج، ۳۰۰ گرم باقالی پلو با برنج ایرانی
چلو مرغ با هویج(سینه)
ناموجود

پیش غذا و سالاد

ترشی مخلوط یکنفره

بسته بندی کارخانه
ترشی مخلوط یکنفره
۸,۰۰۰ تومان

خیارشورسنتی

۱۵۰گرم خیارشور در ظرف یکبار
خیارشورسنتی
۸,۰۰۰ تومان

سوپ جو

جو، اشکنه مرغ، هویج، جعفری زرشک(درظرف ۳۰۰گرمی ) یکنفره
سوپ جو

یک نفره

۱۰,۰۰۰ تومان

دونفره

۲۰,۰۰۰ تومان

سه نفره

۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ کرده (یک نفره)، سس گوجه فرنگی یک نفره
سیب زمینی سرخ شده
۲۵,۰۰۰ تومان

ترشی لیته

ترشی لیته
۸,۰۰۰ تومان

ماست موسیر

شرکتی (یک نفره)
ماست موسیر
۸,۰۰۰ تومان

نان اضافه

۲ عدد لواش
نان اضافه
۲,۰۰۰ تومان

کره

یک عدد کره (یک نفره)
کره
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

دوغ خانواده گازدار

یک لیتری آبعلی
دوغ خانواده گازدار
۱۶,۰۰۰ تومان

لیمونادشیشه ای

با طعم لیمو
لیمونادشیشه ای
۱۱,۰۰۰ تومان

نوشابه بطری مشکی

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری مشکی
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری زرد

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری زرد
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه بطری اسپرایت

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری اسپرایت
۷,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی مشکی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی مشکی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی زرد

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی زرد
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی اسپرایت

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی اسپرایت
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده مشکی

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده مشکی
۱۸,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده اسپرایت

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده اسپرایت
۱۸,۰۰۰ تومان

لیموناد فلزی

۳۳۰ میلی لیتر
لیموناد فلزی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه پرتقالی اورنج آپ

یک لیتری
نوشابه پرتقالی اورنج آپ
۱۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

۲۵۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای باربیکن

لیمو

۱۱,۰۰۰ تومان

هلو

۱۱,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتری
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۲,۰۰۰ تومان

هلو

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده

لیمو

۱۶,۰۰۰ تومان

هلو

۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۶,۰۰۰ تومان

دوغ شیشه ای گازدار

۳۰۰ میلی لیتر آبعلی
دوغ شیشه ای گازدار
۱۰,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

دوغ خانواده ۱/۵خوشگوار
دوغ خانواده
۲۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۸,۰۰۰ تومان