جست‌وجو در اسنپ‌فود

پیتزا

پیتزا کالیس

ژامبون مرغ، کالباس، پپرونی، فلفل سبز، قارچ، گوشت، زیتون، ذرت
پیتزا کالیس

کوچک

۱۳,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۵,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

سوسیس، کالباس، گوشت، فلفل سبز، زیتون، قارچ
پیتزا مخصوص

کوچک

۱۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

سوسیس، کالباس، فلفل سبز، قارچ
پیتزا مخلوط

کوچک

۱۱,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا ژامبون مرغ

ژامبون مرغ، فلفل سبز، قارچ
پیتزا ژامبون مرغ

کوچک

۱۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا فیلادلفیا

گوشت رست بیف، قارچ
پیتزا فیلادلفیا

کوچک

۱۴,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۳,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۶,۰۰۰ تومان

پیتزا مرغ

مرغ، قارچ
پیتزا مرغ

کوچک

۱۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا گوشت

سوسیس، کالباس، گوشت
پیتزا گوشت

کوچک

۱۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت چرخ کرده، قارچ
پیتزا قارچ و گوشت

کوچک

۱۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی

پیتزا پپرونی

کوچک

۱۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا زبان

زبان، قارچ
پیتزا زبان

کوچک

۱۴,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۴,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۷,۰۰۰ تومان

پیتزا سوسیس

پیتزا سوسیس

کوچک

۱۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ

پیتزا قارچ

کوچک

۱۱,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

قارچ، فلفل سبز، زیتون، ذرت
پیتزا سبزیجات آمریکایی یک نفره (۲۳ سانتی متری)

کوچک

۱۱,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا پنیر

پیتزا پنیر

کوچک

۱۱,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کلزون سبزیجات

قارچ، فلفل سبز، زیتون، گوجه فرنگی
پیتزا کلزون سبزیجات

کوچک

۱۱,۰۰۰ تومان

متوسط

۱۹,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۲,۰۰۰ تومان

پیتزا کلزون ژامبون مرغ

پیتزا کلزون ژامبون مرغ

کوچک

۱۲,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۰,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۳,۰۰۰ تومان

پیتزا ژاپنی سوپایشی

کالباس، پپرونی، سوسیس، قارچ، زیتون
پیتزا ژاپنی سوپایشی

کوچک

۱۳,۰۰۰ تومان

متوسط

۲۱,۰۰۰ تومان

بزرگ

۳۴,۰۰۰ تومان

پیتزا چهار فصل

مخلوط، مخصوص، کالیس، قارچ و گوشت
پیتزا چهار فصل

بزرگ

۳۴,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ مخصوص کالیس

ژامبون، ژیگو، پنیر، چیپس
ساندویچ مخصوص کالیس
۱۲,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ

ساندویچ هات داگ
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ با پنیر

ساندویچ هات داگ با پنیر
۱۱,۰۰۰ تومان

ساندویچ هات داگ ویژه

ساندویچ هات داگ ویژه
۱۲,۵۰۰ تومان

ساندویچ کالباس ژیگو

ساندویچ کالباس ژیگو
۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون مرغ

ساندویچ ژامبون مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

برگر

همبرگر

همبرگر
۱۰,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

دوبل برگر
۱۲,۵۰۰ تومان

قارچ برگر

قارچ برگر
۱۱,۰۰۰ تومان

رویال برگر

رویال برگر
۱۲,۵۰۰ تومان

چیز برگر

چیز برگر
۱۱,۰۰۰ تومان

دوبل چیز برگر

دوبل چیز برگر
۱۴,۰۰۰ تومان

چیز برگر با قارچ

چیز برگر با قارچ
۱۱,۵۰۰ تومان

استیک

استیک ویژه

استیک ویژه
۱۹,۰۰۰ تومان

استیک ویژه (پرسی)

استیک ویژه (پرسی)
۲۱,۰۰۰ تومان

استیک

استیک
۱۶,۰۰۰ تومان

رست بیف

رست بیف
۱۶,۰۰۰ تومان

زبان

زبان
۱۹,۰۰۰ تومان

سوخاری

سوپر کالیس

فیله سوخاری، کالباس
سوپر کالیس
۱۳,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری

فیله سوخاری
۱۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (۲ تکه معمولی)

فیله سوخاری (2 تکه معمولی)
۱۵,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (۳ تکه معمولی)

فیله سوخاری (3 تکه معمولی)
۱۸,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (۲ تکه اسپایسی)

فیله سوخاری (2 تکه اسپایسی)
۱۶,۰۰۰ تومان

فیله سوخاری (۳ تکه اسپایسی)

فیله سوخاری (3 تکه اسپایسی)
۱۹,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۷,۰۰۰ تومان

مرغ بریان

مرغ کامل

مرغ کامل
رایگان

مرغ پرسی

مرغ پرسی
رایگان

ساندویچ مرغ

ساندویچ مرغ
۱۰,۰۰۰ تومان

فیله مرغ با قارچ

فیله مرغ با قارچ
۱۲,۰۰۰ تومان

پیش غذا

چیپس با پنیر

چیپس با پنیر
۸,۰۰۰ تومان

میکس پوتیتو

میکس پوتیتو
۸,۰۰۰ تومان

سیب زمینی

سیب زمینی
۵,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان سیر
۱۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد مخصوص کالیس

سالاد مخصوص کالیس
۸,۰۰۰ تومان

سالاد سزار

سالاد سزار
۱۷,۰۰۰ تومان

سالاد کلم

سالاد کلم
۵,۰۰۰ تومان

سالاد فصل

سالاد فصل
۵,۰۰۰ تومان