جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، سوسیس
پیتزا مخصوص آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۳۰
۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۳۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۳۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون مرغ ریش ریش شده، گوشت چرخ کرده گوساله، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط آمریکایی

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۳۰
۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۳۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

(۲۵ سانتی متری)

۳۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پپرونی، ژامبون پپرونی، پنیر پیتزا ترکیبی قارچ، فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی
پیتزا پپرونی آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۳۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۳۰
۲۳۰,۰۰۰ ۱۶۱,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۳۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، گوشت ریش شده گوساله و گوسفندی، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه و گوجه فرنگی
پیتزا رست بیف آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۳۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۳۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۳۰
۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، گوشت چرخ کرده گوساله و گوسفندی، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی ، فلفل دلمه و گوجه فرنگی، قارچ
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۳۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۳۰
۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۳۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا آمریکایی

پیتزا استاف کراس بزرگ

خمیر پیتزا امریکایی ۳۴ سانتی متری، سس مخصوص استاف، گوشت گوسفندی و گوساله چرخ کرده، ژامبون مرغ و گوشت میکس، گوجه، قارچ، فلفل دلمه ا...
پیتزا استاف کراس بزرگ
۳۰
۲۶۰,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰ تومان

پیتزا استاف کراس متوسط

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۸ سانتی متری، گوشت چرخ کرده مخلوط گوساله و گوسفندی، ژامبون مرغ و گوشت میکس، دور خمیر خامه و پنیر و کنجد، سس ...
پیتزا استاف کراس متوسط
۳۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، گوشت چرخ کرده گوساله و گوسفندی، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی ، فلفل دلمه و گوجه فرنگی، قارچ
پیتزا گوشت و قارچ آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۳۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۳۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۳۰
۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

خمیر پیتزا ۳۴ سانتی بزرگ، سس سیر مخصوص، پنیر
نان سیر
۳۰
۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

پیتزا کباب ترکی

گوشت ریش گوسفندی و گوساله , سس مخصوص پیتزا , پنیر پیتزا , قارچ , دلمه و گوجه فرنگی و مخلفات پیتزا
پیتزا کباب ترکی
۳۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا کباب ترکی متوسط

خمیر امریکایی، گوشت ریش شده گوسفندی و گوساله، سس مخصوص پیتزا، پنیر پیتزا ترکیبی، قارچ، دلمه و گوجه فرنگی
پیتزا کباب ترکی متوسط
۳۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ژامبون گوشت، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه، سوسیس
پیتزا مخصوص آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۳۰
۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۳۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۳۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا شکاری آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، مرغ ریش شده طعم دار، پنیر پیتزا ترکیبی، قارچ، فلفل دلمه ای
پیتزا شکاری آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۳۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۳۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۳۰
۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، گوشت ریش شده گوساله و گوسفندی، قارچ، پنیر پیتزا ترکیبی، فلفل دلمه و گوجه فرنگی
پیتزا رست بیف آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۳۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۳۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۳۰
۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص سبزیجات، مخلوط سبزیجات، پنیر پیتزا ترکیبی، گوجه فرنگی و دلمه و قارچ
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

(۲۵ سانتی متری)

۳۰
۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۳۰
۱۴۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۳۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

پیتزا فیله مرغ آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پیتزا، فیله مرغ گریل شده، پنیر پیتزا ترکیبی، قارچ، فلفل دلمه و گوجه فرنگی
پیتزا فیله مرغ آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۳۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۳۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۳۰
۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، سس مخصوص پپرونی، ژامبون پپرونی، پنیر پیتزا ترکیبی قارچ، فلفل دلمه ای و گوجه فرنگی
پیتزا پپرونی آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۳۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۳۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۳۰
۲۳۰,۰۰۰ ۱۶۱,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط آمریکایی

خمیر پیتزا آمریکایی، ترکیب ژامبون مرغ و گوشت، گوشت چرخ کرده گوساله، مرغ ریش شده طعم دار، پنیر پیتزا ترکیبی، ترکیبی از قارچ و دلمه...
پیتزا مخلوط آمریکایی

(۲۵ سانتی متری)

۳۰
۱۵۰,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ تومان

متوسط (۲۸ سانتی متری)

۳۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

خانواده (۳۴ سانتی متری)

۳۰
۲۵۰,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر معمولی

۱۰۰ گرم برگر شرکتی، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، ریحان ، نان مک دونالد
همبرگر معمولی
۳۰
۴۵,۰۰۰ ۳۱,۵۰۰ تومان

چیز برگر‌معمولی

۱۰۰ گرم برگر شرکتی , سس مخصوص , پنیر پیتزا , گوجه , خیار شور , نان
چیز برگر‌معمولی
۳۰
۵۵,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰ تومان

همبرگر مخصوص هیلدا

یک عدد برگر گوشت گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، قارچ، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، ریحان، نان گرد
همبرگر مخصوص هیلدا
۳۰
۸۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

همبرگر ویژه دوبل

دو عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، قارچ، پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، چیپس سیب زمینی، سس یک نفره، نا...
همبرگر ویژه دوبل
۳۰
۱۴۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، قارچ، پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، چیپس سیب زمینی، سس یک نفره، نا...
قارچ برگر
۳۰
۹۸,۰۰۰ ۶۸,۶۰۰ تومان

قارچ برگر دوبل

دو عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، قارچ، پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، چیپس سیب زمینی، سس یک نفره، نا...
قارچ برگر دوبل
۳۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ژامبون گوشت، پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، چیپس سیب زمینی، سس یک ن...
چیزبرگر
۳۰
۹۸,۰۰۰ ۶۸,۶۰۰ تومان

چیز برگر دوبل

دو عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ژامبون گوشت، پنیر گودا، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، چیپس سیب زمینی، سس یک ن...
چیز برگر دوبل
۳۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ کباب ترکی

گوشت گوسفندی و گوساله ریش شده، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ ترکیبی، سس مخصوص، خیار شور ، ریحان
ساندویچ کباب ترکی
۳۰
۱۳۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ مینی هات داگ

سوسیس هات داگ، سس مخصوص، چیپس، پنیر، قارچ
ساندویچ مینی هات داگ
۳۰
۷۵,۰۰۰ ۵۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ همبر تنوری

یک عدد همبر گوشت ۱۳۰ گرمی، سس مخصوص، چیپس، پنیر پیتزا، قارچ
ساندویچ همبر تنوری
۳۰
۹۵,۰۰۰ ۶۶,۵۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی میکس (مرغ و گوشت)

ترکیبی از گوشت و مرغ ریش ریش شده، فلفل دلمه ای، گوجه، قارچ ترکیبی، سس مخصوص ترکی، خیارشور
ساندویچ کباب ترکی میکس (مرغ و گوشت)
۳۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری

۲۵۰ گرم سوسیس بندری، گوجه، خیارشور، ریحون، نان باگت
ساندویچ سوسیس بندری
۳۰
۵۵,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس بندری تنوری

۳۰۰ گرم بندری، سس مخصوص، چیپس، پنیر پیتزا، نان باگت
ساندویچ سوسیس بندری تنوری
۳۰
۸۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ کباب ترکی مرغ

نان باگت بزرگ، گوشت ریش مرغ ۲۰۰ گرم، ترکیبی از فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی، قارچ ، سس مخصوص ترکی
ساندویچ کباب ترکی مرغ
۳۰
۱۱۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ تومان

لکسوبرگر هیلدا

یک عدد برگر گوشت گرم ۱۲۰ گرمی, ۲ عدد فیله مرغ ۱۰۰ گرمی یک ورق پنیر گودا, قارچ, پنیر پیتزا, نان گرد پنیر خورده
لکسوبرگر هیلدا
۳۰
۱۵۵,۰۰۰ ۱۰۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ اسپشیال ویژه هیلدا

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۳۰گرمی، ۱۲۰ گرم فیله مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص اسپیشیال، چیپس سیب زمینی، ن...
ساندویچ اسپشیال ویژه هیلدا
۳۰
۲۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس مخصوص ویژه

۵ عدد برش سوسیس کوکتل، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، ریحون، چیپس سیب زمینی، نان باگت
ساندویچ سوسیس مخصوص ویژه
۳۰
۵۵,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰ تومان

ساندویچ شکاری مخصوص

۲۵۰ گرم مخلوط سینه مرغ ریش ریش شده، گوشت گوساله چرخ شده، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، ریحان، چیپس سیب زمینی، نان باگت
ساندویچ شکاری مخصوص
۳۰
۱۱۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری

یک عدد هات داگ ۸۰%، چیپس سیب زمینی، پنیر پیتزا، قارچ، سس قارچ، سس مخصوص، نان باگت بزرگ
ساندویچ هات داگ تنوری
۳۰
۱۲۰,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ تنوری ویژه

یک عدد هات داگ ۸۰%، ژامبون گوشت، چیپس سیب زمینی، پنیر پیتزا، قارچ، سس قارچ، سس مخصوص، نان باگت بزرگ
ساندویچ هات داگ تنوری ویژه
۳۰
۱۳۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ چیلی

یک عدد هات داگ ۸۰%، چیپس سیب زمینی، پنیر پیتزا، سس مخصوص چیلی، قارچ، سس قارچ، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ هات داگ چیلی
۳۰
۱۲۵,۰۰۰ ۸۷,۵۰۰ تومان

ساندویچ هات همبرگر تنوری ویژه

یک عدد برگر دست ساز مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ژامبون گوشت ۸۰%، یک عدد هات داگ ۸۰%، چیپس سیب زمینی، پنیر پیتزا، قارچ، س...
ساندویچ هات همبرگر تنوری ویژه
۳۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات مرغ تنوری

۱۲۰ گرم سینه مرغ ریش شده طعم دار، یک عدد هات داگ ۸۰%، چیپس سیب زمینی، پنیر پیتزا، قارچ، سس قارچ، سس مخصوص، نان باگت بزرگ
ساندویچ هات مرغ تنوری
۳۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ همبرگر دوبل تنوری

دو عدد برگر گوشت گرم مخلوط گوشت گوساله و گوسفندی ۱۲۰ گرمی، ژامبون گوشت ۸۰%، سس مخصوص، چیپس سیب زمینی، پنیر پیتزا، قارچ، سس قارچ، ن...
ساندویچ همبرگر دوبل تنوری
۳۰
۱۶۵,۰۰۰ ۱۱۵,۵۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

۵ ورق ژامبون گوشت ۸۰%، چیپس سیب زمینی، پنیر پیتزا، قارچ، سس قارچ، سس مخصوص، نان باگت بزرگ
ساندویچ ژامبون تنوری
۳۰
۱۱۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ سوسیس تنوری

دو عدد سوسیس کوکتل ۷۰%، چیپس سیب زمینی، پنیر پیتزا، قارچ، سس قارچ، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ سوسیس تنوری
۳۰
۱۱۰,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ شکاری تنوری

۳۰۰ گرم میکس مرغ طعم دار ریش شده، گوشت گوساله چرخی، چیپس سیب زمینی، پنیر پیتزا، قارچ ، سس مخصوص، نان باگت بزرگ
ساندویچ شکاری تنوری
۳۰
۱۴۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ (رژیمی)

۳۰۰ گرم فیله مرغ, قارچ گوجه، سس مخصوص رژیمی، خیارشور، ریحان، نان باگت
ساندویچ استیک مرغ (رژیمی)
۳۰
۹۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ استیک مرغ تنوری

۲۰۰ گرم فیله مرغ، سس مخصوص استیک، چیپس سیب زمینی، پنیر پیتزا، قارچ، سس قارچ، نان باگت
ساندویچ استیک مرغ تنوری
۳۰
۱۴۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف تنوری

۳۰۰ گرم گوشت ریش شده، سس مخصوص رست بیف، چیپس سیب زمینی، پنیر پیتزا، قارچ، سس قارچ، نان باگت بزرگ
ساندویچ رست بیف تنوری
۳۰
۱۶۰,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ اسکاتلندی

۱۲۰ گرم گوشت چرخ کرده گوسفندی، ژامبون گوشت ۸۰%، قارچ، پنیر پیتزا، سس مخصوص، نان باگت
ساندویچ اسکاتلندی
۳۰
۹۰,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

۵ ورق ژامبون گوشت ۸۰%، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، چیپس، کاهو، نان باگت
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۳۰
۵۵,۰۰۰ ۳۸,۵۰۰ تومان

پرسی

پاستا بیف

۵۰۰ گرم پاستا . خامه . شیر . کره . سس مخصوص بیف . گوشت ریش شده . خلال سیب زمینی سرخ شده
پاستا بیف
۳۰
۱۸۰,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰ تومان

پاستا آلفردو چیکن

پاستا آلفردو چیکن
۳۰
۱۷۰,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سالاد فصل

کاهو، گوجه، هویج، کلم، خیارسبز، سس مخصوص، یک نفره
سالاد فصل
۴۰,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

کاهو، گوجه گیلاسی، زیتون اسلایس شده، پنیر پارمسان،۲عدد فیله مرغ گریل شده
سالاد سزار
۸۵,۰۰۰ تومان

سالاد سیب زمینی

۲۰۰ گرم سیب زمینی گریل، پیاز جعفری، سس مخصوص، یک نفره
سالاد سیب زمینی
۳۵,۰۰۰ تومان

سالاد ماکارونی

اسپاگتی، نخود فرنگی، ژامبون گوشت، ذرت، سس مخصوص، سس خردل، سس مایونز، یک نفره
سالاد ماکارونی
۳۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی با پنیر

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر پیتزا، قارچ، فلفل دلمه ای، گوجه فرنگی
سیب زمینی با پنیر
۶۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ کرده

۲۰۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده
سیب زمینی سرخ کرده
۴۵,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه بطری

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه بطری
۱۰,۰۰۰ تومان

نوشابه شیشه ای

۳۰۰ میلی لیتر
نوشابه شیشه ای
۸,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

دلستر شیشه ای

۲۵۰ میلی لیتر
دلستر شیشه ای
۱۵,۰۰۰ تومان

دلستر خانواده

۱ لیتر
دلستر خانواده
۲۰,۰۰۰ تومان

دوغ کوچک

۳۰۰ میلی لیتر
دوغ کوچک
۱۵,۰۰۰ تومان

دوغ خانواده

۱.۵ لیتر
دوغ خانواده
۳۸,۰۰۰ تومان

سس

سس قارچ

سس قارچ
سس قارچ
۵,۰۰۰ تومان