جست‌وجو در اسنپ‌فود

غذای اصلی

محمره

محمره
۱۰,۰۰۰ تومان

بطاطا

بطاطا
۷,۰۰۰ تومان

متبل

متبل
۱۰,۰۰۰ تومان

حمص

حمص
۱۰,۰۰۰ تومان

کبه تمن

کبه تمن
۱۲,۰۰۰ تومان

فتوش

فتوش
۸,۰۰۰ تومان

تبوله

تبوله
۸,۰۰۰ تومان

میکس لیالی

میکس لیالی
۱۰,۰۰۰ تومان

کبه برغول

کبه برغول
۱۶,۰۰۰ تومان

شاورما

شاورما لحم

شاورما لحم
۱۹,۰۰۰ تومان

شاورما دجاج

شاورما دجاج
۲۰,۰۰۰ تومان

شاورما پرسی

پرس میکس

پرس میکس
۵۰,۰۰۰ تومان

پرس شاورما دجاج

پرس شاورما دجاج
۲۵,۰۰۰ تومان

پرس شاورما لحم

پرس شاورما لحم
۵۸,۰۰۰ تومان

فطایر

زعتر

زعتر
۸,۵۰۰ تومان

بعلبکی لحم

بعلبکی لحم
۱۲,۰۰۰ تومان

لحم بالعجین

لحم بالعجین
۱۰,۰۰۰ تومان

کباب بالعین سوری

کباب بالعین سوری
۱۰,۰۰۰ تومان

بعلبکی دجاج

بعلبکی دجاج
۱۰,۰۰۰ تومان

جبن بلدی

جبن بلدی
۹,۰۰۰ تومان

سجق بالجبن

سجق بالجبن
۱۱,۰۰۰ تومان

سواره لحم

سواره لحم
۱۲,۰۰۰ تومان

سواره دجاج

سواره دجاج
۱۰,۰۰۰ تومان

سنفوره

سنفوره
۹,۰۰۰ تومان

سبانخ

سبانخ
۱۰,۰۰۰ تومان

دجاج بالعجین

دجاج بالعجین
۱۰,۰۰۰ تومان