جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

سس مخصوص، کالباس ژامبون، هات داگ دودی .قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

دو نفره

۱۲۴,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۵۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

سس مخصوص، کالباس ژامبون، گوشت چرخ کرده، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص

خانواده

۱۷۳,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سس مخصوص، کالباس پپرونی، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی

دو نفره

۱۳۲,۰۰۰ تومان

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

خانواده

۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

سس مخصوص، گوشت رست سرخ شده، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

خانواده

۱۹۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ

خانواده

۱۹۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سس مخصوص، شنیسل مرغ، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ

خانواده

۱۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۲,۰۰۰ تومان

بگیر و بپز

پیتزا مخصوص یک نفره (نیمه آماده)

سس مخصوص، کالباس ژامبون، گوشت چرخ کرده، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای، (نحوه پخت: فربه مدت ۵تا۱۰ دقیقه روشن شود وبه مدت ۱۰-۱۵ دقیق...
پیتزا مخصوص یک نفره (نیمه آماده)
۸۹,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی یک نفره (نیمه آماده)

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، سوسیس پپرونی، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای، (نحوه پخت: فربه مدت ۵تا۱۰ دقیقه روشن شود وبه مدت ...
پیتزا پپرونی یک نفره (نیمه آماده)
۸۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط یک نفره (نیمه آماده)

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، کالباس ژامبون، هات داگ دودی .قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای، (نحوه پخت: فربه مدت ۵تا۱۰ دقیقه رو...
پیتزا مخلوط یک نفره (نیمه آماده)
۸۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف یک نفره (نیمه آماده)

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، گوشت رست سرخ شده، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای، (نحوه پخت: فربه مدت ۵تا۱۰ دقیقه روشن شود وبه ...
پیتزا رست بیف یک نفره (نیمه آماده)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ یک نفره (نیمه آماده)

خمیر پیتزا ۲۳ سانتی‌متری، سس مخصوص، شنیسل مرغ، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای، (نحوه پخت: فربه مدت ۵تا۱۰ دقیقه روشن شود وبه مدت ۱۰-...
پیتزا مرغ و قارچ یک نفره (نیمه آماده)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا بدون سوسیس و کالباس

پیتزا رست بیف (بدون سوسیس و کالباس)

سس مخصوص، گوشت رست سرخ شده، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف (بدون سوسیس و کالباس)
۱۱۵,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانسوی (بدون سوسیس و کالباس)

سس مخصوص، گوشت ریش شده، مرغ، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا فرانسوی (بدون سوسیس و کالباس)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ (بدون سوسیس و کالباس)

سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای،
پیتزا گوشت و قارچ (بدون سوسیس و کالباس)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و پیاز (بدون سوسیس و کالباس)

سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای، پیاز،
پیتزا گوشت و پیاز (بدون سوسیس و کالباس)
۱۱۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ (بدون سوسیس و کالباس)

سس مخصوص، گوشت مرغ، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ (بدون سوسیس و کالباس)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن (بدون سوسیس و کالباس)

سس مخصوص، فیله مرغ باربیکیو، پیاز،قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا چیکن (بدون سوسیس و کالباس)
۱۰۷,۰۰۰ تومان

پیتزا فونگی (بدون سوسیس و کالباس)

سس مخصوص، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای، مخلوط سبزیجات، گوجه، زیتون
پیتزا فونگی (بدون سوسیس و کالباس)
۶۸,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر (بدون سوسیس و کالباس)

سس مخصوص، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا قارچ و پنیر (بدون سوسیس و کالباس)
۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خانواده

پیتزا مخصوص

سس مخصوص، کالباس ژامبون، گوشت چرخ کرده، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص

خانواده

۱۷۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

سس مخصوص، کالباس ژامبون، گوشت رست شده، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه

خانواده

۱۷۸,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سس مخصوص، کالباس پپرونی، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی

خانواده

۱۶۲,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانسوی

سس مخصوص، گوشت رست شده، گوشت مرغ، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای *زیتون
پیتزا فرانسوی

خانواده

۱۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

سس مخصوص، کالباس ژامبون، هات داگ دودی .قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخلوط

خانواده

۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ

خانواده

۱۹۳,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

سس مخصوص، گوشت رست سرخ شده، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا رست بیف

خانواده

۱۹۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سس مخصوص، شنیسل مرغ، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ

خانواده

۱۸۵,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص

سس مخصوص، کالباس ژامبون، گوشت چرخ کرده، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مخصوص

یک نفره

۸۹,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا ویژه

سس مخصوص، کالباس ژامبون، گوشت رست شده، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا ویژه

یک نفره

۹۴,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

سس مخصوص، سوسیس پپرونی، ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا پپرونی

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

سس مخصوص، کالباس ژامبون، هات داگ دودی .قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای،
پیتزا مخلوط

یک نفره

۸۳,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۲۴,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف

، سس مخصوص، گوشت رست سرخ شده، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای،
پیتزا رست بیف

دو نفره

۱۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا فرانسوی

سس مخصوص، گوشت رست شده، گوشت مرغ، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای، زیتون
پیتزا فرانسوی

دو نفره

۱۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ

سس مخصوص، گوشت چرخ کرده، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا گوشت و قارچ

دو نفره

۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ و قارچ

سس مخصوص، شنیسل مرغ، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا مرغ و قارچ

دو نفره

۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کلاسیک (یک نفره)

سس مخصوص، کالباس پپرونی، گوشت رست شده، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای
پیتزا کلاسیک (یک نفره)
۹۴,۰۰۰ تومان

پیتزا ممتاز پنجره ای (یک نفره)

سس مخصوص، کالباس ژامبون، گوشت چرخ کرده، گوشت رست شده، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه*زیتون
پیتزا ممتاز پنجره ای (یک نفره)
۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ایتالیایی

پیتزا مونتانارا

پپرونی مکزیکی ، قارچ، سس مخصوص، میکس پنیر
پیتزا مونتانارا
۱۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا دی مانزو

گوشت رست بیف، قارچ، سس مخصوص، میکس پنیر
پیتزا دی مانزو
۱۶۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ویژه

همبرگر ویژه (نیم متری)

۲ عدد برگر ویژه، ژامبون سرخ شده، قارچ، پنیر، چیپس خلالی، گوجه، خیارشور، نان باگت
همبرگر ویژه (نیم متری)
۹۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه (نیم متری)

هات داگ ویژه، ژامبون سرخ شده، قارچ، پنیر، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، نان باگت
ساندویچ هات داگ ویژه (نیم متری)
۱۰۵,۰۰۰ تومان

برگر

سوپر برگر

۲ عدد برگر ۱۵۰گرمی دستی، پنیر گودا، چیپس ، گوجه، خیارشور،
سوپر برگر
۹۸,۰۰۰ تومان

تپلی برگر

۲ عدد برگر ۶۰%، ۲ لایه ژامبون، پنیر گودا، چیپس خلالی، گوجه، خیارشور،
تپلی برگر
۶۵,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

یک عدد برگر ۶۰%، میکس پنیر، قارچ، چیپس خلالی، گوجه، خیارشور
قارچ برگر
۵۲,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۲ عدد برگر ۶۰%، چیپس خلالی، گوجه، خیارشور
دوبل برگر
۵۶,۰۰۰ تومان

چیز برگر

یک عدد برگر ۶۰%، ۲ عدد پنیر گودا، ژامبون، چیپس خلالی، گوجه، خیارشور
چیز برگر
۴۹,۰۰۰ تومان

رویال برگر

یک عدد برگر ۶۰%، ژامبون، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، نان روگن
رویال برگر
۴۲,۰۰۰ تومان

همبرگر معمولی

یک عدد برگر معمولی، چیپس خلال، گوجه، خیارشور، نان روگن
همبرگر معمولی
۳۷,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

۱۵۰گرم همبرگر دستی، گوجه، خیارشور، چیپس
همبرگر مخصوص
۶۹,۰۰۰ تومان

چیز برگر ویژه

۱۵۰گرم همبرگردستی ،پنیر گودا،ژامبون سرخ شده ،گوجه،خیارشور،چیپس خلال
چیز برگر ویژه
۷۸,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

۲ عدد همبرگر دستی ۱۵۰ گرمی، گوجه، خیارشور، چیپس پنیر گودا
دوبل چیز برگر
۹۸,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

همبرگر دستی ۱۵۰گرمی، سس مخصوص قارچ، گوجه، خیارشور، چیپس خلالی
ماشروم برگر
۷۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ سرد

۲۰۰گرم خشک، نان باگت
ساندویچ سرد
۴۹,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک مخصوص

سوسیس المانی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، پیاز، گوجه، خیارشور، چیپس خلال، نان باگت
ساندویچ خوراک مخصوص
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ رست بیف

۱۸۰ گرم گوشت گوساله سرخ شده، قارچ، چیپس خلال، گوجه، خیارشور
ساندویچ رست بیف
۷۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ مرغ و قارچ

شنیسل مرغ ریش ریش شده، قارچ، چیپس خلالی، گوجه، خیارشور
ساندویچ مرغ و قارچ
۵۷,۰۰۰ تومان

ساندیوچ هات داگ با پنیر و قارچ

یک عدد هات داگ ۷۰%، میکس پنیر، قارچ، چیپس خلال، گوجه، خیارشور
ساندیوچ هات داگ با پنیر و قارچ
۶۷,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ هلندی

یک عدد هات داگ ۷۰%، ۲ لایه ژامبون، چیپس خلال گوجه، خیارشور
ساندویچ هات داگ هلندی
۵۸,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون، میکس پنیر، قارچ، چیپس خلال، گوجه، خیارشور
ساندویچ ژامبون تنوری
۵۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ خوراک هندی با قارچ

سوسیس، قارچ، پیاز، فلفل دلمه ای، چیپس خلال، گوجه، خیارشور
ساندویچ خوراک هندی با قارچ
۴۳,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله استریپس (۴ تکه)

فیله مرغ، سیب زمینی، نان بروتچن، سس سیرمخصوص
فیله استریپس (4 تکه)
۱۳۰,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

۱۳تا ۱۵عدد
قارچ سوخاری
۴۳,۰۰۰ تومان

سالاد و پیش غذا

سس سیر

سس سیرمخصوص
سس سیر
۳,۰۰۰ تومان

سس مخصوص پاییز

سس مخصوص پاییز
۳,۰۰۰ تومان

نان سیر

سس مخصوص سیر .پنیر .
نان سیر
۴۸,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ پاییز

سیب زمینی، ژامبون، گوشت رست شده، قارچ، پنیر، فلفل دلمه ای
بشقاب داغ پاییز
۸۹,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ رست بیف

سیب زمینی، قارچ، میکس پنیر، گوشت رست شده، فلفل دلمه ای، گوجه
بشقاب داغ رست بیف
۸۵,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ مرغ

سیب زمینی، قارچ، میکس پنیر، مرغ، فلفل دلمه ای، گوجه
بشقاب داغ مرغ
۷۷,۰۰۰ تومان

بشقاب داغ ژامبون

سیب زمینی، قارچ، میکس پنیر، ژامبون، فلفل دلمه ای، گوجه
بشقاب داغ ژامبون
۶۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی ساده

۲۰۰گرم سیب زمینی
سیب زمینی ساده
۴۲,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی، قارچ، میکس پنیر، فلفل دلمه ای، گوجه
سیب زمینی مخصوص
۵۹,۰۰۰ تومان

سالاد پاستا

کالباس ژامبون، ماکارونی، سس مخصوص، ذرت، نخود فرنگی، فلفل دلمه ای، خیارشور
سالاد پاستا
۲۵,۰۰۰ تومان

نان اضافه

نصف باگت فرانسوی، ۴۵۰ گرمی
نان اضافه
۱۰,۰۰۰ تومان

سس مایونز تک نفره

سس مایونز تک نفره
۲,۰۰۰ تومان

سس گوجه فرنگی تک نفره

سس گوجه فرنگی تک نفره
۱,۰۰۰ تومان

نوشیدنی

اب معدنی بزرگ

اب معدنی  بزرگ
۷,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱.۵ لیتر
نوشابه خانواده
۱۸,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
ماءالشعیر قوطی
۱۴,۰۰۰ تومان

ماءالشعیر خانواده

یک لیتر
ماءالشعیر خانواده
۱۶,۰۰۰ تومان

دوغ لیوانی

۲۷۰ میلی لیتر
دوغ لیوانی
۷,۵۰۰ تومان

آب معدنی کوچک

۰.۵ لیتر
آب معدنی کوچک
۴,۰۰۰ تومان