جست‌وجو در اسنپ‌فود

پر‌طرفدارها

پیتزا مخلوط

گوشت سرخ کرده، ژامبون و کالباس مرغ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص (ضخیم و اکونومی به سبک آمریکایی)
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص

ژامبون و کالباس مرغ، کالباس گوشت، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص (ضخیم و اکونومی به سبک آمریکایی)
پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت سرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص (ضخیم و اکونومی به سبک آمریکایی)
پیتزا قارچ و گوشت

خانواده

۲۹۵,۰۰۰ تومان

یک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

قارچ، پنیر، فلفل سبز، زیتون، ذرت، گوجه (ضخیم و اکونومی به سبک آمریکایی)
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

سینه مرغ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص (ضخیم و اکونومی به سبک آمریکایی)
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

سینه مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه
پیتزا چیکن

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

یک و نیم نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

گوشت سرخ کرده، سینه مرغ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص (ضخیم و اکونومی به سبک آمریکایی)
پیتزا میکس

یک نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

ژامبون و کالباس مرغ، سینه مرغ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، ذرت، سس مخصوص (ضخیم و اکونومی به سبک آمریکایی)
پیتزا یونانی

یک نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر

چیپس و پنیر پپرونی

چیپس، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پپرونی، سس مخصوص
چیپس و پنیر پپرونی
۱۵۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر پپرونی(مینی)

چیپس، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، پپرونی، سس مخصوص
چیپس و پنیر پپرونی(مینی)
۸۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر ژامبون

چیپس، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، ژامبون گوشت و مرغ ،سس مخصوص
چیپس و پنیر ژامبون
۱۵۰,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر ژامبون(مینی)

چیپس، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، ژامبون گوشت ومرغ، سس مخصوص
چیپس و پنیر ژامبون(مینی)
۷۵,۰۰۰ تومان

چیپس وپنیر چیکن

چیپس، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، چیکن،سس مخصوص
چیپس وپنیر چیکن
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیر چیکن(مینی)

چیپس، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، چیکن،سس مخصوص
چیپس و پنیر چیکن(مینی)
۸۷,۰۰۰ تومان

چیپس وپنیربیکن بوقلمون

چیپس، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، بوقلمون،سس مخصوص
چیپس وپنیربیکن بوقلمون
۱۷۵,۰۰۰ تومان

چیپس و پنیربیکن بوقلمون(مینی)

چیپس، پنیر، قارچ، ذرت، فلفل دلمه ای، بوقلمون، سس مخصوص
چیپس و پنیربیکن بوقلمون(مینی)
۸۷,۰۰۰ تومان

پیتزا

پیتزا مخصوص

ژامبون و کالباس مرغ، کالباس گوشت، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص (ضخیم و اکونومی به سبک آمریکایی)
پیتزا مخصوص

یک نفره

۱۰۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۸۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پپرونی (تند)

پپرونی (فلفلی)، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص (ضخیم و اکونومی به سبک آمریکایی)
پیتزا پپرونی (تند)

یک نفره

۱۱۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۰۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط

گوشت سرخ کرده، ژامبون و کالباس مرغ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص (ضخیم و اکونومی به سبک آمریکایی)
پیتزا مخلوط

یک نفره

۱۲۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۷۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی

ژامبون و کالباس مرغ، سینه مرغ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، ذرت، سس مخصوص (ضخیم و اکونومی به سبک آمریکایی)
پیتزا یونانی

یک نفره

۱۱۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۹۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۶۵,۰۰۰ تومان

پیتزا میکس

گوشت سرخ کرده، سینه مرغ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص (ضخیم و اکونومی به سبک آمریکایی)
پیتزا میکس

یک نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و گوشت

گوشت سرخ کرده، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص (ضخیم و اکونومی به سبک آمریکایی)
پیتزا قارچ و گوشت

یک نفره

۱۳۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۲۵,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۹۵,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و مرغ

سینه مرغ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص (ضخیم و اکونومی به سبک آمریکایی)
پیتزا قارچ و مرغ

یک نفره

۱۲۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۲۱۰,۰۰۰ تومان

خانواده

۲۸۰,۰۰۰ تومان

پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

قارچ، پنیر، فلفل سبز، زیتون، ذرت، گوجه (ضخیم و اکونومی به سبک آمریکایی)
پیتزا سبزیجات بدون ژامبون

یک نفره

۹۰,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا قارچ و پنیر

قارچ، پنیر، سس مخصوص (ضخیم و اکونومی به سبک آمریکایی)
پیتزا قارچ و پنیر

یک نفره

۸۵,۰۰۰ تومان

دو نفره

۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا رست بیف مخصوص (دو نفره)

گوشت ریش شده، پنیر فرانچسکو، قارچ، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا رست بیف مخصوص (دو نفره)
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا پالرمو مخصوص (دو نفره)

گوشت ریش شده، سینه بوقلمون، پنیر فرانچسکو، قارچ، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا پالرمو مخصوص (دو نفره)
۲۴۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بولونا مخصوص (دو نفره)

سینه بوقلمون، ژامبون بوقلمون، پنیر فرانچسکو، قارچ، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا بولونا مخصوص (دو نفره)
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا بوقلمون مخصوص (دو نفره)

سینه بوقلمون، پنیر فرانچسکو، قارچ، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا بوقلمون مخصوص (دو نفره)
۲۳۰,۰۰۰ تومان

پیتزا خمیر نازک

پیتزا بلونیزه

گوشت چرخ کرده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه
پیتزا بلونیزه

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

یک و نیم نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا چیکن

سینه مرغ گریل شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه
پیتزا چیکن

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

یک و نیم نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا ترکی

سینه بوقلمون طعم دار شده، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه
پیتزا ترکی

یک نفره

۸۸,۰۰۰ تومان

یک و نیم نفره

۱۶۰,۰۰۰ تومان

پیتزا مخصوص (یک و نیم نفره)

ژامبون مرغ و گوشت، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه
پیتزا مخصوص (یک و نیم نفره)
۱۵۵,۰۰۰ تومان

پیتزا پرهات (یک و نیم نفره)

پپرونی، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه
پیتزا پرهات (یک و نیم نفره)
۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا وجی ترا (یک و نیم نفره)

زیتون، ذرت، گوجه، قارچ، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه
پیتزا وجی ترا (یک و نیم نفره)
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا یونانی (یک و نیم نفره)

ژامبون و کالباس مرغ، سینه مرغ، قارچ، پنیر، فلفل سبز، سس مخصوص
پیتزا یونانی (یک و نیم نفره)
۱۵۸,۰۰۰ تومان

پیتزا مخلوط (یک و نیم نفره)

(خمیر سبک) گوشت سرخ کرده، ژامبون مرغ و گوشت، پنیر، سس مخصوص، فلفل دلمه
پیتزا مخلوط (یک و نیم نفره)
۳۴,۰۰۰ تومان

برگر

پیکو برگر

پیتزا پیکو مخصوص، پیتزا پیکو پپرونی، سیب زمینی، ۱۲۰ گرم گوشت
پیکو برگر
۱۳۵,۰۰۰ تومان

همبرگر مخصوص

۱۲۰ گرم گوشت، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص
همبرگر مخصوص
۷۵,۰۰۰ تومان

چیز برگر

۱۲۰ گرم گوشت، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص، پنیر
چیز برگر
۸۳,۰۰۰ تومان

یاسر برگر

۱۲۰ گرم گوشت، گوجه فرنگی، خیارشور، ژامبون گوشت، سس مخصوص، پنیر
یاسر برگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

قارچ برگر

۱۲۰ گرم گوشت، گوجه فرنگی، خیارشور، سس قارچ
قارچ برگر
۸۷,۰۰۰ تومان

دوبل برگر

۱۲۰ گرم گوشت ۲ عدد ،قارچ ،پنیر، گوجه فرنگی، خیارشور، پنیر، سس مخصوص
دوبل برگر
۱۱۵,۰۰۰ تومان

هات برگر

۱۲۰ گرم گوشت، کالباس پپرونی، گوجه فرنگی، خیارشور، سس مخصوص
هات برگر
۸۸,۰۰۰ تومان

زینگر

فیله استریپس، ژآمبون، پنبر چدار، خیارشور، کاهو و سس مخصوص
زینگر
۱۱۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ

ساندویچ هات داگ

هات داگ، قارچ پنیر، گوجه فرنگی، خیارشور، سس خردل
ساندویچ هات داگ
۸۰,۰۰۰ تومان

سوپر ساندویچ

۱۲۰ گرم گوشت، ژامبون گوشت، فیله گریل شده، پنیر، گوجه فرنگی، خیار شور، چیپس خلال، سس مخصوص
سوپر ساندویچ
۱۳۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ مخصوص

۱۲۰ گرم گوشت، فیله گریل شده، پنیر، گوجه فرنگی، خیار شور، چیپس خلال، سس مخصوص
ساندویچ مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ فیله سوخاری

فیله استریپس، گوجه فرنگی، خیارشور، چیپس خلال، سس مخصوص
ساندویچ فیله سوخاری
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ چیکن

فیله مرغ گریل شده، گوجه فرنگی، خیارشور، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ چیکن
۹۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ بانی چیکن

فیله مرغ گریل شده، ژامبون گوشت، گوجه فرنگی، خیارشور، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ بانی چیکن
۱۰۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون تنوری

ژامبون گریل شده، گوجه فرنگی، خیارشور، پنیر، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون تنوری
۸۵,۰۰۰ تومان

ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)

ژامبون گوشت، گوجه فرنگی، خیارشور، چیپس، سس مخصوص
ساندویچ ژامبون گوشت (سرد)
۷۰,۰۰۰ تومان

سوخاری

فیله مرغ استریپس (سه تکه)

سه تکه فیله مرغ استریپس، سیب زمینی، سالاد کلم، نان، سس مخصوص
فیله مرغ استریپس (سه تکه)
۱۴۰,۰۰۰ تومان

مرغ استریپس (چهار تکه)

سیب زمینی، سالاد کلم، نان، سس مخصوص
مرغ استریپس (چهار تکه)
۱۶۵,۰۰۰ تومان

سینی ویژه

سینی یاسر مخصوص

پیتزا پیکو مخصوص (ژامبون)، ۲ تکه فیله استریپس، سیب زمینی، سالاد ماکارونی، سس، (۱ نفره)
سینی یاسر مخصوص
۱۴۵,۰۰۰ تومان

سینی یاسر میکس

پیتزا پیکو میکس (مرغ و گوشت), ۲ تکه فیله استریپس, سیب زمینی, سالاد ماکارونی, سس مخصوص (مناسب برای۱ نفر)
سینی یاسر میکس
۱۵۰,۰۰۰ تومان

پیش غذا

سیب زمینی مخصوص

سیب زمینی سرخ شده، ژامبون و پنیر، فلفل دلمه ای، سس مخصوص
سیب زمینی مخصوص
۱۲۰,۰۰۰ تومان

نان سیر

نان مک دونالد ۲ عدد، پپرونی، سس سیر، ادویه مخصوص، پنیر
نان سیر
۴۶,۰۰۰ تومان

قارچ سوخاری

قارچ سوخاری
۵۳,۰۰۰ تومان

سیب زمینی سرخ شده

سیب زمینی سرخ شده
۴۰,۰۰۰ تومان

سیب زمینی و قارچ سوخاری

سیب زمینی و قارچ سوخاری
۵۰,۰۰۰ تومان

سالاد

سالاد چیکن

کاهو، مرغ گریل شده، ذرت، زیتون، گوجه، سس مخصوص
سالاد چیکن
۷۰,۰۰۰ تومان

سالاد فصل مخصوص

کاهو، ذرت، هویج، زیتون، ژامبون، گوجه، نخود سبز، سس مخصوص
سالاد فصل مخصوص
۵۵,۰۰۰ تومان

سرویس اضافه

سس سیر بیژن

تک نفره، شرکتی
سس سیر بیژن
۱,۵۰۰ تومان

سس قرمز بیژن

تک نفره
سس قرمز بیژن
۱,۰۰۰ تومان

سس سفید بیژن

تک نفره
سس سفید بیژن
۱,۵۰۰ تومان

سس فرانسه بیژن

یک نفره
سس فرانسه بیژن
۱,۵۰۰ تومان

نوشیدنی

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی

اسپرایت

۱۲,۰۰۰ تومان

فانتا پرتقالی

۱۲,۰۰۰ تومان

رژِیمی

۱۲,۰۰۰ تومان

نوشابه خانواده

۱/۵ لیتر
نوشابه خانواده

رژِیمی

۱۸,۰۰۰ تومان

کوکا کولا

۱۸,۰۰۰ تومان

پرتقالی

۱۸,۰۰۰ تومان

اسپرایت

۱۸,۰۰۰ تومان

ماء الشعیر قوطی هی دی

۳۳۰ میلی لیتر
ماء الشعیر قوطی هی دی

استوایی

۱۳,۵۰۰ تومان

لیمویی

۱۳,۵۰۰ تومان

هلو

۱۳,۵۰۰ تومان

سن ایچ شیشه ای(سیب)

سن ایچ شیشه ای(سیب)
۱۲,۰۰۰ تومان

سن ایچ شیشه ای(انگور)

سن ایچ شیشه ای(انگور)
۱۴,۰۰۰ تومان

آب معدنی کوچک کتابی

۴۰۰ میلی لیتر
آب معدنی کوچک کتابی
۶,۰۰۰ تومان

نوشابه قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
نوشابه قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

دوغ قوطی

۳۳۰ میلی لیتر
دوغ قوطی
۱۲,۰۰۰ تومان

آبمیوه گازدار قوطی هوفنبرگ

۳۳۰ میلی لیتر
آبمیوه گازدار قوطی هوفنبرگ

موهیتو

۱۳,۵۰۰ تومان

لیموناد

۱۳,۵۰۰ تومان

بلوبری

۱۷,۰۰۰ تومان

کاکتوس

۱۷,۰۰۰ تومان

سیب کیوی

۱۲,۰۰۰ تومان