جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا مخلوط

یک نفره

۹۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۴,۰۰۰ تومان

مینی

۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا ایتالیایی، کالباس ۹۰% گوشت، کالباس ۹۰% مرغ، قارچ، اسلایس شده، پنیر، فلفل دلمه، زیتون اسلایس شده، سس
پیتزا مخصوص

خانواده

۱۴۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۴,۰۰۰ تومان

مینی

۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، ژالاپینو، پنیر، سس
پیتزا پپرونی

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

مینی

۷۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت ریش ریش شده گوساله، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا رست بیف

مینی

۹۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا ایتالیایی، بادمجان، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر، قارچ، سس، گوجه، زیتون
پیتزا سبزیجات

خانواده

۱۱۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۹,۰۰۰ تومان

مینی

۶۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا استیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، استیک گوساله، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا استیک

مینی

۹۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۴۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۹۶,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت ریش ریش شده گوساله، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا رست بیف

مینی

۹۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۸۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و مرغ

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت ریش ریش شده، مرغ ریش ریش شده، فلفل دلمه، پنیر، سس، قارچ
پیتزا گوشت و مرغ

خانواده

۱۸۸,۰۰۰ تومان

مینی

۹۴,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بلونیز

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت چرخ شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، زیتون اسلایس شده، سس
پیتزا بلونیز

مینی

۹۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن استیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، مرغ گریل شده تکه ای، فلفل دلمه ای، گوجه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا چیکن استیک

مینی

۸۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا رست چیکن

خمیر پیتزا ایتالیایی، مرغ ریش ریش شده، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا رست چیکن

مینی

۸۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۱۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص رومینا

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن گوشت، بیکن مرغ، مرغ ریش ریش شده، کالباس لاکچری، پنیر، قارچ، سس
پیتزا مخصوص رومینا

مینی

۸۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا اسپشیال

خمیر پیتزا ایتالیایی، بیکن گوشت، بیکن مرغ، مرغ ریش ریش شده، پنیر، قارچ، سس
پیتزا اسپشیال

مینی

۸۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ویژه مینی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی ۸۰% گوشت دودی، پنیر، سس، ژالوپینو
پیتزا پپرونی ویژه مینی
۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، ژالاپینو، پنیر، سس
پیتزا پپرونی

مینی

۷۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ، ژامبون گوشت، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا مخلوط

مینی

۶۸,۰۰۰ تومان

یک نفره

۹۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کراکف

خمیر پیتزا ایتالیایی، سوسیس کراکف، ژامبون، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا کراکف

مینی

۷۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۳,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سیسیلی

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، ژامبون گوشت، فلفل دلمه ای، پنیر، قارچ، سس
پیتزا سیسیلی

مینی

۷۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

خمیر پیتزا ایتالیایی، کالباس ۹۰% گوشت، کالباس ۹۰% مرغ، قارچ، اسلایس شده، پنیر، فلفل دلمه، زیتون اسلایس شده، سس
پیتزا مخصوص

مینی

۷۹,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۰۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون (استیک)

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت بوقلمون تکه ای، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا بوقلمون (استیک)

مینی

۸۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون (رست)

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت بوقلمون ریش ریش شده، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا بوقلمون (رست)

مینی

۸۶,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۲۲,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپر سوپریم

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی، گوشت چرخ کرده، زیتون سیاه، فلفل دلمه ای، پنیر، قارچ، سس
پیتزا سوپر سوپریم

یک نفره

۱۳۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چیلی

خمیر پیتزا ایتالیایی، سالامی، گوشت چرخ شده، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس، زیتون اسلایس
پیتزا چیلی

یک نفره

۱۳۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۷۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی ویژه

خمیر پیتزا ایتالیایی، پپرونی ۸۰% گوشت دودی، پنیر، سس، ژالوپینو
پیتزا پپرونی ویژه

یک نفره

۱۱۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا میگو

خمیر پیتزا ایتالیایی، میگو، گوجه، فلفل دلمه ای، پنیر، سس
پیتزا میگو

یک نفره

۱۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات

خمیر پیتزا ایتالیایی، بادمجان، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر، قارچ، سس، گوجه، زیتون
پیتزا سبزیجات

مینی

۶۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۱۶,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

خمیر پیتزا ایتالیایی، فلفل دلمه، پنیر، قارچ، سس
پیتزا قارچ و پنیر

مینی

۵۱,۰۰۰ تومان

یک نفره

۶۹,۰۰۰ تومان

خانواده

۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مجیک

خمیر پیتزا ایتالیایی، اسپشیال، استیک، مرغ، پپرونی
پیتزا مجیک

یک نفره

۱۲۶,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۶۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۷,۲۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۷,۸۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۱۱,۰۰۰ تومان

دلستر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دلستر قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر هی دی خانواده

۱ لیتر
ماءالشعیر هی دی خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ بطری

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری
۷,۵۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۲۷,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۵۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک
۳,۵۰۰ تومان

آب معدنی بزرگ

۱.۵ لیتر
آب معدنی بزرگ
۶,۰۰۰ تومان