جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر، پپرونی،
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، گوشت گوساله، قارچ، زیتون
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، سینه مرغ تنوری، قارچ
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، گوجه فرنگی
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، گوجه فرنگی
پیتزا مارگاریتا

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل هالوپینو، قارچ
پیتزا مکزیکی

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص دومینو

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، هات داگ ۷۰% گوشت، ژامبون ۹۰% گوشت، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص دومینو

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی خانواده(۳۳ سانتی متر)

پیتزا پپرونی (خانواده)

خمیر نازک ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس مخصوص، پنیر پیتزا، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی (خانواده)
۲۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سیر و استیک ایتالیایی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس مخصوص سیر، پنیر پیتزا، استیک گوشت گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا سیر و استیک ایتالیایی (خانواده)
۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ خانواده (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، سس مخصوص، پنیر پیتزا، سینه مرغ تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای
 پیتزا مرغ و قارچ خانواده (خانواده)
۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل خانواده ( خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۳ سانتی متری، پنیر پیتزا، چهار قسمت: یک قسمت پیتزا پپرونی (سس مخصوص، پنیر پیتزا، پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای)...
پیتزا چهار فصل خانواده ( خانواده)
۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، ژامبون ۹۰% مرغ و گوشت، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص دومینو

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، هات داگ ۷۰% گوشت، ژامبون ۹۰% گوشت، قارچ، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص دومینو

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه دومینو

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، مرغ گریل شده، گوشت گوساله، قارچ،، زیتون
پیتزا ویژه دومینو

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ کرده، قارچ
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، سینه مرغ تنوری، قارچ
پیتزا مرغ و قارچ

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، گوشت گوساله، قارچ، زیتون
پیتزا رست بیف

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون تنوری

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، ژامبون ۹۰% گوشت،مرغ و قارچ
پیتزا ژامبون تنوری

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانک فورتر

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، سوسیس فرانک فورتر، قارچ
پیتزا فرانک فورتر

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مکزیکی

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، گوشت گوساله چرخ کرده، فلفل هالوپینو، قارچ
پیتزا مکزیکی

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص، پنیر، پپرونی،
پیتزا پپرونی

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکن هات

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، پپرونی، هالوپینو،
پیتزا آمریکن هات

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، قارچ، فلفل دلمه، ذرت، گوجه فرنگی
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا

خمیر پیتزا آمریکایی، پنیر، سس مخصوص، گوجه فرنگی
پیتزا مارگاریتا

یک نفره (۲۳ سانتی‌متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی‌متری)

۱۴۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان گرد
همبرگر مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، پنیر، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان گرد
چیزبرگر
۸۵,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان گرد
چیلی برگر
۸۰,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، ژامبون ۹۰% گوشت، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان گرد
رویال برگر
۹۵,۰۰۰ تومان

مگا برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۱۵۰ گرمی، ۲۰۰ گرم فیله مرغ، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان گرد
مگا برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۲۰۰ گرمی، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، قارچ، پنیر، نان گرد
قارچ برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر گوشت گوساله دست ساز ۲۰۰ گرمی، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، پنیر، نان گرد
دوبل برگر
۱۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

یک عدد هات داگ ۷۰% گوشت، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ هات داگ
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ رویال هات

یک عدد هات داگ ۷۰% گوشت، ژامبون ۹۰% گوشت، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ رویال هات
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

یک عدد هات داگ ۷۰% گوشت، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، قارچ، پنیر، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۳ برگ ژامبون ۹۰% گوشت تنوری، قارچ، پنیر، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون تنوری
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون پپرونی

۳ برگ ژامبون ۹۰% گوشت، پپرونی، قارچ، پنیر، گوجه، کاهو، خیارشور، نان باگت
ساندویچ ژامبون پپرونی
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت

۳ برگ ژامبون ۹۰% گوشت، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

۳ برگ ژامبون ۹۰% مرغ، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون مرغ
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ

۲۰۰ گرم فیله مرغ، پنیر، قارچ، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت
ساندویچ فیله مرغ
۸۵,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری

۳ تکه فیله مرغ، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان بروتچن
فیله سوخاری
۱۱۵,۰۰۰ تومان

کمبو دو مینو

۴ تکه فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم،
کمبو دو مینو
۱۳۵,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا لازانیا

پاستا لازانیا، گوشت گوساله چرخ کرده، سس گوشت، سس سفید، پنیر
پاستا لازانیا
۹۵,۰۰۰ تومان

پاستا پنه آلفردو مرغ

پاستا پنه، فیله مرغ، سس مخصوص، پنیر پارمسان
پاستا پنه آلفردو مرغ
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد کلم

سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

نان سیر ۲۸

نان سیر 28
۹۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده ساده

یک پرس سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده ساده
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر

یک پرس سیب زمینی سرخ کرده، پنیر
سیب زمینی سرخ کرده با پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده مخصوص

یک پرس سیب زمینی سرخ کرده، پنیر، قارچ، ژامبون ۹۰% مخلوط گوشت و مرغ
سیب زمینی سرخ کرده مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

نان سیر با پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۳ سانتی‌متری، سس سیر، پنیر
نان سیر با پنیر
۷۵,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۴۵,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، گوجه، سینه مرغ گریل شده، نان تست، زیتون، پنیر پارمزان، سس مخصوص
سالاد سزار
۹۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل با سس مخصوص

کاهو، گوجه، خیار، زیتون، هویج
سالاد فصل با سس مخصوص
۳۰,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکاکولا

۶,۵۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۶,۵۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۵۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
 نوشابه قوطی

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

کوکاکولا زیرو

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی هی دی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۵,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان