جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های اصفهان

فست فود دکتر کالری (شعبه ۱)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی ۹۵%، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، ۹۱۴ کیلو کالری
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۹۵%، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، ۹۲۶ کیلو کالری
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، رست بیف گوشت گوساله، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، ۸۹۸ کیلو کالری
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۲۰۱,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۳۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی ۹۵%، فلفل هالوپینو، پیاز حلقه ای، سس مارینارا و چیلی خشک، پنیر موزارلا، ۱۷۳۲ کیلو کالری
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ تکه ای، فلفل دلمه، قارچ، پنیر موزارلا، ۸۵۸ کیلو کالری
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۳۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سالامی ۹۵%، پیازچه، سس مارینارا، پنیر موزارلا، ۱۷۳۲ کیلو کالری
پیتزا مخصوص ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن گوشت ۹۰%، بیکن مرغ ۹۰%، بیکن ایتالیایی ۹۰%، زیتون، سس اسموکی، پنیر موزارلا، ۱۷۷۸ کیلو کالری
پیتزا بیکن ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ تکه ای، سالامی ۹۵%، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، ۲۹۲۰ کیلو کالری
پیتزا سیسیلی آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۳۷۴,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۲۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوجه، ریحان ایتالیایی، سس مارینارا، پنیر موزارلا، ۱۱۵۰ کیلو کالری
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن گوشت ۹۰%، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، ۲۵۰۰ کیلو کالری
پیتزا بیکن آمریکایی

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۳۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سالامی ۹۵%، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، ۹۱۴ کیلو کالری
پیتزا مخصوص آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، پپرونی ۹۵%، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، ۹۲۶ کیلو کالری
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۴۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۲۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، بیکن گوشت ۹۰%، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، ۸۰۰ کیلو کالری
پیتزا بیکن آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۷۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۳۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مورانو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، رست بیف گوشت گوساله، سالامی ۹۵%، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، ۱۰۲۴ کیلو کالری
پیتزا مورانو آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۲۳۷,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۳۹۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ تکه ای، سالامی ۹۵%، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، ۱۱۴۴ کیلو کالری
پیتزا سیسیلی آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۲۳۲,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۳۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، رست بیف گوشت گوساله، فلفل دلمه ای، قارچ، پنیر موزارلا، ۸۹۸ کیلو کالری
پیتزا رست بیف آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۲۰۱,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۳۶۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سینه مرغ تکه ای، فلفل دلمه، قارچ، پنیر موزارلا، ۸۵۸ کیلو کالری
پیتزا مرغ و قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۵ سانتی متری)

۱۸۸,۰۰۰ تومان

دو نفره (۳۰ سانتی متری)

۳۱۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مخصوص ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سالامی ۹۵%، پیازچه، سس مارینارا، پنیر موزارلا، ۱۷۳۲ کیلو کالری
پیتزا مخصوص ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا بیکن ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن گوشت ۹۰%، بیکن مرغ ۹۰%، بیکن ایتالیایی ۹۰%، زیتون، سس اسموکی، پنیر موزارلا، ۱۷۷۸ کیلو کالری
پیتزا بیکن ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی ۹۵%، فلفل هالوپینو، پیاز حلقه ای، سس مارینارا و چیلی خشک، پنیر موزارلا، ۱۷۳۲ کیلو کالری
پیتزا پپرونی ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سالسیچا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس ایتالیایی طبیعی ۱۰۰%، بیکن گوشت دودی ۹۰%، قارچ ساته، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا، ۲۱۳۴ کیلو کالری
پیتزا سالسیچا ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پولو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ۱۷۰ گرم فیله مرغ تنوری تکه ای، قارچ ساته، پیاز، ذرت، زیتون، فلفل دلمه ای، سس مارینارا، پنیر موزارلا، ۱۶۰۰ کی...
پیتزا پولو ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا تاکینو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ۱۸۰ گرم بیکن بوقلمون ۹۰%، قارچ ساته، بیکن مرغ دودی ۹۰%، ریحان ایتالیایی، سس پستو، پنیر موزارلا، ۱۴۳۲ کیلو کا...
پیتزا تاکینو ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مانزو ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، ۱۷۰ گرم راسته گوساله تنوری، قارچ ساته، پیاز، گوجه چری، فلفل دلمه ای، سس مارینارا، پنیر موزارلا، ۱۷۶۰ کیلو کا...
پیتزا مانزو ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۸۱,۰۰۰ تومان

پیتزا وردوره ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، بادمجان، کدو سبز، قارچ ساته، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، سس مارینارا، پنیر موزارلا، ۱۲۱۲ کیلو کالری
پیتزا وردوره ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۲۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوجه، ریحان ایتالیایی، سس مارینارا، پنیر موزارلا، ۱۱۵۰ کیلو کالری
پیتزا مارگاریتا ایتالیایی

دو نفره (۳۲ سانتی متری)

۱۵۲,۰۰۰ تومان

برگر

برگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص برگر، نان گرد، ۹۳۰ کیلو کالری
برگر مخصوص
۱۳۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، یک ورق پنیر گودا، گوجه، خیارشور، کاهو، سس مخصوص برگر، نان گرد، ۱۲۱۰ کیلو...
چیز برگر مخصوص
۱۴۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۴۰ گرمی، سس قارچ مخصوص، گوجه، خیارشور، کاهو، نان گرد، ۹۸۰ کیلو کالری
قارچ برگر
۱۴۴,۰۰۰ تومان

چیکن برگر

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل، یک ورق پنیر گودا، سس مخصوص برگر، کاهو، گوجه، خیارشور، ۹۵۹ کیلو کالری
چیکن برگر
۱۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بیف بوریتو

۹۰ گرم راسته گوساله تکه ای، ذرت، جعفری، پنیر پیتزا، سس مخصوص، نان تورتیلا، ۷۱۵ کیلو کالری
ساندویچ بیف بوریتو
۱۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف بوریتو

۹۰ گرم رست بیف گوشت گوساله، قارچ، پنیر پیتزا، کلم، نان تورتیلا، ۸۵۱ کیلو کالری
ساندویچ رست بیف بوریتو
۱۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن بوریتو

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل شده، جعفری، ذرت، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، نان تورتیلا، ۶۹۵ کیلو کالری
ساندویچ چیکن بوریتو
۱۲۴,۰۰۰ تومان

فیت فود

فیت استیک

۲۰۰ گرم استیک راسته گوساله، کلم بروکلی، سیب زمینی تنوری، ۲ عدد نان تست، کدو، قارچ، جوانه شبدر، جوانه ماش، کاهو فرانسوی، میوه فصل (...
فیت استیک
۲۶۴,۰۰۰ تومان

فیت چیکن

۲۰۰ گرم فیله مرغ گریل شده، کلم بروکلی، سیب زمینی تنوری، ۲ عدد نان تست، کدو، قارچ، جوانه شبدر، جوانه ماش، کاهو فرانسوی، میوه فصل (ا...
فیت چیکن
۱۶۱,۰۰۰ تومان

میت بال

میت بال ترکی مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۲۰۰ گرمی، سیب زمینی سرخ شده، پنیر مدیترانه ای، کاهو، گوجه گریل شده، فلفل هالوپینو گریل شد...
میت بال
۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیده

پیده استانبول

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی متری، ۱۷۰ گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی مخصوص ترکیه ای، گوجه، فلفل دلمه ای، جعفری، پنیر موزارلا، ک...
پیده استانبول
۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی تخته ای

۴ نفره، شامل سیب زمینی ویژه، بیکن فرایز، آنیون فرایز، وایت فرایز
سیب زمینی تخته ای
۲۹۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

۴۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده
سیب زمینی سرخ شده
۸۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده ویژه

۴۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پنیر چدار مایع، ۷۲۲ کیلو کالری
سیب زمینی سرخ شده ویژه
۱۰۱,۰۰۰ تومان

سیب زمینی تنوری

۵۰۰ گرم سیب زمینی تنوری دکتر کالری، ۲۰ گرم سس قارچ بوترکیزه، ۳۳۲ کیلو کالری
سیب زمینی تنوری
۱۰۱,۰۰۰ تومان

آنیون فرایز

۴۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سوسیس طبیعی ۱۰۰%، پیاز کاراملی، سس مایلد ماسترد (سس خردل ملایم)، ادویه مخصوص، ۳۴۶ کیلو کالری
آنیون فرایز
۱۰۱,۰۰۰ تومان

بیکن فرایز

۴۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، بیکن گوشت کریسپی ۹۰%، پیازچه، سس باربیکیو، ادویه مخصوص، ۳۴۴ کیلو کالری
بیکن فرایز
۱۰۱,۰۰۰ تومان

وایت فرایز

۴۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، پپرونی ۹۵%، جعفری، سس رنچ، ادویه مخصوص، ۳۴۱ کیلو کالری
وایت فرایز
۱۰۱,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار با مرغ گریل

۲ نفره، ۲ تکه فیله مرغ گریل شده، کاهو، پنیر کبابی، پنیر پارمسان، نان تست، نان فتوش، ۴۹۰ کیلوگرم کالری
سالاد سزار با مرغ گریل
۱۵۷,۰۰۰ تومان

میکس سالاد با استیک

۱۰۰ گرم استیک راسته گوساله، کاهو پیچ، کاهو رسمی، کاهو فرانسوی، پنیر سفید، گوجه خشک، تربچه، لوبیا عروس، هویج، زیتون سبز و سیاه، کاپ...
میکس سالاد با استیک
۲۹۷,۰۰۰ تومان

میکس سالاد با بیکن

۱۰۰ گرم بیکن گوشت کریسپی ۹۰%، کاهو پیچ، کاهو رسمی، کاهو فرانسوی، پنیر سفید، گوجه خشک، تربچه، لوبیا عروس، هویج، زیتون سبز و سیاه، ک...
میکس سالاد با بیکن
۲۶۲,۰۰۰ تومان

میکس سالاد با فیله مرغ

۱۰۰ گرم فیله مرغ گریل، کاهو پیچ، کاهو رسمی، کاهو فرانسوی، پنیر سفید، گوجه خشک، تربچه، لوبیا عروس، هویج، زیتون سبز و سیاه، کاپاریس،...
میکس سالاد با فیله مرغ
۲۵۷,۰۰۰ تومان

فیتنس سالاد

کاهو پیچ، میوه فصل (ارسال یک محصول تازه از میان توت فرنگی، کیوی، شلیل، پرتقال، میوه کاکتوس و هلو)، کاهو فرانسوی، پنیر سفید، سورل، ...
فیتنس سالاد
۱۳۳,۰۰۰ تومان

فیتنس سالاد مرغ

۱۵۰ گرم فیله مرغ گریل، کاهو پیچ، کاهو فرانسوی، میوه فصل (ارسال یک محصول تازه از میان توت فرنگی، کیوی، شلیل، پرتقال، میوه کاکتوس و ...
فیتنس سالاد مرغ
۱۷۴,۰۰۰ تومان

فیتنس سالاد استیک

۱۵۰ گرم استیک راسته گوساله، کاهو فرانسوی، کاهو پیچ، میوه فصل (ارسال یک محصول تازه از میان توت فرنگی، کیوی، شلیل، پرتقال، میوه کاکت...
فیتنس سالاد استیک
۲۵۰,۰۰۰ تومان

گرین سالاد

کاهو، زیتون سبز، کیپرز، کلم بروکلی، کرفس، خیار، سس ریحان رژیمی، ۱۲۰ کیلو کالری
گرین سالاد
۱۱۵,۰۰۰ تومان

اسفناج سالاد

اسفناج، میوه فصل (ارسال یک محصول تازه از میان توت فرنگی، کیوی، شلیل، پرتقال، میوه کاکتوس و هلو)، تخم کتان، پنیر پارمسان، جوانه ماش...
اسفناج سالاد
۱۵۳,۰۰۰ تومان

میکس سالاد

کاهو پیچ، کاهو رسمی، کاهو فرانسوی، پنیر سفید، گوجه خشک، تربچه، لوبیا عروس، هویج، زیتون سبز و سیاه، کاپاریس، کرفس، کلم بروکلی، برنج...
میکس سالاد
۲۲۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۰,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۲,۰۰۰ تومان

کوکا کولا زیرو

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی افس

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی افس

لیمو

۱۵,۰۰۰ تومان

سیب

۱۵,۰۰۰ تومان

هلو

۱۵,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۵,۰۰۰ تومان

کلاسیک

۱۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی انرژی زا هایپ

۲۵۰ میلی لیتر
نوشیدنی انرژی زا هایپ
۲۸,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی خوشگوار

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی خوشگوار
۱۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۶,۰۰۰ تومان