جست‌وجو در اسنپ‌فود

اسنپ فود

رستوران های مشهد

فست فود هفت ستاره (۷ استار)

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون اسپایسی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص هفت ستاره آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه سوسیس
پیتزا مخصوص هفت ستاره آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا رست بیف مخصوص آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا رست بیف مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا رست بیف مخصوص آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، شنیسل مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا مرغ و قارچ مخصوص آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۵۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قات مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا قات مخصوص آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سون استار آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت گوساله ریش ریش شده، مرغ ریش ریش شده، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، هات داگ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه
پیتزا سون استار آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۶۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص هفت ستاره آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه سوسیس
پیتزا مخصوص هفت ستاره آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۳۰,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۵۰,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون اسپایسی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی آمریکایی

مینی (۱۸ سانتی متری)

۴۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۲ سانتی متری)

۶۵,۰۰۰ تومان

دو نفره (۲۸ سانتی متری)

۸۰,۰۰۰ تومان

برگر

کپلی برگر

یک عدد برگر شرکتی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، نان گرد
کپلی برگر
۵۰,۰۰۰ تومان

همبرگر ساده

یک عدد برگر شرکتی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، گوجه، خیارشور، ۲عدد نان باگد
همبرگر ساده
۳۰,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، گوجه، خیارشور، ۲عدد نان باگد
همبرگر مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

چیز برگر ساده

یک عدد برگر شرکتی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، ۲عدد نان باگد
چیز برگر ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، ۲عدد نان باگد
چیز برگر مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر ساده

یک عدد برگر شرکتی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، قارچ، گوجه، خیارشور،۲عدد نان باگد
قارچ برگر ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر مخصوص

یک عدد برگر شرکتی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، قارچ، گوجه، خیارشور، ۲عدد نان باگد
قارچ برگر مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

دوبل برگر ساده

۲ عدد برگر شرکتی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۳۰% ۱۰۰ گرمی، گوجه، خیارشور، ۲عدد نان باگد
دوبل برگر ساده
۴۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر مخصوص

۲ عدد برگر شرکتی گوشت مخلوط گوساله و گوسفندی ۶۰% ۱۰۰ گرمی، گوجه، خیارشور، ۲عدد نان باگد
دوبل برگر مخصوص
۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ گوشت ساده

۷۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، گوجه، خیارشور، ۲عدد نان باگد
ساندویچ گوشت ساده
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ گوشت مخصوص

۷۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، ۲عدد نان باگد
ساندویچ گوشت مخصوص
۶۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ ساده

۷۰ گرم شنیسل مرغ ریش ریش شده، گوجه، خیارشور، ۲عدد نان باگد
ساندویچ مرغ ساده
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ مخصوص

۷۰ گرم شنیسل مرغ ریش ریش شده، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، ۲عدد نان باگد
ساندویچ مرغ مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ساده

یک عدد سوسیس هات داگ ۷۰%، گوجه، خیارشور، ۲عدد نان باگد
ساندویچ هات داگ ساده
۳۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ مخصوص

یک عدد سوسیس هات داگ ۷۰%، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور،۲عدد نان باگد
ساندویچ هات داگ مخصوص
۴۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس ساده

۳ ورق ژامبون مرغ ۷۰%، گوجه، خیارشور، ۲عدد نان باگد
ساندویچ کالباس ساده
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ کالباس مخصوص

۴ورق ژامبون مرغ ۷۰% گوجه، خیارشور، ۲عدد نان باگد
ساندویچ کالباس مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک بندری ساده

سوسیس بندری، گوجه، خیارشور،۲عدد نان باگد
ساندویچ خوراک بندری ساده
۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک بندری مخصوص

سوسیس بندری، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، ۲عدد نان باگد
ساندویچ خوراک بندری مخصوص
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ پیتزا

ژامبون مرغ ۷۰% تنوری، قارچ، پنیر، گوجه، خیارشور، ۲عدد نان باگد
ساندویچ پیتزا
۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فلافل ساده

۵ قرص فلافل، گوجه، خیارشور، ۲عدد نان باگد
ساندویچ فلافل ساده
۲۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

خوراک قارچ (پرسی)

سوسیس بندری، قارچ، گوجه، خیارشور، ۱عدد نان لواش
خوراک قارچ (پرسی)
۵۰,۰۰۰ تومان

خوراک بندری (پرسی)

سوسیس بندری، گوجه، خیارشور،۱عدد نان لواش
خوراک بندری (پرسی)
۶۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

بشقاب داغ رست بیف

۵۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا
بشقاب داغ رست بیف
۵۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۱۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۳۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده با پنیر

سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا
سیب زمینی سرخ کرده با پنیر
۴۰,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

نان (اضافه)

۱عدد نان لواش
نان (اضافه)
۵,۰۰۰ تومان

سس کچاپ رعنا (اضافه)

یک عدد
سس کچاپ رعنا (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

سس کچاپ تند رعنا (اضافه)

یک عدد
سس کچاپ تند رعنا (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

سس مایونز رعنا (اضافه)

یک عدد
سس مایونز رعنا (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

سس مایونز تند رعنا (اضافه)

یک عدد
سس مایونز تند رعنا (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

سس فرانسوی رعنا (اضافه)

یک عدد
سس فرانسوی رعنا (اضافه)
۲,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری

کوکا کولا

۶,۰۰۰ تومان

فانتا

۶,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

کوکا کولا

۱۰,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

فانتا

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر شیشه ای هی دی

۳۲۰ میلی لیتر
ماءالشعیر شیشه ای هی دی
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ بطری خوشگوار

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری خوشگوار
۸,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده خوشگوار

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده خوشگوار
۲۴,۰۰۰ تومان