جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۵۰۰ تومان

متوسط (۲۷ سانتی متری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، سوسیس پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی آمریکایی

متوسط (۲۷ سانتی متری)

۱۳۷,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز ترکیب گوشت راسته گوسفندی و گوساله، پنیر ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نوع نان به انتخاب شما
چیز برگر

۱۵۰ گرم

۹۱,۰۰۰ تومان

۱۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۷ سانتی متری)

۱۳۸,۵۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۷۹,۵۰۰ تومان

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۳,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۷ سانتی متری)

۱۳۸,۵۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا مرغ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا مرغ و گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۷ سانتی متری)

۱۳۸,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا قارچ و گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۷ سانتی متری)

۱۳۸,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا قارچ و مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۷ سانتی متری)

۱۳۸,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ فلفلی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، سس فلفلی، قارچ، پنیر موزارلا
پیتزا مرغ فلفلی آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۷ سانتی متری)

۱۳۸,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا باربیکیو آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، فیله مرغ، سس باربیکیو، پنیر موزارلا
پیتزا باربیکیو آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۷ سانتی متری)

۱۳۸,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه سی سی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، کوکتل، قارچ، ذرت، گوجه، فلفل دلمه ای، پپرونی، زیتون، گوشت چرخ کرده، پنیر موزارلا
پیتزا ویژه سی سی آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۷ سانتی متری)

۱۳۸,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، سوسیس پپرونی، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۷ سانتی متری)

۱۳۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا هات اسپایس آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، پپرونی، قارچ، فلفل، گوشت چرخ کرده، پنیر موزارلا
پیتزا هات اسپایس آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۷ سانتی متری)

۱۳۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون گوشت آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۹۰%، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا ژامبون گوشت آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۱,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۷ سانتی متری)

۱۳۴,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ ۹۰%، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا ژامبون مرغ آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۱۰۱,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۷ سانتی متری)

۱۳۴,۵۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص سی سی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، کوکتل ۶۰%، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پپرونی، پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص سی سی آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۸,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۷ سانتی متری)

۱۳۳,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت ۸۰%، کوکتل، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
پیتزا مخلوط آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۵,۵۰۰ تومان

متوسط (۲۷ سانتی متری)

۱۲۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۹۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، فلفل دلمه ای، ذرت، زیتون، گوجه فرنگی، پنیر موزارلا
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۹۳,۵۰۰ تومان

متوسط (۲۷ سانتی متری)

۱۲۷,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۷۹,۵۰۰ تومان

پیتزا قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، قارچ، پنیر موزارلا، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ آمریکایی

یک نفره (۲۴ سانتی متری)

۸۶,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۷ سانتی متری)

۱۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۱۸۲,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

یک عدد برگر دست ساز ترکیب گوشت راسته گوسفندی و گوساله ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نوع نان به انتخاب شما
همبرگر
۷۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر دست ساز ترکیب گوشت راسته گوسفندی و گوساله ۱۰۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نوع نان به انتخاب شما
دوبل برگر
۹۵,۵۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر دست ساز ترکیب گوشت راسته گوسفندی و گوساله، پنیر ورقه ای، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نوع نان به انتخاب شما
چیز برگر

۱۰۰ گرم

۷۵,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۹۱,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد برگر دست ساز ترکیب گوشت راسته گوسفندی و گوساله، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نوع نان به انتخاب شما
دوبل چیز برگر

۲۰۰ گرم

۹۸,۰۰۰ تومان

۳۰۰ گرم

۱۱۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز ترکیب گوشت راسته گوسفندی و گوساله، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نوع نان به انتخاب شما
قارچ برگر

۱۰۰ گرم

۷۹,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۹۱,۰۰۰ تومان

دوبل قارچ برگر

۲ عدد برگر دست ساز ترکیب گوشت راسته گوسفندی و گوساله، پنیر، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نوع نان به انتخاب شما
دوبل قارچ برگر

۲۰۰ گرم

۱۰۱,۵۰۰ تومان

۳۰۰ گرم

۱۱۸,۵۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر دست ساز ترکیب گوشت راسته گوسفندی و گوساله، پنیر، ژامبون گوشت، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نوع نان به انتخاب ش...
رویال برگر

۱۰۰ گرم

۸۱,۵۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۹۵,۵۰۰ تومان

دوبل رویال برگر

۲ عدد برگر دست ساز ترکیب گوشت راسته گوسفندی و گوساله، پنیر، ژامبون گوشت، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نوع نان به انتخاب شم...
دوبل رویال برگر

۲۰۰ گرم

۱۰۵,۰۰۰ تومان

۳۰۰ گرم

۱۲۲,۵۰۰ تومان

پپرونی برگر

یک عدد برگر دست ساز ترکیب گوشت راسته گوسفندی و گوساله، پنیر، کالباس پپرونی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نوع نان به انتخاب شما
پپرونی برگر

۱۰۰ گرم

۸۰,۰۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۹۵,۵۰۰ تومان

میکس برگر

یک عدد برگر دست ساز ترکیب گوشت راسته گوسفندی و گوساله، سینه مرغ سوخاری، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نوع نان به انتخاب شما
میکس برگر

۱۰۰ گرم

۹۵,۵۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۱۰,۵۰۰ تومان

چیکن برگر

یک عدد سینه مرغ سوخاری شده، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نوع نان به انتخاب شما
چیکن برگر

۱۰۰ گرم

۹۵,۵۰۰ تومان

۱۵۰ گرم

۱۱۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ گرم

ساندویچ فیله مرغ

۳ تکه فیله مرغ گریل شده، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ فیله مرغ
۷۴,۵۰۰ تومان

ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر

۳ تکه فیله مرغ، قارچ، پنیر، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ فیله مرغ با قارچ و پنیر
۸۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه سی سی

یک عدد برگر دست ساز ۱۰۰ گرمی، ۱۲۰ گرم فیله مرغ گریل، ۲ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ، پنیر، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ویژه سی سی
۹۹,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

یک عدد سوسیس هات داگ ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ
۶۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

یک عدد سوسیس هات داگ ۶۰%، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر
۸۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ رویال

یک عدد سوسیس هات داگ ۶۰%، ژامبون گوشت، قارچ و پنیر پیتزا، نان باگت فرانسوی
ساندویچ هات داگ رویال
۸۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بلغاری

سوسیس بلغاری ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ سوسیس بلغاری
۷۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل

سوسیس کوکتل ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کوکتل
۶۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی

سوسیس کوکتل دودی ۶۰%، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کوکتل دودی
۷۱,۵۰۰ تومان

ساندویچ کوکتل دودی با قارچ و پنیر

سوسیس کوکتل دودی ۶۰%، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کوکتل دودی با قارچ و پنیر
۸۰,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت با قارچ و پنیر

ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، قارچ، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون گوشت با قارچ و پنیر
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ با قارچ و پنیر

ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون مرغ با قارچ و پنیر
۷۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ بندری

۱۵۰ گرم بندری، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ بندری
۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ سرد

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۴ ورق ژامبون گوشت ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)

۴ ورق ژامبون مرغ ۹۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ ژامبون مرغ (سرد)
۶۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس خشک (سرد)

۴ ورق کالباس ۶۰%، کاهو، گوجه، خیارشور، نان باگت فرانسوی
ساندویچ کالباس خشک (سرد)
۵۸,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله سوخاری (سه تکه)

۳ عدد فیله سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد کلم، نان
فیله سوخاری (سه تکه)

نرمال

۱۰۵,۵۰۰ تومان

اسپایسی

۱۰۵,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری (سه تکه)

۳ عدد مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد، نان
مرغ سوخاری (سه تکه)
۱۲۲,۵۰۰ تومان

مرغ سوخاری (دو تکه)

۲ عدد مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، سالاد، نان
مرغ سوخاری (دو تکه)
۱۰۱,۵۰۰ تومان

پاستا و اسپاگتی

پاستا چیکن کاربونارا

پاستا پنه، ۱۰۰ گرم مرغ، قارچ، پنیر پارمسان، خامه
پاستا چیکن کاربونارا
۸۷,۰۰۰ تومان

پاستا ولبتنا

پاستا پنه، ژامبون گوشت ۹۰%، سس گوجه مخصوص، خامه
پاستا ولبتنا
۸۷,۰۰۰ تومان

پاستا هموکاربونارا

پاستا پنه، ژامبون، قارچ، پنیر پارمسان، خامه
پاستا هموکاربونارا
۸۷,۰۰۰ تومان

اسپاگتی بلونز

اسپاگتی، ۱۰۰ گرم مرغ، ژامبون، ذرت، فلفل دلمه ای، زیتون، سس گوجه مخصوص
اسپاگتی بلونز
۹۱,۰۰۰ تومان

منوی کودک

مینی پیتزا کودک

ژامبون گوشت ۸۰%، کوکتل، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پنیر موزارلا
مینی پیتزا کودک
۶۶,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

بال سوخاری

۷ تکه بال سوخاری، سیب زمینی
بال سوخاری
۷۸,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۲۰۰ گرم قارچ سوخاری
قارچ سوخاری
۵۱,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، پنیر پیتزا، سیر
نان سیر
۷۰,۵۰۰ تومان

نان سیر با قارچ و پنیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، پنیر پیتزا، قارچ فراوان
نان سیر با قارچ و پنیر
۷۳,۵۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۲۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

سیب زمینی، پنیر پیتزا
سیب زمینی با پنیر
۵۴,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با قارچ و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا، قارچ
سیب زمینی با قارچ و پنیر
۵۸,۵۰۰ تومان

سیب زمینی با ژامبون و پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، ژامبون گوشت ۹۰%، پنیر پیتزا
سیب زمینی با ژامبون و پنیر
۵۸,۵۰۰ تومان

سیب زمینی ویژه

سیب زمینی، ژامبون گوشت ۹۰%، قارچ
سیب زمینی ویژه
۶۱,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، ذرت، هویج
سالاد فصل
۳۰,۵۰۰ تومان

سالاد اندونزی

ذرت، ژامبون گوشت ۸۰%، کلم، هویج، سس مخصوص
سالاد اندونزی
۳۰,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکاکولا

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۲,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکاکولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

پپسی

۱۸,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

سون آپ

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی

لیمو

۱۴,۰۰۰ تومان

هلو

۱۴,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

لیمو

۱۸,۰۰۰ تومان

هلو

۱۸,۰۰۰ تومان

استوایی

۱۸,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۶۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۱۰,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۵,۰۰۰ تومان