جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا آمریکایی

پیتزا اسپشیال میت (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، بوقلمون فرآوری شده، فیله گوشت گوساله، فیله مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا اسپشیال میت (یک نفره)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا هیرا

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر
پیتزا هیرا

مینی (۲۳ سانتی‌متری)

۲۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس تند، ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا پپرونی (یک نفره)
۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا میت لاور (۲۷ سانتی‌متری)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، فیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا میت لاور (27 سانتی‌متری)
۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن لاور (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا چیکن لاور (یک نفره)
۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا فاهیتا

خمیر پیتزا آمریکایی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا فاهیتا

مینی (۲۳ سانتی‌متری)

۲۲,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۳۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سوسیس، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخلوط (یک نفره)
۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا باربیکیو (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس باربیکیو تند، فیله گوشت گوساله، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا باربیکیو (یک نفره)
۴۳,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا کالزونه (یک نفره)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، گوشت چرخ کرده، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا استاف کراست (یک نفره)
۴۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس تند، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی
پیتزا سالامی (یک نفره)
۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی میت (یک نفره)

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، فیله گوشت اسلایسی، سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی
پیتزا سالامی میت (یک نفره)
۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون و قارچ

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا ژامبون و قارچ

مینی (۲۳ سانتی‌متری)

۱۵,۰۰۰ تومان

یک نفره (۲۷ سانتی‌متری)

۲۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا اسپشیال میت (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، ببوقلمون فرآوری شده، فیله گوشت گوساله، فیله مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا اسپشیال میت (خانواده)
۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا هیرا (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، بژامبون گوشت، ژامبون مرغ، گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر
پیتزا هیرا (خانواده)
۴۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، بسس تند، ژامبون پپرونی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا پپرونی (خانواده)
۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا میت لاور (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، بفیله گوساله، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا میت لاور (خانواده)
۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن لاور (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، بفیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا چیکن لاور (خانواده)
۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا فاهیتا (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، بگوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا فاهیتا (خانواده)
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، بسوسیس، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا مخلوط (خانواده)
۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا باربیکیو (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، بسس باربیکیو تند، فیله گوشت گوساله، فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا باربیکیو (خانواده)
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کالزونه (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، بگوشت چرخ کرده، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا کالزونه (خانواده)
۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، بکنسرو سبزیجات، قارچ، زیتون، پنیر
پیتزا سبزیجات (خانواده)
۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراست (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، بگوشت چرخ کرده، ژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا استاف کراست (خانواده)
۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، بسس تند، ژامبون سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی
پیتزا سالامی (خانواده)
۵۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سالامی میت (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، بفیله گوشت اسلایسی، سالامی، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی
پیتزا سالامی میت (خانواده)
۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون و قارچ (خانواده)

خمیر پیتزا ایتالیایی ۳۵ سانتی‌متری، بژامبون، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر
پیتزا ژامبون و قارچ (خانواده)
۲۹,۰۰۰ تومان

برگر

برگر ذغالی

۱۲۰ گرم برگر گوشت دست ساز، گوجه، سس مخصوص، ریحان، نان
برگر ذغالی

نان سفید

۲۰,۰۰۰ تومان

نان روگن

۲۰,۰۰۰ تومان

میکس برگر هیرا

۱۲۰ گرم برگر گوشت دست ساز، ۱۰۰ گرم فیله مرغ سوخاری، پنیر گودا، قارچ، سس پنیر، گوجه، سس مخصوص، ریحان، نان
میکس برگر هیرا

نان سفید

۲۹,۰۰۰ تومان

نان روگن

۲۹,۰۰۰ تومان

هیرا برگر

۱۲۰ گرم برگر گوشت دست ساز، پنیر، کالباس، قارچ، گوجه، سس مخصوص، ریحان، نان
هیرا برگر

نان سفید

۲۶,۰۰۰ تومان

نان روگن

۲۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۲۰ گرم برگر گوشت دست ساز، پنیر، گوجه، سس مخصوص، ریحان، نان
چیز برگر

نان سفید

۲۳,۰۰۰ تومان

نان روگن

۲۳,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۲۰ گرم برگر گوشت دست ساز، قارچ، گوجه، سس مخصوص، ریحان، نان
قارچ برگر

نان سفید

۲۳,۰۰۰ تومان

نان روگن

۲۳,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲۴۰ گرم برگر گوشت دست ساز، گوجه، سس مخصوص، ریحان، نان
دوبل برگر

نان سفید

۳۳,۰۰۰ تومان

نان روگن

۳۳,۰۰۰ تومان

برگر تنوری

۱۲۰ گرم برگر گوشت دست ساز، قارچ، پنیر ترکیبی، سس پنیر، پنیر ذوب شده روی نان سفید
برگر تنوری
۲۷,۰۰۰ تومان

دوبل برگر تنوری (نان بلند)

۲۴۰ گرم برگر گوشت دست ساز، قارچ، پنیر ترکیبی، سس پنیر، نان باگت
دوبل برگر تنوری (نان بلند)
۳۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ غول یک

۱۵۰ گرم ژامبون گوشت، ۱۵۰ گرم ژامبون مرغ، پنیر ترکیبی، پنیر گودا، سس پنیر، سس مخصوص، قارچ، نان مخصوص سفید
ساندویچ غول یک
۲۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ غول دو

۱۰۰ گرم ژامبون گوشت، ۱۰۰ گرم ژامبون مرغ، یک عدد هات داگ، پنیر ترکیبی، پنیر گودا، سس پنیر، سس مخصوص، قارچ، نان مخصوص سفید
ساندویچ غول دو
۳۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ غول سه

۱۰۰ گرم ژامبون گوشت، ۱۰۰ گرم ژامبون مرغ، ۱۲۰ گرم برگر گوشت دست ساز، پنیر ترکیبی، پنیر گودا، سس پنیر، سس مخصوص، قارچ، نان مخصوص سفی...
ساندویچ غول سه
۳۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ غول چهار

۱۰۰ گرم ژامبون گوشت، ۱۰۰ گرم ژامبون مرغ، ۱۲۰ گرم فیله مرغ سوخاری، پنیر گودا، سس پنیر، سس مخصوص، قارچ، نان مخصوص سفید
ساندویچ غول چهار
۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ سیسیلین تنوری

۷۰ گرم فیله گوساله، ۸۰ گرم فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، پنیر ترکیبی، سس باربیکیو، نان
ساندویچ سیسیلین تنوری

نان سفید

۴۳,۰۰۰ تومان

نان روگن

۴۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

۱۲۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده با سس مخصوص، قارچ، گوجه، ریحان، سس مخصوص، نان مخصوص سفید
ساندویچ مرغ و قارچ
۱۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت تنوری با پنیر

۲۰۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر ترکیبی، نان مخصوص سفید
ساندویچ ژامبون گوشت تنوری با پنیر
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ تنوری با پنیر

۲۰۰ گرم ژامبون مرغ، قارچ، پنیر ترکیبی، نان مخصوص سفید
ساندویچ ژامبون مرغ تنوری با پنیر
۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری با پنیر

۱۰۰ گرم ژامبون مرغ، ۱۰۰ گرم ژامبون گوشت، قارچ، پنیر ترکیبی، نان مخصوص سفید
ساندویچ ژامبون گوشت و مرغ تنوری با پنیر
۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیز استریپس

فیله مرغ سوخاری ۱۵۰ گرم، ۲۰۰ گرم پنیر، سیب زمینی سرخ شده
ساندویچ چیز استریپس
۳۰,۰۰۰ تومان

هات داگ (نان سفید)

ساندویچ تنوری هات ویژه

یک عدد هات داگ مخصوص، ۱۴۰ گرم قارچ، چیبس خلالی، پنیر پیتزا، سس پنیر
ساندویچ تنوری هات ویژه

نرمال

۲۵,۰۰۰ تومان

چیلی

۲۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات برگر نان سفید

یک عدد هات داگ، ۱۲۰ گرم برگر گوشت دست ساز، چیپس خلالی، سس پنیر، قارچ، پنیر پیتزا، نان سفید
ساندویچ هات برگر نان سفید

نرمال

۳۶,۰۰۰ تومان

چیلی

۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هیرا هات ویژه نان سفید

یک عدد هات داگ، ۷۰ گرم گوشت چرخ کرده، قارچ، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، سس پنیر، نان سفید
ساندویچ هیرا هات ویژه نان سفید

نرمال

۲۸,۰۰۰ تومان

چیلی

۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات چیکن نان سفید

یک عدد هات داگ، ۷۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، سس پنیر، نان سفید
ساندویچ هات چیکن نان سفید

نرمال

۲۴,۰۰۰ تومان

چیلی

۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ نیو هات نان سفید

یک عدد هات داگ رل شده با پنیر، سیب زمینی سرخ کرده، سس پنیر، پنیر پیتزا، قارچ، نان سفید مخصوص
ساندویچ نیو هات نان سفید

نرمال

۲۲,۰۰۰ تومان

چیلی

۲۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هیرا هات نان سفید

یک عدد هات داگ، ۷۰ گرم کالباس، قارچ، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، سس پنیر، نان سفید
ساندویچ هیرا هات نان سفید

نرمال

۲۰,۰۰۰ تومان

چیلی

۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری هات نان سفید

یک عدد هات داگ، ۱۴۰ گرم قارچ، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، سس پنیر، نان سفید
ساندویچ تنوری هات نان سفید

نرمال

۱۹,۰۰۰ تومان

چیلی

۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ دومینو نان سفید

۷۰ گرم ژامبون گوشت، هات داگ اسلایسی، قارچ، پنیر پیتزا، سس پنیر، نان سفید
ساندویچ دومینو نان سفید

نرمال

۱۹,۰۰۰ تومان

چیلی

۱۹,۰۰۰ تومان

هات داگ (نان روگن)

ساندویچ هات برگر نان روگن

یک عدد هات داگ، ۱۲۰ گرم برگر گوشت دست ساز، چیپس خلالی، سس پنیر، قارچ، پنیر پیتزا، نان روگن
ساندویچ هات برگر نان روگن

نرمال

۳۶,۰۰۰ تومان

چیلی

۳۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هیرا هات ویژه نان روگن

یک عدد هات داگ، ۷۰ گرم گوشت چرخ کرده، قارچ، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، سس پنیر، نان روگن
ساندویچ هیرا هات ویژه نان روگن

نرمال

۲۸,۰۰۰ تومان

چیلی

۲۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات چیکن نان روگن

یک عدد هات داگ، ۷۰ گرم فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، سس پنیر، نان روگن
ساندویچ هات چیکن نان روگن

نرمال

۲۴,۰۰۰ تومان

چیلی

۲۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هیرا هات نان روگن

یک عدد هات داگ، ۷۰ گرم کالباس، قارچ، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، سس پنیر، نان روگن
ساندویچ هیرا هات نان روگن

نرمال

۲۰,۰۰۰ تومان

چیلی

۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ تنوری هات نان روگن

یک عدد هات داگ، ۱۴۰ گرم قارچ، چیپس خلالی، پنیر پیتزا، سس پنیر، نان روگن
ساندویچ تنوری هات نان روگن

نرمال

۱۹,۰۰۰ تومان

چیلی

۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ دومینو نان روگن

۷۰ گرم ژامبون گوشت، هات داگ اسلایسی، قارچ، پنیر پیتزا، سس پنیر، نان روگن
ساندویچ دومینو نان روگن

نرمال

۱۹,۰۰۰ تومان

چیلی

۱۹,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا مرغ

۱۹۰ گرم پاستا، ۸۰ گرم فیله مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر
پاستا مرغ
۳۰,۰۰۰ تومان

پاستا گوشت

۱۹۰ گرم پاستا، ۷۰ گرم فیله گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر
پاستا گوشت
۳۵,۰۰۰ تومان

پاستا مرغ و گوشت

۱۹۰ گرم پاستا، ۴۰ گرم فیله مرغ، ۳۵ گرم فیله گوشت، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر
پاستا مرغ و گوشت
۳۳,۰۰۰ تومان

پاستا ژامبون

۱۹۰ گرم پاستا، ۱۲۰ گرم ژامبون گوشت و مرغ، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیر
پاستا ژامبون
۲۵,۰۰۰ تومان

پنه با سس آلفردو

۱۹۰ گرم پاستا، ۱۳۰ گرم فیله مرغ، سس مخصوص، خامه، قارچ، پنیر ترکیبی
پنه با سس آلفردو
۳۵,۰۰۰ تومان

غذای اصلی

چیکن استریپس (چهار تکه)

۴ تکه فیله مرغ سوخارِی ۶۰-۷۰ گرمی، سیب زمینی سرخ کرده، سس سیر، نان اسلایسی
چیکن استریپس (چهار تکه)

نان سفید

۳۴,۰۰۰ تومان

نان روگن

۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف استراگانف

۱۲۰ گرم فیله گوشت گوساله، قارچ، خامه، سس مخصوص، چیپس خلالی، نان اسلایسی
پیتزا بیف استراگانف

نان سفید

۴۶,۰۰۰ تومان

نان روگن

۴۶,۰۰۰ تومان

چیکن استراگانف

۱۲۰ گرم فیله مرغ، قارچ، خامه، سس مخصوص، چیپس خلالی، نان اسلایسی
چیکن استراگانف

نان سفید

۳۳,۰۰۰ تومان

نان روگن

۳۳,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس (سه تکه)

۳ عدد فیله مرغ سوخاری ۶۰-۷۰ گرمی، سیب زمینی سرخ کرده، سس سیر، نان اسلایسی
چیکن استریپس (سه تکه)

نان سفید

۲۹,۰۰۰ تومان

نان روگن

۲۹,۰۰۰ تومان

چیکن استریپس (پنج تکه)

۵ عدد فیله مرغ سوخاری ۶۰-۷۰ گرمی، سیب زمینی سرخ کرده، سس سیر، نان اسلایسی
چیکن استریپس (پنج تکه)

نان سفید

۳۹,۰۰۰ تومان

نان روگن

۳۹,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب پنیر ویژه پیتزایی

سیب زمینی سرخ کرده، سالامی، پپرونی، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر ترکیبی (یک نفره)
سیب پنیر ویژه پیتزایی
۲۵,۰۰۰ تومان

سیب پنیر فاهیتا پیتزایی

سیب زمینی سرخ کرده، گوشت چرخ کرده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر ترکیبی (یک نفره)
سیب پنیر فاهیتا پیتزایی
۲۳,۰۰۰ تومان

سیب پنیر چیکن پیتزایی

سیب زمینی سرخ کرده، فیله مرغ طعم دار شده، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر ترکیبی (یک نفره)
سیب پنیر چیکن پیتزایی
۲۳,۰۰۰ تومان

سیب پنیر ژامبون پیتزایی

سیب زمینی سرخ کرده، ژامببون، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، پنیر ترکیبی (یک نفره)
سیب پنیر ژامبون پیتزایی
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی و پنیر

ژامبون گوشت، قارچ، پنیر (یک نفره)
سیب زمینی و پنیر
۱۶,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۱۰۰-۱۲۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی ساده
۸,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

نان سیر

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۷ سانتی‌متری، سس سیر مخصوص، پنیر ترکیبی، ادویه مخصوص
نان سیر
۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

کاهو، گوجه، خیار، کلم سفید، هویج، سس سالاد
سالاد فصل
۷,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

پپسی

۳,۰۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۳,۰۰۰ تومان

سون آپ

۳,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده

پپسی

۴,۸۰۰ تومان

میرندا پرتقالی

۴,۸۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی بیگ بر

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی بیگ بر

لیمو

۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گازدار قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشیدنی گازدار قوطی

انگور

۵,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

۱ لیتر
ماءالشعیر خانواده هوفنبرگ

استوایی

۶,۰۰۰ تومان

لیمو

۶,۰۰۰ تومان

هلو

۶,۰۰۰ تومان

نوشیدنی گازدار خانواده

۱ لیتر
نوشیدنی گازدار خانواده

بلوبری

۶,۰۰۰ تومان

انگور

۷,۰۰۰ تومان

دوغ بطری عالیس

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ بطری عالیس
۲,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۱,۲۰۰ تومان

سس اضافه

سس کچاب (یک نفره)

سس کچاب یک نفره
سس کچاب (یک نفره)
۴۰۰ تومان

سس مایونز (یک نفره)

سس مایونز یک نفره
سس مایونز (یک نفره)
۴۰۰ تومان

سس سالاد

سس سالاد ظرفی
سس سالاد
۲,۰۰۰ تومان

سس قارچ تند

سس قارچ تند ظرفی
سس قارچ تند
۱,۵۰۰ تومان