جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخصوص متوسط چهارفصل ۲۴سانتی متری

سس مارینارا، بیکن«ژامبون گوشت»، گوشت استیک مزه دار شده، پپرونی، قارچ، زیتون سیاه، فلفل دلمه، پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص متوسط چهارفصل 24سانتی متری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص بزرگ چهارفصل۲۸سانتی متری

سس مارینارا، بیکن«ژامبون گوشت»، گوشت استیک مزه دار شده، پپرونی، قارچ، زیتون سیاه، فلفل دلمه، پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص بزرگ چهارفصل28سانتی متری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط بزرگ ۲۸سانتی متری

سس مارینارا، بیکن«ژامبون گوشت»، سوسیس پنیری، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا مخلوط بزرگ 28سانتی متری
۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص کوچک چهارفصل ۱۹ سانتی متری

سس مارینارا، بیکن«ژامبون گوشت»، گوشت استیک مزه دار شده، پپرونی، قارچ، زیتون سیاه، فلفل دلمه، پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص کوچک چهارفصل 19 سانتی متری
۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص متوسط چهارفصل ۲۴سانتی متری

سس مارینارا، بیکن«ژامبون گوشت»، گوشت استیک مزه دار شده، پپرونی، قارچ، زیتون سیاه، فلفل دلمه، پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص متوسط چهارفصل 24سانتی متری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص بزرگ چهارفصل۲۸سانتی متری

سس مارینارا، بیکن«ژامبون گوشت»، گوشت استیک مزه دار شده، پپرونی، قارچ، زیتون سیاه، فلفل دلمه، پنیر موزارلا
پیتزا مخصوص بزرگ چهارفصل28سانتی متری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم کوچک ۱۹ سانتی متری

سس مارینارا، بیکن«ژامبون گوشت»، سینه مرغ مزه دار شده، گوشت گوساله چرخ گرده مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون سبز، پنیر موزارلا
پیتزا سوپریم کوچک 19 سانتی متری
۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم متوسط ۲۴سانتی متری

سس مارینارا، بیکن«ژامبون گوشت»، سینه مرغ مزه دار شده، گوشت گوساله چرخ کرده مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون سبز، پنیر موزارلا
پیتزا سوپریم متوسط 24سانتی متری
۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا سوپریم بزرگ ۲۸سانتی متری

سس مارینارا، بیکن«ژامبون گوشت»، سینه مرغ مزه دار شده، گوشت گوساله چرخ کرده مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه، زیتون سبز، پنیر موزارلا
پیتزا سوپریم بزرگ 28سانتی متری
۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو کوچک ۱۹ سانتی متری

سس مارینارا، سینه مرغ مزه دار شده، قارچ، زیتون سبز، گوجه گیلاسی، فلفل دلمه، سس باربیکیو مخصوص چهار فصل، پنیر موزارلا
پیتزا چیکن باربیکیو کوچک 19 سانتی متری
۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو متوسط ۲۴سانتی متری

سس مارینارا، سینه مرغ مزه دار شده، قارچ، زیتون سبز، گوجه گیلاسی، فلفل دلمه، سس باربیکیو مخصوص چهار فصل، پنیر موزارلا
پیتزا چیکن باربیکیو متوسط 24سانتی متری
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن باربیکیو بزرگ ۲۸سانتی متری

سس مارینارا، سینه مرغ مزه دار شده، قارچ، زیتون سبز، گوجه گیلاسی، فلفل دلمه، سس باربیکیو مخصوص چهار فصل، پنیر موزارلا
پیتزا چیکن باربیکیو بزرگ 28سانتی متری
۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف باربیکیو کوچک ۱۹ سانتی متری

سس مارینارا،استیک گوساله مزه دار شده،قارچ، سس باربیکیو مخصوص چهار فصل ،پنیر موزارلا
پیتزا بیف باربیکیو کوچک 19 سانتی متری
۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف باربیکیو متوسط ۲۴سانتی متری

سس مارینارا،استیک گوساله مزه دار شده،قارچ، سس باربیکیو مخصوص چهار فصل ،پنیر موزارلا
پیتزا بیف باربیکیو متوسط 24سانتی متری
۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا بیف باربیکیو بزرگ ۲۸سانتی متری

سس مارینارا،استیک گوساله مزه دار شده،قارچ، سس باربیکیو مخصوص چهار فصل ،پنیر موزارلا
پیتزا بیف باربیکیو بزرگ 28سانتی متری
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط کوچک ۱۹ سانتی متری

سس مارینارا، بیکن«ژامبون گوشت»، سوسیس پنیری، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا مخلوط کوچک 19 سانتی متری
۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط متوسط ۲۴سانتی متری

سس مارینارا، بیکن«ژامبون گوشت»، سوسیس پنیری، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا مخلوط متوسط 24سانتی متری
۱۰۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط بزرگ ۲۸سانتی متری

سس مارینارا، بیکن«ژامبون گوشت»، سوسیس پنیری، قارچ، فلفل دلمه، زیتون، پنیر موزارلا
پیتزا مخلوط بزرگ 28سانتی متری
۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی کوچک ۱۹ سانتی متری

سس مارینارا،پپرونی گریل شده،پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی کوچک 19 سانتی متری
۵۴,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی متوسط ۲۴سانتی متری

سس مارینارا،پپرونی گریل شده،پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی متوسط 24سانتی متری
۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی بزرگ ۲۸سانتی متری

سس مارینارا،پپرونی گریل شده،پنیر موزارلا
پیتزا پپرونی بزرگ 28سانتی متری
۱۴۶,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ کوچک ۱۹ سانتی متری

سس مارینارا، گوشت گوساله چرخ کرده مزه دار شده، قارچ، پیاز قرمز، فلفل دلمه، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ کوچک 19 سانتی متری
۵۷,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ متوسط ۲۴سانتی متری

سس مارینارا، گوشت گوساله چرخ شده مزه دار شده، قارچ، پیاز قرمز، فلفل دلمه، پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ متوسط 24سانتی متری
۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت و قارچ بزرگ ۲۸سانتی متری

سس مارینارا،گوشت گوساله چرخ شده مزه دار شده،قارچ،پیاز قرمز،فلفل دلمه،پنیر موزارلا
پیتزا گوشت و قارچ بزرگ 28سانتی متری
۱۴۷,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک کوچک ۱۹ سانتی متری

سس مارینارا،استیک مزه دار شده گوساله،قارچ،پیاز قرمز،گوجه گیلاسی،سس سیر، پنیر موزارلا
پیتزا استیک کوچک 19 سانتی متری
۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک متوسط ۲۴سانتی متری

سس مارینارا،استیک مزه دار شده گوساله،قارچ،پیاز قرمز،گوجه گیلاسی،سس سیر، پنیر موزارلا
پیتزا استیک متوسط 24سانتی متری
۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا استیک بزرگ ۲۸سانتی متری

سس مارینارا،استیک مزه دار شده گوساله،قارچ،پیاز قرمز،گوجه گیلاسی،سس سیر، پنیر موزارلا
پیتزا استیک بزرگ 28سانتی متری
۱۴۸,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات کوچک ۱۹ سانتی متری

سس مارینارا،قارچ،گوجه گیلاسی،هویج،کدو سبزگریل شده،بادمجان گریل شده،فلفل دلمه،زیتون سیاه ،ذرت،پنیر موزارلا
پیتزا سبزیجات کوچک 19 سانتی متری
۵۳,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات متوسط ۲۴سانتی متری

سس مارینارا،قارچ،گوجه گیلاسی،هویج،کدو سبزگریل شده،بادمجان گریل شده،فلفل دلمه ،زیتون سیاه ،ذرت،پنیر موزارلا
پیتزا سبزیجات متوسط 24سانتی متری
۱۰۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بزرگ ۲۸سانتی متری

سس مارینارا،قارچ،گوجه گیلاسی،هویج،کدو سبزگریل شده،بادمجان گریل شده،فلفل دلمه ،ذرت،پنیر موزارلا
پیتزا سبزیجات بزرگ 28سانتی متری
۱۴۴,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا کوچک ۱۹ سانتی متری

سس مارینارا،میکس چهار نوع پنیر پیتزا،ریحان تازه،گوجه گیلاسی
پیتزا مارگاریتا کوچک 19 سانتی متری
۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا متوسط ۲۴سانتی متری

سس مارینارا،میکس چهار نوع پنیر پیتزا،ریحان تازه،گوجه گیلاسی
پیتزا مارگاریتا متوسط 24سانتی متری
۱۰۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مارگاریتا بزرگ ۲۸سانتی متری

سس مارینارا،میکس چهار نوع پنیر پیتزا،ریحان تازه،گوجه گیلاسی
پیتزا مارگاریتا بزرگ 28سانتی متری
۱۴۲,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس کوچک ۱۹ سانتی متری

سس مارینرا ،استیک مزه دار شده،سینه مرغ مزه دار شده،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی،پنیر موزارلا
پیتزا میکس کوچک 19 سانتی متری
۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس متوسط ۲۴سانتی متری

سس مارینرا ،استیک مزه دار شده،سینه مرغ مزه دار شده،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی،پنیر موزارلا
پیتزا میکس متوسط 24سانتی متری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس بزرگ ۲۸سانتی متری

سس مارینرا ،استیک مزه دار شده،سینه مرغ مزه دار شده،قارچ،فلفل دلمه،گوجه فرنگی،پنیر موزارلا
پیتزا میکس بزرگ 28سانتی متری
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پارمسان کوچک ۱۹سانتی متری

سس مارینرا،سینه مرغ مزه دار شده،قارچ،گوجه گیلاسی،سس سیر،پنیر پارمسان،پنیرموزارلا
پیتزا چیکن پارمسان کوچک 19سانتی متری
۵۶,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پارمسان متوسط۲۴سانتی متری

سس مارینرا،سینه مرغ مزه دار شده،قارچ،گوجه گیلاسی،سس سیر،پنیر پارمسان،پنیرموزارلا
پیتزا چیکن پارمسان متوسط24سانتی متری
۱۰۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن پارمسان بزرگ ۲۸سانتی متری

سس مارینرا،سینه مرغ مزه دار شده،قارچ،گوجه گیلاسی،سس سیر،پنیر پارمسان،پنیرموزارلا
پیتزا چیکن پارمسان بزرگ 28سانتی متری
۱۴۸,۰۰۰ تومان

برگر

برگر مخصوص

سس مخصوص،کاهو تازه،گوجه فرنگی،خیار شور،دو عدد برگر ۱۲۰گرمی دستی گوشت گوساله ،بیکن گریل شده،پنیر ورقه ای گودا،،دور چین ها ،،سیب زمی...
برگر مخصوص
۱۱۱,۰۰۰ تومان

چیلی برگر

سس مخصوص،کاهو تازه،گوجه فرنگی، خیار شور،فلفل هالوپینو،برگر ۱۲۰گرمی دستی گوساله،پنیر ورقه ای گودا،،دور چین ها، سیب زمینی ۵۰گرم، زیت...
چیلی برگر
۹۲,۰۰۰ تومان

کلاسیک برگر

سس مخصوص،کاهو تازه،گوجه فرنگی،برگر ۱۲۰ گرمی دستی گوشت گوساله،،دور چین ها ،،،سیب زمینی۵۰ گرم،زیتون پرورده،سالاد کلم،سس مخصوص چهار ف...
کلاسیک برگر
۹۰,۰۰۰ تومان

ماشروم برگر

سس مخصوص ،کاهو تازه گوجه فرنگی،خیار شور،سس قارچ،برگر ۱۲۰گرمی گوشت گوساله دستی ،،، دور چین ها،،،سیب زمینی ۵۰ گرم،،زیتون پرورده،سالا...
ماشروم برگر
۹۸,۰۰۰ تومان

چیزبرگر

سس مخصوص، کاهو تازه، گوجه فرنگی، خیار شور برگر۱۲۰گرمی گوشت گوساله دستی، پنیر ورقه ای گودا، دورچین ها، سیب زمینی۵۰ گرم، زیتون پرورد...
چیزبرگر
۹۳,۰۰۰ تومان

اسپیشیال برگر

سس مخصوص،کاهو تازه،گوجه فرنگی،خیارشور،پیاز کاراملی،برگر ۱۸۰گرمی گوشت گوساله مزه دار شده،پنیر گودا،سینه مرغ مزه دار شده،،،دورچین ها...
اسپیشیال برگر
۱۱۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ بیگ چیف

نان باگت، سس مخصوص، گوجه فرنگی، خیار شور، فیله سوخاری، چیپس مخصوص، دور چین ها، سیب زمینی ۵۰گرم، سالادکلم، زیتون پرورده، سس مخصوص چ...
ساندویچ بیگ چیف
۹۶,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

نان باگت،سس مخصوص،کاهو تازه،گوجه فرنگی،خیار شور،هات داگ،پنیر چدار،،،دورچین ها،،،سیب زمینی ۵۰ گرم،زیتون پرورده،سالاد کلم،سس مخصوص چ...
ساندویچ هات داگ
۸۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ گریل

نان باگت،سس مخصوص،کاهو تازه، گوجه فرنگی،خیار شور،سینه مرغ مزه دار شده،،،دور چین هاا،،،سالاد کلم، زیتون پرورده،سس مخصوص چهار فصل
ساندویچ گریل
۹۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن برست

سس مخصوص، نان برگر کاهو تازه، گوجه فرنگی، خیارشور، پنیرگودا، سینه مرغ سوخاری شده، دورچین ها، سیب زمینی سرخ کرده ۵۰گرم، سالاد کلم، ...
ساندویچ چیکن برست
۹۲,۰۰۰ تومان

پاستا

پاستا چیکن آلفردو

پاستا پنه،سس آلفردو،قارچ،سینه مرغ گریل شده
پاستا چیکن آلفردو
۱۰۵,۰۰۰ تومان

پاستا بیف آلفردو

پاستا پنه،سس آلفردو،راسته گوساله مزه دار شده،گوجه گیلاسی،جعفری تازه
پاستا بیف آلفردو
۱۱۵,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد سزار گریل

کاهو پیچ تازه،نان تست مزه دار شده،گوجه گیلاسی،پنیر پارمسان،سرکه بالزامیک،سینه مرغ گریل شده،سس سزار چهار فصل
سالاد سزار گریل
۹۹,۰۰۰ تومان

سالاد سزار سوخاری

کاهو پیچ تازه،نان تست مزه دار شده،گوجه گیلاسی،پنیر پارمسان،سرکه بالزامیک،فیله سوخاری،سس سزار چهار فصل
سالاد سزار سوخاری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۱۵,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی سرخ شده با ادویه مخصوص

سیب زمینی با ادویه مخصوص چهار فصل
سیب زمینی سرخ شده با ادویه مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده با سس پنیر و قارچ

سیب زمینی با سس قارچ و پنیر مخصوص چهار فصل
سیب زمینی سرخ شده با سس پنیر و قارچ
۷۰,۰۰۰ تومان

زیتون پرورده

زیتون پرورده
۲۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ شده با قارچ و پنیر،ژامبون گوشت ۹۰درصد
سیب زمینی مخصوص
۸۵,۰۰۰ تومان

غذای پرسی

بشقاب سوخاری

۲عدد فیله سوخاری، ۴عدد قارچ سوخاری، ۴عدد بال سوخاری، ۴عددسیب زمینی سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، دورچین ها، سالاد کلم، زیتون پرورده،...
بشقاب سوخاری
۱۴۵,۰۰۰ تومان

بشقاب میکس

۵عدد ساندویچ مینی(۱عدد فیله مینی سوخاری،۱عددسینه مینی گریل شده،۱عدد سوسیس پنیری مینی،۲عدد مینی برگر)سیب زمینی ۵۰گرم،،،کلیه ساندویچ...
بشقاب میکس
۱۵۵,۰۰۰ تومان

بشقاب استریپس نرمال

۴ عدد فیله سوخاری،سیب زمینی،،،دورچین ها ،،زیتون پرورده،،شف سالاد،سس مخصوص چهار فصل
بشقاب استریپس نرمال
۱۵۰,۰۰۰ تومان